Josué 8:1-35

  • Josué soldadosta kachan Hai llajtaj wasanpi pakaykakamunankupaj (1-13)

  • Israelitas Hai llajtayojkunata atipanku (14-29)

  • Josué Leyta Ebal orqopi leen (30-35)

8  Chantá Jehová Diosqa Josueta nerqa: “Ama manchachikuychu, nitaj kharkatiychu.+ Tukuynin soldadosta pusariykukuspa, Hai llajtaman wichariy. Noqa makiykiman jaywaykusqayki Hai llajtaj reyninta, runasninta, llajtanta, jallpʼasnintawan.+  Hai llajtata, reynintawanqa chinkachinki imaynatachus Jericó llajtata, reynintawan chinkacherqanki ajinata.+ Chaywanpis kay kuteqa chay llajtaj imasnin, uywasninkupis qankunapaj kanqa. Atipanaykichejpajqa chay llajtaj wasanman soldadosta kachay. Chaypi pakaykakamuchunku”, nispa.  Josuewan tukuy soldadoswanqa Haiman wicharerqanku maqanakamoj. Josueqa 30 mil wapu soldadosta ajllarqa, paykunatataj tutan kacharqa,  kay jinata kamachispa: “Llajtaj wasanman rispa, chaypi pakaykakamuychej. Chaypi wakichisqas suyankichej. Chaywanpis ama ancha karumanqa rinkichejchu.  Noqawan wakin soldadoswantaj, llajtaj ñaupaqenman qayllaykamusqayku. Maypachachus chay llajtamanta soldados ñaupaj kutipi jina llojsimonqanku,+ chaypacha noqaykoqa ñaupaqenkumanta ayqekusqayku.  Paykunataj qhatiykamuwasqayku, imaraykuchus yuyanqanku: ‘Pasaj kutipi jinallataj noqanchejmanta ayqekushanku’,+ nispa. Ajinapi paykunata llajtamanta karunchachisqayku.  Chaykamataj qankunaqa pakakushankichej chaymanta llojsimuspa llajtata japʼikapunkichej. Jehová Diosniykichejqa chay llajtata makisniykichejman jaywaykusonqachej.  Chantataj ninawan chay llajtata japʼiykuchinkichej,+ Jehová Dios nisqanman jina. Chay kamachisqayman jinapuni ruwankichej”, nispa.  Chantá Josueqa soldadosta kacharqa. Paykunataj rispa pakaykakamorqanku, Betelwan Haiwan kashan chay chaupipi, Hai llajtaj inti yaykuynin ladopi. Chaykamataj Josueqa chayllapi chay chʼisi wakin soldadoswan qhepakorqa. 10  Qʼayantintaj Josueqa tutamanta jatarikuytawan soldadosta tantaykorqa. Jinaytawantaj paywan Israelmanta kurajkunawanqa, chay soldadosta Haiman pusarqanku. 11  Jinapi Josuewan paywan kasharqanku chay soldadoswanqa+ wicharispa Hai llajtaj ñaupaqenman qayllaykorqanku. Chaypitaj jarakorqanku chay llajtaj norte ladonpi.* Paykunataqa ura pampalla tʼaqasharqa Hai llajtamanta. 12  Chaykamataj 5.000 soldados jina pakasqaña kasharqanku+ Betelwan+ Haiwan kashan chay chaupipi, Hai llajtaj inti yaykuynin ladopi. Paykunaqa wakichisqas kasharqanku ujllata phinkiykamunankupaj, Josué kamachisqanman jina. 13  Ajinata soldadosqa iskayman tʼaqakorqanku. Aswan ashkha kajkunaqa Hai llajtaj norte ladonpi kasharqanku.+ Wakin soldadostaj pakasqas kasharqanku Hai llajtaj inti yaykuynin ladopi.+ Chay chʼisitaj Josueqa ura pampaj khuskanninkama rerqa. 14  Hai llajtamanta reyqa chayta rikuytawan, usqhayllata soldadosninwan tutamanta llojserqa israelitaswan maqanakamoj, chʼin pampa chimpaman. Chaywanpis mana yacharqachu llajtaj wasanpeqa wakin israelitas pakasqa kashasqankuta. 15  Ajinata Hai llajtayojkuna maqanakoj llojsisqankutawan, Josuewan soldadosninwanqa chʼin pampaman rej ñanta ayqej ayqej tukorqanku.+ 16  Hai llajtayojkunataj tukuyninku kamachisqa karqanku israelitasta qhatiykunankupaj. Ajinata Josueta qhatiykuspataj, llajtankumanta karunchakorqanku. 17  Ni uj qharillapis Haipi quedakorqachu, nitaj Betelpipis. Tukuyninku israelitasta qhatiykorqanku, llajta punkustataj kicharpasqata saqerparerqanku. 18  Jehová Diosqa Josueta nerqa: “Makiykipi japʼishanki chay tʼojsina lanzata* Hai llajta ladoman oqhariy.+ Noqataj chay llajtata makiykiman jaywaykusqayki”,+ nispa. Chayta nejtin Josueqa makinpi japʼisharqa chay tʼojsina lanzata Hai llajta ladoman oqharerqa. 19  Makinta oqharisqanta rikuytawantaj, pakasqa kasharqanku chay soldadosqa chay rato llojsimorqanku. Llajtaman yaykuykuspataj ninawan japʼiykucherqankupacha.+ 20  Hai llajtayojkunaqa qhepankuta qhawarimuspa rikorqanku llajtankumanta qʼoshñi llojsimushasqanta, cielokamataj chayashasqanta. Mana ni imanakuyta atispataj, ni mayman ayqeyta aterqankuchu. Chʼin pampaman rej ñanta ayqekusharqanku chay israelitasqa ujllata kutirimorqanku paykunawan maqanakoj. 21  Josuewan tukuy israelitaswanqa rikorqanku pakasqa kasharqanku chay israelitas llajtata atipaykusqankutaña, qʼoshñitaj llajtamanta llojsimushasqanta. Chayta rikuspa chay ratopacha kutirikamorqanku Hai llajtamanta soldadoswan maqanakoj. 22  Llajtaman yaykojkunapis, Haimanta kajkunawan maqanakoj llojsimullarqankutaj. Ajinapi Hai llajtayojkunaqa israelitas chaupipi rikhurerqanku. Israelitastaj puraj ladomanta jamuspa tukuyninkuta wañuracherqanku, ni uj puchuyojta.+ 23  Hai llajtamanta reyllata mana wañucherqankuchu.+ Paytaqa kausashajta Josueman pusarqanku. 24  Israelitasqa Haimanta soldadosta tukuyninkuta espadawan wañuracherqanku, ni uj puchuyojta, chʼin pampakama qhatiykusqanku chaykunata. Chaymantataj Hai llajtaman kutispa tukuy chaypi puchojkunata espadawan wañuracherqanku. 25  Chay día Hai llajtamanta kajkunaqa tukuyninku wañurachisqas karqanku, 12.000 qharis, warmis ima. 26  Josueqa tʼojsina lanza oqharisqallapuni kasharqa,+ chay llajtayojkunata tukuyninkuta wañurachinankukama.+ 27  Chaymantataj israelitasqa paykunapaj japʼikaporqanku uywasta, chay llajtapi kaj imastawan, Jehová Dios Josueman kamachisqanman jina.+ 28  Josuetaj Hai llajtata ninawan ruphaykuchispa wiñaypaj thuñisqata saqerparerqa.+ Chayrayku chaypeqa kunankama rumi montonlla kashan. 29  Chantá Josueqa Haimanta reyta wañuchispa, uj rakhu kʼaspiman* warkhuykorqa tardeyaykunankama. Inti yaykupunanpajña kashajtintaj kamacherqa reypa cuerponta chay rakhu kʼaspimanta uraykuchispa,+ llajta punkuman wijchʼumunankuta, patanmantaj ashkha rumista tauqaykunankuta. Chay rumi montontaj kunankama kakushan. 30  Chay qhepata Josueqa Israelpa Diosnin Jehovapaj uj altarta* ruwaporqa Ebal orqopi.+ 31  Chaytaqa ruwarqa Jehová Diospa kamachin Moisés israelitasman kamachisqanman jina, Moisespa Leyninpa libronpi+ qhelqasqa kashan chayman jina. Chay libropi nin: “Rumismanta uj altarta ruwaspaqa, ama ima herramientawanpis chay rumista chʼeqonkichejchu”,+ nispa. Chay altarpitaj qʼolachina* ofrendasta, khuska mikhurikuy ofrendastawan Jehová Diosman jaywarqanku.+ 32  Chantá Josueqa Leyta rumispi qhelqarqa,+ mayqentachus Moisesqa israelitaspa ñaupaqenkupi qhelqarqaña chayta.+ 33  Jehová Diospa trato ruwasqan arcaj puraj ladonpeqa, sayasqa kasharqanku tukuynin israelitas, Israelmanta kurajkuna, cargoyoj kajkuna, jueces ima, chay arcata japʼisharqanku chay levita sacerdotes qhawarisqa. Ajina tantasqa kasharqanku tukuy israelitas, paykunawan tiyakoj forasterospis.+ Chayqa karqa israelitas bendicionta japʼinankupaj. Khuskanqa kasharqanku Guerizim orqo kʼuchupi, khuskantaj kasharqanku Ebal orqo+ kʼuchupi, Jehová Diospa kamachin Moisés kamachisqanman jina.+ 34  Chantá Josueqa jatunmanta leerqa Leymanta libropi+ qhelqasqa kashan chay tukuy palabrasta, bendicionesta,+ maldicionestawan,+ Leymanta libropi qhelqasqa kasqanman jina. 35  Josueqa Moisespa kamachisqanmanta tukuynin palabrasta jatunmanta leeporqa, chaypi tantasqa kasharqanku chay tukuy israelitaspaj,+ warmispaj, wawaspaj, paykuna ukhupi tiyakoj forasterospajpis.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “pata ladonpi”.
Chayri “jabalinata”.
Chayri “sachʼaman”.
Glosariopi altar nisqata leeriy.
Chayri “ruphachina”.