1 Corintios 1:1-31

  • Pabloj napaykuynin (1-3)

  • Pabloqa Corintopi hermanosmanta Diosman agradecekun (4-9)

  • Ujchasqa kanankuta nin (10-17)

  • Diospa atiynin, yachayninpis Cristonejta rikukun (18-25)

  • Jehová Diosllapi jatunchakuna (26-31)

1  Noqa Pabloqa Cristo Jesuspa apostolnin kanaypaj wajyasqa kani,+ Diospa munayninrayku. Sóstenes sutiyoj hermanonchejwan kashani.  Kay cartata qhelqamushayku Corinto llajtapi+ kaj Diospa congregacionninman,* jinallataj mayllapipis Señorninchej Jesucristoj sutinta tukuy oqharejkunamanpis.+ Payqa paykunaj Señornin, noqanchejpatapis. Diosmin qankunata tʼaqasorqachej Cristo Jesuswan ujchasqa kanaykichejpaj.+ Paypaj tʼaqasqa kanaykichejpajtaj wajyasorqachej:  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Diosniyman graciasta qonipuni qankunamanta. Imaraykuchus Diosqa jatun khuyakuyninta Cristo Jesusnejta rikuchisorqachej.  Chantapis Cristowan ujchasqa kasqaykichejrayku, tukuy imapi qhapajyachisqa karqankichej. Ajinamanta allinta parlanaykichejpaj, Diospa palabrantataj sumajta rejsinaykichejpaj.+  Cristomanta willakusqanqa+ qankuna ukhupi sumaj saphichasqa kashan.  Chayrayku mana imamantapis pisisqachu kankichej, maytataj suyashankichej Señorninchej Jesucristoj jamuynin sutʼi rikukunanta.+  Diosqa tukukuykama sinchʼita sayachisonqachej, Señorninchej Jesucristoj pʼunchayninpi+ ni imamanta juchachasqa kanaykichejpaj.  Diosqa nisqanta juntʼanpuni.+ Paytaj qankunata wajyasorqachej, Wawan Señorninchej Jesucristowan ujchasqa kanaykichejpaj. 10  Kunanqa hermanosníy, Señorninchej Jesucristoj sutinpi mayta mañakuykichej, tukuyniykichej parlasqaykichejpi ujchasqa kanaykichejta. Ama qankuna ukhupi tʼaqanakuy kachunchu.+ Astawanqa uj yuyaylla, uj sonqollataj kaspa, sumaj ujchasqa kaychej.+ 11  Hermanosníy, Cloej familianmanta wakin willawarqanku qankuna ukhupi churanakuykuna kasqanta. 12  Chayta niykichej, imaraykuchus sapa uj kay jinata nishankichej: “Noqaqa Pablojta kani”. “Noqataj Apolospata+ kani”. “Noqaqa Cefaspata* kani”. “Noqataj Cristojta kani”, nispa. 13  ¿Cristoqa tʼaqasqachu kashan? ¿Pablochu qankunarayku rakhu kʼaspipi* wañuchisqa karqa? Chayri, ¿Pabloj sutinpichu bautizasqa karqankichej? 14  Graciasta Diosman qoni qankunamanta mana ujtapis bautizasqaymanta. Crispotawan+ Gayollatawan+ bautizarqani. 15  Ajinamanta mana pipis ninanpaj noqaj sutiypi bautizasqa kasqanta. 16  Arí, noqaqa Estefanaspa wasinmanta kajkunatapis bautizallarqanitaj.+ Chaymantaqa mana yuyarikunichu wajta bautizasqaytaqa. 17  Cristoqa mana bautizanaypajchu kachamuwarqa, manachayqa sumaj willaykunata willanaypaj.+ Manallataj yachaysapa runa jina parlanaypajchu kachamuwarqa, ajinamanta ñakʼarina kʼaspipi* Cristoj wañuynin ama qhasipaj kananpaj. 18  Ñakʼarina kʼaspipi Cristoj wañuyninmanta willayqa, chinkayman rejkunapaj qhasi manakajlla.+ Salvasqa kashanchej chaykunapajrí, chay willayqa Diospa atiyninta rikuchin.+ 19  Qhelqasqa kashan: “Yachayniyojkunaj yachayninkuta tukuchisaj. Yuyaysapaspa yachayninkutapis mana valechisajchu”,*+ nispa. 20  ¿Maypitaj yachayniyoj runa kashanri? ¿Maypitaj leymanta yachachej* kashanri? ¿Maypitaj kay mundopi* churanakuyman yachasqa runa kashanri? ¿Manachu Diosqa kay mundoj yachayninta qhasi manakajman tukucherqa? 21  Kay mundomanta runasqa yachayninkuwan+ mana Diosta rejsiyta aterqankuchu.+ Chayrayku Diosqa yachayninman jina, willasqanchejpi creejkunata salvayta allinpaj qhawarqa, chay willasqanchejta wajkuna qhasi manakajpaj qhawajtinkupis.+ 22  Judiosqa milagrosta mañakunku,+ griegostaj yachayta maskʼanku. 23  Noqanchejtajrí rakhu kʼaspipi wañuchisqa Cristomanta willanchej. Chaytaj judiospajqa urmachej rumi jina, nacionesmanta kajkunapajtaj qhasi manakajlla.+ 24  Wajyasqas kajkunapajtajrí, judiospis griegospis kachunku, Diospa atiynenqa, yachayninpis Cristonejta rikuchikun.+ 25  Runasqa imachus Diospata kajta qhasi manakajpaj qhawanku, pisi kallpayojpajtaj. Chaywanpis chay imasqa runasmanta nisqa aswan yachayniyoj kanku, aswan kallpayojtaj.+ 26  Chayrayku hermanos, Dios wajyashasojtiykichej imaynachus kasqaykichejta reparakuychej. Runaj qhawayninman jina, mana ashkhachu yachayniyojkuna kankichej,+ mana ashkhachu atiyniyojkuna kankichej, nitaj ashkhachu sumaj familiapi nacekorqankichej.+ 27  Chaywanpis Diosqa kay mundopi pisipaj qhawasqa kajkunata ajllarqa, yachayniyoj runasta pʼenqaypi rikhurichinanpaj. Diosqa kay mundopi pisi kallpayojpaj qhawasqa kajkunata ajllarqa, kallpayojkunata pʼenqaypi rikhurichinanpaj.+ 28  Diosqa ajllarqa kay mundopi pisipaj qhawasqa imasta, mana valechisqa imastawan, nisunman ni imapaj valej imasta, ajinamanta valorniyoj imasta mana sirvejman tukuchinanpaj.+ 29  Ajinapi mana pipis Diospa ñaupaqenpi jatunchakunanpaj. 30  Qankunaqa Diosrayku Cristo Jesuswan ujchasqa kashankichej. Paymin Diospa yachayninta, cheqan kaynintawan+ rikuchin. Jesusnejta runasqa llimphuchasqa kanku,+ preciowantaj kacharichisqa.+ 31  Ajinamanta qhelqasqa kasqanman jina kananpaj: “Jatunchakojqa Jehová* Diospi jatunchakuchun”.+

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Sutikullantaj Pedro.
Chayri “postepi”.
Chayri “ñakʼarina postepi”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Chayri “uj ladoman churarpasaj”.
Glosariopi leymanta yachachejkuna nisqata leeriy.
Glosariopi kay mundoj imasnin nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.