Josué 22:1-34

  • Inti llojsimuy ladomanta ayllus jallpʼankuman kutipunku (1-8)

  • Uj altarta ruwanku Jordán mayu kantupi (9-12)

  • Imapajchus altarta ruwasqankuta willanku (13-29)

  • Israelitas manaña yuyankuchu hermanosninkuwan maqanakoj riyta (30-34)

22  Chantá Josueqa wajyachimorqa rubenitasta, gaditasta, Manasespa khuskan aylluntawan.*  Paykunamantaj nerqa: “Qankunaqa ruwankichejña imastachus Jehová Diospa kamachin Moisés kamachisorqachej chayta.+ Imastachus noqa kamacherqaykichej chaytapis kasuwankichej.+  Kunankamaqa tukuy kay tiempopi mana hermanosniykichejta saqerparinkichejchu.+ Jehová Diosniykichejpa kamachisqanta sumajta juntʼankichej.+  Kunanqa Jehová Diosniykichej nisqanta juntʼanña,+ hermanosniykichejman allin kausayta qospa.* Chayrayku kunanqa toldosniykichejman* kutipullaychej, ima jallpʼatachus Jordán mayu chimpapi* Jehová Diospa kamachin Moisés japʼikapunaykichejpaj qosorqachej chayman.+  Chaywanpis juntʼaychejpuni Jehová Diospa kamachin Moisés qosorqachej chay kamachiykunata,+ jinallataj Leytapis. Chaypajqa Jehová Diosniykichejta munakuychej,+ ñanninpi puriychej,+ kamachiykunasninta kasukuychej,+ ama paymanta karunchakuychejchu,+ sirviychejtaj+ tukuy sonqoykichejwan, tukuy kausayniykichejwan*+ ima”, nispa.  Chaymanta Josueqa paykunata bendeciytawan kachaporqa, paykunataj toldosninkuman riporqanku.  Manasespa khuskan ayllunmanqa Moisés herencia jallpʼasta qosqa Basanpi.+ Chay ujnin khuskan ayllumantaj Josué jallpʼasta qorqa Jordán mayoj+ inti yaykuynin ladopi, hermanosninku ukhupi. Josueqa paykunata* toldosninkuman kachapushaspa bendicerqa,  nerqataj: “Toldosniykichejman kutipuychej ashkha imasniyoj. Apakuychej ashkha uywasta, qolqe metalta, orota, cobreta, fierrota, may chhika ropatawan.+ Enemigosniykichejmanta chay qhechusqaykichejtaqa, hermanosniykichejmanpis wakinta jaywarinkichej”,+ nispa.  Ajinata rubenitas, gaditas, Manasespa khuskan ayllun ima chay ujnin israelitasmanta tʼaqakuspa Silomanta riporqanku, Canaán jallpʼamanta, kutiporqankutaj Galaad jallpʼankuman.+ Chay jallpʼataqa japʼerqanku Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina, chaypi tiyakunankupaj.+ 10  Chay rubenitas, gaditas, Manasespa khuskan ayllun ima, Jordán mayu chaynejman chayaytawan, Canaán jallpʼallapiraj kashaspa uj jatun altarta ruwarqanku, chay mayu kantupi. 11  Ujnin israelitastaj uyarerqanku nejta:+ “Rubenitaswan, gaditaswan, Manasespa khuskan ayllunwanqa, uj altarta ruwasqanku Canaán jallpʼa kantupi, Jordán mayu chaynejpi, israelitaspa jallpʼankupi”, nispa. 12  Chayta yachaytawan israelitasqa tukuyninku tantaykukorqanku Silopi,+ paykunawan maqanakoj rinankupaj. 13  Manaraj imapis kashajtintaj, israelitasqa sacerdote Eleazarpa wawan Finehasta+ kacharqanku Galaad jallpʼaman, maypichus rubenitas, gaditas, Manasespa khuskan ayllun ima kasharqanku chayman. 14  Paywantaj rerqanku chunka kamachejkuna, israelita aylluspa sutinpi. Chay kamachejkunaqa familiaspi umas karqanku, waranqa waranqa israelitas ukhupi.+ 15  Galaad jallpʼaman chayaspataj rubenitasman, gaditasman, Manasespa khuskan ayllunmanwan nerqanku: 16  “Kayta nichimusunkichej Jehová Diospa nacionnin: ‘¿Ima nispataj chay jinata Israelpa Diosninpa contranta juchallikunkichejri?+ ¿Imaraykutaj uj altarta ruwakuspa Jehová Diosta saqerparinkichejri, Jehová Diospa contrantataj oqharikunkichejri?+ 17  ¿Manachu Peor nisqa cheqapi juchallikusqanchejqa anchaña? Chaymantaqa kunankama manarajpuni llimphuchakuyta atinchejchu, Jehová Diospa nacionninmanta ashkhas wañuchej onqoywan wañojtinkupis.+ 18  ¿Kunanqa qankunañatajchu Jehová Diosta saqerpariyta munashankichej? Sichus kunan qankuna ajinata Jehová Diospa contranta oqharikunkichej chayqa, qʼaya payqa tukuy israelitaspaj phiñakonqa.+ 19  Sichus qankuna yuyankichej kay japʼikusqaykichej jallpʼa chʼichipaj qhawasqa kasqanta chayqa, Jehová Diospa jallpʼanman jampuychej,+ maypichus Jehová Diospa yupaychana toldon kashan chayman.+ Noqayku ukhupi tiyakuychej. Chaywanpis ama Jehová Diospa contranta oqharikuychejchu, amataj noqaykutapis juchayojta rikhurichiwaykuchu, Jehová Diosninchejpa altarnin kashajtin waj altarta ruwakuspaqa.+ 20  Yuyarikuychej Zerahjpa wawan Achanmanta.*+ Payqa imachus phirisqa kanan karqa chayta suwakuspa juchallikorqa. Chayrayku Diosqa tukuy israelitaspaj phiñakorqa.+ Chay juchanraykutaj mana payllachu wañorqa’,+ nispa”. 21  Chantá rubenitaswan, gaditaswan, Manasespa khuskan ayllunwanqa, Israelmanta kamachejkunaman kuticherqanku:+ 22  “Tukuy dioskunamanta aswan patapi kaj Jehová Dios yachan. Tukuy dioskunamanta aswan patapi kaj Jehová Dios+ yachan imaraykuchus chayta ruwasqaykuta, Israelpis chayta yachanallantaj tiyan. Sichus Jehová Diospa contranta oqharikuyku, juchallikuykutaj chayqa, ama kay pʼunchay librawaykuchu. 23  Sichus kay altarta ruwakuyku Jehová Diosmanta karunchakunaykupaj chayri chaypi qʼolachina* ofrendasta, chʼaki mikhuy ofrendasta, khuska mikhurikuy ofrendasta jaywanaykupaj chayqa, Jehová Dios cuentata mañawachuyku.+ 24  Noqaykoqa kay altarta ruwarqayku wawasniykichej qhepaman ama wawasniykuta ninankupaj: ‘¿Ima ruwanaykichej tiyan qankuna Israelpa Diosnin Jehovawanri? 25  Jehová Diosqa Jordán mayumanta jaqayman churasunkichej qankunata, rubenitasta, gaditasta ima. Qankunaqa mana ima ruwanaykichej kanchu Jehová Dioswanqa’, nispa. Ajinamanta wawasniykichejqa manaña saqenkumanchu wawasniyku Jehová Diosta yupaychanankuta.* 26  ”Chayrayku ninakorqayku: ‘Uj altarta ruwakunachej, mana qʼolachina ofrendaspajchu, nitaj waj ofrendaspajchu. 27  Manachayqa uj testigo jina kananpaj qankunapaj, noqaykupaj,+ jinallataj mirayninchejpajpis. Ajinamanta noqayku Jehová Diospa ñaupaqenman jamunaykupaj qʼolachina ofrendasniykuwan, khuska mikhurikuy ofrendasniykuwan, waj ofrendasniykuwan ima.+ Chantapis wawasniykichej ama wawasniykuta ninankupaj: “Qankunaqa mana ima ruwanaykichej kanchu Jehová Dioswanqa”, nispa’. 28  Chayrayku ninakorqayku: ‘Sichus chayta niwasunchej chayri qhepaman mirayninchejman chayta nenqanku chayqa, noqanchejqa nisunchej: “Qhawariychej, ñaupa tatasniykoqa kay altarta ruwasqanku Jehová Diospa altarninman rijchʼakojta, mana qʼolachina ofrendaspajchu, nitaj waj ofrendaspajchu, manachayqa uj testigo jina kananpaj qankunapaj, noqaykupajwan”, nispa’. 29  Noqaykoqa manapuni jaykʼajpis Jehová Diospa contranta oqharikuykumanchu, nitaj Jehová Diosmanta karunchakuykumanchu+ waj altarta ruwaspa qʼolachina ofrendaspaj, chʼaki mikhuy ofrendaspaj chayri waj ofrendaspajpis. Chaypajqa kanña Jehová Diosninchejpa altarnin, yupaychana toldonpa ñaupaqenpi”,+ nispa. 30  Chantá sacerdote Finehaswan Israelmanta kamachejkunawanqa, pikunachus waranqa waranqa israelitas ukhupi kamachejkuna karqanku chaykunawanqa, Rubenpa mirayninmanta kajkunata, Gadpa mirayninmanta kajkunata, Manasespa mirayninmanta kajkunatawan uyarispa, repararqanku allin kasqanta.+ 31  Sacerdote Eleazarpa wawan Finehastaj, Rubenpa mirayninmanta kajkunata, Gadpa mirayninmanta kajkunata, Manasespa mirayninmanta kajkunatawan nerqa: “Kunanqa yachayku Jehová Diosqa noqanchejwan kashasqanta. Qankunaqa mana ima juchatapis Jehová Diospa contranpi ruwarqankichejchu. Kunan Jehová Diosqa mana castigawasunchu”, nispa. 32  Chantá sacerdote Eleazarpa wawan Finehaswan kamachejkunawanqa, rubenitaswan gaditaswan kasharqanku chay Galaad jallpʼamanta kutiporqanku Canaán jallpʼaman. Chayaspataj chaypi tiyakoj israelitasman willarqanku. 33  Israelitastaj chayta uyarispa allin kasqanta repararqanku, Diostataj yupaycharqanku. Chaymanta qhepamantaj manaña yuyarqankuchu maqanakupi chinkachimuyta rubenitasta, gaditastapis. 34  Rubenitaswan gaditaswanqa chay ruwasqanku altarman sutita churarqanku,* imajtinchus nerqanku: “Kay altarqa uj testigo jina kanqa noqanchej ukhupi, Jehová Diosqa cheqa Dios* kasqanmanta”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “hermanosniykichejta samarichispa”.
Chayri “carpasniykichejman”.
Mayu chimpapi nispaqa nishan inti llojsimuy ladopi kasqanta.
Chayri “tukuy almaykichejwan”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Paykunata nispaqa ichá parlashanman rubenitasmanta, gaditasmanta, Manasespa khuskan ayllunmantawan.
Chayri “Acanmanta”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “ruphachina”.
Hebreo parlaypeqa nin, “manchachikunankuta”.
Chay altartaqa Testigo nispasina suticharqanku.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.