Eclesiastés 5:1-20

  • Diosman qayllaykunaykipajqa kausayniykita qhawarikuy (1-7)

  • Pisi atiyniyojkunataqa aswan atiyniyojkuna qhawashanku (8, 9)

  • Qhapaj kayqa qhasilla (10-20)

    • Qolqeta munakojqa ni jaykʼaj contentakunchu (10)

    • Llankʼaj runaqa miskʼita puñukun (12)

5  Cheqa Diospa* wasinman rispaqa allinta qhawarikuy imaynatachus purishasqaykita.+ Aswan allin kanman qayllaykuspa uyarinayki,+ uj uywata jaywanaykimanta nisqaqa, imaynatachus wampus ruwanku ajinataqa.+ Paykunaqa mana reparakunkuchu mana allin imasta ruwashasqankuta.  Ama imatapis parlarpallaychu, ama saqeychu Diospa ñaupaqenpi sonqoyki mana piensaspa imastapis parlarpanallanta.+ Diosqa cielopi kashan, qantaj kay jallpʼapi kashanki. Chayrayku pisillata parlanayki tiyan.+  Ashkha llakiyniyoj kaspa runaqa mosqokun.+ Anchata parlasqanpi wampu runapis thautin.+  Diospaj imatapis ruwasaj ninki chayqa, usqhayllata juntʼay.+ Diosqa mana allinpajchu qhawan wampu runastaqa.+ Imatachá ruwasaj nerqanki chaytaqa juntʼay.+  Imatapis ruwasaj niytawan mana juntʼanayki kajtenqa, aswan allin kanman mana imatapis ninayki.+  Ama saqeychu simiyki juchaman urmachisunanta,+ nitaj uj angelpa ñaupaqenpi niychu pantaykusqani nispaqa.+ ¿Ima kajtataj parlasqaykiwan Diosta phiñachiwaj, makisniykiwan ruwasqaykita tukuchinanpaj?+  Imaynatachus ashkha llakiykunaqa runata mosqochin,+ ajinallataj anchata parlaypis qhasita kusichin. Qantajrí Diosta manchachikuy.+  Sichus rikunki lugarniykipi uj kamachej wajchasta ñakʼarichisqanta, cheqan kajta, justiciatawan mana valechisqanta chayqa, ama chaymanta tʼukuychu.+ Chay kuraj autoridadtaqa waj qhawamushan aswan atiyniyoj, paykunaj patankupitaj wajkuna kashallankutaj aswan atiyniyoj.  Chantapis jallpʼaj poqosqanqa tukuy runaspaj. Reypis jallpʼaj poqosqanta mikhullantaj.+ 10  Qolqeta* munakoj runaqa ni jaykʼaj contentakonqachu qolqellanwanqa, qhapajyayta munaj runapis ni jaykʼaj contentakonqachu ganasqallanwanqa.+ Chaypis qhasi manakajllataj.+ 11  Allin imas astawan yapakun chayqa, chay imaswan kausajkunapis yapakullankutaj.+ ¿Dueñorí imatawantaj chaywan tarin? Payqa ancha kaspa chay imasta qhawayllata atin.+ 12  Llankʼaj runaqa* pisita mikhuspapis ashkhata mikhuspapis miskʼita puñukun. Qhapaj runarí qhapaj kasqanrayku ni puñuytapis atinchu. 13  Uj jatun llakiyta rikuni kay jallpʼapi:* Uj runaj tukuy ima tantasqanqa payllatataj llakiypi rikhurichin. 14  Payqa chay tantasqan imasta pierden llankʼayninpi mana allin risqanrayku. Wawan kajtintaj ni iman kanchu payman saqenanpaj.+ 15  Imaynatachus runaqa qʼalalla, mana imayoj mamanmanta nacekun, ajinallatataj qʼalalla, mana imayoj wañonqa.+ Chay jinata trabajasqanmanta ni imata apanqachu.+ 16  Kaypis jatun llakiyllataj: Runaqa imaynatachus nacen ajinallatataj wañun. ¿Imatataj runa tarin chay jina sinchʼita wayrallapaj trabajaspari?+ 17  Chantapis runaqa sapa pʼunchay laqhapipis kashanman jina mikhun, manchay llakisqa, onqosqa, manchay rabiasqataj.+ 18  Kayta noqa repararqani maychus kajlla kasqanta, allintaj kasqanta: Runaqa mikhunan tiyan, ujyanan tiyan, sinchʼita trabajaspataj kusikunan tiyan+ chay pisi pʼunchaykuna kausayninpi trabajaspa kay jallpʼapi, Diosmin chay kausayta runaman qorqa. Chaymin runaj pagonqa.+ 19  Chantapis Dios runata qhapajyachejtin, tukuy imata qojtin,+ chay imaswan allinta kausakunanpaj yuyayta qojtin, runaqa chay tʼinkata kusisqa japʼikunan tiyan, sinchʼita trabajaspataj kusikunan tiyan. Chayqa Diospa regalon.+ 20  Runaqa ni reparakullanpischu* kausasqan pʼunchaykuna ima jina pasapushasqanta. Diosqa mana tiempoyojta runata japʼin sonqonta kusichispa.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Qolqe metalta”.
Chayri “Wajta sirvej runaqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “inti urapi”.
Chayri “ni yuyarillanqapischu”.