Hebreos 9:1-28

  • Jallpʼapi kaj toldopi Diosta yupaychasqankumanta (1-10)

  • Cristoqa cieloman yawarninwan yaykun (11-28)

    • “Cristoqa mosoj tratomanta allinyachej” (15)

9  Ñaupaj kaj tratopeqa Diosta yupaychanapaj kamachiykuna karqa, Diosta yupaychana toldopis*+ kay jallpʼapi kasharqa.  Chay toldoqa iskay cuartosniyoj ruwasqa karqa. Ñaupaj kaj cuartopeqa karqa uj candelero,*+ uj mesa, Diosman jaywasqa tʼantaspis.*+ Chay cuartotaj Santo Lugar sutikorqa.+  Iskay kaj cortinaj wasanpi kaj cuartotajrí,+ Aswan Santo Lugar sutikorqa.+  Chaypitaj qorimanta incienso qʼoshñichinawan+ Diospa trato ruwasqan arcawan kasharqa,+ mayqenchus qoriwan forrasqa karqa chay.+ Chay arca ukhupitajrí karqa maná nisqa mikhunayoj qori jarra,+ Aaronpa tojnun, mayqenchus tʼikarerqa chay,+ jinallataj tratomanta pʼalta rumispis.*+  Chay arca patapitaj iskay lliphipirishaj querubines* karqa, Dioswan allinyakuna lugarta* llanthuspa.+ Chaywanpis kunanqa mana chay imasmanta parlana tiempochu.  Chay imas ajina wakichisqa kasqantawan, sacerdotesqa toldoj ñaupaj kaj cuartonman sapa kuti yaykunku, Diosta yupaychaypi ruwanasta ruwanankupaj.+  Iskay kaj cuartomantajrí, kuraj kaj sacerdote sapallan watapi uj kutillata yaykun,+ yawar aparisqapunitaj.+ Chay yawartaqa payrayku,+ runaspa juchasninkurayku ima jaywan,+ mana reparakuspalla juchallikusqankumanta.  Ajinamanta espíritu santoqa sutʼinchan chay ñaupaj toldo kashajtillanraj, Aswan Santo Lugarman pusaj ñanqa mana kicharisqarajchu kasqanta.+  Chay toldoqa kay tiempopi imaschus kashan chaykunawan kikinchakun.*+ Chayman jinataj ofrendasta, uywa wañuchisqastapis jaywakun.+ Chaywanpis chay imasqa, Diosta yupaychaj runata mana yanapanchu mana juchachana sonqoyoj kananpajqa.+ 10  Chay imasqa kanku mikhunallamanta, ujyanallamanta, tukuy rijchʼaj bautismosllamanta.*+ Chay kamachiykunaqa cuerpollapaj churasqa karqanku,+ ruwanapunitaj karqa tukuy imata cheqanchanapaj churasqa tiempokama. 11  Chaywanpis Cristoqa, karqaña chay allin imasmanta kuraj kaj sacerdote jina jamushaspa, aswan jatun, aswan sumaj kaj toldoman yaykorqa. Chay toldoqa mana runaj ruwasqanchu, nisunman mana kay jallpʼamantachu. 12  Payqa mana chivospa, torillospa yawarninwanchu Aswan Santo Lugarman yaykorqa, manachayqa kikin yawarninwan yaykorqa+ uj kutillata, wiñaypajtaj. Noqanchejtataj wiñaypaj kacharichiwarqanchej.*+ 13  Sichus chivospa, torospa yawarninku,+ qʼolachisqa* waka uñaj ushphanwan chʼichipaj qhawasqa kajkunata qhallakusqanpis* cuerpota Diospa ñaupaqenpi llimphuchan chayqa,+ 14  astawanrajchá Cristoj yawarnenqa.+ Payqa Diosman jaywaykukorqa mana ima juchayoj, Diospa wiñay espiritunnejta. Chayrayku astawanrajchá yawarnenqa sonqonchejta qhasi manakaj ruwaykunamanta llimphuchanqa+ kausaj Diosta yupaychananchejpaj.+ 15  Chayrayku Cristoqa mosoj tratomanta allinyachej.+ Ajinamanta wajyasqa kajkunaqa Dios wiñay kausayta qonanta nisqanta japʼinankupaj, pay wañusqanrayku.+ Paykunaqa wañusqanrayku preciowan kacharichisqa karqanku+ ñaupaj tratopi kashaspa juchallisqankumanta. 16  Uj tratota ruwakojtenqa, chay tratota ruwaj runaqa wañunan tiyan. 17  Uj tratotaqa wañuywan valechikun. Tratota ruwaj runa kausashallanraj chayqa, tratoqa manaraj valenchu. 18  Chayrayku ñaupaj kaj tratopis mana qallarerqarajchu mana yawarllawanqa. 19  Maypachachus Moisés tukuynin runasman Leypa tukuy kamachiykunasninta willarqa chaypacha, torillospa chivospa yawarninkuta yakuwan chajrorqa, puka millmatawan hisopo kʼaspitawan japʼispataj libroman,* tukuynin runasmanpis chʼajchuykorqa. 20  Nerqataj: “Kaymin tratopaj yawarqa, mayqentachus Diosqa kasukunaykichejta kamachisorqachej chay”,+ nispa. 21  Yawarwan chʼajchuykullarqataj Diosta yupaychana toldota, chaypi ruwanapaj kaj tukuy imastawan.+ 22  Ajina, Leyman jinaqa casi tukuy ima yawarwanpuni llimphuchakun.+ Yawar mana jichʼasqa kajtenqa mana perdón kanchu.+ 23  Chayrayku cielopi kaj imaswan ninakoj imasqa,+ wañuchisqa uywaswan llimphuchasqa kanan karqa.+ Cielopi kaj imastajrí, aswan sumaj jaywanaswanraj llimphuchasqa kanan tiyan. 24  Cristoqa mana runaj ruwasqan Aswan Santo Lugarmanchu yaykorqa,+ mayqenchus cheqa kaj Aswan Santo Lugarpa rijchʼaynillan.+ Astawanqa cielomanpuni yaykorqa,+ chayrayku kunanqa Diospa ñaupaqenpi kashan noqanchejrayku.+ 25  Chayqa mana pay kikin ashkha kutista jaywaykukunanpajchu karqa, imaynatachus kuraj kaj sacerdoteqa Aswan Santo Lugarman sapa wata+ uywaspa yawarninwan yaykun ajinataqa. 26  Ajina kanman chayqa, kay mundoj qallariyninmantapacha* ashkha kutistaña ñakʼarinan kanman karqa. Chaywanpis kunanqa, kay mundoj imasninpa* tukukuyninpi uj kutillata wiñaypaj rikhurimorqa. Ajinamanta pay kikin jaywaykukusqanwan juchata chinkachinanpaj.+ 27  Chantapis imaynatachus tukuy runas uj kutillata wañunku, chaymantataj juzgasqa kanqanku, 28  ajinallatataj Cristopis uj kutillata wiñaypaj jaywasqa karqa, ashkha runaspa juchasninkuta apananpaj.+ Iskay kaj kutipi rikhurimojtintaj manaña jucharaykuchu kanqa, rikonqankutaj pikunachus mayta suyashanku salvasqa kanankupaj chaykuna.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “carpapis”.
Chayri “uj candelabro”.
Chayri “Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantapis”.
Chayri “losa rumispis”.
Chayri “perdonta tarina tapata”, “juchasta pʼampana lugarta”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Chayri “ninakun”, “rijchʼakun”.
Tukuy rijchʼaj bautismos nispaqa Moisespa Leynin kamachisqanman jina runasta, waj imastapis mayllakusqanmanta parlashan.
Chayri “wiñaypaj librawarqanchej”.
Chayri “ruphachisqa”.
Qhallay: waj lugarespi ninku qhalliy.
Chayri “kʼuyuna libroman”. Glosariopi kʼuyuna libro nisqata leeriy.
Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.