Colosenses 1:1-29

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Colosas llajtapi kaj hermanospa creeyninkumanta Diosman agradecekunku (3-8)

  • Diosmanta mañakunku Colosasmanta hermanos ñauparinankupaj (9-12)

  • Cristo ima sumaj ruwaytachus japʼisqan (13-23)

  • Pablo congregacionpaj sinchʼita llankʼan (24-29)

1  Noqa Pabloqa Diospa munayninrayku Cristo Jesuspa apostolnin kani. Hermanonchej Timoteopis+ noqawan kashan.  Kay cartata qhelqamuni pikunachus Colosas llajtapi Cristota mana saqespa qhatinku chay hermanosman, pikunachus Cristoj discipulosnin,* Diospaj tʼaqasqataj kankichej chaykunaman: Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta.  Qankunapaj mañakushaspaqa, Diosman graciasta qoykupuni. Paymin Señorninchej Jesucristoj Tatanqa.  Diosman graciasta qoyku, imaraykuchus uyariyku Cristo Jesuspi creesqaykichejta, Diospaj tʼaqasqa kajkunatapis munakusqaykichejta.  Chaytaqa ruwankichej, cielopi imachus qankunapaj wakichisqa kashan+ chayta suyakusqaykichejrayku. Chay suyakuymantaqa, cheqa kaj sumaj willaykunanejta uyarerqankichejña.  Arí, chay willayqa qankunaman chayamorqa. Chantapis chay sumaj willaykunaqa runasta yanapashan, tukuynejmantaj chayashan.+ Qankunatapis kikillantataj yanapashasunkichej, maypachachus Diospa cheqa jatun khuyakuyninta uyarerqankichej, sutʼitataj entienderqankichej chay pʼunchaymantapacha.  Diospa jatun khuyakuyninmantaqa munasqa hermanonchej Epafras+ yachachisorqachej. Payqa llankʼaj masiyku, Cristoj sumaj kamachin, sutiykupitaj yanapashasunkichej.  Payllataj willawarqayku Diospa espiritunman jina munakuyniyoj kasqaykichejta.  Noqaykutaj chayta uyarisqaykumantapacha, qankunapaj Diosmanta mañakuykupuni.+ Mañakuyku paypa munayninta allinta rejsinaykichejpaj,+ sumaj yachaywan, Diospa qosqan yuyaywantaj.+ 10  Ajinata mañakuyku, imastachus Jehová* Diosta yupaychajkuna ruwanku chay imasta ruwanaykichejpaj. Ajinamanta payta kusichinaykichejpaj allin kajta ruwaspa, payta astawan allinta rejsispataj.+ 11  Mañakullaykutaj Diospa jatun atiynin qankunata kallpachananta.+ Ajinamanta pacienciawan, kusiywantaj tukuy imapi sinchʼita sayanaykichejpaj. 12  Tata Diosman graciasta qoychej. Imaraykuchus paymin herenciata japʼinaykichejpaj wakichisorqachej. Chay herenciaqa Diospaj tʼaqasqa kajkunapaj,+ pikunachus kʼanchaypi kashanku chaykunapaj. 13  Diosmin laqhayaypa atiyninmanta kacharichiwarqanchej,+ munasqa Wawanpa kamachiyninmantaj pusaykuwarqanchej. 14  Diospa Wawannejta preciowan kacharichisqa kasqanchejrayku, juchasninchej pampachasqa kanku.+ 15  Paymin mana rikukoj Diospa rijchʼaynin,+ tukuy ima ruwasqa kajmantataj ñaupaj kaj.+ 16  Cielopi, jinallataj kay jallpʼapi tukuy ima kajpis paynejta ruwasqa karqa: rikukoj imas, mana rikukoj imaspis,+ kamachejkuna, kurajkunapis, gobiernos, autoridadespis. Arí, tukuy ima paynejta ruwasqa karqa,+ paypajtaj. 17  Payqa tukuy imamanta aswan ñaupajta karqa,+ tukuy chay waj imastaj paynejta ruwasqa karqa. 18  Payllataj cuerpoj uman, chay cuerpotaj congregación.*+ Paymin qallareyqa, wañusqasmanta ñaupajta kausarimojtaj.+ Ajinamanta tukuy imapi ñaupaj kaj kananpaj. 19  Diosqa munarqa Cristo tukuy imapi payman rijchʼakunanta.+ 20  Diosqa munallarqataj tukuy imata pay kikinwan Cristonejta allinyachiyta,+ cielopi kaj imasta, kay jallpʼapi kaj imastapis. Chay allinyachiypaj Cristoqa ñakʼarina kʼaspipi* wañuspa yawarninta jichʼarqa.+ 21  Qankunaqa sajra kajta ruwayllapi yuyaj kankichej. Chayrayku Diosmanta karunchasqa kasharqankichej, enemigosnintaj karqankichej. 22  Kunantajrí Diosqa pay kikinwan allinyachisunkichej, Wawan aycha cuerponpi wañusqanrayku. Ajinamanta Diospa ñaupaqenpi llimphus, mana imanasqas, ni imamanta juchachanataj kanaykichejpaj.+ 23  Chaywanpis qankunaqa creeypi sinchʼita sayanallaykichejpuni tiyan,+ sumaj saphichasqastaj kanaykichej tiyan.+ Amataj suyakuyniykichejmanta tʼaqakuychejchu,+ mayqentachus sumaj willaykunanejta uyarerqankichej chaymanta. Chay willayqa jallpʼantinpi tukuy runasman willasqa karqa.+ Noqa Pablotaj chay sumaj willaykunata willanaypaj kamachisqa kani.+ 24  Kunanqa kusikuni, qankunarayku ñakʼarisqaymanta.+ Arí, Cristo jina ñakʼarishani. Chaywanpis Cristoj cuerponrayku ñakʼariyta tukunayraj tiyan.+ Chay cuerpoqa congregación kashan.+ 25  Noqaqa congregacionta sirvini, Dios chaypaj churawasqanrayku.+ Chaytaj qankunaj allinniykichejpaj. Chayrayku tukuy atisqayta willani Diospa palabranmanta. 26  Arí, Diospa pakasqa yachayninmanta+ willashani. Chayqa mana kay mundoman* rejsichisqachu karqa, nillataj ñaupa tiempo runasmanpis.+ Kunantaj Diospaj tʼaqasqa kajkunaman sutʼinchakunña.+ 27  Diosqa may sumaj valorniyoj pakasqa yachayninta paykunaman rejsicherqa, chay pakasqa yachayqa naciones ukhupipis rejsichisqa kashan.+ Chay pakasqa yachaytaj Cristo, pichus qankunawan ujchasqa kashan chay. Chayrayku qankunapis paywan khuska jatunchasqa kayta suyakushankichej.+ 28  Paymanta willashanchej tukuy runasta reparachispa, tukuy yachaywantaj yachachispa. Ajinamanta sapa runata Diosman qayllaykuchinanchejpaj, Cristoj wiñay tukusqa discipulosninta jina.+ 29  Chaypaj sinchʼitapuni llankʼashani, maytataj kallpachakushani Diospa atiyninpa yanapayninwan. Chay atiytaj noqapi trabajashan.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachachisqasnin”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “ñakʼarina postepi”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.