Jeremías 29:1-32

  • Jeremiasqa cartata apachin Babiloniapi presos kajkunaman (1-23)

    • Israelqa 70 watasmanta kutimonqa (10)

  • Semayapaj willay (24-32)

29  Profeta Jeremiasqa Jerusalenmantapacha uj cartata apacherqa, presos apasqa kajkunamanta puchoj kurajkunaman, sacerdotesman, profetasman, tukuy runasmanwan. Paykunataqa Nabucodonosor presosta apakaporqa Jerusalenmanta Babiloniaman.  Chantapis Nabucodonosorqa presosta apakapullarqataj: rey Jeconiasta,+ reypa mamanta,+ reypa kamachina wasinmanta autoridadesta, Judamantawan Jerusalenmantawan kuraj kamachejkunata, tukuy imata ruwayta yachajkunata, herrerostapis.* Chaymanta qhepataña Jeremiasqa chay cartata apacherqa.+  Payqa chay cartata apacherqa Safanpa+ wawan Elasawan, Hilquiaspa wawan Guemariaswan ima. Paykunataqa Judamanta rey Sedequías+ Babiloniaman kacharqa Babiloniaj reynin Nabucodonosorwan parlamunankupaj. Jeremías apacherqa chay cartapi nisharqa:  “Angelesta kamachej Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin tukuy presos apasqa kajkunaman, pikunatachus Jerusalenmanta Babiloniaman presosta apacherqa chaykunaman:  ‘Wasista ruwakuychej, chaypitaj tiyakuychej. Poqoj sachʼasta plantakuychej, poqoynintataj mikhuychej.  Casarakuychej, chantá qhari wawasniyoj, warmi wawasniyojtaj kaychej. Qhari wawasniykichejta, warmi wawasniykichejtapis casarachiychej. Paykunapis qhari wawasniyoj, warmi wawasniyoj kanankupaj. Chay nacionpi ashkhayaykuychej, amataj pisiyaychejchu.  May llajtamanchus presosta apacherqaykichej, chay llajtapi allin kausay kananpaj yanapakuychej, Jehová Diosmantapis chay llajtapaj mañapuychej. Sichus chay llajtapi allin kausay kanqa chayqa, qankunapajpis allin kausay kallanqataj.+  Angelesta kamachej Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin: “Ama creeychejchu qankunawan kashanku chay profetasta, nitaj chay adivinostapis.+ Ama uyariychejchu mosqokusqankumanta parlasqankuta.  Paykunaqa ‘llullakuspa sutiypi willashanku. Manamin noqachu paykunata kachamuni’+ nispa nin Jehová Diosqa”’”. 10  “Jehová Diosqa kayta nin: ‘Babiloniapi 70 watas juntʼataña kashajtiykichej, noqa qankunata qhawarimusqaykichej.+ Chantá imatachus nisqayta juntʼasaj qankunata kay lugarman kutichimuspa’,+ nispa. 11  ”Jehová Diosqa nin: ‘Noqaqa allinta yachani imatachus qankunapaj munasqayta. Noqaqa munani allinta kausakunaykichejta, manataj ñakʼarinaykichejtachu.+ Chayrayku ama iskayrayaychejchu aswan qhepamanpis allinta kausakunaykichejmanta.+ 12  Qankunaqa wajyakamuwankichej, noqamantataj mañakuwankichej, noqataj uyarisqaykichej’,+ nispa. 13  ”‘Qankunaqa maskʼawankichej, tariwankichejtaj,+ tukuy sonqo maskʼawasqaykichejrayku.+ 14  Noqaqa qankunawan tarichikullasqaykichej,+ nispa nin Jehová Diosqa. Qankunamanta presos apasqa kajkunata tantaykusaj. Qankunataqa tukuy naciones ukhumanta pallasqaykichej, jinallataj may lugaresmanchus chʼeqeracherqaykichej* chay lugaresmantapis.+ Lugarniykichejman kutichimusqaykichej, maymantachus presos apasqa karqankichej chayman’+ nispa nin Jehová Diosqa. 15  ”Chaywanpis qankunaqa nerqankichej: ‘Jehová Diosqa Babiloniapi profetasta qowayku’, nispa. 16  ”Kaytamin nin Jehová Diosqa Davidpa kamachina tiyananpi tiyaykukoj reyman,+ Jerusalén llajtapi tiyakoj tukuy runasmanpis, pikunachus mana qankunawan khuskachu presos apasqa karqanku chay hermanosniykichejman. 17  ‘Angelesta kamachej Jehová Diosqa kayta nin: “Paykunaj contrankuta apachimusaj espadata, yarqhayta, wañuchej onqoyta ima.+ Paykunataqa qʼetayasqa* higosman jina tukuchisaj, mayqentachus qʼeta kasqanrayku mana mikhuyta atikunchu chayman jina”,+ nispa’. 18  ”‘Paykunataqa qhatiykusaj espadawan,+ yarqhaywan, wañuchej onqoywan ima. Paykunataqa mancharinaman tukuchisaj. Kay jallpʼamanta tukuy gobiernosqa paykunata rikuspa mancharenqanku.+ Runasqa paykunata maldicenqanku, tʼukuspa qhawanqanku, silbarispa burlakonqanku,+ insultanqanku ima, may nacionesmanchus paykunata chʼeqerachisaj chaykunapi.+ 19  Paykunaqa mana kasukorqankuchu, paykunaman kutin kutita* kacharqani chay profetasta’ nispa nin Jehová Diosqa.+ ”Jehová Diosqa nillantaj: ‘Qankunaqa mana kasukorqankichejchu’,+ nispa. 20  ”Chayrayku Jehová Diospa nisqasninta uyariychej, tukuy presos apasqa kajkuna, pikunatachus Jerusalenmanta Babiloniaman apacherqani chaykuna. 21  Angelesta kamachej Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin Colayaj wawan Achabmanta,* Maaseyaj wawan Sedequiasmantawan, pikunachus llullakuspa sutiypi willashasunkichej chaykunamanta:+ ‘Paykunataqa Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa* makisninman jaywaykusaj, paytaj rikushajtiykichej paykunata wañurachenqa. 22  Judamanta Babiloniaman tukuy presos apasqa kajkunaqa, imachus paykunata qhatirisqanta oqharenqanku maldecinankupaj. Paykunaqa nenqanku: “Jehová Diosqa qanta ruwasuchun, imaynatachus Sedequiasta, Achabtawan ruwarqa ajinata. Paykunataqa Babiloniamanta rey ninapi kankarparerqa”, nispa. 23  Paykunaqa Israelpi pʼenqayta juchallikunku+ wajkunaj warminkuwan qhenchachakuspa, mana kamachishajtillay sutiypi llullasta parlaspa ima.+ ”’Jehová Diosqa nin: “Noqa yachani, noqataj testigo kani”,+ nispa’”. 24  “Nehelam llajtayoj Semayamantaj+ ninki: 25  ‘Angelesta kamachej Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin: “Qanqa sutiykipi cartasta apacherqanki Jerusalenmanta tukuy runasman, Maaseyaj wawan sacerdote Sofoniasman,+ tukuy sacerdotesmanwan. Chay cartaspeqa nerqanki: 26  ‘Jehová Diosqa qanta churasunki sacerdote Jehoiadaj cuentanmanta sacerdote kanaykipaj. Qantaqa Dios churasunki Jehová Diospa wasinmanta cargoyoj kanaykipaj, mayqen loco runallapis profeta kani nispa parlajtin cepoman* japʼiykuchinaykipaj.+ 27  Chanta, ¿imajtintaj Anatotmanta+ Jeremiasta mana kʼaminkichuri? Payqa profeta jina qankunaman willashasunkichej.+ 28  Payqa kay Babiloniamanpis kay willayta apachimuwayku: “Unayta chaypi kankichej. Chayrayku wasista ruwakuychej, chaypitaj tiyakuychej. Poqoj sachʼasta plantakuychej, poqoynintataj mikhuychej...”,+ nispa’”’”. 29  Sacerdote Sofoniasqa+ chay cartata profeta Jeremiaspaj leeporqa. 30  Chaypacha Jehová Diosqa Jeremiasman nerqa: 31  “Kay willayta apachiy presos apasqa kajkunaman: ‘Jehová Diosqa kayta nin Nehelam llajtayoj Semayamanta: “Semayaqa mana noqa kachamushajtillay willasorqachej, llulla imaspitaj creechiyta munasorqachej.+ 32  Chayrayku Jehová Diosqa kayta nin: ‘Nehelam llajtayoj Semayata, miraynintawan castigasaj. Mana ni uj runallapis familianmanta kausashaj kay llajtapi qhepakonqachu. Semayaqa mana rikonqachu ima sumaj imastachus llajtaypaj ruwapusaj chayta, parlasqanwan runasta Jehová Diospa contranpi oqharichisqanrayku’, nispa nin Jehová Diosqa”’”.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “sumaj perqasta ruwajkunatapis”.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Ichá nillanmantaj “phatasqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sutʼiyaymanta jatarikuspa”.
Chayri “Acabmanta”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Nabucodorosor”. Kay suteqa ajinatapis escribikullantaj.
Hebreo parlaypeqa nin, “cepoman, picotamanwan”. Glosariopi cepo nisqata leeriy.