Ezequiel 16:1-63

 • Diosqa Jerusalenta munakun (1-63)

  • Diosqa saqerparisqa wawitata jina Jerusalenta tarikun (1-7)

  • Diosqa payta kʼachanchan, paywantaj casarakun (8-14)

  • Payqa Diosta wasanchan (15-34)

  • Qhenchachakusqanrayku castigasqa (35-43)

  • Diosqa payta kikinchan Samariawan Sodomawan (44-58)

  • Diosqa trato ruwasqanmanta yuyarikun (59-63)

16  Jehová Diosqa watejmanta parlamuwaspa niwarqa:  “Runaj wawan, Jerusalenman rejsichiy tukuy millay ruwasqasninta.+  Paymanqa ninki: ‘Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa Jerusalenman kayta nin: “Qanqa Canaán jallpʼapi rikhurerqanki, chaypitaj nacekorqanki. Papasuykeqa amorreo+ karqa, mamaykitaj hitita.+  Nacekorqanki chay pʼunchayqa mana pupuykita khuchusorqankuchu, llimphu kanaykipajpis mana yakuwan mayllasorqankuchu, nillataj kachiwanpis qhaqosorqankuchu, nitaj imawanpis maytʼusorqankuchu.  Mana pipis qanta rikuspa sonqonta nanachikorqachu chay imasta ruwasunanpaj. Ni pi qanta khuyakusorqachu. Astawanpis jawaman wijchʼusorqanku, imaraykuchus nacekusqayki pʼunchaypi chejnisorqanku.  ”’”Noqatajrí chayninta pasashaspa yawarniyki patapi watʼaqeshajta rikorqayki. Yawarniyki patapi kashajtiyki, noqa nerqayki: ‘Kausallaypuni’, nispa. Arí, yawarniyki patapi kashajtiyki, noqa nerqayki: ‘Kausallaypuni’, nispa.  Qantaqa mayta ashkhayacherqayki campopi wiñaj qhorasta jina. Qanqa jatunyaspa uj sipasitaman tukorqanki, sumaj imaswantaj kʼachanchasqa karqanki. Ñuñusniykipis wiñarqanku, chujchaykipis wiñarqa. Jinapis qʼalallaraj kasharqanki, ni ima ropayoj”, nispa’.  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Noqaqa chayninta pasashaspa rikorqayki, repararqanitaj casaranapaj edadniyojña kasqaykita. Chayrayku noqaqa qhatanaywan qhataykususpa+ qʼalaykita tapaykorqani. Chantá uj juramentota ruwaspa qanwan uj tratota ruwarqani, ajinamanta qanqa noqajta karqanki.  Chantapis yakuwan bañarqayki, yawarniykita mayllarqayki, aceitewantaj jawiykorqayki.+ 10  Chantá bordasqa vestidota churaykorqayki, sumaj qaramanta* jukʼutasta* qorqayki, sumaj lino telawan umaykita maytʼuykorqayki, may valesqa ropaswantaj visterqayki. 11  Qanmanqa kʼachanchanasta churarqayki, makisniykiman manillasta, kunkaykimantaj uj collarta.* 12  Chantá churarqayki senqaykiman uj anillota, ninrisniykiman aretesta, umaykimantaj uj kʼachitu coronata. 13  Qanqa kʼachanchakoj kanki qoriwan qolqewan, vistikojtaj kanki sumaj linowan, valesqa ropaswan, bordasqa vestidowan ima. Mikhunaykeqa karqa sumaj jakʼu, chantá miskʼi, aceite ima. May kʼachitapuni karqanki,+ wakichisqataj kasharqanki reina kanaykipaj’, nispa”. 14  “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa nin: ‘Kʼachita kasqaykirayku waj nacionespi may rejsisqa karqanki.*+ Allin kʼachitapuni karqanki noqa kʼanchayniyta pataykiman churasqayrayku’,+ nispa”. 15  “‘Qanqa kʼachita kasqaykipi atienekorqanki,+ may rejsisqa kasqaykiraykutaj khuchi warmiman* tukorqanki.+ Mana pʼenqakuspa qhenchachakoj kanki chayninta pasajkunawan,+ paykunamantaj entregaykukoj kanki. 16  Qanqa wakin ropasniykita apariykukuspa, kʼanchashaj coloresmanta pata lugaresta ruwarqanki, chaypitaj qhenchachakorqanki.+ Chay imasqa mana kananchu karqa, mana jaykʼajpis kananchu karqa. 17  Chantapis qorimanta, qolqe metalmantawan qorqayki chay kʼachanchanasta apariykukuspa, qhariman rijchʼakoj santosta ruwarqanki, chaykunawantaj qhenchachakorqanki.+ 18  Chaykunatataj* bordasqa vestidosniykiwan qhataykorqanki. Chantá aceiteyta, inciensoytawan chaykunaman jaywarqanki.+ 19  Aceitewan miskʼiwan, sumaj jakʼumanta ruwasqa tʼantata mikhunaykipaj qorqayki. Qantaj chay tʼantata chaykunaman jaywaykorqanki sumaj qʼaparishaj jaywanata jina.+ Chayqa ajinapuni karqa’ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”. 20  “‘Noqapaj rejserqanki chay qhari wawasta, chay warmi wawastapis+ santosman jaywarqanki jaywanata jina.+ ¿Manachu qhenchachakusqaykiwan contentakorqanki? 21  Wawasniyta wañuracherqanki, ninapi ruphaykuchispataj* santosman jaywarqanki.+ 22  Tukuy chay millay imasta ruwashaspa, qhenchachakushaspa ima, mana yuyarikorqankichu sipas karqanki chay pʼunchaykunamanta, maypachachus qʼalalla, ni ima ropayoj, yawarniyki patapi watʼaqespa kasharqanki chaymanta. 23  Ay qanmanta, tukuy sajra imasta ruwasqaykirayku imachus qanwan kanqapis,+ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. 24  Qanqa llulla dioskunata yupaychanapaj uj lugarta ruwakorqanki, sapa plazapitaj uj pata lugarta ruwakorqanki. 25  Sapa callepi aswan sutʼi cheqapi pata lugaresniykita ruwakorqanki. Kʼachita kasqaykita millayman tukucherqanki chayninta tukuy pasajkunaman entregaykukusqaykirayku,+ astawan astawantaj qhenchachakorqanki.+ 26  Egiptoj wawasninwan qhenchachakorqanki,+ chay qʼoñirisqa vecinosniykiwan. Chantapis noqata phiñachiwarqanki chay mana yupay atina qhenchachakusqasniykiwan. 27  Kunantaj contraykipi makiyta oqharisaj, mikhunaykita pisiyachisaj,+ chejnisoj warmismantaj jaywaykusqayki munasqankuta ruwasunankupaj.+ Filisteospa warmi wawasninkuman jaywaykusqayki, pikunachus may mancharisqa kasharqanku chay jina millayta purisqaykirayku chaykunaman.+ 28  ”’Qanqa mana sajsakuyta atispa Asiriaj wawasninwanñataj qhenchachakorqanki.+ Paykunawan qhenchachakuspapis nipuni sajsakorqankichu. 29  Chayrayku astawanraj qhenchachakorqanki, comerciantespa jallpʼankupi,* jinallataj caldeoswanpis.+ Chay tukuywanpis nipuni sajsakorqankichu. 30  Sonqoykeqa may onqosqa* kasharqa.* Chayrayku tukuy chay imasta ruwarqanki mana pʼenqayniyoj khuchi warmi jina,+ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. 31  Chantapis qanqa sapa callepi aswan sutʼi cheqapi, llulla dioskunata yupaychanapaj uj lugarta ruwakorqanki, sapa plazapitaj uj pata lugarta ruwakorqanki. Qanqa mana khuchi warmichu karqanki, imaraykuchus mana ima pagotapis japʼikojchu kanki. 32  Qanqa qhenchachakoj warmi kanki, qosanta japʼikunanmantaqa waj qharista japʼikoj warmi.+ 33  Tukuy khuchi warmismanqa regalosta qonku,+ qantajrí munapayasojkunaman regalosta qonki,+ llukʼiykunkitaj* tukuynejmanta qanwan qhenchachakoj jamunankupaj.+ 34  Qanqa qolqerayku khuchichakoj warmismanta uj jina kanki. Ni mayqen khuchi warmipis qan jinaqa ruwanchu. Qanqa wajkunaman paganki paykuna pagasunankumanta nisqaqa. Qanqa waj jinatapuni ruwanki’. 35  ”Chayrayku khuchi warmi,+ Jehová Diospa nisqanta uyariy. 36  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Qʼoñirisqa kasqaykeqa yapakun. Qʼalaykipis sutʼipacha rikukorqa qharisniykiwan qhenchachakushajtiyki, chantá tukuy millay santosniykiwan+ qhenchachakushajtiyki, pikunamanchus wawasniykej yawarninta jaywarqanki chaykunawan.+ 37  Chayrayku tukuy qharisniykita tantaykusaj pikunatachus kusicherqanki chaykunata. Noqa tantaykusaj pikunatachus munakorqanki, pikunatachus chejnikorqanki chaykunata. Tukuynejmanta tantaykamusaj qanpa contraykipi jamunankupaj, paykunaj ñaupaqenkupitaj qʼalallata saqesqayki, paykunaqa qʼalapachata rikusonqanku.+ 38  ”’Noqa qanta castigasqayki qhenchachakoj warmista jina,+ yawarta jichʼaj warmista jinataj.+ Noqa yawarniykita jichʼasaj phiñakuyniypi, celosniypitaj.+ 39  Qharisniykej makisninkuman jaywaykusqayki. Paykunaqa llulla dioskunata yupaychanaykipaj lugaresniykita phiriykonqanku, pata lugaresniykita pampachanqanku,+ ropaykita lluchʼusonqanku,+ sumaj kʼachanchanasniykita apakaponqanku,+ qʼalallatataj saqesonqanku, mana ima ropayojta. 40  Paykunaqa ashkha runasta contraykipi pusamonqanku,+ chantá rumiswan chʼanqaykusonqanku,+ espadasninkuwantaj wañuchisonqanku.+ 41  Wasisniykita ninawan ruphaykuchenqanku,+ ashkha warmispa rikunankutataj castigoyta chayachimusonqanku. Ajinamanta qhenchachakusqaykita tukuchisaj,+ niñataj pimanpis pagankiñachu. 42  Qanpa contraykipi phiñakuyniy thasnukonqa,+ phiñakuyniytaj qanmanta karunchakonqa.+ Sonqoyqa tiyaykonqa, niñataj phiñakusajchu’, nispa. 43  ”Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Sipas karqanki chay pʼunchaykunamanta mana yuyarikusqaykirayku,+ tukuy chay imasta ruwaspataj phiñachiwasqaykirayku, imatachus ruwasqaykiman jina qopusqayki. Manaña chay jina millayta purinkichu, niñataj millay imastapis ruwankichu. 44  ”’Qhaway, paykunaqa kay nisqata qanmanta nenqanku: “Warmi wawanpis maman jinallataj”,+ nispa. 45  Qanqa mamayki jinapuni kanki, mamaykeqa qosanta, wawasnintapis mana rikullaytapis munarqachu. Qanqa hermanasniyki jinapuni kanki, paykunaqa qosankuta, wawasninkutapis mana rikullaytapis munarqankuchu. Mamaykichejqa hitita karqa, papasuykichejtaj amorreo+ karqa’, nispa”. 46  “‘Kuraj hermanaykeqa Samaria,+ paytaj qanmanta norte ladopi* warmi wawasninwan* tiyakun.+ Sullkʼa hermanaykitaj Sodoma,+ paytaj qanmanta sur ladopi* warmi wawasninwan tiyakun.+ 47  Qanqa mana paykunaj ñannillankutachu purerqanki, nitaj sajra ruwasqasnillankutachu ruwarqanki, astawanpis pisi tiempollapi paykunamanta nisqaqa aswan mana allin imastaraj ruwarqanki.+ 48  Noqaqa kausayniyrayku jurani nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa. Hermanayki Sodomawan warmi wawasninwanqa, mana qan jinachu, nitaj warmi wawasniyki jinachu ruwarqanku. 49  Qhaway, hermanayki Sodomaj jucha ruwasqanqa kay karqa: Paywan warmi wawasninwanqa+ may kasqankuta yuyakorqanku.+ Paykunaqa mikhuna patapi kausarqanku+ ni imamanta llakikuspa,+ jinapis mana yanaparerqankuchu sufrej runata, nitaj pobretapis.+ 50  Paykunaqa jatunchakullarqankupuni,+ millay imastataj ñaupaqeypi ruwallarqankupuni.+ Chayrayku paykunata tukucherqani.+ 51  ”’Samariaqa+ qanpa juchallikusqaykimanta mana khuskallantapis juchallikorqachu. Qanqa may chhika millay imasta ruwarqanki, paymanta aswan ashkhata. Qanpa millay ruwasqasniykeqa may chhikapuni karqanku, chayrayku hermanasniykeqa qanpa ladoykipi aswan cheqanpaj qhawasqa karqanku.+ 52  Kunanqa pʼenqaypi rikhurinki, kʼumuykachachisqataj kanki, imaraykuchus hermanasniykita allinpaj qhawachinki.* Paykunaqa aswan cheqanpaj qhawasqa kanku juchaykirayku, paykunamanta nisqa aswan millay imasta ruwasqaykirayku. Chayrayku kunanqa pʼenqaypi rikhuriy, kʼumuykachachisqataj kay hermanasniykita aswan cheqanpaj qhawachisqaykirayku’. 53  ”‘Noqaqa paykunamanta presos apasqa kajkunata tantaykusaj: Sodomamanta, warmi wawasninmantawan presos apasqa kajkunata, Samariamanta, warmi wawasninmantawan presos apasqa kajkunata. Paykunatawan khuskataj qanmanta presos apasqa kajkunata tantaykusaj,+ 54  ajinamanta pʼenqaypi rikhurinaykipaj. Chayta ruwaspa paykunata sonqochasqaykimanta pʼenqakunki. 55  Hermanayki Sodomawan warmi wawasninwanqa imaynachus ñaupajta karqanku ajinallamantaj tukonqanku. Hermanayki Samariawan warmi wawasninwanqa imaynachus ñaupajta karqanku ajinallamantaj tukonqanku. Qanpis warmi wawasniykiwan khuska imaynachus ñaupajta karqanki ajinallamantaj tukunki.+ 56  Jatunchakorqanki chay pʼunchaypeqa, hermanayki Sodomaqa mana paymanta parlanaykipaj jinachu karqa. 57  Qanqa chayta parlarqanki niraj juchayki sutʼiman llojsishajtin.+ Kunanqa Siriaj warmi wawasnin, vecinasninpis insultasunku. Muyuyniykipi kaj filisteospa+ warmi wawasninpis pisipaj qhawasunku. 58  Millay kausaypi purisqaykirayku, millay imasta ruwasqaykiraykutaj llakiy qhatirisonqa’, nispa nin Jehová Diosqa”. 59  “Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa kayta nin: ‘Imatachus qan ruwarqanki chay kikinta ruwasqayki.+ Imaraykuchus qanqa tratoyta pʼakispa jurasqaykita pisipaj qhawarqanki.+ 60  Jinapis noqaqa sipas karqanki chay pʼunchaykunapi qanwan trato ruwasqayta yuyarikusaj. Chantá qanwan wiñaypaj uj tratota ruwasaj.+ 61  Kuraj hermanasniykita, sullkʼa hermanasniykitapis japʼikapushaspaqa imaynatachus purisqaykimanta yuyarikunki, pʼenqakunkitaj.+ Paykunataqa warmi wawasniyki kanankupaj jaywaykusqayki, qanwan mana uj tratota ruwaspapis’, nispa. 62  ”‘Noqa kikin qanwan uj tratota ruwasaj. Chaypachataj qan yachanki noqa Jehová Dios kasqayta. 63  Tukuy chay ruwasqasniykimanta perdonasojtiy, qanqa yuyarikunki imastachus ruwasqaykimanta, mayta pʼenqakusqaykiraykutaj mana parlarillaytapis munankichu,+ manchay kʼumuykachachisqapuni kanki’+ nispa nin Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosqa”.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “foca qaramanta”.
Chayri “abarcasta”.
Chayri “walqhata”.
Chayri “sutiyki rejsisqa karqa”.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Chaykunata nispaqa qharisman rijchʼakoj santosmanta parlashan.
Chayri “nina ukhunta pasachispataj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Canaán jallpʼapi”.
Chayri “Sonqoykeqa mana kallpayoj”.
Ichá nillanmantaj “Qanpa contraykipi may phiñasqa kashani”.
Llukʼiy: waj lugarespi ninku coimeay.
Warmi wawasninwan nispaqa ichapis qayllanpi kaj ranchosmanta parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “paña ladoykipi”.
Hebreo parlaypeqa nin, “lloqʼe ladoykipi”.
Chayri “hermanasniykiman kutikuspa parlarqanki”.