Jueces 4:1-24

  • Cananeo rey Jabinqa israelitasta ñakʼarichin (1-3)

  • Profetisa Deborawan juez Baracwan (4-16)

  • Jaelqa wañuchin soldadospa comandanten Sisarata (17-24)

4  Ehúd wañupusqanmanta qhepaman, israelitasqa watejmanta sajra imasta Jehová Diospa qhawayninpi ruwallarqankutaj.+  Chayrayku Jehová Diosqa Canaanmanta rey Jabinpa makisninmanñataj israelitasta jaywaykorqa,+ payqa Hazorpi kamachisharqa. Soldadosninpa comandantenqa Sísara karqa. Payqa tiyakorqa Haróset-Ha-Goyimpi.+  Jabinpataqa* tiyaporqa 900 carretasnin, ruedasninpi fierro josesniyoj.*+ Payqa 20 watastaña israelitasta sinchʼita ñakʼaricherqa.+ Chayrayku israelitasqa Jehová Diosman qhaparikorqanku.+  Chay kutisqa, profetisa Débora+ israelitasta juzgasharqa. Payqa Lapidotpa warmin karqa.  Deboraqa uj palmera sachʼa urapi tiyakuyta yachaj. Chayqa karqa Efraín orqospi, Ramawan+ Betelwan+ tinkuypi. Chay sachʼataqa Deboraj palmera sachʼan nej kanku. Israelitasqa payman rej kanku imatachus Dios nisqanta yachanankupaj.  Uj pʼunchay Deboraqa, Quedes-Neftalimanta+ Abinoampa wawan Baracta+ wajyachimorqa. Paymantaj nerqa: “Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta kamachisunki: ‘Tabor orqoman wichariy, pusakuytaj 10 mil qharista Neftalí ayllumanta,* Zabulón ayllumantawan.  Noqaqa Jabinpa soldadosninpa comandanten Sisarata kachamusaj, carretasnintawan soldadosnintawan khuska Cisón mayuman.*+ Paytaqa makisniykiman jaywaykusaj’,+ nispa”.  Chayta uyarispa Baracqa kuticherqa: “Qan noqawan rejtiykeqa, risaj. Mana rejtiykitaj, mana risajchu”, nispa.  Deborataj kuticherqa: “Arí, noqaqa qanwan risaj. Chaywanpis kay maqanakupeqa mana qanchu jatunchasqa kanki, imaraykuchus Jehová Diosqa uj warmej makinman Sisarata jaywaykonqa”,+ nispa. Chantá Deboraqa jatariytawan, Baracwan khuska Quedesman+ rerqa. 10  Quedespitaj Baracqa Zabulón ayllumanta, Neftalí+ ayllumanta kajkunata wajyacherqa, 10 mil qharistaj paywan rerqanku. Deborapis paywan rillarqataj. 11  Quenita Heberqa toldonta* sayarichisqa Quedes qayllapi, Zaananimpi jatun sachʼa qayllapi. Payqa chay ujnin quenitasmanta+ tʼaqakusqa. Quenitasqa Moisespa suegron+ Hobabpa mirayninmanta karqanku. 12  Sisaramanqa willarqanku Abinoampa wawan Baracqa Tabor orqoman wicharisqanta.+ 13  Chayta yachaytawankama, Sisaraqa tantaykorqa ruedasninpi fierro josesniyoj 900 maqanakuna carretasninta,* tukuynin soldadosnintawan. Paykunawantaj rerqa Haróset-Ha-Goyimmanta Cisón mayuman.+ 14  Chantá Deboraqa Baracman nerqa: “Kunanqa kachaykukuy, Jehová Diosqa kay pʼunchay Sisarata makisniykiman jaywaykonqa. Jehová Diosmin ñaupaqeykita renqa”, nispa. Chayta nisqantawan, Baracqa 10 mil soldadosninta pusariykukuspa Tabor orqomanta uraykamorqa. 15  Barac maqanakoj yaykusqantawankama Jehová Diosqa musphaykachacherqa*+ Sisarata, maqanakuna carretasninta, tukuy soldadosnintawan. Chantá Sisaraqa carretanmanta uraykuspa chakipi ayqerikaporqa. 16  Chaykamataj Baracqa Sisaraj soldadosninta, maqanakuna carretasnintawan qhatiykorqa Haróset-Ha-Goyimkama. Sisaraj soldadosninmantaqa ni ujpis wañuymanta lluspʼerqachu, tukuyninku espadawan wañuchisqa karqanku.+ 17  Quenita Heberpa familianqa, Hazormanta rey Jabinwan+ allinta kausakoj kanku. Chayrayku Sisaraqa Heberpa+ warmin Jaelpa+ toldonman chakipi ayqekorqa. 18  Jaeltaj Sisarata taripaj llojsispa nerqa: “Wiraqochíy, kayman yaykumuy. Yaykumullay, ama manchachikuychu”, nispa. Ajinapi Sisaraqa Jaelpa toldonman yaykorqa, Jaeltaj uj qhatanawan payta qhataykorqa. 19  Chaymanta Sisaraqa Jaelmanta mañakorqa: “Ama jina kaspa yakuta qoriway ari, mayta chʼakishawan”, nispa. Jaeltaj lecheyoj qara botata* kicharispa, lecheta jaywarqa.+ Chantá watejmanta qhataykullarqataj. 20  Sisarataj Jaelta nerqa: “Toldo punkullapi kanki. Pipis jamuspa tapusojtin, qanqa ninki: ‘Mana pipis jamunchu’, nispa”. 21  Sisaraqa may saykʼusqa kasqanrayku, wañusqata puñurparerqa. Heberpa warmin Jaelrí, toldo japʼichina estacata, martillotawan oqhariykukuspa, chʼinsitullamanta Sisaraman chimpaykorqa. Sisaraj umanmantaj* estacata clavaykorqa, pampaman japʼisqata. Ajinata Sisaraqa wañorqa.+ 22  Barac Sisarata maskʼaspa chayajtin, Jaelqa payta taripamuspa nerqa: “Jamuy. Maskʼashanki chay runata rikuchisqayki”, nispa. Baractaj paywan toldoman yaykuspa, Sisarata pampapi wañusqata rikorqa, umanpi estacawan clavasqata. 23  Ajinata Diosqa chay pʼunchay Canaanmanta rey Jabinta israelitaswan atipacherqa.+ 24  Chaymanta israelitasqa Canaanmanta+ rey Jabinwan aswan sinchʼita maqanakorqanku, payta wañuchinankukama.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Paypataqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tiyaporqa 900 maqanakuna fierro carretasnin”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “Cisón wayqʼoman”.
Chayri “carpanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “tantaykorqa 900 maqanakuna fierro carretasninta”.
Chayri “pawiracherqa”.
Glosariopi qara bota nisqata leeriy.
Chayri “Sisaraj chʼipoqonmantaj”.