Marcos 7:1-37

  • Jesusqa runaspa costumbresninkuta juchachan (1-13)

  • “Sonqonmanta llojsimojmá runataqa chʼichichan” (14-23)

  • Sirofenicia warmi creen (24-30)

  • Jesusqa uj joqʼarata sanoyachin (31-37)

7  Chantá fariseoswan leymanta wakin yachachejkunawan Jerusalenmanta jamuspa Jesusta muyuykorqanku.+  Paykunaqa Jesuspa wakin discipulosninta rikorqanku chʼichi makisninkuwan mikhushasqankuta, mana mayllakuspalla.*  (Fariseospis tukuynin judiospis makisninkuta codosninkukama mana mayllakuspaqa mana mikhunkuchu. Paykunaqa ñaupa tataspa costumbresninkuta mayta ruwarinku.  Mercadomanta kutimuspapis, mana mayllakuspaqa mana mikhunkuchu. Waj ñaupa costumbrestapis ruwallankutaj, bautizankupuni copasta, yurusta, cobre mankastapis).+  Chayrayku fariseosqa leymanta yachachejkunawan khuska Jesusta taporqanku: “¿Imaraykutaj discipulosniyki mana ruwankuchu ñaupa tataspa costumbresninkutari? ¿Imajtintaj chʼichi makilla mikhunkuri?”,+ nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Puraj uyas, profeta Isaiasqa allinta qankunamanta qhelqarqa: ‘Kay runasqa siminkumanta jawallaman jatunchawanku, sonqonkutajrí noqamanta may karunchasqa kashan.+  Qhasillata yupaychawanku. Runaspa kamachisqallanta yachachinku Diospa yachachiyninpis kanman jina’,+ nispa.  Qankunaqa Diospa kamachisqanta saqerpayaspa, runaspa costumbresnillankuta ruwarinkichej”.+  Chantá Jesusqa nillarqataj: “Qankunaqa sumajta yuyaycharikunkichej Diospa kamachisqanta mana valechinaykichejpaj, costumbresniykichejta mana chinkachinaykichejraykulla.+ 10  Moisés nerqa: ‘Tataykita, mamaykitawan respetay’,+ nispa. Chantá nillarqataj: ‘Pichus tatanta chayri mamanta maldicejqa wañuchisqa kachun’,+ nispa. 11  Qankunatajrí ninkichej: ‘Uj runaqa tatanta chayri mamanta niyta atillan: “Yanapasunaypaj imasniychus kapuwasqanqa corbanña”, nispa’ (corbanqa niyta munan Diospajña tʼaqasqa). 12  Ajinamanta niña chay runata saqenkichejchu ni tatanta ni mamanta yanaparinanta.+ 13  Qankunaqa chay costumbresniykichejta ruwaspa Diospa palabranta mana valechinkichejchu, chaytataj wajkunamanpis yachachillankichejtaj.+ Chayman rijchʼakojtataj ashkha imastawan ruwankichej”.+ 14  Chantá Jesusqa ujtawan runasta wajyaspa nerqa: “Tukuyniykichej uyariwaychej, entiendeychejtaj kay nisqay imachus niyta munasqanta.+ 15  Mana mikhusqanchu runataqa chʼichichan, sonqonmanta llojsimojmá runataqa chʼichichan”,+ nispa. 16  * 17  Jesusqa runasmanta karunchakuspa uj wasiman yaykorqa, chaypitaj discipulosnenqa taporqanku chay kikincharisqan imachus niyta munasqanta.+ 18  Jesustaj paykunata nerqa: “¿Qankunapis manallatajchu entiendeyta atinkichej? ¿Manachu yachankichej imatachus runa mikhusqanqa payta mana chʼichichasqanta? 19  Mikhusqanqa mana sonqonmanchu yaykun, manachayqa wijsallanman, chantá llojsipun”, nispa. Chaywan Jesusqa tukuy mikhunas llimphu kasqanta nisharqa. 20  Chantá nillarqataj: “Runaj sonqonmanta llojsimojmá runataqa chʼichichan.+ 21  Sonqonmantaqa llojsimun sajra yuyaykuna.+ Chayrayku runasqa khuchichakuspa juchallikunku,* suwakunku, runata wañuchinku, 22  qhenchachakunku, tukuy imata munapayanku, sajra imasta ruwanku, chʼaukiyanku,* mana pʼenqakuspa juchata ruwanku,* envidiakunku, sajrata rimanku, jatunchakunku, mana yuyayniyojtaj kanku. 23  Chay sajra imasmin sonqomanta llojsimuspa runataqa chʼichichan”. 24  Jesusqa chaymanta llojsiytawan rerqa Tiro jallpʼas, Sidón jallpʼas chaynejman.+ Chaypi uj wasiman yaykorqa, nitaj munarqachu ni pi paymanta yachananta, jinapis runasqa chayamusqanta yacharqorqanku. 25  Chay ratopachataj uj warmeqa maypichus Jesús kashasqanta yachaytawan, jamuspa ñaupaqenman qonqoriykukorqa. Chay warmej imillitanqa supayniyoj karqa.+ 26  Chay warmeqa sirofenicia karqa, griegotataj parlaj. Payqa Jesusmanta maytapuni mañakusharqa wawanmanta supayta qharqonanta. 27  Jesustaj chay warmita nerqa: “Ñaupajtaqa wawasraj mikhuchunku sajsakunankukama. Mana allinchu wawaspa tʼantankuta qhechuspa alqetusman choqayqa”,+ nispa. 28  Warmitaj kuticherqa: “Arí Señor. Chaywanpis alqetusqa wawitas mesa uraman tʼanta tʼunasta tʼakasqankuta mikhunku”, nispa. 29  Jesustaj warmita nerqa: “Kunanqa ripullay. Chayta nisqaykirayku supayqa wawaykimanta llojsinña”,+ nispa. 30  Warmitaj wasinman chayaspa imillitanta camapi winkusqata* tariparqa, supaytaj paymanta llojsisqaña.+ 31  Jesusqa Tiro jallpʼasmanta kutimuspa, Sidón jallpʼasnejta, Decápolis* nisqa chaynejta Galilea qochaman rerqa.+ 32  Runastaj uj joqʼara* khaku runata pusamorqanku,+ Jesusmantataj mayta mañakorqanku payman makinta churaykunanta. 33  Jesustaj runas chaupimanta chay runata wajnejman pusaspa, ninrisninman dedosninta churaykorqa. Chantá thoqaytawan chay runaj qallunta llankharerqa.+ 34  Cielota qhawarispataj ukhuta samarispa nerqa: “Éffatha”, nispa. Chayqa niyta munan: “Kicharikuy”. 35  Chay runaj ninrisnintaj chay ratopacha kicharikorqanku,+ qallunpis phaskarakorqa, chantá chʼuwitata parlarerqa. 36  Jesustaj runasta kamacherqa amapuni pimanpis willanankuta,+ ajinata kamachishajtinpis runasqa astawan willaraj kanku.+ 37  Paykunaqa maytapuni tʼukuspa nisharqanku:+ “Tukuy imata allinta ruwan. Joqʼarasta uyarichin, opastapis parlarichin”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Fariseoswan judioswanqa makisninkuta mayllakoj kanku costumbresninkuman jina.
Kay versiculoqa wakin Bibliasllapi rikhurin. Manataj kanchu ashkha unay griego qhelqasqaspi. Yanapa A3 nisqata leeriy.
Kaypeqa griego parlaypi pornéia palabra ashkhamanta parlashan. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.
Chayri “engañanku”.
Griego parlaypeqa nin, asélgueia. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Winkuy: waj lugarespi ninku siriy.
Chayri “Chunka Llajtas”.
Joqʼara: waj lugarespi ninku lojtʼu.