2 Timoteo 1:1-18

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Pabloqa Diosman agradecekun Timoteo creesqanmanta (3-5)

  • Diosmanta ruwanapaj japʼisqanchej atiyta ninata jina laurarichina (6-11)

  • Cheqa yachachiykunamanta chʼipakuna (12-14)

  • Pabloj amigosninwan enemigosninwan (15-18)

1  Noqa Pabloqa Diospa munayninrayku Cristo Jesuspa apostolnin kani. Chaytaj Cristo Jesusnejta Dios kausayta qonanta nisqanman jina kashan.+  Kay cartata qhelqamuyki munasqa wawáy Timoteo:+ Qanpaj kachun bendiciones, khuyakuy, sonqo tiyaykuytaj Tata Diosmanta, Señorninchej Cristo Jesusmantawan.  Diosman agradecekuni, pitachus llimphu sonqowan sirvini, imaynatachus ñaupa tatasniy ruwarqanku ajinata. Diosmanta tuta pʼunchay mañakuspa qanmanta yuyarikunipuni.  Waqasqaykita yuyarikuspa mayta rikuyta munayki, sonqoy kusiywan juntʼasqa kananpaj.  Yuyarikuni tukuy sonqo creesqaykimanta.+ Chay jina creeyqa ñaupajta awelitayki Loidapi rikukorqa, mamayki Eunicepipis. Allintataj yachani qanpis chay jina creeyniyojllataj kasqaykita.  Chayrayku yuyarichiyki, Diosmanta ruwanapaj japʼisqayki atiyta ninata jina laurarichinaykita, mayqentachus japʼerqanki makisniyta churaykushasojtiy.+  Diosqa espiritunta qowarqanchej, mana manchalis kananchejpajchu,+ manaqa atiyniyoj,+ munakuyniyoj, allin yuyayniyojtaj kananchejpaj.  Chayrayku ama pʼenqakuychu Señorninchejmanta willayta,+ amallataj noqamantapis pʼenqakuychu. Noqaqa payrayku presochasqa kashani. Astawanpis sumaj willaykunarayku ñakʼarinaykipaj wakichisqa kay,+ Diospa atiyninpi atienekuspa.+  Paymin salvawarqanchej, wajyawarqanchejtaj paypaj tʼaqasqa kananchejpaj.+ Chaytataj ruwarqa mana imata ruwasqanchejraykuchu, manachayqa munayninrayku, jatun khuyakuyninraykutaj.+ Chay jatun khuyakuynintaqa may unaymantaña Cristo Jesusnejta rikuchiwarqanchej. 10  Kunantajrí chayqa sutʼi rikukun, Salvawajninchej Cristo Jesús rikuchisqa kasqanwan.+ Paymin wañuyta atipan.+ Chantapis sumaj willaykunanejta+ sutʼinchawanchej imaynatachus kausayta tarinata,+ jinallataj mana ismoj cuerpoyoj kaytapis.+ 11  Noqaqa chayta willanaypaj churasqa karqani, jinallataj apóstol kanaypaj, yachachej kanaypajpis.+ 12  Chayrayku kay tukuy imaswan ñakʼarishani chaypis+ mana pʼenqakunichu.+ Pipichus creeni chayta rejsini, yachanitaj imatachus payman saqepusqaytaqa juicio pʼunchaykama waqaychayta atisqanta.+ 13  Noqamanta uyarerqanki chay cheqa yachachiykunamanta chʼipakullaypuni,+ creeywan munakuywantaj. Chaykunaqa Cristo Jesuswan ujchasqa kaymanta jamun. 14  Chay valorniyoj japʼisqayki imastaqa, allinta waqaychay espíritu santoj yanapayninwan, mayqenchus noqanchejpi kashan chaywan.+ 15  Yachankiña Asia provinciamanta+ tukuy saqerpariwasqankuta, Figelopis Hermogenespis. 16  Señorqa Onesiforoj wasinpi kajkunata+ khuyakuchun. Payqa sapa kuti kallpachawarqa, manataj carcelpi wisqʼasqa kasqaymanta pʼenqakorqachu. 17  Astawanpis Roma llajtapi kashaspa mayta maskʼawarqa tarinawankama. 18  Señor Jehová* Diosqa juicio pʼunchaypi payta khuyakuchun. Allinta yachanki Éfeso llajtapi imastachus ruwapuwasqanta.

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa A5 nisqata leeriy.