1 Corintios 9:1-27

  • Pablo apóstol jina llankʼasqan (1-27)

    • “Toromanqa ama ñukuta churankichejchu” (9)

    • ‘¡Ay noqamanta manachus willasaj chayqa!’ (16)

    • Tukuypaj imaynachus kasqankuman jina tukuni (19-23)

    • Wiñay kausayta japʼinapajqa munayninchejwan mana atipachikunachu (24-27)

9  ¿Manachu munayniyman jina imatapis ruwayta atiyman? ¿Manachu apóstol kani? ¿Manachu Señorninchej Jesusta rikorqani?+ ¿Manachu qankunapis Señorta rejserqankichej noqaj willasqaynejta?  Wajkunapaj mana apóstol kajtiypis, qankunapajqa apostolpuni kani. Imaraykuchus Señorpa apostolnin kasqayqa qankunapi sutʼi rikukun.  Noqapaj rimajkunaman ajinata kutichikuni:  ¿Manachu mikhunata, ujyanatapis wajkunamanta japʼikuyta atiyku?  ¿Manachu atillaykutaj uj hermanawan casarakuspa payta pusaykachayta,+ imaynatachus waj apostolespis, Señorpa hermanosninpis,+ Cefaspis*+ ruwanku ajinata?  Chayri, ¿noqawan Bernabellawanchu+ trabajanayku tiyan kausakunaykupaj?  ¿Ima soldadotaj qolqellanwan sirvinri? ¿Pitaj uva sachʼata plantaspa poqoyninmanta mana mikhunchu?+ Chayri, ¿pitaj ovejasta michispa lechenta mana ujyanchu?  Chay imastaqa, ¿runaj yuyasqanman jinallachu nishani? ¿Manachu Leypis chayllatataj nin?  Moisespa Leyninpi qhelqasqa kashan: “Trillashaj toromanqa ama ñukuta* churankichejchu”,+ nispa. ¿Torosmantachu Diosqa llakikusharqa? 10  Chayri, ¿noqanchejraykuchu chayta nerqa? Arí, chayqa noqanchejrayku qhelqakorqa. Imaraykuchus jallpʼata llankʼajqa, poqoyta oqhariyta munaspa llankʼan. Trillajpis poqoyninta mikhuyta munaspa trillan. 11  Sichus tarpushaykumanpis jina Diospa imasninta qankunaman yachacherqayku chayqa, ¿manachu qankunamanta yanapata japʼinayku kanman cosechashaykumanpis jina?+ 12  Sichus wajkuna qankunamanta imatapis japʼiyta atinku chayqa, ¿manachu noqaykoqa astawanraj japʼiyta atiykuman? Chaywanpis mana jinatachu ruwayku.+ Astawanqa tukuy imata aguantayku, Cristomanta sumaj willaykunapaj ni ima jarkʼayta churanaykupaj.+ 13  ¿Manachu yachankichej templopi llankʼajkunaqa templopi kaj imasmanta mikhusqankuta? Jinallataj altarpi* llankʼajkunapis, ¿manachu altarpi jaywasqa ofrendasmanta uj chhikanta japʼinku?+ 14  Señorpis kamacherqa, sumaj willaykunata willajkunaqa sumaj willaykunamanta kausanankuta.+ 15  Noqarí mana imatapis qankunamanta mañarqaykichejchu.+ Manataj chay imasta noqapaj ruwanaykichejpajchu kayta qhelqamushaykichej. Mayta kusikuni sumaj willaykunata mana pagota japʼispalla willaspa.+ Chay kusiyniyta qhechunawankumantaqa, astawanpis wañupuyta munayman. 16  Sumaj willaykunata willani chayqa, mana jatunchakunaypajchu. Imaraykuchus chaytaqa ruwanaypuni tiyan. ¡Ay noqamanta, manachus sumaj willaykunata willasaj chayqa!+ 17  Tukuy sonqo chayta ruwasaj chayqa, tʼinkata japʼisaj. Mana ruwayta munajtiypis, chaytaqa ruwanaypuni tiyan. Imaraykuchus chaypaj kamachisqa kani.+ 18  Chanta, ¿imataj noqaj tʼinkayri? Kaymin tʼinkayqa: Sumaj willaykunata ni ima pagota japʼispalla willasqay. Ajinamanta sumaj willaykunata willasqaymanta imata japʼinay kajtinpis, mana mañakunichu. 19  Ni pejpa kamachin kaspapis, tukuypa kamachinman tukuni. Ajinamanta ashkha runasta Cristoman pusanaypaj. 20  Judiospajqa judío jina kani, judiosta Cristoman pusanaypaj.+ Leypa atiyninpi kajkunapajtaj, leypa atiyninpipis kayman jina kani, mana leypa atiyninpi kaspapis. Ajinamanta paykunata Cristoman pusanaypaj.+ 21  Noqaqa Diospa leyninman jina kausani, Cristoj leyninpitaj kani.+ Jinapis mana leyniyoj kajkunapajqa mana leyniyoj jina kani. Ajinamanta mana leyniyoj kajkunata Cristoman pusanaypaj. 22  Pisi kallpayoj kajkunapajqa pisi kallpayoj jina kani, pisi kallpayojkunata Cristoman pusanaypaj.+ Tukuy runaspaj imaynachus kasqankuman jina tukuni, runasta yanapanaypaj. Chay jinamanta imaynallamantapis wakinta salvanaypaj. 23  Sumaj willaykunarayku tukuy imata ruwani, ajinamanta wajkunaman willanaypaj.+ 24  ¿Manachu yachankichej atipanakupi tukuy correjkunamanta ujlla premiota japʼisqanta? Qankunapis premiota japʼinaykichejpaj jina correychej.+ 25  Pikunachus atipanakupi kajkunaqa,* mana munayninkuwan atipachikunkuchu. Ajinata wakichikunku ismoj pilluta* japʼinankupaj.+ Noqanchejtajrí mana ismoj pilluta japʼinanchejpaj wakichikunchej.+ 26  Chayrayku noqapis maymanchus chayanay kasqanta yachaspa correshani.+ Maqanakupi sajmajkuna jinataj, mana wayrallatachu sajmashani. 27  Astawanpis cuerpoyta ni imarayku munayninta ruwajta saqenichu,*+ uj esclavota jinataj kamachini. Mana chayta ruwajteyqa, wajkunaman willajtiypis Diosqa mana japʼikuwanmanchu.

Sutʼinchaykunasnin

Sutikullantaj Pedro.
Ñuku: waj lugarespi ninku bozal, yukuma.
Glosariopi altar nisqata leeriy.
Chayri “Tukuy correjkunaqa”.
Chayri “coronata”.
Chayri “cuerpoyta maqani”, “cuerpoyta castigani”.