Ezequiel 40:1-49

40  Presos apasqa kasqaykumanta 25 watasña kashajtin,+ wata qallarikuyta, killaj chunka pʼunchayninpi, llajta thuñisqa kasqanmanta 14 watasninman,+ chay pʼunchaypi Jehová Diospa atiynin noqapi kasharqa,* llajtamantaj apawarqa.+  Diosqa mosqoypi jina rikuchiwaspa Israel jallpʼaman apawarqa, uj jatun orqomantaj sayaykuchiwarqa,+ chaymanta sur ladonpeqa* uj llajta jina kasqa.  Chayman apawajtin cobreman rijchʼasqa runata rikorqani.+ Makinpeqa lino qʼaytuta japʼishasqa, midina caña huecatawan.*+ Chay runaqa punkupi sayashasqa.  Payqa niwarqa: “Runaj wawan, sumajta qhaway, allinta uyariy, allinta qhawariy imatachus rikuchisusqayta, chaypaj kayman pusamuyki. Tukuy rikusqaykitaqa Israel nacionman willanki”,+ nispa.  Temploqa* uj perqawan muyuykusqa kasqa. Chay runa japʼishasqa chay midina caña huecaqa sojta codosniyoj kasqa (sapa codomanqa uj maki tʼajlluta yapaykusqanku).* Payqa perqata midej churakorqa, chay perqaqa anchonman chay caña hueca chhikan kasqa, altonmanpis chay caña hueca chhikallantaj kasqa.  Chantá inti llojsimuy ladopi kaj punkuman*+ qayllaykorqa, gradastataj wicharerqa. Punku yaykunaj anchonta miderqa, uj caña hueca chhikantaj kasqa. Ujnin punku yaykunaj anchonpis caña hueca chhikallantaj kasqa.  Guardiaspa cuartosninkoqa largonman, anchonmanpis sapa ujnin uj caña hueca chhikan midisqa. Guardiaspa ujnin cuartonmanta ujnin cuartomantaj phishqa codos midisqa.+ Punku yaykunataj uj caña hueca chhikan midisqa, mayqenchus yaykunaj ukhu ladonman chayashasqa chay.  Yaykunaj ukhu ladontañataj miderqa, chaytaj uj caña hueca chhikan kasqa.  Punkoj yaykunantañataj miderqa, chaytaj pusaj codos midisqa. Chantá ladosninmanta machonesninta* miderqa, chaykunataj iskay codos midisqanku. Punku yaykunaqa ukhu ladoman yaykunapi kasqa. 10  Inti llojsimuy lado punkoj sapa ladonpeqa kinsa guardia cuartos kasqa. Kinsantin cuartosqa chhikankamalla kasqanku. Puraj ladopi kaj machonespis chhikankamallataj kasqanku. 11  Chantá yaykuna punkoj anchonta miderqa, chunka codosniyoj kasqa. Punkoj largontaj 13 codosniyoj kasqa. 12  Mana alto perqallawan muyurisqa cheqataj uj codo midisqa, chayqa kashasqa puraj ladopi guardiaspa cuartosninkoj ñaupaqenpi. Puraj ladopi guardiaspa cuartosninkoqa sapa ujnin sojta codos midisqa. 13  Chantá punkuta miderqa, guardiaspa ujnin cuartoj techonmantapacha* ujnin cuartoj techonkama, chaytaj anchonmanqa 25 codos kasqa. Sapa yaykunaqa waj yaykunaj chimpanpi kasqa.+ 14  Chantá ladosninmanta machonesta miderqa, altonmanqa 60 codosniyoj kasqanku. Midillarqataj patioj muyuynintinpi punkuspa ladosninmanta machonesta. 15  Punku yaykunaj ñaupaqenmantapacha ujnin ukhu punkukamaqa 50 codos midisqa. 16  Punku ukhupi, guardiaspa cuartosninkupi, ladosninmanta machonespipis sapa ladopi ventanas kasqa, chay ventanaspa marcosnenqa+ ukhu ladoman jatun kasqa, jawa ladonmantaj juchʼuy. Punku yaykunaspipis sapa ladopi ventanas kallasqataj, ladosninmanta machonestaj palmera sachʼaswan+ kʼachanchasqa kasqa. 17  Chantá jawa patioman pusawarqa, chaypitaj comedores*+ kasqa, patioj muyuynintaj empedrasqa kasqa. Chay empedrasqa patapitaj 30 comedores kasqa. 18  Chay empedrasqaqa punkuspa ladonpi kasqa, anchonqa punkuspa largon jinallataj midisqa. Chay karqa ura kaj empedrasqa. 19  Chantá miderqa ura punkoj ñaupaqenmantapacha ukhu patioj kantunkama. Chaytaj inti llojsimuy ladomanpis, norte ladomanpis* 100 codos midisqa. 20  Jawa patioqa norte ladoman punkuyoj kasqa. Chay runataj miderqa largonta, anchontapis. 21  Sapa ladopeqa guardiaspaj kinsa cuartos kasqa. Ladosninmanta machonespis punku yaykunapis chay ñaupaj punkojta jinallataj kasqanku, largonman 50 codosniyoj, anchonmantaj 25 codosniyoj. 22  Ventanaspis, punku yaykunapis, palmera sachʼaswan kʼachanchasninpis+ inti llojsimuy lado punkojta jinallataj kasqa. Runasqa qanchis gradasta wicharispa chayman chayaj kasqanku, ñaupaqenkupitaj punku yaykuna kasqa. 23  Ukhu kaj patiopeqa norte lado punkoj chimpanpi uj punku kasqa, inti llojsimuy lado punkoj chimpanpipis waj punku kallasqataj. Ujnin punkumanta ujnin punkukama midejtintaj 100 codos midisqa. 24  Chantá sur ladomanñataj pusawarqa, sur ladopitaj uj punkuta+ rikorqani. Ladosninmanta machonesta, punku yaykunatawan midejtintaj chay ujkuna chhikallantaj midisqanku. 25  Punkoj sapa ladonpi, punku yaykunaj sapa ladonpipis ventanas kallasqataj, chay ujnin ventanas jinallataj. Punkoqa largonman 50 codos midisqa, anchonmantaj 25 codos. 26  Chayman chayanapajqa qanchis gradasta wicharina kasqa,+ ñaupaqenkupitaj punku yaykuna kashasqa. Ladosninmanta machonesqa palmera sachʼaswan kʼachanchasqa kasqa, sapa ladonpi ujwan. 27  Ukhu kaj patioqa sur ladoman punkuyoj kasqa. Sur ladopi punkusta midejtintaj, ujnin punkumanta ujnin punkukamaqa 100 codos midisqa. 28  Chantá sur lado punkunta ukhu patioman pusawarqa. Chay sur ladopi punkuta midejtintaj, chay ujkuna chhikallantaj midisqa. 29  Guardiaspa cuartosninku, ladosninmanta machones, punku yaykunapis chay ujkuna chhikallantaj midisqanku. Sapa ladonpi, punku yaykunaj sapa ladonpipis ventanas kallasqataj. Punkoqa largonman 50 codos midisqa, anchonmantaj 25 codos.+ 30  Muyuyninpeqa punku yaykunas kasqa. Chaykunataj largonman 25 codos midisqanku, anchonmantaj phishqa codos midisqanku. 31  Punku yaykunanqa jawa patio qhawarisqa kasqa, ladosninmanta machonesnintaj palmera sachʼaswan kʼachanchasqa kasqa.+ Chayman chayanapajqa pusaj gradasta wicharina kasqa.+ 32  Inti llojsimuy ladonta ukhu patioman pusawarqa. Punkuta midejtintaj chay ujkuna chhikallantaj kasqa. 33  Guardiaspa cuartosninku, ladosninmanta machones, punku yaykunapis chay ujkuna chhikallantaj midisqanku. Sapa ladonpi, punku yaykunaj sapa ladonpipis ventanas kallasqataj. Punkoqa largonman 50 codos midisqa, anchonmantaj 25 codos. 34  Punku yaykunanqa jawa patio qhawarisqa kasqa, ladosninmanta iskay machonesnintaj palmera sachʼaswan kʼachanchasqa kasqa. Chayman chayanapajqa pusaj gradasta wicharina kasqa. 35  Chantá norte lado punkuman pusawarqa.+ Punkuta midejtintaj chay ujkuna chhikallantaj kasqa. 36  Guardiaspa cuartosninku, ladosninmanta machones, punku yaykunapis chay ujkuna chhikallantaj midisqanku. Punkoqa sapa ladonpi ventanasniyoj kasqa. Largonmanqa 50 codos midisqa, anchonmantaj 25 codos. 37  Ladosninmanta machonesqa jawa patio qhawarisqa kasqa, ladosninmanta iskay machonesqa palmera sachʼaswan kʼachanchasqa kasqa. Chayman chayanapajqa pusaj gradasta wicharina kasqa. 38  Punkuspa ladosninmanta machones qayllapeqa uj comedor kasqa yaykuna punkuyoj, chaypi mayllaj kasqanku qʼolachina* ofrendasta.+ 39  Punku yaykunaj sapa ladonpi iskay mesas kasqa, chaypi uywasta wañuchej kasqanku qʼolachina ofrendapaj,+ jucharayku ofrendapaj,+ pantasqarayku ofrendapajpis.+ 40  Norte lado punkunejman wicharinapeqa yaykunaj jawanpi iskay mesas kasqa. Punku yaykunaj ujnin ladonpipis iskay mesas kallasqataj. 41  Punkoj sapa ladonpi tawa mesas kasqa, tukuyninpi pusaj mesas. Chay patapi uywasta wañuchej kasqanku jaywanaspaj. 42  Qʼolachina ofrendaspaj chay tawa mesasqa rumimanta ruwasqa kasqanku. Largonmanqa uj codo khuskanniyoj midisqanku, anchonmanpis uj codo khuskanniyojllataj, sayayninmantaj uj codo midisqanku. Chay mesas pataman churaj kasqanku uywasta wañuchinapaj herramientasta, qʼolachina ofrendaspaj, jaywanaspajpis. 43  Chay wasej tukuynin ukhu perqasninpeqa repisas kasqa uj maki tʼajllu anchoyoj. Jaywana uywaspa aychasnintaqa mesas pataman churaj kasqanku. 44  Ukhu punkoj jawa ladonpeqa takejkunapaj+ comedores kasqa. Chaykunaqa ukhu patiopi kasqanku, norte lado punkoj qayllanpi, sur lado qhawarisqa. Inti llojsimuy lado punku qayllapipis waj punku kallasqataj norte lado qhawarisqa. 45  Chay runaqa niwarqa: “Sur lado qhawarisqa comedorqa templopi ruwanasninkuta ruwaj sacerdotespaj.+ 46  Norte lado qhawarisqa comedortaj altarpi ruwanasninkuta ruwaj sacerdotespaj.+ Paykunaqa Sadocpa+ wawasnin kanku. Levitas* ukhumanta paykuna churasqa kanku Jehová Diosman qayllaykuspa sirvinankupaj”,+ nispa. 47  Chantá ukhu patiotañataj miderqa, patioqa cuadrado kasqa, largonmanqa 100 codos midisqa, anchonmanpis 100 codosllataj midisqa. Altarqa temploj ñaupaqenpi kasqa. 48  Chantá temploj yaykunanman pusawarqa,+ miderqataj chay yaykunaj ladosninmanta machonesta. Uj ladonman phishqa codos midisqanku, ujnin ladonmanpis phishqa codosllataj. Punkoj anchonqa ujnin ladonman kinsa codos midisqa, ujnin ladonmanpis kinsa codosllataj. 49  Punku yaykunaqa largonman 20 codos midisqa, anchonmantaj 11 codos.* Runasqa gradasta wicharispa chayman chayaj kasqanku. Ladosninmanta pilarespa ladonkupeqa machones kasqa, sapa ladopi uj.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jehovaj makin pataypi karqa”.
Chayri “ura ladonpeqa”.
Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Wasi”. 40 al 48 capitulospi kay “wasi” palabrapaj “templo”palabrata churakun, templomantapuni chayri templo wasimanta parlajtin.
Hebreo parlaypeqa nin, “sojta codosniyoj midina caña hueca, uj codoyoj, uj tʼajlluyoj”. Uj codoyoj uj tʼajlluyoj nispaqa uj jatun codomanta parlashan. Uj jatun codoqa midej 51,8 centímetros jina. Chayrayku sojta codosniyoj midina caña huecaqa midej 3,11 metros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chay punkoqa ashkha salasniyoj karqa.
Chayri “columnasninta”.
Chayqa ichapis guardiaj cuartonpa perqa patan karqa.
Chayri “cuartos”.
Chayri “pata ladomanpis”.
Chayri “ruphachina”.
Glosariopi levita nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “12 codos”.