Marcos 10:1-52

  • Casarakuymanta, divorciakuymantawan (1-12)

  • Jesusqa wawasta bendecin (13-16)

  • Qhapaj runaj tapukuynin (17-25)

  • Diospa Gobiernonrayku imallatapis saqenamanta (26-31)

  • Jesús ujtawan willan wañuchinankuta (32-34)

  • Santiagowan Juanwan mañakunku (35-45)

    • Jesusqa jamun ashkha runasta kacharichinanpaj (45)

  • Ciego Bartimeota Jesús qhawarichin (46-52)

10  Chantá Jesusqa Judeaj lindesninman* rerqa, Jordán mayoj chimpanman. Ashkha runastaj payman tantakamullarqankutaj. Jesustaj paykunata yachacherqa, imaynatachus yachachej ajinata.+  Fariseostaj Jesusman chimpaykorqanku, pantachiyta munaspataj taporqanku: “¿Uj runa atillanchu warminmanta divorciakuyta?”,+ nispa.  Jesustaj paykunata tapullarqataj: “¿Imatataj Moisés kamachisorqachej?”, nispa.  Fariseostaj kuticherqanku: “Moisesqa saqellarqa, uj runa divorcio papelta ruwaytawan warminta kachapunanta”,+ nispa.  Jesustajrí nerqa: “Moisesqa chay kamachisqata qankunapaj qhelqarqa, rumi sonqo kasqaykichejrayku.+  Diostaj qallariypi ‘qharitawan warmitawan ruwarqa.+  Chayrayku qhareqa tatanta, mamantawan saqenqa,+  iskayninkutaj ujllaña kanqanku’.*+ Ajinapeqa manaña iskaychu kanku, manachayqa ujllaña.  Chayrayku Diospa ujchasqantaqa* ama pipis tʼaqachunchu”,+ nispa. 10  Wasipiña kashaspataj, discipulosnenqa chayllamantataj taporqanku. 11  Jesustaj kuticherqa: “Pillapis warminmanta divorciakuspa wajwan casarakun chayqa, ñaupa warminta wasanchaspa qhenchachakun.+ 12  Sichus warmipis qosanmanta divorciakuytawan wajwan casarakun chayqa, chay warmipis qhenchachakullantaj”,+ nispa. 13  Runastaj Jesusman wawasta pusamorqanku makisninta paykunaman churaykunanpaj,* discipulosnintaj chay runasta kʼamerqanku.+ 14  Chayta rikuspa Jesusqa phiñakorqa, nerqataj: “Saqeychej wawasta noqaman jamunankuta, amataj jarkʼaychejchu. Diospa Gobiernonqa paykuna jina kajkunajta.+ 15  Cheqatapuni niykichej: Pichus mana wawa jina Diospa Gobiernonta japʼikojqa, ni jaykʼaj chayman yaykonqachu”,+ nispa. 16  Chantá Jesusqa wawasta marqʼarikorqa,* paykunaman makisninta churaykuspataj bendicerqa.+ 17  Jesús ñanta rishajtintaj, uj runa corremuspa ñaupaqenman qonqoriykukorqa, taporqataj: “Kʼacha Yachachej, ¿imatataj ruwanay tiyan wiñay kausayta japʼinaypajri?”,+ nispa. 18  Jesustaj kuticherqa: “¿Imaraykutaj kʼacha niwankiri? Dioslla kʼachaqa.+ 19  Qanqa kay kamachisqasta yachanki: ama runata wañuchinkichu,+ ama qhenchachakunkichu,+ ama suwakunkichu,+ ama llulla testigomanta sayankichu,+ ama pitapis chʼaukiyankichu,*+ tataykita, mamaykitawan respetanki”,+ nispa. 20  Chay runataj nerqa: “Yachachejníy, chay tukuy imastaqa wawa kasqaymantapacha kasukuni”, nispa. 21  Jesustaj munakuywan qhawarispa nerqa: “Uj imatawanraj ruwanayki tiyan: Tukuy imasniykita vendemuspa, wajchasman chay qolqeta qopuy. Ajinamanta cielopi may kapuyniyoj kanki, chantá qhepayta jamuy”,+ nispa. 22  Chay runataj chayta uyarispa llakikorqa, may phutisqataj riporqa, manchay qhapaj kasqanrayku.+ 23  Jesustaj muyuyninta qhawarispa discipulosninta nerqa: “Qhapajkunaqa mana Diospa Gobiernonman yaykuyta atillanqankuchu”,+ nispa. 24  Discipulosnintaj chay nisqanmanta tʼukusharqanku. Chayrayku Jesús paykunata nerqa: “Wawasníy, Diospa Gobiernonman yaykoyqa mana atikullanchu. 25  Uj camelloraj agujaj ninrinta pasayta atinman, uj qhapaj runa Diospa Gobiernonman yaykunanmantaqa”,+ nispa. 26  Discipulosnintaj astawanraj tʼukuspa nerqanku:* “Ajina kajtin, ¿pitaj salvakuyta atinmanri?”,+ nispa. 27  Jesustaj paykunata qhawarispa nerqa: “Runaspajqa chayqa mana atikunchu, Diospajrí mana jinachu. Diospajqa tukuy imapis atikullan”,+ nispa. 28  Pedrotaj nerqa: “Noqaykoqa tukuy imata saqespa qhepaykita jamuyku”,+ nispa. 29  Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Pichus noqarayku jinallataj sumaj willaykunarayku wasinta, hermanosninta, hermanasninta, mamanta, tatanta, wawasninta, jallpʼasnintapis saqen chayqa,+ 30  kay tiempopi pachaj jinastawanraj japʼenqa: wasista, hermanosta, hermanasta, mamasta, wawasta, jallpʼastawan qhatiykachasqa kaspapis.+ Jamoj tiempopitaj* wiñay kausayta japʼenqa. 31  Chaywanpis ñaupajpi kajkunamanta ashkhasqa qhepapi kanqanku, qhepapi kajkunamanta ashkhastaj ñaupajpi kanqanku”, nispa.+ 32  Tukuyninku Jerusalenman ñanta risharqanku. Jesusqa ñaupaqenkuta risharqa, discipulosnintaj qhepanta tʼukulla risharqanku, qhepankuta rejkunapis mancha manchalla risharqanku. Ajinapi Jesusqa watejmanta 12 apostolesninta wajnejman pusaspa, imaschus payta qhatirinanta yuyarichillarqataj.+ 33  Pay nerqa: “Uyariwaychej, Jerusalenman wicharishanchej, chaypitaj noqataqa* kuraj sacerdotesman, leymanta yachachejkunaman jaywaykuwanqanku. Paykunataj wañuchisqa kanayta nenqanku, nacionesmanta runasmantaj jaywaykuwanqanku. 34  Chay runasqa burlakuwanqanku, thoqaykuwanqanku, jasutʼiwanqanku, wañuchiwanqankutaj. Kinsa pʼunchayninmantaj kausarinpusaj”,+ nispa. 35  Chantá Zebedeoj wawasnin+ Santiagowan Juanwanqa Jesusman chimpaykuspa nerqanku: “Yachachejníy, mañakususqaykuta ruwapunawaykuta munayku”,+ nispa. 36  Jesustaj taporqa: “¿Imatataj qankunapaj ruwanayta munankichej?”, nispa. 37  Paykunataj kuticherqanku: “Gobiernoykipi kamachishajtiyki munaykuman tiyachinawaykuta ujniykuta pañaykiman, ujniykutataj lloqʼeykiman”,+ nispa. 38  Jesustaj nerqa: “Mana yachankichejchu imatachus mañakushasqaykichejta. ¿Atiwajchejchu ujyayta, ujyashani chay copamanta? ¿Bautizakuwajchejchu ima bautismowanchus bautizakushani chaywan?”,+ nispa. 39  Paykunataj kuticherqanku: “Arí, atiykuman”, nispa. Jesustaj nerqa: “Ujyashani chay copamantaqa ujyankichej, ima bautismowanchus bautizakushani chayllawantaj qankunapis bautizasqa kankichej.+ 40  Chaywanpis pikunachus pañaypi, lloqʼeypiwan tiyaykukunankoqa, mana noqamantachu kashan. Chay tiyanaspi tiyajkunataqa Diosmin ajllanqa”, nispa. 41  Chunka discipulosnintaj chayta yachaspa, Santiagopaj, Juanpajwan phiñakorqanku.+ 42  Jesustajrí tukuyninkuta tantaykuspa nerqa: “Qankunaqa yachankichej nacionesta kamachejkunaqa munayninkuman jina runasta kamachisqankuta, autoridadesninkupis atiyninkupi runasta japʼisqankuta.+ 43  Qankuna ukhupeqa mana ajinachu kanan tiyan. Pichus qankunamanta kuraj kayta munajqa, wajkunata sirvinan tiyan.+ 44  Pichus qankunamanta ñaupajpi kayta munajqa, tukuyniykichejpa esclavoykichej kanan tiyan. 45  Noqapis* mana sirvichikojchu jamuni, manachayqa wajkunata sirvej,+ kausayniytapis qosaj ashkha runasta kacharichinaypaj”,+ nispa. 46  Chantá Jericoman yaykorqanku. Jesuswan discipulosninwan Jericomanta ashkha runaswan llojsimushajtinkutaj, ciego Bartimeoqa ñan patapi tiyasharqa, qolqeta mañakuspa. Payqa Timeoj wawan karqa.+ 47  Bartimeoqa Nazareno Jesús pasashasqanta uyarispa qhaparerqa: “¡Davidpa Wawan,+ Jesús, khuyarikuway ari!”,+ nispa. 48  Ashkhastaj kʼamispa chʼinyakunanta nerqanku. Paytajrí astawanraj qhaparerqa: “¡Davidpa Wawan, khuyarikuway ari!”, nispa. 49  Jesustaj sayaspa nerqa: “Wajyaychej”, nispa. Runastaj ciegota wajyaspa nerqanku: “Kallpachakuy. Sayariy, Jesús wajyashasunki”, nispa. 50  Bartimeotaj qhatananta choqaytawan ujllata sayarispa Jesusman qayllaykorqa. 51  Jesustaj taporqa: “¿Imatataj munanki ruwapusunayta?”, nispa. Ciegotaj nerqa: “Yachachejníy,* watejmanta rikuyta munani”, nispa. 52  Jesustaj nerqa: “Ripullay, creesqayki sanoyachisunki”,+ nispa. Ciegotaj chay ratopacha rikorqa,+ Jesuspa qhepantataj rerqa.

Sutʼinchaykunasnin

Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Chayri “iskayninkutaj uj runa jinallaña kanqanku”.
Griego parlaypeqa nin, “Dios uj yugollaman ujchasqantaqa”.
Makisninta paykunaman churaykunanpaj nispaqa bendecinanta nishan.
Chayri “ichurikorqa”.
Chayri “engañankichu”.
Ichá nillanmantaj “paykunapura ninakorqanku”.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi Runaj Wawan nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, Rabbóni.