Filipenses 2:1-30

  • Cristianos kʼumuykukoj sonqo kanankumanta (1-4)

  • Cristoqa kʼumuykukorqa, aswan patamantaj churasqa karqa (5-11)

  • Salvacionta tarinapaj kallpachakuna (12-18)

    • Kʼanchajkuna jina lliphipirishankichej (15)

  • Pabloqa Timoteota, Epafroditota ima kachanqa (19-30)

2  Qankunaqa Cristopi ujchasqa kashankichej. Wajkunata kallpachankichej, sonqochankichejtaj, paykunata munakusqaykichejrayku. Chantapis wajkunamanta llakikunkichej, paykunata munakunkichej, khuyakunkichejtaj.  Chaywanpis sonqoyta kusiywan juntʼachinaykichejpajqa uj sonqolla, kikin munakuyniyoj, sumaj ujchasqas, uj yuyayllataj kanaykichej tiyan.+  Ama churanakojkuna,+ nitaj qhasimanta jatunchakojkunaqa+ kaychejchu. Astawanqa kʼumuykukoj sonqo kaspa, wajkunata qankunamanta aswan kurajta jina qhawaychej.+  Ama allinnillaykichejtaqa maskʼaychejchu.+ Manachayqa wajkunaj allinninkutapis maskʼaychej.+  Imayna yuyaychus Cristo Jesuspi karqa, chay yuyayllataj qankunapipis kachun.+  Payqa Diosman rijchʼakuspapis,+ mana yuyallarqapischu Dios jina kaytaqa.+  Manachayqa tukuy kapuyninta saqerqa. Payqa esclavo jina karqa,+ runa jinataj nacekorqa.+  Astawanpis payqa runa jinaña kaspa kʼumuykukorqa, wañunankamataj kasukorqa.+ Arí, payqa ñakʼarina kʼaspipi* wañorqa.+  Chayrayku Diosqa payta churarqa, ñaupajpi karqa chaymanta aswan pataman.+ Chantapis Diosqa kʼacha kasqanrayku, tukuy sutismanta aswan patapi kaj sutita qorqa.+ 10  Ajinamanta Jesuspa sutinpi tukuy qonqorikunankupaj, cielopi kajkuna, kay jallpʼapi kajkuna, jallpʼa ukhupi kajkunapis.+ 11  Tukuyninkutaj runaspa ñaupaqenpi nenqanku Jesucristo Señor kasqanta.+ Ajinamanta Tata Dios jatunchasqa kananpaj. 12  Munasqa hermanosníy, noqa qankunawan kashajteyqa kasukojpuni kankichej. Kunantaj mana qankunawan kashajtiypis, astawanraj kasukunkichej. Ajinallatapuni sapa ujniykichej ruwaychej manchachikuywan, kharkatiywantaj. Ajinamanta salvacionta tarinaykichejpaj. 13  Diosqa qankunata kallpachasunkichej ruwayta munanaykichejpaj, ruwayta atinaykichejpajtaj. Chaytaj payta kusichisqanman jina kashan. 14  Tukuy imata ruwallaychejpuni mana thutuspa,+ nitaj churanakuspa.+ 15  Ajinamanta mana kʼaminas, mana juchayojtaj kanaykichejpaj. Jinallataj Diospa wawasnin+ jina mana chʼichiyoj kanaykichejpaj, kay tiempomanta sajra runas chaupipi, mana cheqan kajtataj ruwajkuna chaupipi kausaspapis.+ Qankunaqa paykuna ukhupi lliphipirishankichej, kay mundopi kʼanchajkuna jina.+ 16  Kausayta qoj palabramanta sinchʼita japʼikuychej.+ Ajinamanta Cristoj pʼunchayninpi kusisqa kanaypaj. Imaraykuchus yachani mana qhasitachu correshasqayta, nitaj qhasipajchu sinchʼita llankʼashasqayta. 17  Qankunaj creeyniykichejqa, tanqasorqachej Diosta sirvinaykichejpaj. Chaytaj payman uj jaywanata qoy jina. Noqaqa chay jaywasqaykichej patapi+ vino ofrenda jina jichʼasqa kashani.+ Ajina jichʼasqa kaspapis tukuy qankunawan khuska kusikuni. 18  Qankunapis noqawan khuska kikillantataj kusikunaykichej tiyan. 19  Señor Jesuspa munaynin kajtenqa, suyashani pisimantawan qankunaman Timoteota+ kachamuyta. Ajinapi qankunamanta yachaspa kallpachasqa kanaypaj. 20  Imaraykuchus qankunaman kachamunaypajqa, mana pipis Timoteo jina kanchu. Payqa tukuy sonqo yanapasonqachej. 21  Tukuy chay ujkunaqa paykunaj allinnillankuta maskʼanku, manataj Jesucristoj munaynintachu. 22  Yachankichej jina, Timoteoqa allin runa kasqanta rikucherqa. Imaraykuchus payqa noqawan khuska esclavo jina llankʼarqa sumaj willaykunata willaspa. Imaynatachus uj wawa tatanwan khuska llankʼan ajinata.+ 23  Chayrayku imachus noqawan kananta yachaytawan, payta kachamuyta munashani. 24  Jinallataj Señorpa munaynin kajtenqa, noqapis pisimantawan jamusaj.+ 25  Chaywanpis kunanqa yuyani Epafroditota qankunaman kachamunay allin kasqanta. Payqa hermanoy, llankʼaj masiy, noqa jinataj Cristoj soldadon. Paytaqa qankuna kachamuwarqankichej noqata yanapanawanpaj.+ 26  Payqa tukuy qankunata mayta rikuyta munashasunkichej. Llakisqataj kashan onqosqa kasqanta yachasqaykichejmanta. 27  Arí, payqa onqosqapuni kasharqa, wañuy patapiñataj. Chaywanpis Diosqa payta khuyakorqa. Manataj payllatachu khuyarqa, manaqa noqatapis. Ajinamanta llakisqa kasqaymanta, ama astawan llakikunaypaj. 28  Chayrayku payta usqhayllata kachamushani. Ajinamanta payta rikuspa kusikunaykichejpaj, noqapis amaña anchata llakikunaypaj. 29  Payta kusiywan wajyarikuychej, imaynatachus Señorta qhatejkunata wajyarikuyta yachankichej ajinata. Pay jina hermanostaqa jatunpaj qhawallaychejpuni.+ 30  Epafroditoqa Cristopaj llankʼasqanrayku* casi wañorqa. Arí, payqa noqata yanapanawanpaj kausayninta wañuy pataman churarqa. Qankunaqa mana kaypichu kasqaykichejrayku mana yanapayta atiwarqankichejchu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “ñakʼarina postepi”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Señorpaj llankʼasqanrayku”.