Marcos 14:1-72

  • Sacerdotesqa Jesusta wañuchinankupaj yuyaychakunku (1, 2)

  • Uj warmi perfumasqa aceiteta Jesuspa umanman jichʼan (3-9)

  • Judasqa Jesusta japʼichinanpaj parlamun (10, 11)

  • Qhepa kaj Pascua (12-21)

  • Señorpa Cenan (22-26)

  • Jesús willan Pedro negananta (27-31)

  • Jesusqa Getsemanipi Diosmanta mañakun (32-42)

  • Jesusta japʼinku (43-52)

  • Jesusta Jatun Juntapi juzganku (53-65)

  • Pedroqa Jesusta negan (66-72)

14  Pascuapaj,+ Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestapajpis+ iskay diasllaña kasharqa.+ Kuraj sacerdoteswan leymanta yachachejkunawantaj yuyaychakusharqanku imaynamantachus Jesusta llullerioswan japʼichispa wañuchinankuta.+  Ninakusharqankutaj: “Ama fiestapeqa, runaspis chʼajwashankuman”, nispa.  Jesusqa Betaniapi Simonpa wasinpi mikhusharqa, pichus ñaupajta lepra onqoyniyoj karqa chaypajpi. Uj warmitaj payman qayllaykorqa alabastro rumi yuritupi perfumasqa aceiteta juntʼitata apamuspa, chaytaj nardo* puro may valorniyoj karqa. Chay alabastro yuritoj kunkanta pʼakispataj, Jesuspa umanman chay aceiteta jichʼaykorqa.+  Wakintaj chayta rikuytawan, phiñakuspa ninakorqanku: “¿Imapajtaj chay perfumasqa aceiteta usuchinri?  Chay perfumasqa aceitetaqa 300 kuraj denario* qolqespi vendesunman karqa, chay qolqetataj wajchasman qosunman karqa”, nispa. Chay warmipaj mayta phiñakorqanku.*  Jesustaj paykunata nerqa: “Saqeychej, ¿imaraykutaj kay warmipaj rimashankichejri? Chay ruwasqanqa noqapaj may allin.+  Wajchasqa qankunallawanpuni kanqanku,+ munaspaqa maykʼajllapis paykunata yanapayta atillankichej, noqatajrí mana qankunallawanpunichu kasaj.+  Payqa atisqanta ruwan. Perfumasqa aceitewan cuerpoyman churaykuwaspaqa ñaupajmantaña wakichishawan pʼampakunaypaj.+  Cheqatapuni niykichej: Tukuy kay mundopi, mayllapipis sumaj willaykuna willakojtin,+ kay warmej ruwasqanpis willakullanqataj, paymanta runas yuyarikunankupaj”,+ nispa. 10  Chaypacha Judas Iscarioteqa kuraj sacerdoteswan parlamorqa, Jesusta paykunaman jaywaykunanpaj. Payqa 12 apostolesmanta ujnin karqa.+ 11  Kuraj sacerdotestaj chayta uyarispa kusikorqanku, qolqeta* qonankutataj nerqanku.+ Chayrayku Judasqa yuyaychakusharqa imaynamantachus Jesusta japʼichinanta. 12  Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestaj qallariynin pʼunchay karqa,+ maypachachus Pascua uywata wañuchej kanku chay.+ Chaypacha discipulosnin Jesusta taporqanku: “¿Maypitaj wakichimunaykuta munanki Pascuata mikhunaykipaj?”,+ nispa. 13  Paytaj iskay discipulosninta kachashaspa nerqa: “Llajtaman riychej. Chaypitaj uj runa qankunawan tinkukonqa. Payqa pʼuñupi yakuta apashanqa, paypa qhepanta rinkichej.+ 14  Maymanchus chay runa yaykonqa chay wasiyojtaqa ninkichej: ‘Yachachejniyku nin: “¿Mayqen cuartopitaj discipulosniywan Pascuata mikhusaj?”, nispa’. 15  Paytaj rikuchisonqachej alto patapi jatun cuartota, tukuy imayojta. Chaypi wakichinkichej Pascuata mikhunanchejpaj”, nispa. 16  Discipulosnintaj llajtaman yaykuspa, Jesuspa nisqanman jina tarerqanku. Chaypitaj Pascuata wakicherqanku. 17  Chʼisiyaykuytataj Jesusqa 12 apostolesninwan chay cuartoman rerqa.+ 18  Tiyaykuspa mikhushajtinkutaj Jesusqa paykunata nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Ujniykichej japʼichiwanqa pichus noqawan mikhushan chay”,+ nispa. 19  Discipulosnintaj llakikuspa ujmanta uj Jesusta taporqanku: “¿Noqachu kani?”, nispa. 20  Jesustaj paykunaman kuticherqa: “Qankunamanta ujniykichej kashan, pichus noqawan platoman tʼantata chhapushan chay.+ 21  Noqataqa* wañuchiwanqankupuni, noqamanta qhelqasqa kasqanman jina. Ay noqata* japʼichiwaj runamanta.+ Aswan allin kanman karqa chay runapajqa mana nacekunan”,+ nispa. 22  Mikhushajtinkutaj Jesusqa uj tʼantata oqharispa Diosman graciasta qorqa, partiytawantaj paykunaman jaywaspa nerqa: “Japʼiychej, kayqa cuerpoywan ninakun”,+ nispa. 23  Chantá uj copatañataj oqharispa Diosman graciasta qorqa, paykunamantaj jaywarqa. Chantá tukuyninku chay copamanta ujyarqanku.+ 24  Jesustaj paykunata nerqa: “Kay vinoqa ‘tratopaj yawarniywan’ ninakun,+ chaytaj ashkha runasrayku jichʼasqa kanqa.+ 25  Cheqatapuni niykichej: Manaña ujtawan vinota ujyasajchu, Diospa Gobiernonpi mosoj vinota ujyanay pʼunchaykama”, nispa. 26  Chantá alabanzasta* takiytawan, Olivos orqoman rerqanku.+ 27  Jesustaj paykunata nerqa: “Tukuyniykichej saqerpariwankichej. Qhelqasqa kashan: ‘Michejta wañuchisaj,+ ovejastaj chʼeqerasqa* kanqanku’,+ nispa. 28  Kausarichisqa kaspataj, ñaupaqeykichejta Galileaman risaj”.+ 29  Pedrotajrí Jesusta nerqa: “Tukuyninku saqerparisojtinkupis, noqaqa manapuni saqerparisqaykichu”,+ nispa. 30  Jesustaj Pedrota nerqa: “Cheqatapuni niyki: Kunan tutapacha niraj gallo iskayta waqashajtin, kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. 31  Pedrotajrí atipakuspa nillarqapuni: “Qanwan wañunay kashajtinpis, ni jaykʼaj nisajchu mana rejsisusqaytaqa”, nispa. Tukuy discipulosninpis kikillantataj nerqanku.+ 32  Chantá Getsemaní nisqa cheqaman chayarqanku. Jesustaj discipulosninta nerqa: “Kaypi tiyarikuychej Diosmanta mañakamunaykama”,+ nispa. 33  Chantá Pedrota, Santiagota, Juantawan aswan jaqaynejman pusariykukuspa+ mayta llakikuyta qallarerqa. 34  Paykunamantaj nerqa: “Manchay llakisqa kashani,+ wañunaypaj jinaña. Kayllapi qhepakuychej, rijchʼarisqallapunitaj kaychej”,+ nispa. 35  Aswan ñaupajman rispataj, Jesusqa pampakama kʼumuykukuytawan Diosmanta mañakorqa, atikojtenqa chay ñakʼarinan hora ama chayamunanpaj. 36  Nerqataj: “Abba,* Tatáy,+ tukuy imapis qanpaj atikullan, kay copata noqamanta karunchay. Jinapis ama munaynillayqa ruwakuchunchu, astawanqa munayniyki ruwakuchun”,+ nispa. 37  Chantá Jesús kutimuspa paykunata puñushajta tariparqa, Pedrotataj taporqa: “Simón, ¿imajtín puñushanki? ¿Manachu uj ratollatapis rijchʼarisqa kayta atinki?+ 38  Rijchʼarisqallapuni kaychej, Diosmantapis mañakullaychejpuni ama juchaman urmanaykichejpaj.+ Runaqa cheqa kajtapuni ruwayta munan, cuerpontajrí mana chaypaj jinachu”,+ nispa. 39  Chantá Jesusqa ujtawan kikinta Diosmanta mañakamullarqataj.+ 40  Ujtawan kutimuspataj discipulosninta puñurashajllatataj tariparqa. Paykunaqa puñuywan atipachikusqanku, chayrayku ni imata kutichiyta aterqankuchu. 41  Kinsa kaj kutimuyninpitaj Jesús nerqa: “Kay jina kashajtin qankunaqa puñushankichej, samarikushankichejtaj. Amaña puñuychejchu. Hora chayamunña+ noqata* juchasapaspa makinkuman jaywaykunawankupaj. 42  Sayariychej, jaku ripuna. ¡Qhawaychej! Japʼichiwajqa chayamushanña”,+ nispa. 43  Chay ratopacha, Jesús parlashajtillanraj Judas chayamorqa, payqa 12 apostolesmanta ujnin karqa. Paywantaj ashkha runas jamorqanku espadasniyoj, kʼaspisniyojtaj. Paykunataqa kachamusqanku kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, kurajkuna ima.+ 44  Judastaj chay runasman nisqa: “Pitachus muchʼaykusaj, chayta japʼispa presota apankichej”, nispa. 45  Ajinapi Judasqa Jesusman cheqanta chimpaykuspa nerqa: “Yachachejníy”,* nispa, muchʼaykorqataj. 46  Chay runastaj Jesusta japʼiytawan presocharqanku. 47  Chaypi kajkunamanta ujnintaj, espadanta orqhoytawan kuraj kaj sacerdotej* kamachinpa ninrinta mururparerqa.+ 48  Jesustajrí paykunata nerqa: “¿Suwaman jinachu espadasniyoj, kʼaspisniyoj jamunkichej japʼinawaykichejpaj?+ 49  Sapa día qankunawan karqani templopi yachachispa,+ manataj japʼiwarqankichejchu. Kunantaj Diosmanta Qhelqasqa juntʼakunanpaj japʼishawankichej”,+ nispa. 50  Tukuynin discipulosnintaj Jesusta saqerpayaspa ayqerikaporqanku.+ 51  Uj joventaj sumaj lino ropayoj Jesuspa qhepanta risharqa. Paytapis japʼiyta munallarqankutaj. 52  Japʼishajtinkutaj lino ropanta qhechuchikorqa, ajinapitaj qʼalalla ayqerikaporqa. 53  Jesustaqa kuraj kaj sacerdoteman pusarqanku.+ Chaymantaj tantakamorqanku tukuynin kuraj sacerdotes, kurajkuna, leymanta yachachejkunapis.+ 54  Pedrotaj Jesuspa karu qhepallanta rerqa, kuraj kaj sacerdotej pationkama. Chaypitaj wasi kamachiswan khuska qʼoñikusharqa nina qayllapi tiyaykukuspa.+ 55  Kuraj sacerdotestaj tukuynin Jatun Juntamanta* kajkunawan, llulla testigosta maskʼasharqanku Jesuspa contranta parlanankupaj, ajinamanta wañuchinankupaj, manataj tarerqankuchu.+ 56  Ashkha llulla testigos Jesuspa contranta parlajtinkupis, chay parlasqankoqa mana uj rejchu karqa.+ 57  Wakenqa sayarispa paypa contranta llullakuspa nerqanku: 58  “Noqaykoqa uyarerqayku nejta: ‘Noqa kay templota urmachisaj, mayqenchus runaj makinwan ruwasqa karqa chayta, kinsa pʼunchaypitaj wajta sayarichisaj mana runaj makinwan ruwasqata’,+ nispa”. 59  Chay nisqankupis manallataj uj rejchu karqa. 60  Chaymanta kuraj kaj sacerdoteqa chaupinkumanta sayarispa, Jesusta taporqa: “¿Manachu imatapis kutichikunki? ¿Nichu uyarinki imatachus kay runas contraykita parlashasqankuta?”,+ nispa. 61  Jesustajrí chʼinlla kakorqa, mana imatapis kuticherqachu.+ Kuraj kaj sacerdotetaj Jesusta ujtawan taporqa: “¿Qanchu Cristo kanki Jatunchasqa Diospa Wawan?”, nispa. 62  Jesustaj kuticherqa: “Noqa kani, qankunataj noqata* rikuwankichej+ Tukuy Atiyniyoj Diospa pañanpi tiyashajta,+ cielo phuyuswantaj jamushajta”,+ nispa. 63  Chayta uyariytawan kuraj kaj sacerdoteqa ropanta llikʼikuspa nerqa: “¿Imapajñataj testigosta munanchej?+ 64  Uyarinkichejña Diospa contranta parlasqanta. ¿Ima ninkichejtaj?”, nispa. Tukuyninkutaj nerqanku Jesús wañuchisqa kananta.+ 65  Wakintaj thoqaykorqanku,+ uyanta qhataykuspataj sajmarqanku, nerqankutaj: “Profeta kaspaqa niwayku, ¿pitaj sajmasunkiri?”, nispa. Juzgadomanta guardiaspis uyanpi laqʼaytawan apakaporqanku.+ 66  Pedro ukhu patiopi kashajtintaj, kuraj kaj sacerdotej ujnin sirvientan jamorqa,+ 67  Pedrotataj nina qayllapi qʼoñikushajta rikorqa, qhawarispataj nerqa: “Qanpis chay Nazareno Jesuswan purej kanki”, nispa. 68  Pedrotajrí negakuspa nerqa: “Mana payta rejsinichu. Imatachus parlashankipis”, nispa. Chantá calle punkunejman llojserqa. 69  Chay sirvientataj Pedrota ujtawan rikuspa, chaynejpi kajkunamanñataj nerqa: “Kay runaqa ujnin discipulon kashan”, nispa. 70  Pedrotaj ujtawan nerqa mana rejsisqanta. Chantá uj chhikanmantawan, chaynejpi kajkunañataj Pedrota nerqanku: “Cheqamanta qanpis ujninku kanki, galileoqa kanki á”, nispa. 71  Paytajrí juraspa nerqa: “Llullakushani chayqa Dios castigawachun. Pimantachus parlashankichejpis. Manapuni chay runataqa rejsinichu”, nispa. 72  Chay ratopacha ujtawan gallo waqallarqataj,+ Pedrotaj yuyarikorqa Jesús kayta nisqanta: “Niraj gallo iskayta waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa. Mayta llakikuspataj waqarikorqa.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi nardo nisqata leeriy.
Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “Chay warmita phiñapayarqanku”, “Chay warmita kʼamerqanku”.
Griego parlaypeqa nin, “qolqe metalta”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Chayri “salmosta”.
Chʼeqeray: waj lugarespi ninku tʼaqaray.
Kay palabraqa hebreo parlaypi chayri arameo parlaypi “Tatáy” niyta munan. Quechuapeqa papi niy jina.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Glosariopi kuraj kaj sacerdote nisqata leeriy.
Glosariopi Jatun Junta nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.