1 Juan 2:1-29

  • Jesusqa Dioswan allinyakunanchejpaj jaywasqa karqa (1, 2)

  • Kamachisqasninta kasukunallapuni (3-11)

    • Ñaupa kamachisqamanta, mosoj kamachisqamantawan (7, 8)

  • ¿Imaraykutaj Juan kay cartata qhelqarqa? (12-14)

  • “Ama kay mundota munakuychejchu” (15-17)

  • Anticristomanta qhawarikunapaj yuyaychaykuna (18-29)

2  Wawitasníy, kay imasta qhelqamushaykichej ama uj juchata ruwanaykichejpaj. Sitajchus mayqellanpis uj juchata ruwan chayqa, tiyapuwanchej uj yanapawajninchej,* paytaj Tata Dioswan kashan, chayqa Jesucristo,+ pichus cheqan kajta ruwan chay.+  Jesusqa juchasninchejrayku+ jaywasqa karqa+ Dioswan allinyakunanchejpaj,* manataj juchasninchejraykullachu, manachayqa mundontinpi kaj runaspa juchasninkuraykupis.+  Sichus kamachisqasninta kasukullasunpuni chayqa, sutʼita reparasunchej payta rejsisqanchejta.  Sichus pipis ninman “payta rejsini” nispa, kamachisqasnintataj mana kasunchu chayqa, chay runaqa llulla, cheqa kajtaj mana paypichu kashan.  Pichus palabranta kasun chayqa, paypimin Diospa munakuynenqa cheqamanta juntʼa kashan.+ Chayta ruwajtinchejqa sutʼi yachakonqa paywan ujchasqa kashasqanchej.+  Paywan ujchasqa kashasqanta nejqa, kausanan tiyan imaynatachus Jesús kausarqa ajinata.*+  Munasqa hermanosníy, mana mosoj kamachisqatachu qhelqamushaykichej, manachayqa chay ñaupa kamachisqallata, mayqenchus qallariymantapacha tiyapusorqachej chayllata.+ Chay ñaupa kamachisqaqa, uyarerqankichejña chay palabra kashan.  Chaywanpis uj mosoj kamachisqata qhelqamushaykichej, mayqentachus pay juntʼarqa, qankunapis juntʼashallankichejtaj chayta. Imaraykuchus laqhaqa chinkapushanña, cheqa kaj kʼanchaytaj kʼanchashanña.+  Pichus kʼanchaypi kashasqanta nishaspa hermanonta chejnikun chayqa,+ laqhallapiraj kashan.+ 10  Pichus hermanonta munakojtaj kʼanchayllapipuni kashan,+ nitaj imapis paytaqa urmachenqachu. 11  Pichus hermanonta chejnikojtaj laqhapi kashan, laqhapitaj purishan,+ nitaj yachanchu maymanchus rishasqanta,+ ñawisninta laqhallataj ciegoyachisqanrayku. 12  Wawitasníy, qhelqamushaykichej paypa sutinrayku juchasniykichej pampachasqaña kasqanrayku.+ 13  Tatas, qankunaman qhelqamushaykichej, pichus qallariymantapacha karqa chayta rejsisqaykichejrayku. Jóvenes, qankunaman qhelqamushaykichej Diablota+ atipasqaykichejrayku. Juchʼuy wawitas, qankunamanpis qhelqamushallaykichejtaj Tata Diosta rejsisqaykichejrayku.+ 14  Tatas, qankunaman qhelqamuykichej, pichus qallariymantapacha karqa chayta rejsisqaykichejrayku. Jóvenes, qankunaman qhelqamuykichej kallpayoj kasqaykichejrayku,+ Diospa palabran sonqoykichejpi kasqanrayku,+ Diablotapis atipasqaykichejrayku.+ 15  Ama kay mundota munakuychejchu, nitaj kay mundopi kaj imastapis.+ Pichus kay mundota munakojqa, mana Tata Diosta munakunchu.*+ 16  Kay mundopeqa tiyan: aychaj sajra munaynin,+ ñawispa rikusqanta munapayay,+ kapuyninmanta runaykachaypis.* Chay imasqa mana Tata Diosmantachu jamun, manachayqa kay mundomanta. 17  Chantapis kay mundoqa tukukapushan, munayninpis tukukapushallantaj,+ Diospa munayninta ruwajrí wiñaypaj kausanqa.+ 18  Wawitasníy, qhepa kaj horaña, uyarinkichej jinataj anticristoqa* jamushan,+ kunanpis ashkha anticristosña rikhurimunku,+ chayrayku yachanchej qhepa kaj horaña kasqanta. 19  Paykunaqa noqanchej ukhumanta llojserqanku, nitaj noqanchej jinachu karqanku.+ Sichus noqanchej jina kankuman karqa chayqa, noqanchejwan khuska kashankuman karqa. Paykunatajrí llojserqanku mana tukuychu noqanchej jina kasqanku sutʼi kananpaj.+ 20  Qankunaqa ajllasqa karqankichej Diospa espiritunnejta,+ tukuyniykichejtaj cheqa kajta rejsinkichej. 21  Qhelqamuykichej, manamin cheqa kajta mana rejsisqaykichejraykuchu,+ astawanqa rejsisqaykichejrayku, nitaj ima llulla kajpis cheqa kajmanta rikhurisqanrayku.+ 22  ¿Pitaj chay llullari? ¿Manachu chay llullaqa nin Jesusqa mana Cristochu kasqanta?+ Chaymin anticristoqa,+ pichus Tata Diosta, Wawantawan negan chay. 23  Pillapis Diospa Wawanta negajqa, mana Tata Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqachu kashan.+ Pitajchus Diospa Wawanpi creesqanta nejqa,+ Tata Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kashan.+ 24  Imatachus qallariymantapacha uyarisqaykichejqa sonqollaykichejpipuni kachun.+ Sichus qallariymantapacha chay uyarisqaykichej sonqollaykichejpipuni kanqa chayqa, qankunapis Diospa Wawanwan Tata Dioswanpis ujchasqallapuni kankichej. 25  Chantapis pay kikin kayta qonawanchejta nerqa: Wiñay kausayta.+ 26  Kay imasta qhelqamuykichej, qankunata chʼaukiyayta* munajkunamanta. 27  Qankunataqa Dios espiritunwan ajllasorqachej,+ chay espirituntaj qankunapi kashan, manataj wajkunarajchu yachachisunaykichej tiyan. Paypa espiritonqa cheqapuni, nitaj llullachu, tukuy imatataj yachachishasunkichej.+ Yachachisusqaykichejman jina paywan ujchasqallapuni kaychej.+ 28  Kunanqa wawitasníy, paywan ujchasqallapuni kaychej, pay rikuchisqa kajtin mana manchachikuspa parlananchejpaj,+ nitaj pʼenqakuspa paymanta karunchakunanchejpaj, paypa kutimunan tiempopi.* 29  Sichus yachankichej pay cheqan kasqanta chayqa, yachallankichejtaj pillapis cheqan kajta ruwajqa, paypa wawan kasqanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “uj abogadonchej”.
Chayri “juchasninchejta pʼampananpaj”.
Griego parlaypeqa nin, “purinan tiyan imaynatachus purerqa ajinata”.
Chayri “mana Tata Dios payta munakunchu”.
Chayri “kapuyninmanta alabakuypis”.
Glosariopi anticristo nisqata leeriy.
Chayri “engañayta”.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.