Filipenses 4:1-23

  • Uj yuyaylla kana, kusikuna, allin imaspi yuyana (1-9)

    • “Ama imamantapis llakikuychejchu” (6, 7)

  • Pabloqa Filiposmanta hermanos yanapasqankumanta agradecekun (10-20)

  • Cartaj tukukuynin (21-23)

4  Munasqa hermanosníy, qankunata mayta rikuyta munashaykichej. Qankunaqa kusikuyniy, tʼinkaytaj*+ kankichej. Chayrayku munasqa hermanosníy, Señorpi sinchʼita sayaychej,+ imaynatachus nerqaykichej ajinata.  Evodiatawan Sintiquetawan tukuy sonqo nini, Señorpi uj yuyaylla kanankuta.+  Jinallataj qantapis, noqawan khuska tukuy sonqo llankʼaj hermanóy, mañakuyki chay hermanasninchejta yanapanallaykitapuni. Paykunaqa sumaj willaykunata willaspa tukuy atisqankuta noqawan khuska llankʼarqanku, jinallatataj llankʼarqa Clementepis, chay ujnin llankʼaj masisniypis. Paykunaj sutisninkoqa kausay libropi+ qhelqasqa kashan.  Señorpi kusikuychejpuni. Ujtawanpis nillaykichejtaj: ¡Kusikuychej!,+ nispa.  Tukuy runas rikuchunku mana nisqaykichejtapuni valechiyta munaj runaschu kasqaykichejta.*+ Señorqa qayllallapi kashan.  Ama imamantapis llakikuychejchu.+ Astawanpis tukuy imapaj Diospa yanapayninta mañakuychej. Paymantaqa tukuy sonqo mañakuychej, rogakuspa, graciasta qospataj.+  Diostaj sonqo tiyaykuyta qosonqachej,+ mayqentachus runas mana entiendeyta atinkuchu chayta. Ajinamanta payqa sonqoykichejta,+ yuyayniykichejtawan Cristo Jesusnejta waqaychanqa.  Chayrayku hermanosníy, kay imaspi yuyallaychejpuni:* tukuy ima cheqa kajpi, tukuy ima jatunpaj qhawasqa kajpi, tukuy ima cheqan kajpi, tukuy ima llimphu kajpi, tukuy ima kʼacha kajpi, tukuy ima sumajpaj qhawasqa kajpi, tukuy ima allin kajpi, jinallataj jatunchanapaj jina kaj imaspipis.+  Ruwaychej imastachus noqamanta yachakusqaykichejta, japʼikusqaykichejta, uyarisqaykichejta, jinallataj imastachus ruwasqayta rikusqaykichejtapis.+ Sonqo tiyaykuyta qoj Diostaj qankunawan kanqa. 10  Señorpi anchatapuni kusikuni, ujtawan noqamanta yuyarikusqaykichejrayku.+ Qankunaqa mana noqata qonqakapuwarqankichejchu. Jinapis ni imaynamanta yanapawayta atisharqankichejchu. 11  Chaytaqa mana imapis pisiwasqanraykuchu nishani. Imaraykuchus noqaqa yachasqa kani, imayna kaspapis imachus tiyapuwasqanwan sonqo juntʼasqa* kayta.+ 12  Yachani wajcha jina kausakuyta,+ qhapaj jina kausakuytapis. Kausayniypeqa yachakuni: sajsasqa kayta, yarqhasqa kaytapis, tukuy imayoj kayta, mana imayoj kaytapis. 13  Tukuy imapaj kallpayoj kani, Dios atiyta qowasqanrayku.+ 14  Chaywanpis qankunaqa allinta ruwarqankichej llakiyniypi yanapawaspa. 15  Filiposmanta hermanosníy, kaytapis yachankichej: Ñaupajtaqa qankunaman sumaj willaykunata willarqaykichej, chantataj Macedoniamanta riporqani. Chaypachaqa ni mayqen congregacionpis yanapawarqachu, nitaj yanapasqaytapis japʼikorqankuchu. Manachayqa qankunalla yanapawarqankichej.+ 16  Imaraykuchus Tesalonicapi kashajtiy, imachus pisiwasqanpaj iskay kutita yanapata apachimuwarqankichej. 17  Noqaqa mana ima regalotapis qonawaykichejtachu maskʼashani. Astawanqa munani allin ruwasqasniykichej Diospa ñaupaqenpi astawan ashkhayananta. 18  Chaywanpis kunanqa ni ima pisiwanchu, necesitasqaymantapis astawanraj kapuwan. Imaraykuchus Epafroditowan+ apachimuwasqaykichejta japʼiniña. Chaytaj ima munay qʼapashaj jaywana jina,+ Diospaj ñaupaqenpitaj allinpaj qhawasqa. 19  Chayta apachimuwasqaykichejmanta Diosneyqa qhapaj kapuyninman jina, tukuy ima pisichikusqaykichejta Cristo Jesusnejta qosonqachej.+ 20  Tata Diosninchejqa wiñaypaj wiñaynintinpaj jatunchasqa kachun. Amén.* 21  Napaykapuwaychej Diospaj tukuy tʼaqasqa kajkunata, pikunachus Cristo Jesuspa discipulosnin kanku chaykunata. Noqawan kashanku chay hermanospis napaykamusunkichej. 22  Diospaj tukuy tʼaqasqa kajkunapis napaykamullasunkichejtaj, astawanqa Cesarpa kamachina wasinpi kajkuna.+ 23  Señor Jesucristoj jatun khuyakuynin sonqoykichejpi kachun.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “pilluytaj”.
Chayri “rikuchunku mana kʼullu runaschu kasqaykichejta”.
Chayri “tʼukurillaychejpuni”.
Chayri “kusisqa”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.