Marcos 5:1-43

  • Jesusqa supaykunata khuchisman kachan (1-20)

  • Jesusqa Jairoj imillitanta kausarichin, onqosqa warmitaj Jesuspa ropanta llankharin (21-43)

5  Chantá paykunaqa qocha chimpaman chayarqanku, gerasenospa jallpʼankuman.+  Jesús canoamanta uraykusqantawan, uj supayniyoj runa panteonmanta llojsimuspa payta taripaj jamorqa.  Chay runaqa panteonpi tiyakoj, paytaqa ni pipis sumajta wataykuyta atisqachu ni cadenaswanpis.  Ashkha kutistaña chakisninta, makisnintapis cadenaswan wataykusqanku. Paytajrí cadenasta pʼitispa* tʼunarparej. Mana pipis chay runataqa japʼiyta atejchu.  Tuta pʼunchay panteonpi, orqospipis qhaparikuspallapuni purej, rumiswantaj qʼallurakoj.  Chay supayniyoj runaqa karumantapacha Jesusta rikuytawan, correspa ñaupaqenman qonqoriykukorqa.+  Sinchʼita qhaparispataj nerqa: “Jesús, Aswan Patapi kaj Diospa Wawan, ¿ima ruwanay tiyan qanwanri? Diospa sutinpi juraway, ama ñakʼarichinawaykita”,+ nispa.  Ajinata qhaparerqa Jesús kayta nisqanrayku: “Supay, llojsiy chay runamanta”,+ nispa.  Jesustaj taporqa: “¿Ima sutiyki?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Suteyqa Tropa, may chhika kayku”, nispa. 10  Maytataj Jesusmanta mañakusharqa ama chay jallpʼamanta paykunata qharqonanta.+ 11  Chay orqopeqa may chhika khuchis mikhusharqanku.+ 12  Supaykunataj Jesusmanta mayta mañakorqanku: “Kachawayku jaqay khuchisman yaykunaykupaj”, nispa. 13  Paytaj kachallarqa. Supaykunataj llojsiytawan khuchisman yaykorqanku. Chay khuchisqa iskay waranqa jina karqanku. Jinapi ujllata correspa, qaqanta qochaman wijchʼuykukorqanku, chaypitaj jeqʼeqakuspa wañorqanku. 14  Khuchista michejkunataj chayta rikuspa ayqekorqanku, llajtapitaj campopitaj chay rikusqankuta willaramorqanku. Runastaj jamorqanku imachus kasqanta yachanankupaj.+ 15  Jesusman chayamuspataj rikorqanku chay runata, pichus tropa supayniyoj karqa chayta, tiyakushajta, ropayojta, yuyayninpitaj kashajta, maytataj mancharikorqanku. 16  Rikojkunataj jamojkunaman willarqanku imaynatachus chay supayniyoj runa sanoyapusqanta, imaynatachus khuchispis wañurasqankuta. 17  Chayrayku runasqa Jesusta mayta rogakorqanku jallpʼankumanta ripunanta.+ 18  Canoaman Jesús wicharishajtintaj, supayniyoj karqa chay runaqa rogakorqa paywan rejta saqenanta.+ 19  Jesustajrí mana munarqachu, nerqataj: “Ripullay wasiykiman. Familiasniykiman willamuy imastachus Jehová* Dios qanrayku ruwasqanta, khuyakususqantapis”, nispa. 20  Chay runataj Decápolis* nisqaman rispa willaramorqa imastachus Jesús paypaj ruwasqanta, tukuytaj chayta uyarispa mayta tʼukoj kanku. 21  Jesusqa ujtawan canoapi qochata chimparqa. Qocha kantullapiraj kashajtintaj, ashkha runas payman tantakamorqanku.+ 22  Chantá Jairo jamorqa, payqa sinagogapi kamachejkunamanta ujnin karqa. Jairoqa Jesusta rikuytawan ñaupaqenman qonqoriykukorqa,+ 23  maytataj mañakorqa: “Imillitay wañorqapushanña. Jaku ari, makisniykita payman churaykuripuwanki,+ sanoyapuspa kausanallanpajpuni”, nispa. 24  Jesustaj chay rato paywan rerqa. Ashkha runastaj qhepanta rerqanku, kʼiskinakuspataj Jesusta ñitʼiykusharqanku. 25  Chaypeqa uj warmi yawar apaywan onqosqa kashasqa,+ 12 watastaña ajina onqosqa kasqa.+ 26  Chay warmeqa ashkha doctoreswan jampichikuspa manchaytaña ñakʼarisqa, tukuy qolqentapis tukuchisqa, nitaj sanoyasqachu, astawanraj onqoykusqa. 27  Jesusmanta parlajta uyarispataj chay runaspa chaupinkuman satʼiykukorqa, chantá qhepallanmanta chimpaykuspa Jesuspa ropanta llankharerqa.+ 28  Sonqonpi nisharqa: “Ropallantapis llankharisaj chayqa, sanoyapusaj”,+ nispa. 29  Chay ratopachataj yawar apaynin chʼakiporqa, paytaj reparakorqa chay onqoyninmanta sanoyapusqanta. 30  Jesusqa chay ratopacha atiynin llojsisqanta repararqa,+ kutirikuspataj runasta taporqa: “¿Pitaj ropayta llankhaykuwanri?”,+ nispa. 31  Discipulosnintaj nerqanku: “Rikushanki imaynatachus runas kʼiskinakamuspa ñitʼimususqankuta, qantaj tapukushanki: ‘¿Pitaj llankhaykuwanri?’, nispa”. 32  Jesustaj muyuyninta qhawarerqa rikuyta munaspa pichus llankhaykusqanta. 33  Warmitajrí sanoyapusqanta yachakuspa, manchariywan kharkatitisharqa. Jesusman qayllaykuspajtaj ñaupaqenman qonqoriykukuspa tukuy imata willakorqa. 34  Jesustaj nerqa: “Wawáy, creesqayki sanoyachisunki. Kunanqa allillanta ripuy,+ amaña chay onqoyniykiwan ñakʼariychu”,+ nispa. 35  Jesús parlashajtillanraj, Jairoj wasinmanta wakin runas chayamorqanku, Jairotataj nerqanku: “Imillitayki wañupunña. Amaña Yachachejta imatapis niychu”,+ nispa. 36  Jesustaj chay nisqankuta uyarerqorqa, Jairotataj nerqa: “Ama llakikuychu,* creellaypuni”,+ nispa. 37  Jesusqa mana munarqachu ni pipis paywan rinanta, manachayqa Pedrota, Santiagota, Santiagoj hermanon Juanllatawan pusarqa.+ 38  Jairoj wasinman chayasqankutawan, Jesusqa rikorqa runasta chʼajwarashajta, qhaparikuspataj waqashajta.+ 39  Yaykuspataj chay runasta nerqa: “¿Imaraykutaj waqaspa chay jinata chʼajwashankichejri? Imillitaqa mana wañupunchu, puñushallan”,+ nispa. 40  Chayta uyarispa runasqa Jesusta asipayarqanku. Jesustaj tukuyta jawaman llojsichiytawan, imillitaj tatanta, mamanta, paywan rej discipulosnintawan pusaykorqa imillita kasharqa chayman. 41  Imillitaj makinta japʼispataj nerqa: “Tálitha cúmi”, nispa, chaytaj niyta munan: “Imillita, qanta niyki: Jatarikuy”.+ 42  Imillitataj chay ratopacha sayarispa purirerqa. Payqa 12 watayoj karqa. Tatanwan mamanwantaj chayta rikuspa maytapuni tʼukorqanku, kusikorqankutaj. 43  Jesustajrí kamacherqa amapuni pimanpis chayta willanankuta,+ nerqataj imillitaman mikhunata jaywarinankuta.

Sutʼinchaykunasnin

Pʼitiy: waj lugarespi ninku tʼipiy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “Chunka Llajtas”.
Chayri “Amaña manchachikuychu”.