Josué 7:1-26

  • Hai llajtayojkuna israelitasta atipanku (1-5)

  • Josué Diosmanta mañakun (6-9)

  • Uj runaj juchanrayku israelitas atipachikunku (10-15)

  • Yachakun Achán juchallikusqanta, rumiswan chʼanqaykuspataj wañuchinku (16-26)

7  Israelitasqa wakin imasta phirinanku karqa, chaytataj mana kasukorqankuchu. Judá ayllumanta* Achán*+ sutiyoj runaqa, chaymanta wakin imasta suwakorqa.+ Achanqa karqa Carmijpa wawan, Zabdijpa allchhin, Zerahjpa familianmanta. Chayrayku Jehová Diosqa manchayta israelitaspaj phiñakorqa.+  Josueqa Jericomantapacha wakin qharista Hai llajtaman+ kacharqa. Chay llajtaqa kashan Bet-Aven qayllapi, Betelmanta+ inti llojsimuy ladopi. Paykunaman nerqa: “Wicharispa chay jallpʼasta qhawamuychej”, nispa. Paykunataj rispa Hai llajtata qhawamorqanku.  Kutimuspataj Josueman nerqanku: “Hai llajtapeqa pisilla tiyakusqanku. Ama tukuy soldadostaqa kachaychu, qhasillata tukuyninkuta purichimunki, 2.000 chayri 3.000 soldadosllata kachanachej, paykunallapaj kashan”, nispa.  Ajinapi 3.000 qharis jinalla wicharerqanku. Hai llajtayojkunataj paykunata atipaykuspa imata jina ayqechimorqanku.+  Chaypacha 36 israelitasta wañucherqanku. Hai llajtayojkunaqa llajta punkumantapacha israelitasta qhatiykamorqanku Sebarimkama.* Chay uraypi israelitasta atipaykusharqanku. Chayrayku israelitasqa qʼewakorqanku, niñataj kallpanku karqachu maqanakamunankupaj.*  Chayta yachaytawan, Josuewan Israelmanta kurajkunawanqa ropasninkuta llikʼirakorqanku, Jehová Diospa arcanpa ñaupaqenpitaj pampakama kʼumuykukorqanku chʼisiyaykunankama. Umankumantaj jallpʼawan qhalliykukorqanku.*  Josuetaj nerqa: “Ay Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, ¿imapajtaj israelitasta Jordán mayuta chimpachimorqankiri? ¿Amorreosman jaywaykunawaykupajchu? ¿Paykuna tukuchinawaykupajchu? Jordán mayu chimpallapipis* qhepakuykuman karqa.  Ay Jehová Diosníy, ¿ima nisajtaj kunanri? Israelitasqa enemigosninkumanta ayqekamunku.  Chayta yachaytawan cananeospis, kay jallpʼaspi tiyakojkunapis jamuspa muyuykuwasqayku, sutiykutapis kay jallpʼamanta chinkachenqanku. Chanta, ¿imataj kanqa jatun sutiykimantari?”,+ nispa. 10  Jehová Diostaj Josueman nerqa: “Sayarikuy, ¿imaraykutaj pampakama kʼumuykusqa kashankiri? 11  Israelitasqa juchallikunku. Paykunaqa trato ruwasqayta pʼakinku,+ mayqentachus juntʼananku karqa chayta. Imachus phirisqa kanan karqa+ chaymanta suwakuspa,+ cosasninku ukhuman pakaykunku.+ 12  Chayrayku israelitasqa manapuni enemigosninkuta atipayta atenqankuchu. Paykunataqa enemigosninku ayqechimullanqankupuni, imaraykuchus noqaqa niniña paykuna chinkachisqa kanankuta. Sichus chinkachinaykichejta nerqaykichej chay runata mana chinkachinkichejchu chayqa, manaña qankunawanchu kasaj.+ 13  Sayariy, israelitasta llimphuchachimuy.+ Paykunaman niy: ‘Qʼaya llimphuchakuychej, imaraykuchus Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin: “Israelitas, qankuna ukhupi uj runa juchallikun. Paytaqa chinkachinaykichej tiyan. Manachus chay runata chinkachinkichej chayqa, manapuni enemigosniykichejta atipayta atinkichejchu. 14  Qʼaya paqarin ayllumanta ayllu chimpamunkichej. Mayqen ayllutachá Jehová Dios ajllanqa+ chaymantaqa, sapa familia chimpamonqa. Mayqen familiatachus Jehová ajllanqa chaymantataj, sapa wasimanta kajkuna chimpamonqanku. Mayqen wasimanta kajkunatachus Jehová ajllanqa chaymantataj, sapa qhari chimpamonqa. 15  Chinkachisqa kanan karqa chay imas pejpa makinpichá rikhurenqa chay runaqa, ninawan ruphachisqa kanqa,+ jinallataj tukuy imasninpis. Chayqa kanqa Jehová Diospa trato ruwasqanta pʼakisqanrayku,+ Israel ukhupitaj millay juchata ruwasqanrayku”, nispa’”. 16  Josueqa qʼayantin paqarin tutamanta jatarikuspa israelitasta ayllumanta ayllu chimpachimorqa. Diostaj Judá aylluta ajllarqa. 17  Chaymanta Josueqa Judá ayllumanta familiasta chimpachimorqa, Diostaj zerahítas+ familiata ajllarqa. Zerahítas familiamantataj sapa qharita chimpachimorqa, paykunamantataj Zabdí ajllasqa karqa. 18  Zabdijpa wasinmanta kajkunata ujmanta uj chimpachimojtintaj, Achán ajllasqa karqa.+ Payqa karqa Carmijpa wawan, Zabdijpa allchhin, Zerahjpa familianmanta, Judá ayllumanta. 19  Chantá Josueqa Achanta nerqa: “Wawáy, ama jina kaspa Israelpa Diosnin Jehovata jatunchay, juchaykita rimariy. Ama jina kaspa sutʼinta willaway imatachus ruwasqaykita. Ama imatapis pakawaychu”, nispa. 20  Achantaj Josueta nerqa: “Arí, noqa juchallikuni Israelpa Diosnin Jehovaj contranta. Kayta ruwarqani: 21  Jericopi tukuy imas ukhupi uj kʼachitu Sinar+ ropata rikorqani, 200 siclos* qolqeta, 50 siclos qoritawan. Chay imasta munapayasqayrayku toldo wasiyman* apakaporqani. Chaypitaj toldoy uraman pʼampaykorqani, qolqeta uranman churaykuspa”, nispa. 22  Chayta uyariytawankama, Josueqa runasta kacharqa Achanpa toldo wasinman. Paykunataj usqhayllata correspa, toldonpi tarimorqanku pakasqa kasharqa chay ropata, jinallataj uranpi kasharqa chay qolqetapis. 23  Chay imasta orqhoytawan aparqanku Josueman, tukuy israelitasmanwan, chantá Jehová Diospa ñaupaqenman churarqanku. 24  Chaymanta Josuewan tukuy israelitaswanqa Acor ura pampasman+ pusarqanku Zerahjpa familianmanta Achanta,+ suwakusqan qolqetawan, kʼachitu ropatawan, qoritawan,+ qhari wawasnintawan, warmi wawasnintawan, wakasnintawan, burrosnintawan, ovejasnintawan, toldo wasintawan, imasninchá tiyaporqa tukuy chaytawan. 25  Chaypi Josueqa Achanta nerqa: “¿Ima nispataj kay llakiyta apamuwaykuri?+ Kunanqa qanmanñataj Jehová Diosqa chay llakiyta apamusonqa”, nispa. Chaymantataj israelitasqa Achanta, familiantawan rumiswan chʼanqaykuspa wañucherqanku.+ Jinaspataj ninawan ruphaykucherqanku.+ Ajinata tukuyninkuta rumiswan chʼanqaykorqanku. 26  Chaymantataj patanman ashkha rumista montonaykorqanku. Chay rumi montontaj kunankama kashallanpuni. Chayrayku chay lugarqa, kunankamapis sutikun Acor* ura pampas. Jinamanta Jehová Diospa kʼajaj phiñakuynenqa thasnukorqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “Acán”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Sebarim suteqa niyta munan canteras, rumi orqhona lugar.
Chayri “Chayrayku israelitaspa sonqonkoqa unuyaspa yakuman jina tukorqa”.
Qhalliykukuy: waj lugarespi ninku qhallaykukuy.
Mayu chimpallapipis nispaqa nishan inti llojsimuy ladopi kasqanta.
Uj sicloqa pesarqa 11,4 gramos (0,367 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “carpa wasiyman”.
Acor suteqa niyta munan llakiy.