1 Corintios 14:1-40

  • Profeta jina willanapaj, waj qalluspi parlanapajwan atiy (1-25)

  • Tantakuykuna maychus kajman jina ruwakunanmanta (26-40)

    • Warmis tantakuypi imaynachus kanankumanta (34, 35)

14  Purajmanta munanakunaykichejpaj kallpachakullaychejpuni. Kallpachakullaychejtaj Dios atiykunata* qosqanta japʼinaykichejpaj. Astawanqa kallpachakullaychejpuni, profeta jina willanapaj atiyta japʼinaykichejpaj.+  Waj qallupi parlajtaqa mana pipis entiendenchu, manachayqa Dioslla. Diospa pakasqa yachayninmanta espiritunejta parlajtinpis,+ chay nisqantaqa ni pi entiendenchu.+  Chaywanpis profeta jina willajqa, parlasqanwan runasta yanapan, kallpachan, sonqochantaj.  Waj qallupi parlajqa pay kikillanta yanapakun. Profeta jina willajrí congregacionta yanapan.  Noqaqa munayman tukuyniykichej waj qalluspi parlanaykichejta.+ Chaywanpis astawan munani profetas jina willanaykichejta.+ Profeta jina willayqa aswan sumaj, waj qalluspi parlanamanta nisqaqa. Waj qallupi parlaj manachus nisqanta tijrachinman* chayqa, hermanosta mana yanapanmanchu.  Hermanos, kunanchus qankunaman jamuyman waj qalluspi parlaspa chayqa, ¿ima allintaj qankunapaj kanman? Qankunata yanapanaypajqa, Diosmanta yachayta japʼisqaywan+ chayri Dios sutʼinchawasqanman jina parlanay tiyan.+ Manachayrí Diospa nisqasninta willanay tiyan, manaqa Diosmanta imallatapis yachachinay tiyan.  Ajinallataj kashan tocanaswanpis: qenapis chayri arpapis kachun. Sichus qenata chayri arpata mana allintachu tocankuman chayqa, ¿imaynatá yachasunman imatachus tocashasqankutari?  Cornetachus mana sutʼita waqanman chayqa, ¿pitaj guerrapaj wakichikunmanri?  Ajinallataj, sichus mana entiendenapaj jina parlankichej chayqa, ¿imaynatataj pipis yachanman imatachus nisqaykichejtari? Ajina kajtenqa wayrallaman parlashawajchej. 10  Kay mundopeqa may chhika qallusta parlakun, tukuyninkutaj entiendekunman. 11  Sichus mana entiendeyman waj qallupi parlawajta chayqa, chay runapajqa waj llajtayoj jina kayman. Noqapajpis chay runaqa waj llajtayoj jina kanman. 12  Ajinallataj qankunawanpis, Dios atiykunata qosqanta mayta japʼiyta munashankichej chayqa, ima atiykunachus hermanosta yanapanqa chaykunata astawan japʼiyta munaychej.+ 13  Chayrayku waj qallupi parlajqa, Diosmanta mañakuchun parlasqanta tijrachiyta* atinanpaj.+ 14  Sichus waj qallupi Diosmanta mañakuyman chayqa, Dios atiyta qowasqanwan mañakushayman. Chayrayku mañakusqayta mana entiendenichu. 15  Chanta, ¿imatataj ruwasaj? Dios atiyta qowasqanwan paymanta mañakusaj, entiendesqay qallupipis mañakullasajtaj. Dios atiyta qowasqanwan Diosman takisaj, entiendesqay qallupipis payman takillasajtaj. 16  Sitajchus Dios atiyta qosusqanwan payman graciasta qonki chayqa, ¿imaynatataj manaraj allinta yachaj runa “amén”* nenqa nisqaykita mana entiendespari? 17  Cheqamanta qanqa allinta graciasta qonki, chaywanpis nisqaykeqa mana chay runata yanapanchu. 18  Diosman graciasta qoni, tukuyniykichejmanta nisqaqa aswan ashkha qalluspi parlasqaymanta. 19  Chaywanpis tantakuypeqa waj qallupi chunka waranqa palabrasta parlanaymantaqa, phishqa palabrasllatapis entiendekunanpaj jina parlayta munayman. Ajinamanta wajkunata yachachinaypaj.+ 20  Hermanos, ama wawas jina piensaychejchu.+ Astawanpis sajra imaspaj wawas jina kaychej.+ Qankunaqa wiñay tukusqa runas jina piensaychej.+ 21  Moisespa Leyninpi nin: “‘Kay runasmanqa parlasaj waj llajtayojkunaj qallunkupi, mana rejsisqa palabraswantaj, ni chaywanpis uyariwanqankuchu’, nispa nin Jehová* Diosqa”.+ 22  Chayrayku mana creejkunapajqa waj qalluspi parlayqa uj señal, creejkunapajtajrí mana.+ Diospa nisqasninta willaytaj creejkunapaj kashan, nitaj mana creejkunapajchu. 23  Sichus uj cheqapi tantasqa kashaspa, tukuyniykichej waj qalluspi parlawajchej, chaymantaj yaykumunkuman manaraj allinta yachajkuna chayri mana creejkuna chayqa, ¿manachu ninkuman locoyapusqaykichejta? 24  Chaywanpis sichus tukuyniykichej Diospa nisqasninta willashawajchej, chaymantaj mana creej runa chayri manaraj allinta yachaj runa yaykumunman chayqa, chay runaqa willasqaykichejta uyarispa juchasapa kasqanta reparakonqa. 25  Ajinamanta imachus sonqonpi pakasqa kajqa sutʼinchakonqa. Chantá payqa pampakama kʼumuykukuspa Diosta yupaychanqa, “Diosqa qankunawanpuni kashan”+ nispa. 26  Chanta hermanosníy, ¿imatataj ruwana tiyan tantakuypi? Tantakojtiykichej ujqa salmota takin, ujtaj yachachin, ujqa Dios imatachus sutʼinchasqanmanta parlan, ujtaj waj qallupi parlan, ujnintajrí waj qallupi parlakusqanta tijrachin.*+ Chay tukuy imaqa purajmanta kallpachanakunaykichejpaj ruwakuchun. 27  Waj qallupi parlajkunachus kan chayqa, iskaylla chayri kinsalla parlachunku, qhepan qhepanpi. Wajtaj chay parlasqankuta tijrachichun.*+ 28  Chay parlasqankuta tijrachinanpaj* mana pipis kajtenqa, tantakuypi* chʼinlla kakuchunku, sonqonkupitaj Dioswan parlachunku. 29  Chantapis iskay chayri kinsa profetaslla parlachunku.+ Wakintaj imatachus niyta munasqankuta allinta qhawaykuchunku. 30  Sitajchus wajman tantakuypi tiyasqa kashajtin Dios imatapis sutʼinchan chayqa, parlashan chay runaqa chʼinyakuchun chay uj parlananpaj. 31  Tukuyniykichej Diosmanta sutʼinchayta atinkichej, ujmanta uj. Ajinamanta tukuy yachakunankupaj, kallpachasqataj kanankupaj.+ 32  Profetasqa Diospa nisqasninta willanankupaj japʼisqanku atiyta, sumajta apaykachananku tiyan. 33  Imaraykuchus Diosqa mana munanchu imapis patan uranta ruwakunanta,* manachayqa wajkunawan allinpi kausakunanchejta munan.+ Diospaj tʼaqasqa kajkuna ukhupeqa kay jina kanan tiyan: 34  Warmisqa tantakuypi* chʼinlla kakuchunku. Paykunaqa mana parlanankuchu tiyan.+ Astawanqa kasukoj kachunku,*+ imaynatachus Diospa leyninpipis nin ajinata. 35  Imatapis yachakuyta munanku chayqa, wasinkupi qosankuta tapukuchunku. Tantakuypi* uj warmi parlananqa pʼenqay. 36  ¿Qankunamantachu llojserqa Diospa palabranqa? Chayri, ¿qankunallamanchu chayamorqa? 37  Sichus pipis profeta kasqanta yuyan, chayri Diosmanta atiyta japʼisqanta yuyan chayqa, allinta japʼikuchun imastachus qankunaman qhelqamusqayta. Imaraykuchus Señorpa kamachisqanta qhelqamuni. 38  Pichus chay kamachisqata mana valechejtaqa, Diospis manallataj payta valechenqachu.* 39  Chayrayku hermanosníy, profetas jina willanaykichejpaj kallpachakullaychejpuni,+ amataj jarkʼaychejchu waj qalluspi parlanankuta.+ 40  Chaywanpis tukuy imata allinta ruwaychej, maychus kananta jinataj.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “regalosta”.
Chayri “traducinman”.
Chayri “traduciyta”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Chayri “traducin”.
Chayri “traducichun”.
Chayri “traducinanpaj”.
Griego parlaypeqa nin, “congregacionpi”.
Chayri “chʼajwas kananta”.
Griego parlaypeqa nin, “congregacionpi”.
Chayri “wajkunaj kamachiyninpi kachunku”.
Griego parlaypeqa nin, “Congregacionpi”.
Ichá nillanmantaj “Pichus chay kamachisqata mana entiendeyta munanchu chayqa, manapuni entiendenqachu”.