Génesis 22:1-24

  • Diosqa Abrahanman nin Isaacta jaywananta (1-19)

    • Abrahanpa mirayninnejta bendición (15-18)

  • Rebecaj familian (20-24)

22  Chaymanta aswan qhepaman Diosqa* Abrahanta pruebaman churarqa+ may jina sinchʼichus creeynin kasqanta yachananpaj. Diosqa nerqa: “Abrahán”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Kaypi kashani”, nispa.  Diostaj nerqa: “Ama jina kaspa, ancha munasqa kʼata wawayki*+ Isaacta+ pusariykukuspa Moria jallpʼaman+ riy. Chayman chayaspataj mayqen orqomanchá noqa rinaykita nisqayki, chaypi wawaykita jaywawanki qʼolachina* ofrendata jina”, nispa.  Chaymanta Abrahanqa tutamanta jatarikuspa, burronta caronaykuytawan* iskay kamachisninta wajyarqa, paywan wawan Isaacwan khuska rinankupaj. Chantá qʼolachina ofrendapaj llantʼata chʼejtaytawan, Dios maymanchus rinanta nerqa chayman rerqa.  Kinsa pʼunchayninman Abrahanqa karumanta rikorqa, maymanchus rinan karqa chay lugarta.  Kamachisnintataj nerqa: “Qankunaqa kayllapi burrowan qhepakuychej. Wawaywan noqawanqa jaqayman rispa Diosta yupaychamusqayku, chantá kutinpusqayku”, nispa.  Abrahanqa wawan Isaacman qʼepiriykucherqa qʼolachina ofrendapaj llantʼata. Paytaj ninatawan cuchillotawan apariykukorqa. Ajinata iskayninku rillarqankupuni.  Rishaspataj Isaacqa tatan Abrahanta nerqa: “Tatáy”, nispa. Tatantaj nerqa: “¿Imataj wawáy?”, nispa. Isaactaj nerqa: “Llantʼawan ninawanqa tiyapuwanchej, ¿maytaj chanta qʼolachina ofrendapaj ovejari?”, nispa.  Abrahantaj kuticherqa: “Wawáy, qʼolachina ofrendapaj ovejataqa Diosninchej qollawasun”,+ nispa. Chantá khuska rillarqankupuni.  Dios maymanchus rinanta nerqa chayman chayaspa, Abrahanqa chaypi uj altarta ruwarqa, patanmantaj llantʼata churaykorqa. Chaymantataj wawan Isaacpa makisninta, chakisnintawan wataykuspa, altar patapi llantʼa kasharqa chayman winkuykucherqa.*+ 10  Chantá Abrahanqa cuchillota oqharerqa. Wawanta wañuchinanpajña kashajtintaj,+ 11  Jehová Diospa angelnenqa cielomantapacha nimorqa: “Abrahán, Abrahán”, nispa. Abrahantaj kuticherqa: “Kaypi kashani”, nispa. 12  Chay angeltaj nerqa: “Ama wawaykita wañuchiychu, ama imanaychu. Yachaniña Diosta manchachikusqaykita. Qanqa mana kʼata wawallaykitapis michʼakunkichu qonawaykipaj”,+ nispa. 13  Abrahanqa qhawarispa, aswan jaqaynejpi rikorqa uj carnerota* wajrasninmanta juchʼuy sachʼas ukhupi japʼisqata. Rispa chay carnerota apamorqa, wañuchispataj wawanpa cuentanmanta qʼolachina ofrendata jina jaywarqa. 14  Abrahanqa chay lugarta suticharqa Jehová-Yiré* nispa. Chayrayku kunankama ajinata ninku: “Jehová Diosqa orqonpi qon imachus mana kanchu chayta”,+ nispa. 15  Jehová Diospa angelnenqa ujtawan cielomantapacha Abrahanta nimorqa: 16  “Jehová Diosqa nin: ‘Noqa kikinrayku jurani:+ Kayta ruwasqaykirayku, kʼata wawaykitapis mana michʼakuwasqaykirayku,+ 17  bendecisqaykipuni, mirayniykitapis ashkhayachisaj cielopi estrellas chhikata, mar qocha kantupi tʼiyu chhikatataj.+ Mirayniykeqa enemigosninkoj llajtasninkuta* japʼikaponqanku.+ 18  Kay jallpʼapi tukuy naciones mirayniykinejta+ bendecisqa kanqanku,* qan imatachus nisusqayta kasukuwasqaykirayku’,+ nispa”. 19  Chaymanta Abrahanqa kamachisnin kasharqanku chayman kutiporqa. Paykunawan khuskataj Beer-Sebaman+ kutiporqa. Chantá Abrahanqa Beer-Seballapipuni tiyakorqa. 20  Chay qhepata Abrahanman willarqanku: “Hermanoyki Nacorpa+ warmin Milcapis wawasniyoj. 21  Kuraj wawanqa sutikun Uz, hermanontaj Buz, ujnintaj Quemuel. Quemuelqa Arampa tatan. 22  Milcaj waj wawasnintaj kanku Késed, Hazó, Pildás, Jidlaf, Betuel+ ima”, nispa. 23  Chay pusaj karqanku Milcaj wawasnin Abrahanpa hermanon Nacorpaj. Betuelqa Rebecaj+ tatan karqa. 24  Chantá Nacorpata wawasnin kallarqataj tanta warmin* Reumapi, chay wawasnenqa karqanku Tébah, Gaham, Tahas, Maacá ima.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “cheqa Diosqa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “sapan wawayki”.
Chayri “ruphachina”.
Chayri “wakichiytawan”.
Winkuy: waj lugarespi ninku siriy.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Jehová-Yiré suteqa niyta munan Jehová Dios qonqa, Jehová Dios ruwallanqa.
Hebreo parlaypeqa nin, “punkunkuta”.
Chayri “paykunapaj bendicionta tarenqanku”.
Glosariopi tanta warmi nisqata leeriy.