Josué 11:1-23

  • Norte ladopi llajtasta japʼikapunku (1-15)

  • Josué maqanakuspa jallpʼasta japʼikapun (16-23)

11  Hazormanta rey Jabinqa chayta yachaytawan, willachimorqa Madonmanta+ rey Jobabman, chantá Simronmanta reyman, Acsafmanta+ reyman,  jinallataj norte lado* orqospi kaj reyesman, Kinéret qochaj sur ladon* pampaspi* tiyakojkunaman, Sefelapi kajkunaman, inti yaykuy ladopi Dor+ kinraykunapi* tiyakojkunaman ima.  Chantá willachimullarqataj inti llojsimuy ladopi tiyakoj cananeosman,+ inti yaykuy ladopi tiyakoj cananeosman, amorreosman,+ hititasman, perizitasman, orqos chaypi tiyakoj jebuseosman, chantá Mizpá jallpʼapi Hermón orqo+ kʼuchupi tiyakoj heveosman+ ima.  Tukuy chay reyestaj llojsimorqanku may chhika soldadosninkuwan, may ashkha caballosninkuwan, maqanakupaj carretasninkuwan ima. Paykunaqa may chhika karqanku mar qocha kantupi tʼiyu chhika.  Tukuy chay reyesqa uj yuyayllaman chayarqanku Merom yakus qayllapi tantakunankupaj. Chaypitaj jarakorqanku israelitaswan maqanakunankupaj  Jehová Diostaj Josueta nerqa: “Ama paykunata manchachikuychu.+ Qʼayaqa kay horasta jina paykunata israelitaspa makisninkuman jaywaykusaj, tukuyninkuta wañurachinankupaj. Qantaj caballosninkuta cojoyarachinki,*+ carretasninkutapis ninawan ruphaykuchinki”, nispa.  Chantá Josuewan, tukuy soldadoswanqa kaymanta jinalla paykunawan maqanakoj correykorqanku, Merom yakus qayllapi kashajtinku.  Jehová Diosqa israelitaspa makisninkuman paykunata jaywaykorqa.+ Israelitastaj atipaykuspa qhatiykorqanku Jatun Llajta Sidonkama,+ chantá Misrefot-Maimkama,+ jinallataj inti llojsimuy ladopi Mizpé mayukama. Israelitasqa tukuyninkuta wañuracherqanku, mana ujtapis puchucherqankuchu.+  Josueqa imatachá Jehová Dios ruwananta kamacherqa chayta ruwarqa: Caballosninkuta cojoyaracherqa, carretasninkutapis ninawan ruphaykucherqa.+ 10  Chaymanta kutimuspataj Josueqa Hazor llajtata atipaykorqa, reynintapis espadawan wañucherqa.+ Chay Hazor llajtaqa tukuy chay ujnin reyespa cabecillanku karqa. 11  Chay llajtapi tiyakojkunataqa tukuyninkuta espadawan wañuracherqanku, mana ujtapis puchucherqankuchu.+ Chantá Josueqa chay Hazor llajtata ninawan ruphaykucherqa. 12  Josueqa tukuy chay reyespa llajtasninkutapis atipaykullarqataj,+ chay reyesninkutapis espadawan wañuracherqa,+ Jehová Diospa kamachin Moisés nisqanman jina. 13  Chaywanpis israelitasqa loma pataspi kaj llajtasta mana ruphaykucherqankuchu, Hazor llajtallata Josueqa ninawan ruphaykucherqa. 14  Ajinata israelitasqa tukuy chay llajtaspi tiyakojkunata espadawan wañuracherqanku,+ mana ujtapis puchucherqankuchu.+ Chantataj chay llajtaspa imasninta, uywasninkutapis tukuyninta japʼikaporqanku.+ 15  Imatachus Jehová Diosqa kamachin Moisesman kamacherqa, chayllatataj Moisesqa Josueman kamacherqa.+ Josuetaj tukuy chayta ruwarqa, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.+ 16  Josueqa tukuy chay jallpʼasta japʼikaporqa, Judá orqosta, tukuynin Neguebta,+ tukuynin Gosén jallpʼasta, Sefelata,+ Arabata,+ Israel orqosta, lomasnintawan.* 17  Chay jallpʼasqa karqa Seír qayllapi Halac orqomantapacha Baal-Gadkama,+ chayqa kashan Líbano mayupi, Hermón orqo+ kʼuchupi. Josueqa tukuy chay jallpʼaspi tiyakoj reyesta japʼispa wañuracherqa. 18  Payqa unayta chay reyeswan maqanakorqa. 19  Chay jallpʼasmantaqa mana mayqen llajtapis israelitaswan allinyakuy tratota ruwarqachu, manachayqa Gabaonpi tiyakoj heveoslla tratota ruwarqanku.+ Chayrayku israelitasqa tukuy chay ujnin llajtasta maqanakuspa atipaykorqanku.+ 20  Jehová Diospuni saqerqa tukuy chay reyesqa sonqosninkuta rumiyachinankuta+ israelitaswan maqanakunankupaj, ajinamanta paykunata mana khuyarispa tukurparichinanpaj.+ Paykunaqa chinkachisqapuni kananku karqa, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.+ 21  Chaypachallataj Josueqa Anacpa mirayninmanta+ kajkunata chinkarparicherqa orqos chaymanta, Hebronmanta, Debirmanta, Anabmanta, Judá orqos chaymanta, Israel orqos chaymanta ima. Ajinata Josueqa paykunata, llajtasninkutapis chinkarparicherqa.+ 22  Anacpa mirayninmanta kajkunaqa mana ni ujpis puchorqachu israelitaspa jallpʼasninkupeqa.+ Manaqa Gazapi,+ Gatpi,+ Asdodpi+ imalla qhepakorqanku. 23  Ajinata Josueqa tukuy chay jallpʼasta japʼikaporqa, imaynatachus Jehová Diosqa Moisesman nerqa ajinata.+ Chaymanta Josueqa chay jallpʼasta israelitasman herenciankupaj qoporqa, sapa aylluman* partisqa kananpaj.+ Chaymantataj chay jallpʼaspeqa manaña maqanakuykuna karqachu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “pata lado”.
Chayri “ura ladon”.
Chayri “Arabapi”.
Chayri “Dor faldaspi”.
Chayri “caballosninkoj chaki ankusninkuta khuchuspa pʼitiranki”.
Chayri “Sefelantawan”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.