Ezequiel 41:1-26

  • Temploj Santo Lugarnin (1-4)

  • Perqawan ladosninpi kaj cuartoswan (5-11)

  • Inti yaykuy ladopi wasi (12)

  • Temploj wasisninta midikun (13-15a)

  • Santo lugarpa ukhun (15b-26)

41  Chantá temploj Santo Lugarninmanñataj* pusawarqa, miderqataj ladosninmanta machonesta.* Chay machonespa ujnin ladonqa anchonman sojta codos* kasqa, ujnin ladonpis anchonman sojta codosllataj kasqa.  Yaykunaqa anchonman chunka codos midisqa, yaykunaj ladosninmanta perqasqa ujnin ladonman phishqa codos midisqa, ujnin ladonmanpis phishqa codosllataj midisqa. Santo Lugarta midejtintaj largonman 40 codos midisqa, anchonmantaj 20 codos midisqa.  Chantá yaykuytawan* yaykunaj ladonmanta machonta miderqa, rakhunmanqa iskay codos midisqa, yaykunaj anchontaj sojta codos midisqa. Yaykunaj ladosninmanta perqasqa* qanchis codos midisqa.  Chantá Santo Lugar qhawarisqa cuartotañataj miderqa. Largonmanqa 20 codos kasqa, anchonmanpis 20 codosllataj kasqa.+ Niwarqataj: “Kaymin Aswan Santo Lugarqa”,+ nispa.  Chantá temploj perqanta miderqa phatunmanqa* sojta codos midisqa. Temploj ladosninmanta muyuyninpi kaj cuartosqa anchonman tawa codos midisqa.+  Temploj ladosninmanta cuartosqa kinsa pisoyoj kasqa, uj cuartoj patanpi waj cuarto kasqa. Sapa pisoqa 30 cuartosniyoj kasqa. Temploj perqasnenqa muyuynintin gradas jina ruwasqa kasqa, ladosninmanta cuartospa vigasnintaj chayman atiykusqa kasqa, chayrayku vigasqa mana temploj perqanman satʼisqachu kasqanku.+  Temploj sapa ladonpeqa wicharinapaj muyu gradas kasqa. Pata pisospi cuartosman wicharisqanman jinataj aswan ancho kasqa.+ Ura pisomantapacha wicharispaqa iskay pisomanta cuartosqa aswan anchos kasqanku ura pisopi cuartosmanta nisqaqa, kinsa pisomanta cuartospis aswan anchos kasqanku iskay pisopi cuartosmanta nisqaqa.  Temploj muyuynintinpeqa alto cimiento jina kasqa, ladosninmanta cuartospa cimientosnenqa esquinakama sojta codosniyoj caña hueca chhikanpuni midisqanku.  Ladosninmanta cuartospa jawa perqanpa anchonqa phishqa codos kasqa. Temploj ladosninmanta cuartospa jawanpeqa pata ñansitu jina* kasqa. 10  Templomanta comedoreskamaqa*+ puraj ladopi uj pasillo kasqa, chaytaj anchonman 20 codos midisqa. 11  Norte ladopeqa* uj yaykuna punku kasqa, chay pata ñansitumanta ladosninmanta cuartosman yaykunapaj, sur ladopipis* waj yaykuna punku kallasqataj. Chay pata ñansitoqa anchonman phishqa codos kasqa muyuynintinpi. 12  Inti yaykuy ladomanta pasillo qhawarisqa waseqa anchonman 70 codos midisqa, largonmantaj 90 codos midisqa. Chay wasej perqanpa phatonqa phishqa codos kasqa tukuynin muyuynintin. 13  Chay runaqa templota miderqa, largonman kasqa 100 codos. Pasillon, chay wasi,* perqasninpis largonman 100 codosllataj kasqa. 14  Inti llojsimuy lado qhawarisqa temploj uyanpis pasillosninwan anchonman 100 codos midisqa. 15  Payqa chay wasej largonta miderqa, chay wasa pasillo qhawarisqa karqa chayta, puraj ladomanta corredorestawan, 100 codostaj midisqa. Midillarqataj Santo lugarta, Aswan Santo Lugartawan,+ patio punkoj yaykunasnintapis. 16  Midillarqataj punku yaykunasta, jatunmanta juchʼuypi tukukoj marcosniyoj ventanasta,+ chay kinsa cheqaspi corredores kasqa chaytapis. Punku yaykunaj qayllanpeqa tablaswan tableasqa kasqa+ pampamantapacha ventanaskama. Ventanaspis tableasqallataj kasqa. 17  Yaykunaj patantapis midillarqataj temploj ukhunta jawantapis, tukuynin perqaj muyuynintapis. 18  Chaypi kasqa querubineswan*+ palmeraswan+ llajllasqa, sapa palmeraqa iskay querubinespa chaupinpi kashasqa, sapa querubintaj iskay uyasniyoj kasqa. 19  Runa uyaqa ujnin ladonpi palmera qhawarisqa kasqa, león uyataj ujnin ladonpi palmera qhawarisqa kasqa.+ Ajina llajllasqa kasqanku tukuynin templopi. 20  Temploj perqanpeqa pampamantapacha punku yaykunaj patankama querubines, palmeras llajllasqa kasqa. 21  Temploj punkunpa sayantasnenqa* cuadrados kasqanku.+ Santo Lugarpa* ñaupaqenpeqa, 22  maderamanta altarman+ rijchʼasqa kasqa, sayayninmanqa kinsa codos midisqa, largonmantaj iskay codos midisqa. Esquinasninpitaj pilarsitusnin kasqa, pampanpis* costadosninpis maderallamantataj kasqa. Chantá chay runaqa niwarqa: “Kayqa Jehová Diospa ñaupaqenpi mesa”,+ nispa. 23  Temploj Santo Lugarninpis, Aswan Santo Lugarninpis puraj ladoman kichakoj iskay punkusniyoj kasqanku.+ 24  Punkusqa iskayman doblakoj punkusniyoj kasqa, sapa ladonpi iskay doblakoj punkusniyoj kasqa. 25  Temploj punkusninpeqa querubines, palmeraspiwan llajllasqa kasqa, perqaspi jinallataj.+ Punku yaykunaj jawa ladonpeqa maderamanta alero* kasqa. 26  Chantá jatunmanta juchʼuypi tukukoj marcosniyoj ventanas kallasqataj,+ yaykunaj puraj ladosnintaj palmeraswan kʼachanchasqa kasqa. Temploj ladosninmanta cuartospis alerospis palmerasllawantaj kʼachanchasqa kasqa.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “templo ukhuman”.
Jatun codosmanta parlashan. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “columnasta”.
Yaykuytawan nispaqa Aswan Santo Lugarman yaykusqanta nishan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Yaykunaj anchonqa”.
Phatu: waj lugarespi ninku rakhu.
Chayqa temploj muyuyninpi kʼullku ñansitu jinasina karqa.
Chayri “cuartoskamaqa”.
Chayri “Pata ladopeqa”.
Chayri “ura ladopipis”.
Wasi nispaqa temploj inti yaykuynin ladopi wasimanta parlashan.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Santo Lugarpa punku yaykunanmantasina parlashan.
Aswan Santo Lugarmantasina parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonpis”.
Chayri “techito jina”.