2 Crónicas 4:1-22

  • Altarwan, jatun wirkhiwan, jatuchaj fuenteswan ima (1-6)

  • Candeleroswan, mesaswan, patioswan ima (7-11a)

  • Templopaj ruwananku imasta tukuchanku (11b-22)

4  Chantá Salomonqa ruwarqa cobre altarta.+ Chay altarqa largonman miderqa 9 metros, anchonman 9 metros, altonmantaj 4 metros khuskanniyoj.*  Chantá unuyasqa metalmanta jatun wirkhita*+ ruwarqa yakuta churanapaj. Chay wirkheqa muyu karqa, simenqa ujnin kantunmanta ujnin kantunkama tawa metros khuskanniyoj karqa.* Ukhunmanqa karqa iskay metros 20 centimetrosniyoj,* muyuyninta midinapaj qʼaytutaj 13 metrosniyoj* kanan karqa.+  Chay jatun wirkhej simin urataj muyuynintin sandiasman rijchʼakoj poqoysituswan kʼachanchasqa kasharqa.+ Wirkhej muyuynintinpi, sapa 44 centimetrospi* sandiasman rijchʼakoj chunka poqoysitus karqa. Chay poqoysitusqa iskay filas karqa, wirkhiwan khuskataj unuyasqa cobremanta ujllapi ruwasqa karqa.  Chay jatun wirkheqa 12 toros patapi churasqa kasharqa,+ kinsa torosqa lloqʼe lado qhawarisqa kasharqanku, kinsataj inti yaykuy lado qhawarisqa, kinsataj paña lado qhawarisqa, kinsataj inti llojsimuy lado qhawarisqa. Jatun wirkheqa chay torospa patankupi kasharqa, tukuynin torostaj chaupiman sikinchanasqa sayasharqanku.  Chay jatun wirkheqa phatu* karqa, uj maki tʼajllu jinapuni,* simi kantuntaj uj copaj simin jina ruwasqa karqa, lirio tʼika jina. Chay wirkheqa 66.000 litros* yakupaj karqa.  Chantá ruwarqa chunka jatuchaj fuentesta. Phishqata churarqa paña ladoman, phishqatataj lloqʼe ladoman.+ Chay fuentespi mayllaj kanku, aytejtaj kanku qʼolachinapaj* imasta.+ Chay jatun wirkhimanta yakutaj sacerdotes* mayllakunankupaj karqa.+  Chantá qorimanta chunka candelerosta* ruwarqa,+ imaynatachus ruwakunanta kamachikusqanman jina.+ Chay candelerostataj templo ukhuman churarqa, phishqata paña ladoman, phishqatataj lloqʼe ladoman.+  Ruwallarqataj chunka mesasta, templo ukhumantaj churarqa, phishqata paña ladoman, phishqatataj lloqʼe ladoman.+ Ruwallarqataj qorimanta pachaj fuentesta.  Chantá ruwallarqataj sacerdotespa pationkuta,+ jatun patiotawan,+ jatun patioj punkusnintawan, punkusninkutataj cobrewan forraykorqa. 10  Jatun wirkhitaqa paña ladoman churarqa inti llojsimuy ladoman.+ 11  Hiramqa ruwallarqataj baldesta, palasta, juchʼuy fuentesta ima.+ Ajinamanta Hiramqa tukucharqa rey Salomonpaj imastachus ruwanan karqa chayta, cheqa Diospa* wasinpi:+ 12  iskaynin pilaresta,+ chay pilarespa patanpi kasharqa chay pʼuñusta, chay pʼuñusta muyuykunanpaj mallastapis,+ mayqenkunachus pilares patapi kasharqanku chaykunata. 13  Chantá ruwallarqataj 400 granadasta+ chay iskay mallaspaj, sapa mallapaj iskay fila granadasta. Chay granadasqa chay iskay pʼuñusta muyuykoj, chay pʼuñustaj chay iskay pilares patapi kasharqanku.+ 14  Ruwallarqataj chunka carrosta,* chay carros patapi kasharqa chay chunka jatuchaj fuentestapis.+ 15  Ruwallarqataj jatun wirkhita, 12 torostawan jatun wirkhej uranpi kanankupaj.+ 16  Ruwallarqataj baldesta, palasta, trinchesta,+ tukuy imitasnintawan. Hiram-Abivqa+ chay imasta cobremanta ruwarqa, chantá sumajta lluskʼachaykorqa lliphipirinanpaj. Chay imasta ruwarqa Jehová Diospa wasinpaj, rey Salomón nisqanman jina. 17  Reyqa kamacherqa metalta unuyachispa llinkʼi tʼuru moldespi jichʼanankuta. Chayta ruwarqanku Jordán mayoj japʼiyninpi, Sucotwan+ Zeredawan tinkuypi. 18  Salomonqa chay imasta allin ashkhatapuni ruwarqa. May chhikachus cobre yaykusqanpis mana yachakorqachu.+ 19  Salomonqa cheqa Diospa wasinpaj tukuy imasninta ruwarqa:+ qori altarta,+ Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantata churanapaj mesastapis.+ 20  Ruwallarqataj oro puromanta candelerosta, mecherosnintawan,+ aswan ukhu kaj cuartoj ñaupaqenpi kʼanchanankupaj, kamachisqa kasqanman jina. 21  Ruwallarqataj oromanta tʼikasta, mecherosta, mechaspaj tenazastapis oro puromanta. 22  Oro puromanta ruwallarqataj nina wañuchinasta, juchʼuy fuentesta, copasta, brasa apaykachanastapis. Chantá oromanta ruwallarqataj wasiman yaykunata, Aswan Santo Lugarpa ukhu punkusninta,+ templo wasej punkusnintapis.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “20 codos, anchonman 20 codos, altonmantaj 10 codos”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Mar”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codos karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “5 codos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “30 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sapa codopi”.
Uj maki tʼajlloqa kanman 7,4 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “3.000 batos”. Sapa batoqa 22 litros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Phatu: waj lugarespi ninku rakhu.
Chayri “ruphachinapaj”.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Chayri “candelabrosta”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “yakuta apanapaj carrosta”.