Jueces 5:1-31

  • Deborawan Baracwanqa atipasqankumanta takinku (1-31)

    • Estrellas Sisarawan maqanakunku (20)

    • Cisón mayu wasariykun (21)

    • Jehovata munakojkunaqa inti jina kanku (31)

5  Jaqay pʼunchayqa, Deborawan+ Abinoampa wawan Baracwan+ kay jinata takerqanku:+   “Jehová Diosta jatunchaychej, Israelpeqa kankuraj mana watasqa chujchasniyoj* maqanakojkuna. Israelpeqa kankuraj mana wajyachisqalla guerraman rejkuna.+   Uyariychej reykuna. Qankunapis uyariychej kamachejkuna. Noqaqa Jehová Diosman takisaj. Noqaqa alabanzasta Israelpa Diosnin+ Jehovaman takisaj.+   Jehová Dios, maypachachus Seirmanta llojsimorqanki,+Edom jallpʼamanta llojsimuspa jamorqanki chaypacha,jallpʼaqa kharkatiterqa, cielomantataj para jichʼakamorqa. Phuyusmanta para jichʼakamorqa.   Orqosqa Jehová Diospa ñaupaqenpi unuyarparqanku.*+ Sinaí orqopis unuyarpallarqataj* Israelpa Diosnin+ Jehovaj ñaupaqenpi.+   Anatpa wawan Samgarpa+ pʼunchaykunasninpi,Jaelpa+ pʼunchaykunasninpi, ñankunaqa chʼinpacha kasharqa. Viajajkunaqa waj ñankunasninta purej kanku.   Israelpa ranchosnenqa saqerpayasqa kasharqa. Chay ranchosqa mana runasniyoj kasharqa, noqa Débora+ sayarinaykama,noqa Israelpi uj mama jina sayarinaykama.+   Israelitasqa waj dioskunata ajllakorqanku.+ Chayrayku llajta punkuspeqa maqanakuykuna karqa.+ Israelpi 40 mil runas ukhupeqa,mana rikukorqachu ni uj jarkʼakuna escudollapis, nitaj uj tʼojsina lanzallapis.   Sonqoyqa Israelpa comandantesninwan kashan.+ Paykunaqa mana wajyachisqalla israelitaswan khuska guerraman rerqanku.+ Jehová Diosta jatunchaychej. 10  Allinta tʼukuriychej,oqe burrospi montasqa purejkuna,qankunapis llampʼu mastʼanaspi tiyakojkuna,jinallataj ñankunapi purejkunapis. 11  Uywaspaj yakuta orqhojkunaj parlasqanku uyarikorqa, uywa ujyachina lugarespi. Chaypi paykunaqa Jehová Diospa cheqan ruwasqasninmanta parlasharqanku. Israelpa ranchosninpi tiyakojkunaj cheqan ruwasqasninkumanta parlasharqanku. Chantá Jehová Diospa nacionnenqa llajta punkusman uraykamorqa. 12  Rijchʼariy, rijchʼariy Débora.+ Rijchʼariy, rijchʼarikuspa uj takiyta takiy.+ Barac, qanpis sayariy.+ Abinoampa wawan Barac, presosniykita apakapuy. 13  Pikunachus qhepakojkunaqa, kamachejkuna kasharqanku chayman uraykamorqanku. Jehová Diospa nacionnenqa noqaman jamuwarqa, atiyniyoj kajkunawan maqanakoj rinaykupaj. 14  Efraín ayllumanta* kajkunaqa, ura pampaspi karqanku. Benjamín, paykunaqa soldadosniykiwan khuska qanwan jamunku. Makirmantaqa+ comandantes uraykamorqanku. Zabulonmantataj, soldadosta tantanapaj bastonta apajkuna* uraykamorqanku. 15  Isacar ayllumanta kuraj kamachejkunaqa Deborawan kasharqanku. Baracpis,+ Isacar jinallataj Deborawan kasharqa. Paytaqa ura pampasman chakipi kacharqanku.+ Rubén ayllu ukhupi kajkunaj sonqosninkutaj, iskayrayasqa kasharqa. 16  ¿Imaraykutaj michejkuna uywasninkupaj+ qenata tocasqankuta uyarispa,cargayoj siriykoj* animal jina pachanpi siriykorqankiri? Rubén ayllu ukhupi kajkunaj sonqosninkoqa iskayrayasqa kasharqa. 17  Galaadqa Jordán mayu chimpapi qhepakorqa.+ Danpis, ¿imaraykutaj barcosnin chayllapi qhepakorqari?+ Aserqa mar kantupi ni imata ruwaspa tiyaykukorqa. Payqa barco sayachina puertosninmanta mana kuyurerqachu.+ 18  Zabulonmanta runastaj, kausayninkuta wañuy pataman churarqanku. Neftalipis+ lomaspi+ kausayninta wañuy pataman churarqa. 19  Reyes jamuspa maqanakorqanku,Canaanmanta reyes jamuspa maqanakorqanku,+Taanacpi, Meguidó yakus chaypi.+ Chaywanpis paykunaqa mana aterqankuchu qolqe metalta apakapuyta.+ 20  Estrellasqa cielomantapacha maqanakamorqanku. Maypichus kashanku chaymantapacha Sisarawan maqanakorqanku. 21  Paykunataqa Cisón mayu apakaporqa.+ Ñaupa mayu Cisón paykunata apakaporqa. Noqaqa atiyniyoj kajkunata sarurarqani. 22  Caballospa chakisninku pampata sinchʼita sonacherqanku. Maqanakuman rej caballosqa manchayta ayqerikorqanku.+ 23  Jehová Diospa angelnenqa nerqa: ‘Merozta maldeciychej. Chaypi tiyakojkunata maldeciychej,imaraykuchus paykunaqa mana Jehová Diosta yanapaj jamorqankuchu. Paykunaqa mana Jehová Diosta yanapaj jamorqankuchu wapu soldadoswan khuska’, nispa. 24  Quenita Heberpa+ warmin Jaelqa,+tukuy warmismanta aswan bendecisqa kachun. Payqa toldospi* tiyakoj warmismanta aswan bendecisqa kachun. 25  Sisaraqa yakuta mañarikorqa, Jaeltajrí lecheta jaywaykorqa. Payqa cuajasqa lecheta* jaywarqa uj sumaj kʼachitu pʼuku platopi.+ 26  Jaelqa toldo japʼichina estacata lloqʼe makinwan japʼerqa. Paña makinwantaj uj martillota oqharerqa. Chaywan Sisarata wajtaspa umanta partirparerqa. Umanpi* tacaspa estacata pasarparicherqa.+ 27  Sisaraqa Jaelpa chakisnin chayman choqakorqa. Payqa urmaspa manaña kuyurerqachu. Jaelpa chakisnin chayman urmaspa choqakorqa. Payqa maymanchus choqakorqa chaypi wañusqa wijchʼurpakorqa. 28  Uj warmi ventanaman qhawaj chimpaykorqa. Sisaraj mamanqa ventanaj rejillasninmanta qhawaspa nerqa: ‘¿Imaraykutaj maqanakuna carretan mana kunankama rikhurimunchuri? ¿Imaraykutaj manaraj uyarinichu caballosninpa jamusqantari?’,+ nispa. 29  Kamachina wasinmanta sumaj yuyaysapa warmistaj payman nerqanku,paypis kikillantataj sonqonpi yuyarqa: 30  ‘Maqanakupi qhechusqankutachá partinakushanku. Sapa soldadochá japʼikushan uj sipasta chayri iskay sipaskunata. Sisarapajqa tiñisqa telaschá kashan, sumaj tiñisqa telaschá. Atipajkunaj kunkasninkumanchá churashanku,sumaj bordasqa telata, tiñisqa telasta chayri iskay bordasqa telasta’, nispa. 31  Jehová Diosníy, ajinata tukuy enemigosniyki wañurachunku.+ Qanta munakusojkunatajrí kʼancharichunku, imaynatachus inti llojsimushaspa may sinchʼita kʼancharin ajinata”. Chaymanta qhepamanqa, 40 watasta allin kausay karqa chay jallpʼaspi.+

Sutʼinchaykunasnin

Mana watasqa jatun chujchasniyojkunaqa Diospaj tʼaqasqa runas karqanku.
Ichá nillanmantaj “kharkatiterqanku”.
Ichá nillanmantaj “kharkatitillarqataj”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Ichá nillanmantaj “Zabulonmantataj, qhelqanapaj imasta apajkuna”.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Chayri “carpaspi”.
Chayri “sankhuyasqa lecheta”.
Chayri “Chʼipoqonpi”.