Ir al contenido

Ir al índice

Ezequiel

Capítulos

Kaykunamanta parlan

 • 1

  • Ezequielqa Babiloniapi kashaspa mosqoykunapi jina rikun (1-3)

  • Ezequielqa Jehová Diospa carretanta mosqoypi jina rikun (4-28)

   • Muyoj wayra, phuyu, nina ima (4)

   • Tawa kausajkuna (5-14)

   • Tawa ruedas (15-21)

   • Chhullunka jina kʼancharishaj pampa (22-24)

   • Jehová Diospa kamachina tiyanan (25-28)

 • 2

  • Ezequielta Dios churan profeta kananpaj (1-10)

   • “Uyarisuchunkupis amapis” (5)

   • Llakiy takiykunamanta kʼuyuna libro (9, 10)

 • 3

  • Diosqa Ezequielta kamachin kʼuyuna librota mikhuykunanta (1-15)

  • Ezequielta Dios churan qhawaj kananpaj (16-27)

   • Mana juchata reparachejqa juchayojllataj (18-21)

 • 4

  • Jerusalén muyuykusqa kananmanta (1-17)

   • Ezequielqa 390 diasta, 40 diastawan juchata apan (4-7)

 • 5

  • Jerusalén urmananmanta (1-17)

   • Ezequielqa rasurakusqan pelota kinsaman tʼaqan (1-4)

   • Jerusalenqa nacionesmanta nisqa aswan mana allinraj (7-9)

   • Diospa contranta oqharikojkunapaj kinsa castigos (12)

 • 6

  • Israel orqospa contranpi uj willay (1-14)

   • Millay santosqa pʼenqaypi rikhurenqanku (4-6)

   • “Chaypi qankunaqa yachankichej noqa Jehová Dios kasqayta” (7)

 • 7

  • “Tukukoyqa chayamun” (1-27)

   • “Chay ñakʼariy jinaqa mana waj kanchu” (5)

   • “Qolqenkuta callesman wijchʼonqanku” (19)

   • Templo chʼichichasqa kanqa (22)

 • 8

  • Ezequielqa mosqoypi jina Jerusalenman apasqa karqa (1-4)

  • Ezequielqa millay imasta templopi rikun (5-18)

   • Tamuz diosmanta waqaj warmis (14)

   • Intita yupaychaj runas (16)

 • 9

  • Sojta wañuchejkuna, cinturanpi secretarioj tinta churananta japʼej runa ima (1-11)

   • Templopi wañuchiyta qallarinku (6)

 • 10

  • Ruedas kashan chaymanta kʼajarishaj brasasta orqhonku (1-8)

  • Querubineswan ruedaswan imaynachus kasqankumanta (9-17)

  • Diospa jatun kaynin templomanta ripun (18-22)

 • 11

  • Sajra kuraj kamachejkuna juchachasqa kanku (1-13)

   • Llajtaqa mankawan kikinchasqa (3-12)

  • Ñaupajpi imaynachus karqanku ajinaman kutinankumanta (14-21)

   • “Uj mosoj yuyayta qosaj” (19)

  • Diospa jatun kaynenqa Jerusalenmanta ripun (22, 23)

  • Ezequielqa mosqoypi jina Caldeaman kutin (24, 25)

 • 12

  • Ezequielqa israelitas presos apasqa kanankuta rikuchin (1-20)

   • Preso apasqa kajpa qʼepin (1-7)

   • Kamachejqa laqhallapi llojsenqa (8-16)

   • Tʼantata llakiywan mikhonqanku, yakutataj mancharisqa tomanqanku (17-20)

  • Israelpi niyta yachasqankoqa llullalla (21-28)

   • “Imastachus nisqayqa mana qheparenqachu” (28)

 • 13

  • Llulla profetaspa contranpi willay (1-16)

   • Calwan llutʼasqa perqasqa urmanqanku (10-12)

  • Llulla profetisaspa contranpi willay (17-23)

 • 14

  • Waj diosesta yupaychajkuna juchachasqa kanku (1-11)

  • Jerusalenpa castigonmantaqa ni pi ayqenqachu (12-23)

   • Cheqan runa Noé, Daniel, Job ima (14, 20)

 • 15

  • Jerusalenqa ni imapaj valej uva sachʼa (1-8)

 • 16

  • Diosqa Jerusalenta munakun (1-63)

   • Diosqa saqerparisqa wawitata jina Jerusalenta tarikun (1-7)

   • Diosqa payta kʼachanchan, paywantaj casarakun (8-14)

   • Payqa Diosta wasanchan (15-34)

   • Qhenchachakusqanrayku castigasqa (35-43)

   • Diosqa payta kikinchan Samariawan Sodomawan (44-58)

   • Diosqa trato ruwasqanmanta yuyarikun (59-63)

 • 17

  • Iskay aguilasmanta, uva sachʼamantawan (1-21)

  • Uj ramita jatun cedro sachʼaman tukun (22-24)

 • 18

  • Sapa uj juchanmanta cuentayoj (1-32)

   • “Juchallikoj runaqa wañonqa” (4)

   • “Wawaqa tatanpa juchanmanta mana juchayojchu kanqa” (19, 20)

   • Diosqa mana kusikunchu sajra runa wañojtin (23)

   • Sajra ruwasqasninta saqepojqa kausallanqapuni (27, 28)

 • 19

  • Israelpa kamachejkunasninmanta uj llakiy takiy (1-14)

 • 20

  • Israel Diospa contranta oqharikusqanmanta (1-32)

  • Israel watejmanta sayarichisqa kananmanta (33-44)

  • Sur ladoj contranpi willay (45-49)

 • 21

  • Diosqa espadanta jallchʼananmanta orqhon (1-17)

  • Babiloniamanta reyqa Jerusalenwan maqanakonqa (18-24)

  • Israelpa sajra kamachejnin wañuchisqa kanqa (25-27)

   • “Coronatapis orqhoy” (26)

   • “Pichus chayta japʼinanpaj derechoyoj jamunankama” (27)

  • Ammonitaspa contranpi uj espada (28-32)

 • 22

  • Jerusalenqa yawarta jichʼaj llajta (1-16)

  • Israelqa metalpa qʼopan jina, ni imapaj sirvej (17-22)

  • Israelitaswan kurajkunasninkuwan juchachasqa kanku (23-31)

 • 23

  • Iskay wasanchaj warmis (1-49)

   • Oholá Asiriawan qhenchachakun (5-10)

   • Oholibá Babiloniawan Egiptowan qhenchachakun (11-35)

   • Iskaynin warmis castigasqa kanqanku (36-49)

 • 24

  • Jerusalenqa sarrusqa manka jina (1-14)

  • Ezequielpa warmin wañupusqanqa uj señal (15-27)

 • 25

  • Ammonpa contranpi willay (1-7)

  • Moabpa contranpi willay (8-11)

  • Edompa contranpi willay (12-14)

  • Filisteospa contranpi willay (15-17)

 • 26

  • Tiroj contranpi willay (1-21)

   • Pescado japʼina chʼipasta chʼakichina lugar (5, 14)

   • Rumista, thuñisqa imastawan yakuman choqaykonqanku (12)

 • 27

  • Tiro yakuman chinkaykusqanmanta llakiy takiy (1-36)

 • 28

  • Tiroj reyninpa contranpi willay (1-10)

   • “Noqaqa dios kani” (2, 9)

  • Tiroj reyninpaj llakiy takiy (11-19)

   • “Edenpi kasharqanki” (13)

   • “Churarqayki jarkʼaj querubinta jina, ajllasqayta jina” (14)

   • “Mana allin kajta ruwayta qallarerqanki” (15)

  • Sidonpa contranpi willay (20-24)

  • Israel kutirimonqa (25, 26)

 • 29

  • Faraonpa contranpi willay (1-16)

  • Egiptoqa Babiloniaj premion kanqa (17-21)

 • 30

  • Egiptoj contranpi willay (1-19)

   • Nabucodonosor Egiptota japʼikaponqa (10)

  • Faraonpa makin pʼakisqa kanqa (20-26)

 • 31

  • Egiptoj tukukuynin, chay chhikan cedro sachʼaj tukukuynin (1-18)

 • 32

  • Faraonpaj, Egiptopaj llakiy takiy (1-16)

  • Egiptota mana circuncidasqa kajkunatawan pʼampakun (17-32)

 • 33

  • Qhawaj guardiaj ruwanasnin (1-20)

  • Jerusalén llajtata japʼikapusqankumanta willay (21, 22)

  • Urmasqa llajtaspi tiyakojkunapaj willay (23-29)

  • Runasqa chay willayta mana kasukunkuchu (30-33)

   • Ezequielqa “munakuymanta takiy jinalla” (32)

   • “Yachanqanku uj profeta paykuna ukhupi kasqanta” (33)

 • 34

  • Israelpa michejkunasninpa contranpi willay (1-10)

  • Jehová ovejasninta cuidan (11-31)

   • Kamachiy David paykunata michenqa (23)

   • “Allinyakuy tratota ruwasaj” (25)

 • 35

  • Seír orqospa contranpi willay (1-15)

 • 36

  • Israel orqospa contranpi willay (1-15)

  • Israel kutirimun (16-38)

   • “Jatun sutiytaqa llimphuchasajpuni” (23)

   • Edén huerta jina (35)

 • 37

  • Mosqoypi jina chʼaki tullusta rikusqan (1-14)

  • Iskay kʼaspista ujchaykun (15-28)

   • Uj nacionlla uj reynillayoj (22)

   • Wiñaypaj allinyakuy trato (26)

 • 38

  • Gog Israelpa contranta sayaykun (1-16)

  • Jehovaqa Gogpaj phiñakun (17-23)

   • Naciones yachanqanku “noqa Jehová Dios kasqayta” (23)

 • 39

  • Gogta, tropasnintawan tukurpachikun (1-10)

  • Hamon-Gog mayupi pʼampanku (11-20)

  • Israel kutirimun (21-29)

   • Diosqa espiritunta Israelman tʼakaykamonqa (29)

  • 40 Diosqa Ezequielta mosqoypi jina Israelman apan (1, 2)

  • Ezequielqa mosqoypi jina templota rikun (3, 4)

  • Patioswan punkuswan (5-47)

   • Inti llojsimuy ladopi kaj jawa punku (6-16)

   • Jawa patio, waj punkuspiwan (17-26)

   • Ukhu patiowan punkuspiwan (27-37)

   • Templopi ruwanaspaj comedores (38-46)

   • Altar (47)

  • Temploj punku yaykunan (48, 49)

 • 41

  • Temploj Santo Lugarnin (1-4)

  • Perqawan ladosninpi kaj cuartoswan (5-11)

  • Inti yaykuy ladopi wasi (12)

  • Temploj wasisninta midikun (13-15a)

  • Santo lugarpa ukhun (15b-26)

 • 42

  • Comedores (1-14)

  • Temploj tawantin ladosninta midikun (15-20)

 • 43

  • Jehová Diospa jatun kaynin temploman juntʼaykun (1-12)

  • Altar (13-27)

 • 44

  • Inti llojsimuy ladopi punkoqa wisqʼasqallapuni kanan tiyan (1-3)

  • Forasterospaj kamachiykuna (4-9)

  • Levitaspaj, sacerdotespajwan kamachiykuna (10-31)

 • 45

  • Santo jallpʼawan llajtawan (1-6)

  • Kamachejpaj jallpʼa (7, 8)

  • Kamachejkunaqa allin kajta ruwananku tiyan (9-12)

  • Runaspa jaywananku, kamachejpa jaywanan (13-25)

 • 46

  • Wakin pʼunchaykunapaj ofrendas (1-15)

  • Kamachej herenciata qosqan (16-18)

  • Ofrendata chayachinapaj lugares (19-24)

 • 47

  • Templomanta llojsimoj mayu (1-12)

   • Yakoqa astawan astawan yapakun (2-5)

   • Wañusqa qochaj yakun jampisqa kanqa (8-10)

   • Pastosniyoj qochas mana jampisqachu kanqa (11)

   • Mikhunapaj jampikunapaj sachʼas (12)

  • Jallpʼaj lindesnin (13-23)

 • 48

  • Jallpʼa partikun (1-29)

  • Llajtaj 12 punkusnin (30-35)

   • “Llajtaqa kay sutiyoj kanqa: Jehová Chaypi Kashan” (35)