Deuteronomio 32:1-52

  • Moisespa takiynin (1-47)

    • Jehová Diosqa pakakuna Chhanka (4)

    • Israelitasqa pakakunanku Chhankamanta qonqapunku (18)

    • “Noqamin vengakusaj” (35)

    • “Naciones, kusikuychej Diospa nacionninwan khuska” (43)

  • Moisesqa Nebo orqopi wañuponqa (48-52)

32  “Cielo, uyariway imatachus parlasaj chayta, jallpʼa, qanpis uyariy simiypa nisqasninta.   Yachachisqayqa para jina jichʼakamonqa,parlasqasneyqa chhulla jina kanqa,pasto patapi chhulla para jina,plantaspaj sumaj para jina.   Noqaqa Jehová Diospa sutinta rejsichisaj.+ Qankunataj niychej Diosninchej may jatun kasqanta.+   Payqa pakakuna Chhanka, ruwasqasnenqa may sumajpuni,+tukuy ñankunasninpis cheqanpuni.+ Payqa atienekunapaj jina Dios,+ mana jaykʼajpis mana cheqan kajtaqa ruwanchu.+ Payqa cheqanmin, cheqan kajtapunitaj ruwan.+   Millay imasta ruwaj runas,+qankunaqa mana wawasninchu kankichej, qankuna kikin pantankichej.+ Mana cheqan ñanta purejkuna kankichej, sajra imasta ruwajkunataj.+   Wampu runas, mana yuyayniyoj runas,+¿ajinatachu pagankichej Jehová Diosmanqa?+ ¿Manachu payqa Tataykichej, ruwasojniykichejtaj?+ ¿Manachu pay ruwasorqachej, nación kanaykichejpajtaj churasorqachej?   Unay watasmanta yuyarikuychej. Ñaupa tiempo runaspi tʼukuriychej. Tatasniykichejta tapurikuychej, paykunataj willasonqachej.+ Qankunamanta kurajkunata tapukuychej, paykunataj willasonqachej.   Maypachachus Aswan Patapi kaj Dios nacionesman herenciankuta qoporqa,+chantá Adanpa wawasninta* tʼaqararqa chaypacha,+payqa llajtaspaj lindesta* churarqa,+Israelpa wawasnin mashkhachus kasqankuman jina.+   Jehová Diospa herencianqa nacionnillantaj.+ Paypa herencianqa Jacob.+ 10  Paytaqa chʼin jallpʼapi tarerqa,+chʼusaj jallpʼapi, maypichus kʼita animalespa waqaynillan uyarikun chaypi.+ Paytaqa sumajta jarkʼarqa, cuidarqataj.+ Ñawi papanta jina waqaycharqa.+ 11  Imaynatachus uj águila thapan patata phawaykachaspairpitasninta phawayta yachachin,chantá lijrasninta* kicharispa irpitasninta japʼin,paykunatataj lijrasninpi apan,+ 12  ajinallatataj Jehová Diosqa sapallan payta* pusaykacharqa.+ Mana ima diospis paywan karqachu.+ 13  Paytaqa aswan pata jallpʼasninta pusarqa,+ajinamanta campopi poqosqanta mikhorqa.+ Paymanqa mikhucherqa qaqamanta llojsimoj miskʼita,sinchʼi duro chhankamanta llojsimoj aceiteta, 14  jinallataj waka lechemanta mantequillata, oveja lecheta, cabra lecheta,sumaj wira ovejasta,Basanmanta carnerosta,* chivosta,aswan sumaj trigota ima.+ Payqa uvas chʼirwasqamanta vinota tomarqa. 15  Jesurunqa* wirayaykuytawan, mayta jaytʼaykacharqa. Payqa wirayaykorqa, manchayta rakhuyaykorqa llosqʼolla kanankama.+ Payqa ruwajnin Diosta saqerparerqa,+salvajnin Chhankata pisipaj qhawarqa. 16  Waj dioskunata yupaychaspa Diosta phiñacherqanku.+ Millay imasta yupaychaspa Diosta rabiacherqanku.+ 17  Diosman jaywananku karqa chay ofrendastaqa demoniosman qararqanku,+mana rejsisqanku dioskunaman,chaypachallaraj rikhurej dioskunaman,mayqenkunatachus ñaupa tatasniykichej mana rejserqankuchu chay dioskunaman. 18  Qanqa qonqaporqanki pakakunayki Chhankamanta,+ tataykimanta. Qanqa mana yuyarikorqankichu kausayta qosoj Diosmanta.+ 19  Jehová Diosqa chayta rikuspa paykunata qhesacharqa,+qhari wawasnin, warmi wawasninpis payta phiñachisqankurayku. 20  Chayrayku payqa nerqa: ‘Noqaqa mana paykunata qhawarisajchu.+ Qhawallasaj imapichus tukonqanku chayta. Paykunaqa millay sajra runas kanku.+ Mana atienekunapaj wawas kanku.+ 21  Qhasi dioskunata yupaychaspa phiñachiwanku,*+qhasi manakaj santosman kʼumuykukuspa yawarniyta tʼimpurichiwanku.+ Chayrayku noqapis mana kasuy llajtawan paykunata celosachisaj,+mana yuyayniyoj nacionwan yawarninkuta tʼimpurichisaj.+ 22  Kʼajaj phiñakuyneyqa nina jina laurarin.+ Chay ninaqa Sepultura* ukhutapis ruphaykonqa.+ Kay jallpʼatapis, chaypi poqojtapis qʼalata lauraykonqa. Orqospa cimientosnintapis qʼolarparenqa. 23  Llakiykunasninkuta astawan yapasaj. Tukuynin flechasniyta paykunapi tukuchisaj. 24  Yarqhaywan llauchhiyanqanku.+ Calentura onqoy* paykunata tukuchenqa, ni uj puchuyojtaj chinkachisqas kanqanku.+ Phiña animalesta paykunaman kachaykusaj,+jallpʼapi qhatatakoj venenoyoj katarista* ima. 25  Jawapeqa espada wawasninkuta wañurachenqa.+ Wasinku ukhupitaj sinchʼi manchachikuy kanqa.+ Ajina kanqa jovenespajpis, doncellaspajpis,ñuñoj wawaspajpis, yuraj chujcha runaspajpis.+ 26  Noqaqa niyman karqa: “Paykunata tukuynejman tʼaqarachisaj. Ajinamanta runasqa manaña paykunamanta yuyarikonqankuchu”, nispa. 27  Chaywanpis mana munarqanichu enemigosninku jatunchakunankuta.+ Chay enemigosninkoqa mana allinta yachaspalla+ninkuman: “Atiynillanchejwan atipanchej.+ Mana Jehová Dioschu kayta ruwan”, nispa. 28  Paykunaqa mana yuyayniyoj* nación kanku. Mana imatapis entiendeyta atinkuchu.+ 29  Sichus yuyayniyoj kankuman chayqa,+ tukuy kay imaspi tʼukurinkuman.+ Imapichus paranankutapis reparakunkuman.+ 30  ¿Imaynatataj uj runalla 1.000 runasta qhatiykunmanri? ¿Imaynatataj iskay runaslla 10.000 runasta ayqechinmanri?+ Chayqa kanman pakakunanku Chhanka saqerparejtillan.+ Jehová Dios enemigosninkoj makinman jaywaykojtillan. 31  Paykunaj pakakunanku chhankaqa, mana pakakunanchej Chhanka jinachu.+ Chaytaqa enemigosninchejpis yachanku.+ 32  Uva sachʼasninkoqa Sodomaj uva sachʼasnin jina,Gomorra kinraykunapi* uva sachʼas jina.+ Uvasninkoqa venenoyoj. Uva chhullchusninkoqa* jaya.+ 33  Vinonkoqa katarispa venenon jina,cobra katarispata wañuchej venenon jina. 34  ¿Manachu tukuy chaytaqa sonqoypi jallchʼashani? ¿Manachu chaytaqa pirwaypi jallchʼaykuspa sellaykuni?+ 35  Noqamin vengakusaj, pagachikusajtaj,+maypachachus llustʼanqanku chaypacha.+ Paykunaj tukukunanku pʼunchayqa qayllapiña kashan,imapichus rikukunankoqa chayamushanña’. 36  Jehová Diosqa nacionninta juzganqa,+kamachisnintataj khuyakonqa.+ Ajinata khuyakonqa pisi kallpasllaña kasqankuta rikuspa,chantá mana piniyoj kajkunallaña, pisi kallpayojkunallaña qhepakusqankuta rikuspa. 37  Chaypacha payqa nenqa: ‘¿Maytaj diosesninkuri?+ ¿Maypitaj kashan pakakunanku chhankari? 38  ¿Maytaj ofrendasninkoj wirasninta mikhojkunari?* ¿Maypitaj kashanku vino ofrendasninkuta ujyajkunari?+ Paykuna sayarichunku qankunata yanapaj,paykuna pakakunaykichej kachunku. 39  Kunanqa yachaychej noqalla Dios kasqayta,+Noqamanta wajqa, mana waj dios kanchu.+ Noqalla wañuchini, kausachinitaj.+ Noqalla nanachini,+ sanoyachinitaj.+ Mana pipis makiymanta wajta kacharichiyta atinchu.+ 40  Noqaqa makiyta cieloman oqharispa“wiñay kausayniyrayku jurani”:+ 41  Maypachachus lliphirishaj espadayta sumajta filochasaj,makisniytataj wakichisaj justiciata ruwanaypaj chaypacha,+noqaqa enemigosniywan pagachikusaj,+chejnikuwajkunatataj castigasaj. 42  Flechasniyta yawarwan machaykuchisaj,wañusqaspa yawarninkuwan, presochasqaspa yawarninkuwan. Espadaytaj aychata mikhonqa,enemigosta kamachejkunaj umasninkoj aychanta’. 43  Naciones, kusikuychej Diospa nacionninwan khuska,+Diosqa kamachisninpa yawarninmanta vengakonqa,+enemigosninwan pagachikonqa.+ Payqa nacionninpa jallpʼasninkumanta juchasta pichanqa”, nispa. 44  Ajinata Moisesqa Nunpa wawan Hoseawan*+ jamuspa, chay takiyta parlarqa israelitas uyarinankuta.+ 45  Moisesqa tukuy chay palabrasta israelitasman niytawan 46  nerqa: “Imastachus yachakunaykichejpaj nishaykichej chaytaqa, sonqoykichejpi japʼikuychej,+ wawasniykichejmantaj kamachiychej kay Leypi kaj tukuy palabrasta kasukunankuta.+ 47  Kay nisqasneyqa mana qhasi parlaykunallachu kanku, manachayqa kausayniykichej kanku.+ Chayta kasukuspa unayta kausakunkichej, Jordán mayuta chimpaspa japʼikunkichej chay jallpʼaspi”, nispa. 48  Chay diapacha Jehová Diosqa Moisesman nerqa: 49  “Wichariy Abarim orqoman,+ Nebo orqoman.+ Chay orqoqa Moab jallpʼapi kashan, Jericó chimpapi. Chay orqomanta rikumunki Canaán jallpʼata, mayqentachus israelitasman qosaj paykunajta kananpaj chay jallpʼata.+ 50  Chantá qanqa maymanchus wicharinki chay orqopi wañupunki, imaynatachus hermanoyki Aaronpis Hor orqopi+ wañuporqa ajinata. 51  Qankunaqa israelitaspa ñaupaqenkupi mana kasuwarqankichejchu Zin nisqa chʼin jallpʼapi, Cadespi, Meribapi yaku+ phullchirimorqa chaypacha. Chaypi qankunaqa israelitaspa ñaupaqenkupi mana jatunchawarqankichejchu.+ 52  Chayrayku qanqa karullamanta chay jallpʼata rikunki, mayqentachus israelitasman qosaj chayta. Chaywanpis mana chay jallpʼamanqa yaykunkichu”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “chantá runasta”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Payta nispaqa Jacobmanta parlashan.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Jesurún suteqa niyta munan cheqan runa. Chay sutitaqa oqharikoj israelitas jatunpaj qhawasqa kasqankuta ninapaj.
Chayri “celosachiwanku”.
Chayri “Seol”. Glosariopi sepultura nisqata leeriy.
Chayri “Kʼaja onqoy”.
Chayri “qhatatakoj animalesta”.
Ichá nillanmantaj “mana yuyaychayta uyarej”.
Chayri “Gomorra faldaspi”.
Uva chhullchu: waj lugarespi ninku uva racimo.
Chayri “¿Maytaj aswan sumaj ofrendasninkuta mikhojkunari?”
Hoseaqa Josuejpa ujnin sutin. Hosea suteqa pisi letrasllapi Hosaya niyta munan. Hosaya sutitaj niyta munan Jahpa salvasqan, Jah salvan.