Josué 9:1-27

  • Gabaonitas vivochaykukunku allinyakuy tratota ruwanankupaj (1-15)

  • Gabaonitaspa llullakusqanku yachakun (16-21)

  • Gabaonitas llantʼeros, yaku aysamojkuna kanankuta nikun (22-27)

9  Chay imasmantaqa uyarerqanku hititaspa reyninku, jinallataj amorreospata, cananeospata, perizitaspata, heveospata, jebuseospata+ reyninku ima. Chay reyesqa tiyakorqanku Jordán mayoj inti yaykuynin ladopi,+ orqos chaynejpi, Sefelapi, Jatun mar*+ kantupi, Líbano orqos chimpapi ima.  Tukuy chay reyesqa uj yuyayllaman chayarqanku Josuej contranta, israelitaspa contrantawan maqanakamunankupaj.+  Gabaón+ llajtapi tiyakojkunapis uyarillarqankutaj imatachus Josué Jericó+ llajtata, Hai+ llajtatawan ruwasqanta.  Paykunaqa sumajta vivochaykukuspa, qoqawisninkuta thanta costalesman churaykorqanku. Chaytataj burrosninkuman chajnaykorqanku,* vinopaj remiendasqa thanta qara botastawan* khuska.  Chantapis thanta tʼirisqa jukʼutasta,* thanta ropastawan churaykukorqanku. Qoqawisninkupajqa pʼakirakushaj chojru* tʼantasta apakorqanku.  Rispataj Guilgalman+ chayarqanku Josué kasharqa chay campamentoman.* Chaypitaj Josueman, Israelmanta qharismanwan nerqanku: “May karu llajtamanta jamuyku. Noqaykuwan uj tratota ruwaychej ari”, nispa.  Israelmanta qharistaj chay heveosman+ nerqanku: “Ichá qankunaqa kay kayllamanta kankichej. ¿Imaynatataj qankunawan uj tratota ruwaykumanri?”,+ nispa.  Paykunataj Josueman nerqanku: “Noqaykoqa kamachisniyki* kasqayku”, nispa. Josuetaj taporqa: “¿Pikunataj kankichejri? ¿Maymantataj jamushankichejri?”, nispa.  Paykunataj kuticherqanku: “Kay kamachisniykeqa may karu llajtamanta+ jamuyku, Jehová Diosniykej sutinmanta uyarisqaykurayku. Yachayku imastachus Egiptopi pay ruwasqanta.+ 10  Yachallaykutaj imatachus ruwasqanta Jordán mayu chimpapi* amorreospa iskaynin reyesninkuta, Hesbonmanta rey Sehonta,+ Basanmanta rey Ogtawan,+ pichus Astarotpi tiyakorqa chayta. 11  Chayrayku kurajkunaykupis, llajta masisniykupis niwarqayku: ‘Rispa paykunawan parlamuychej. Qoqawitapis ñanpaj apakuychej. Chayaspataj ninkichej: “Noqaykoqa kamachisniykichej kasqayku.+ Uj tratota ruwana ari”,+ nispa’. 12  Maypachachus qankunata maskʼaj jamunaykupaj wasiykumanta puririmorqayku chaypacha, kay tʼantaykupis qʼoñi qʼoñillaraj kasharqa. Kunantaj qhawariychej, kay jina chojrupacha kashan, pʼakirakushantaj.+ 13  Kay qara botasniykupis vinota juntʼaykuchishajtiykoqa mosojsitus kasharqanku, kunantaj kay jina phatarasqas kashanku.+ Ropasniykupis, jukʼutasniykupis kay jinata thantarakun chay chhika karuta jamusqaykupi”, nispa. 14  Chayta nejtinku Israelmanta qharisqa chay qoqawinkuta japʼispa qhawarerqanku, Jehová Diosta mana tapurispalla.+ 15  Chantá Josueqa allinyakuy tratota paykunawan ruwarqa,+ mana paykunata wañuchinankupaj. Israelmanta kamachejkunataj chayta juntʼanankupaj uj juramentota ruwarqanku.+ 16  Tratota ruwasqankumanta kinsa dianmantaj, yacharqanku gabaonitasqa paykunaj qayllallankumanta kasqankuta, chay qayllallapi tiyakusqankuta. 17  Chayta yachaytawan israelitasqa paykunata maskʼaj rerqankupacha. Kinsa dianmantaj llajtasninkuman chayarqanku. Chay llajtasqa karqanku: Gabaón,+ Kefirá, Beerot, Quiryat-Jearim+ ima. 18  Chaywanpis israelitasqa paykunata mana imanarqankuchu, imaraykuchus Israelmanta kamachejkunaqa uj juramentota ruwasqanku Israelpa Diosnin Jehovaj sutinpi.+ Chayrayku tukuy israelitasqa chay kamachejkunapaj rimarqanku. 19  Kamachejkunataj paykunaman nerqanku: “Israelpa Jehová Diosninpa sutinpi jurarqayku. Chayrayku mana paykunata imanayta atisunmanchu. 20  Jinapis kayta ruwasunchej: Paykunataqa ama wañuchisunchu, Diosninchej noqanchejwan ama phiñakunanpaj, sutinpi juramentota ruwasqaykurayku”,+ nispa. 21  Chantá chay kamachejkunaqa gabaonitasman jurasqankuman jina ruwanankupaj nillarqankutaj: “Paykunataqa ama wañuchinachu. Paykunaqa llantʼeros, yaku aysamojkuna ima kanqanku tukuy israelitaspaj”, nispa. 22  Chantá Josueqa gabaonitasta wajyaspa nerqa: “¿Ima nispataj llullakuwayku ‘may karumanta jamuyku’ nispari? Chaypaj qankunaqa kay qayllallamanta kasqankichej.+ 23  Chayrayku kunan qankunaqa maldecisqa kankichej,+ wiñaypaj esclavos kankichej, llantʼata pallamunkichej, yakuta ima aysamunkichej Diosniypa wasinpaj”, nispa. 24  Gabaonitastaj Josueman kuticherqanku: “Kay kamachisniykeqa chayta ruwarqayku qankuna wañuchinawaykuta manchachikuspa.+ Imaraykuchus allinta yachayku Jehová Diosniykeqa kamachin Moisesman kamachisqanta tukuy kay jallpʼasta qankunaman qosunaykichejta, kay jallpʼaspi tiyakojkunatataj tukuyninkuta ñaupaqeykichejmanta chinkachinanta.+ 25  Kunanqa makisniykipiña kayku. Qan noqaykuwan ruway imachá allin, cheqantaj rijchʼasunki chayta”, nispa. 26  Josuetaj chayta paykunawan ruwarqa. Israelitaspa makisninkumanta paykunata librarqa, mana saqerqachu israelitas wañuchinankuta. 27  Josueqa chay diamantapacha paykunata churarqa llantʼeros kanankupaj, yakutataj aysamunankupaj. Chayta ruwananku karqa israelitaspaj,+ Jehová Diospa altarninpajwan, may lugartachá Dios ajllakunan karqa chaypi.+ Chay diamantapacha Gabaonitasqa kunankama chayta ruwashanku.+

Sutʼinchaykunasnin

Chay Jatun marqa sutikun mar Mediterráneo.
Chayri “cargaykorqanku”.
Glosariopi qara bota nisqata leeriy.
Chayri “abarcasta”.
Chojru: waj lugarespi ninku chʼorqo.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chayri “esclavosniyki”.
Mayu chimpapi nispaqa nishan inti llojsimuy ladopi kasqanta.