1 Corintios 15:1-58

  • Cristo kausarichisqa kasqanmanta (1-11)

  • Mana kausarimuy kajtenqa, creeyninchejqa qhasilla (12-19)

  • Cristo kausarimusqanqa garantía jina (20-34)

  • Aycha cuerpo, cielopaj cuerpo (35-49)

  • Mana jaykʼaj wañoj cuerpo, mana ismoj cuerpo (50-57)

  • Señorpa ruwayninpi ashkha llankʼay (58)

15  Kunanqa hermanos, willarqaykichej chay sumaj willaykunata yuyarichiyta munaykichej.+ Chay willaytaqa qankuna japʼikorqankichej, chaypitaj sinchʼita sayashankichej.  Sichus chay sumaj willaykunapi sinchʼita creellankichejpuni chayqa, salvasqa kankichej. Mana jina kanqa chaytaj, creesqaykichejqa qhasilla kanqa.  Ima sumaj yachachiykunatachus japʼerqani, chayllatataj qankunamanpis yachacherqaykichej. Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina, Cristoqa juchasninchejrayku wañorqa,+  pʼampasqataj karqa.+ Chantá kinsa pʼunchayninman+ kausarichisqa karqa,+ Diosmanta Qhelqasqapi nisqanman jina.+  Chantaqa Cefasman*+ rikhurerqa, chaymantataj 12 apostolesman.+  Chay qhepata rikhurillarqataj 500 kuraj tantasqa hermanosman.+ Paykunamanta ashkhasqa kausashankuraj, wakintaj wañupunkuña.  Chaymantaqa Santiagoman+ rikhurerqa, chantá tukuynin apostolesman.+  Tukuymanta qhepatataj noqamanpis rikhurillawarqataj.+ Chayrayku manaraj nacekunanpi nacesqa wawa jina kani.  Noqaqa apóstoles ukhupi aswan juchʼuypaj qhawakuni. Manataj apóstol nisqa kanaypaj jinachu kani, Diospa congregacionninta qhatiykachasqayrayku.+ 10  Chaywanpis kunanqa, Diospa jatun khuyakuyninrayku apóstol kani. Dios khuyakuwasqantaj mana qhasipajchu karqa. Tukuy apostolesmanta aswan sinchʼita llankʼajtiypis, mana noqallamantachu chayta ruwarqani, manachayqa Diospa jatun khuyakuyninrayku. 11  Chayrayku noqa willajtiypis chayri paykuna willajtinkupis, tukuyniyku kikin willayta willashayku. Qankunataj chay willaypi creerqankichej. 12  Sichus Cristo wañusqas ukhumanta kausarichisqa kasqanta willashanchej chayqa,+ ¿imaraykutaj qankunamanta wakin ninku wañuymanta kausarimuy mana kasqantari? 13  Sichus wañuymanta kausarimuy mana kanchu chayqa, nillataj Cristopis kausarichisqachu karqa ari. 14  Cristochus mana kausarichisqa karqa chayqa, willasqanchejqa qhasi manakajlla, creesqaykichejpis qhasi manakajllataj. 15  Wañusqaschus mana kausarichisqa kanqanku chayqa, Diosqa manallataj Cristota kausarichimorqachu. Cristota kausarichimorqa nispataj,+ Diosmanta llulla testigos kanchej.+ 16  Sichus wañusqas mana kausarichisqachu kanqanku chayqa, manallataj Cristopis kausarichisqachu karqa ari. 17  Cristochus mana kausarichisqa karqa chayqa, creesqaykichejqa qhasi manakajlla. Ajinapeqa juchasniykichejpiraj kashankichej.+ 18  Jina kajtenqa, Cristoj discipulosnin kashaspa wañupojkunapis, wiñaypaj chinkapunku.+ 19  Cristopi suyakuyninchej kay kausayllapaj chayqa, tukuy runasmanta nisqaqa noqallanchej aswan llakiypaj qhawasqa kanchej. 20  Chaywanpis Cristoqa wañusqas ukhumanta kausarichisqapuni karqa. Payqa ñaupajta kausarimorqa, ñaupaj poqoy jina.+ 21  Imaynatachus wañoyqa uj runanejta rikhurerqa,+ ajinallatataj wañuymanta kausarimuypis uj runanejllatataj kanqa.+ 22  Imaynatachus Adannejta tukuy wañushanku,+ ajinallatataj Cristonejta tukuy kausarichisqa kanqanku.+ 23  Chaywanpis sapa uj turnonkupi kausarimonqanku. Ñaupajtaqa Cristoraj ñaupaj poqoy jina kausarimorqa,+ chaymantataj Cristojta kajkuna kausarimonqanku, paypa kutimunan tiempopi.*+ 24  Chantá tukukuypi, Cristoqa Gobiernota Diosman jaywaponqa, pichus Tatan, Diosnintaj chayman. Chaytaj kanqa tukuy kamachejkunata, tukuy atiyniyojkunatawan chinkachejtin.+ 25  Payqa rey jina kamachinan tiyan, Dios tukuynin enemigosninta chakisnin uraman churanankama.+ 26  Qhepa kaj enemigoqa wañuy, chaytaj chinkachisqa kanqa.+ 27  Diosqa “tukuy imata churarqa Cristoj chakisnin uraman”.+ Chaywanpis ‘Cristoj chakisnin uraman tukuy imata churarqa’ nispa nikusqanqa,+ mana niyta munanchu Diospis Cristoj chakisnin uraman churakusqanta. Imaraykuchus Diosmin tukuy imata Cristoj kamachiyninman churarqa.+ 28  Chaywanpis maypachachus Dios tukuy imata Wawanpa chakisnin uraman churanqa chaypacha, kikin Wawanpis paypa makinman churakonqa.+ Diosmin tukuy imata Wawanpa chakisnin uraman churan, ajinamanta Dioslla tukuyta kamachinanpaj.+ 29  Manachus wañusqas kausarichisqa kanqanku chayqa, ¿imataj kanqa wañunankupaj bautizakojkunamanta?+ ¿Imapajtaj wañunankupaj bautizakushankuri? 30  ¿Imaraykutaj noqanchejpis kausayninchejta sapa kuti wañuy pataman churanchejri?+ 31  Hermanosníy, sapa día wañuy patapi kani. Chaytaj ajinapuni, imaynatachus Señorninchej Cristo Jesuspi qankunamanta kusikuni ajina. 32  Waj runas jinachus* phiña animaleswan Éfeso llajtapi maqanakorqani chayqa,+ ¿imatataj chaywan tariniri? Wañusqaschus mana kausarichisqa kanqanku chayqa, “mikhuna ari, ujyanataj, qʼayaqa wañupusun”.+ 33  Ama ch’aukiyachikuychejchu.* Mana allin runaswan pureyqa, allin ruwayman yachasqa kasqanchejta chinkachin.*+ 34  Yuyayniykichejman churakuychej cheqan kajta ruwaspa, amataj juchata ruwaspa kausaychejchu. Imaraykuchus qankunamanta wakenqa Diosta mana rejsinkuchu. Chaytaqa nini pʼenqakunaykichejpaj. 35  Ichá pipis ninman: “¿Imaynatá wañusqas kausarichisqa kanqanku? ¿Imayna cuerpoyojtaj kausarimonqanku?”,+ nispa. 36  ¡Mana yuyayniyoj runa! Tarpusqayki muju pʼutumunanpajqa, ñaupajta ismunanraj* tiyan. 37  Mujuta tarpuspaqa mana plantatañachu tarpunki, manachayqa mujullata, trigopis chayri waj mujupis kachun. 38  Diostaj chay mujuta wiñachin munayninman jina. Sapa mujutaj wiñan imaynachus kasqanman jina. 39  Aychaspis manallataj kikinchu kanku. Runaspa aychanqa uj jina. Uywaspa aychanpis waj jina, pʼisqospatapis uj jina, pescadospatapis waj jina. 40  Kallantaj cielopi kajkuna,+ kay jallpʼapi kajkunapis.+ Cielopi tiyakojkunaj kʼachitu rijchʼayninkoqa, kay jallpʼapi tiyakojkunaj rijchʼayninkumanta uj jinataj. 41  Intej kʼanchaynenqa uj jina, killaj kʼanchayninpis waj jina,+ chʼaskaspatapis waj jina. Uj chʼaskaj kʼanchaynenqa, waj chʼaskaspa kʼanchayninkuwan mana kikinchu. 42  Ajinallataj wañusqaspa kausarimuyninkoqa. Ismoj cuerpota pʼampakun, mana ismoj cuerpotaj kausarichisqa.+ 43  Cuerpotaqa pisipaj qhawasqata pʼampakun, jatunpaj qhawasqataj kausarimun.+ Cuerpotaqa mana kallpayojta pʼampakun, atiyniyojtaj kausarimun.+ 44  Aycha cuerpoyojta pʼampakun, mana rikukoj cuerpoyojtaj* kausarimun. Aycha cuerpo kan chayqa, mana rikukoj cuerpopis* kallantaj. 45  Kay jina qhelqasqa kashan: “Ñaupaj kaj runa Adanqa kausaj runaman tukorqa”,+ nispa. Qhepa kaj Adantajrí, mana rikukoj cuerpoyoj karqa, paytaj kausayta qon.+ 46  Chaywanpis aycha cuerporaj ñaupajta karqa, manataj mana rikukoj cuerpochu.* Chaymanta qhepataraj mana rikukoj cuerpoqa* karqa. 47  Ñaupaj kaj runaqa jallpʼamanta ruwasqa karqa.+ Qhepa kaj runarí cielomanta jamorqa.+ 48  Ñutʼu jallpʼamanta ruwasqa runa imaynachus karqa, ajina ruwasqallataj kanku kay jallpʼamanta runaspis. Cielomanta kajkunataj, pichus cielomanta jamorqa chay jinallataj kanku.+ 49  Imaynatachus rijchʼakunchej ñutʼu jallpʼamanta ruwasqa runaman,+ ajinallatataj rijchʼakusunchej cielomanta jamojmanpis.+ 50  Chaywanpis kayta niykichej hermanos: Aycha cuerpoqa* mana Diospa Gobiernonta herenciata jina japʼiyta atinmanchu. Nitaj ismojpis herenciata jina japʼiyta atinmanchu, mana ismojtaqa. 51  Kunanqa Diospa pakasqa yachayninmanta ujta niykichej: Mana tukuychu wañuypi puñukapusunchej, chaywanpis tukuyninchej uj jinaman tukuchisqa kasunchej.+ 52  Chaytaj ujllata, uj ñawi chʼirmiypi kanqa, qhepa kaj corneta waqashajtin. Cornetaqa waqanqa,+ wañusqastaj mana ismoj cuerposniyoj kausarichisqa kanqanku. Noqanchejtaj uj jinaman tukuchisqa kasunchej. 53  Kay ismoj cuerpoqa, mana ismoj cuerpoman tukunan tiyan.+ Kay wañoj cuerpotaj mana jaykʼaj wañoj cuerpoman tukunan tiyan.+ 54  Maypachachus kay ismoj cuerpo mana ismoj cuerpoman tukonqa, kay wañoj cuerpotaj mana jaykʼaj wañoj cuerpoman tukonqa chaypacha, kay qhelqasqa juntʼakonqa: “Wañoyqa wiñaypaj chinkapun”.+ 55  “Wañuy, ¿maytaj atipasqaykiri? Wañuy, ¿maytaj wachʼinaykiri?”.+ 56  Wañuchej wachʼinaqa jucha,+ juchaj atiynintaj Ley.*+ 57  Chaywanpis Diosman graciasta qonchej, paymin wañuyta atipanapaj yanapawanchej, Señorninchej Jesucristonejta.+ 58  Chayrayku munasqa hermanosníy, sinchʼita sayallaychejpuni,+ mana kuyurispa. Señorpa ruwayninpi ashkhata llankʼallaychejpuni,+ yachaspa Señorpaj llankʼasqaykichejqa mana qhasipajchu kasqanta.+

Sutʼinchaykunasnin

Sutikullantaj Pedro.
Glosariopi Jesuspa kutimunan tiempo nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Runas yuyasqankuman jinachus”.
Chayri “pierdechin”.
Chayri “Ama engañachikuychejchu”.
Griego parlaypeqa nin, “wañunanraj”.
Chayri “cielopaj cuerpoyojtaj”.
Chayri “cielopaj cuerpopis”.
Chayri “cielopaj cuerpochu”.
Chayri “cielopaj cuerpoqa”.
Griego parlaypeqa nin, “Aychawan yawarwan”.
Chayri “Leytaj juchaman atiyta qon”.