1 Juan 3:1-24

  • “Diospa wawasnin kanchej” (1-3)

  • Diospa wawasnin, Diabloj wawasnin (4-12)

    • Jesusqa tukuchenqa Diabloj ruwasqasninta (8)

  • Purajmanta munanakuna (13-18)

  • “Diosqa sonqonchejmanta aswan kuraj” (19-24)

3  Reparaychej imaynatapunichus Tata Dios munakuwasqanchejta,+ Diospa wawasnin sutichasqa kananchejpaj.+ Wawasninpunitaj kanchej. Chayrayku kay mundomanta runasqa mana rejsiwanchejchu,+ Diosta mana rejsisqankurayku.+  Munasqa hermanosníy, kunanqa Diospa wawasnin kanchej,+ jinapis manaraj yachakunchu imachus aswan qhepaman kananchejta.+ Yachanchejtaj pay rikuchisqa kajtenqa pay jina kananchejta, imaraykuchus rikusunchej imaynapunichus pay kasqanta.  Pichus paypi atienekojqa pay kikin llimphuchakun,+ imaynachus paypis llimphu kashan ajinata.  Pichus juchata ruwashallanpuni chayqa, Diospa leyninta pʼakishan. Juchaqa Diospa leyninta pʼakiymin.  Qankunaqa yachallankichejtaj Jesusqa juchanchejta llimphuchananpaj jamusqanta,+ manataj paypeqa ima juchapis kanchu.  Pichus paywan ujchasqallapuni kajqa, mana juchata ruwallanpunichu.+ Pichus juchata ruwayman yachasqa kajtaj, mana payta rikunchu, nitaj rejsinchu.  Wawitasníy, ama piwanpis chʼaukiyachikuychejchu.* Pichus cheqan kajta ruwajqa, cheqan runamin, imaynachus Jesuspis cheqan ajina.  Pichus juchata ruwallajpuneqa Diablomantamin, Diabloqa qallariymantapacha juchallikun.+ Chayrayku Diospa Wawanqa jamorqa Diabloj ruwasqasninta tukuchinanpaj.+  Pichus Diospa wawan kajqa, mana juchata ruwallanpunichu+ Diospa espíritu santon* paypi kasqanrayku, nitaj juchata ruwallanmanpunichu Diospa wawan kasqanrayku.+ 10  Kay jinamanta rejsinchej Diospa wawasninta, Diabloj wawasnintapis: Pichus mana cheqan kajta ruwajqa, manamin Diospa wawanchu. Hermanonta mana munakojpis, nillataj Diospa wawanchu.+ 11  Qallariymantapacha qankunaqa kay willayta uyarerqankichejña: Purajmanta munanakunanchej kasqanta.+ 12  Manataj Caín jinaqa kananchejchu tiyan, payqa Diabloj wawan kaspa hermanonta wañucherqa.+ Chanta, ¿imaraykú wañucherqari? Ruwasqasnin sajra kasqanrayku,+ hermanonpa ruwasqasnintaj cheqan karqa.+ 13  Hermanosníy, ama tʼukuychejchu kay mundomanta runas chejnisojtiykichejqa.+ 14  Noqanchejqa kayta yachanchej: Wañusqa kasharqanchej,+ kunantaj kausashanchej hermanosninchejta munakusqanchejrayku.+ Pichus hermanonta mana munakojqa wañusqallaraj kashan.+ 15  Pichus hermanonta chejnikojqa runa wañuchi,+ qankunataj yachankichej ni mayqen runa wañuchipis wiñay kausayniyojchu kananta.+ 16  Kay jinamanta yachanchej imachus munakuy kasqanta: Jesucristoqa noqanchejrayku kausayninta jaywarqa,+ noqanchejpis hermanosninchejrayku kausayninchejta jaywanallanchejtaj tiyan.+ 17  Sichus pipis wajkunata yanaparinanpaj tiyapushajtin, hermanonta pisichikojta rikuspa mana khuyarikuyta munanchu chayqa, ¿imaynatataj nisunman Diosta munakusqantari?+ 18  Wawitasníy, hermanosninchejtaqa ama simillamantachu munakuna,+ astawanpis munakusqanchejqa ruwasqasninchejpi sutʼi yachakuchun,+ tukuy sonqotaj kachun.+ 19  Ajinamanta yachasun cheqa kajmanta kasqanchejta, manataj iskayrayasunchu Dios munakuwasqanchejmanta. 20  Sonqonchej imallamantapis juchachawajtinchejqa, yuyarikuna Diosqa sonqonchejmanta aswan kuraj kasqanta, tukuy imatataj yachasqanta.+ 21  Munasqa hermanosníy, sonqonchej mana juchachawajtinchejqa, mana manchachikuspa Dioswan parlarikuyta atinchej.+ 22  Jinallataj imatapis paymanta mañakojtinchejqa, payqa qowasunpuni+ kamachisqasninta kasukusqanchejrayku, imachus payta kusichisqantapis ruwasqanchejrayku. 23  Kaytamin payqa kamachiwanchej: Wawan Jesucristoj sutinpi creenanchejta,+ purajmantataj munanakunanchejta,+ pay kamachiwasqanchejman jina. 24  Chantapis pichus kamachisqasninta kasukojqa Dioswan ujchasqa kashan, Diostaj paywan ujchasqa kashan.+ Qowasqanchej espiritunejtataj yachanchej noqanchejwan ujchasqa kashasqanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañachikuychejchu”.
Griego parlaypeqa nin, “mujun”.