Eclesiastés 2:1-26

  • Salomonqa tukuy ima ruwasqanpi tʼukurin (1-11)

  • Runaj yachaynenqa mana may valorniyojpunichu (12-16)

  • Sinchʼita trabajayqa qhasilla (17-23)

  • Runapajqa aswan allin mikhunan, ujyanan, trabajaspa kusirikunan (24-26)

2  Sonqoypi nerqani: “Kunanqa tantearisaj kusirikuyta. Yachayta munani ima allintachus chaywan tarinayta”, nispa. Repararqanitaj chaypis qhasi manakajlla kasqanta.   Asirikuymanta nerqani: “Chayqa sonso ruwaylla”, nispa. Kusirikuymantataj nerqani: “Ni imapaj valenchu”, nispa.  Vinota tomarispañataj tantearqani kusirikuyta,+ chaytaqa allin yuyayniypi kashaspa ruwarqani. Wampu kaytapis tanteallarqanitaj. Yachayta munarqani ima ruwaychus runaspaj aswan allin kasqanta kay jallpʼapi* pisi diasllata kausasqankupi.  Manchay sumaj imasta ruwakorqani.+ Wasista ruwakorqani,+ uvasta plantarqani.+  Ruwakullarqanitaj jatuchaj huertasta, juchʼuy huertastapis, chaykunapitaj plantarqani tukuy laya* poqoyniyoj sachʼasta.  Ruwakullarqanitaj yaku estanquesta sachʼitasta qarpanaypaj.  Qhari kamachista, warmi kamachistapis* yapakorqani.+ Wakin kamachisniypis wasiypi nacekorqanku. Uywastapis ashkhata rantikorqani: wakasta, ovejasta, cabrasta.+ Jerusalenpeqa ni pipis ñaupajtaqa chay chhikata tantarqachu.  Qolqetapis qoritapis tantarqani,+ imachus reyespata, provinciaspatawan qhapaj kapuyninku karqa chay tukuy imasta.+ Tantallarqanitaj takejkunata qharista, warmistapis. Tiyapullawarqataj imachus qharispaj jatun kusiyta apamun chaypis: Uj warmi, arí ashkha warmis tiyapuwarqa.  Ajinamanta noqaqa tukuymanta aswan atiyniyoj karqani, atiparqanitaj Jerusalenpi ñaupajta tiyakorqanku chaykunata.+ Yachayniytaj mana noqamanta karunchakorqachu. 10  Imatachá munarqani* chayta ruwarqani.+ Imaswanchá sonqoy kusirikuyta munarqa, chayta ruwarqani. Sonqoyqa kusisqa kasharqa sinchʼita trabajasqaymanta, chaymin pagoy karqa sinchʼita trabajasqaymanta.+ 11  Makisniypa tukuy ruwasqasninpi tʼukurejtiy, tukuy sinchʼi trabajasqaypi tʼukurejtiy, mayqentachus kʼuchi kʼuchillata ruwarqani chaypi,+ repararqani tukuy imapis qhasi manakajlla kasqanta, wayrata japʼiyta munay jinalla kasqanta.+ Nipuni imapis kay jallpʼapi kanchu allin valorniyojqa.+ 12  Chantá tantearqani imaynachus yachayniyoj kay kasqanta, imaynachus locoyapuy kasqanta, imaynachus wampu kaypis kasqanta.+ Sonqoypitaj nerqani: “¿Imatawanpunitaj uj runa ruwanman reypa ruwasqanmanta astawanri? Imachus ruwasqaña kashan chayllata ruwanqa”, nispa. 13  Ajinapi repararqani yachayniyoj kayqa aswan allin kasqanta wampu kanamanta nisqaqa,+ imaynatachus kʼanchaypis laqhamanta nisqaqa aswan allin ajina. 14  Yachayniyoj runaqa ñanninta sutʼita qhawan,*+ mana yuyayniyoj runataj laqhapi puriykachashan.+ Jinapis repararqani iskayninku kikillanmantaj chayanankuta.+ 15  Chantá sonqoypi nerqani: “Imachus mana yuyayniyoj runata qhatirin, chayllataj noqatapis qhatiriwanqa”,+ nispa. ¿Ima allintataj chanta tarisqani chay jina yachayniyoj kaspari? Chayrayku sonqoypi nerqani: “Chaypis qhasi manakajllataj”, nispa. 16  Ni yachayniyoj runata, nillataj mana yachayniyoj runatapis yuyarikonqankuchu.+ Uj pʼunchay chayamojtin tukuyninku qonqasqa kanqanku. ¿Chanta imaynatataj yachayniyoj runa wañonqa? Imaynatachus mana yachayniyoj runa wañun ajinallatataj wañonqa.+ 17  Ajinamanta kausaytapis chejnikaporqani.+ Noqapajqa kay jallpʼapi tukuy ima ruwakusqanqa phutiylla karqa, tukuy ima qhasi manakaj kasqanrayku,+ wayrata japʼiyta munay jinalla.+ 18  Chejnikapullarqanitaj kay jallpʼapi sinchʼita trabajaspa tukuy ima ruwasqayta.+ Chay tukuy imastaqa saqepunay kanqa qhepayta jamoj runapaj.+ 19  ¿Chanta pitaj yachan chay runa yachayniyojchus wampuchus kananta?+ Imayna kajtinpis payqa japʼikaponqa chay tukuy imasta, mayqenkunatachus sinchʼi trabajowan, sumaj yachaywantaj ruwarqani kay jallpʼapi chayta. Chaypis qhasi manakajllataj. 20  Chaypacha sonqoypi ni imanakuyta aterqanichu chay jina trabajota pasaspa kay jallpʼapi sinchʼita trabajasqaymanta. 21  Runaqa sumaj yachaywan, sumaj yuyaywan, sumajta yachaspa sinchʼita trabajajtinpis, tukuy kapusqanta waj runaman saqepunan kanqa, pichus mana chay imasta japʼinanpaj trabajarqachu chay runaman.+ Chaypis qhasi manakajllataj, jatun llakiytaj. 22  ¿Imatataj runa tarin sinchʼita trabajaspari? ¿Imatataj tarin kay jallpʼapi imatachus munasqanta tarinanpaj sinchʼita trabajaspari?+ 23  Tukuy kausayninpi trabajonqa uma nanayllata apamun, phutiyllata apamun,+ chʼisisninpis sonqonqa mana samarikunchu.+ Chaypis qhasi manakajllataj. 24  Runapajqa mana imapis aswan allin kanchu mikhunanmanta nisqaqa, ujyananmanta nisqaqa, sinchʼita trabajaspa kusikusqanmanta nisqaqa.+ Repararqanitaj chay imasqa cheqa Diosmanta* jamusqanta.+ 25  ¿Pitaj noqamanta aswan sumajta mikhun, aswan sumajtataj ujyan?+ 26  Diosqa pichus sonqonta kusichin chay runaman allin yuyayta qon, yachayta, kusikuytawan.+ Juchasapa runatataj kapuykunata tantananta kamachin, jallchʼananta kamachin, pichus cheqa Diosta kusichin chay runaman jaywapunanpaj.+ Chaypis qhasi manakajllataj, wayrata japʼiyta munay jinalla.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “inti urapi”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Chayri “Sirvientesta, sirvientastapis”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Imatachá ñawisniy mañakoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “runaj ñawisnenqa umanpi”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.