1 Crónicas 9:1-44

  • Babiloniapi presos kasqankumanta kutinpojkuna (1-34)

  • Saulpa familian (35-44)

9  Tukuy israelitasqa familiasninkuman jina anotasqa kasharqanku, qhelqasqataj kasharqanku Israelpa Reyesninmanta Libropi. Judamanta runastaj juchasninkurayku Babiloniaman presos apasqa karqanku.+  Ñaupajta llajtasninkuman, jallpʼasninkuman kutinpojkunaqa karqanku wakin israelitas, sacerdotes, levitas, templopi sirvejkunapis.*+  Judaj mirayninmanta,+ Benjaminpa mirayninmanta,+ Efrainpa mirayninmanta, Manasespa mirayninmantapis wakenqa Jerusalenpi tiyakorqanku. Chaykuna karqanku:  Utái, Utaiqa Amihudpa wawan karqa, Amihudqa Omrij wawan karqa, Omriqa Imrij wawan karqa, Imriqa Banij wawan karqa. Chaykuna karqanku Perezpa+ miraynin, Perezqa Judajpa wawan karqa.  Silonitasmantataj kutimorqanku kuraj wawa Asaya, wawasnintin.  Zerahj+ wawasninmantataj kutimorqanku Jeuel, 690 hermanosninkupis.  Benjaminpa mirayninmantataj chaypi tiyakorqanku: Salú, Saluqa Mesulampa wawan karqa, Mesulamqa Hodaviaspa wawan karqa, Hodaviasqa Hasenuaj wawan karqa.  Chantá Jerohampa wawan Ibneyá, Elá, Elaqa Uzij wawan karqa, Micrij allchhintaj, chantá Mesulam, Mesulamqa Sefatiaspa wawan karqa, Sefatiasqa Reuelpa wawan karqa, Reuelqa Ibniyaj wawan karqa.  Hermanosninkutaj ñaupa tatasninkuman jina 956 karqanku, tukuyninku ñaupa tatasninkoj familiasninkumanta umas kajkuna karqanku. 10  Kutinpoj sacerdotesqa karqanku: Jedayá, Jehoiarib, Jakín,+ 11  Azarías, Azariasqa Hilquiaspa wawan karqa, Hilquiasqa Mesulampa wawan karqa, Mesulamqa Sadocpa wawan karqa, Sadocqa Merayotpa wawan karqa, Merayotqa Ahitubpa wawan karqa, payqa cheqa Diospa* wasinpi* kamachej karqa. 12  Chantá Adaya, Adayaqa Jerohampa wawan karqa, Jerohamqa Pasjurpa wawan karqa, Pasjurqa Malkiyaj wawan karqa. Chantá Maasái, Maasaiqa Adielpa wawan karqa, Adielqa Jahzeraj wawan karqa, Jahzeraqa Mesulampa wawan karqa, Mesulamqa Mesilemitpa wawan karqa, Mesilemitqa Imerpa wawan karqa. 13  Chantá paykunaj hermanosninku ima. Paykunaqa ñaupa tatasninkoj familiasninkumanta umas kajkuna karqanku, 1.760 kallpayoj runas, cheqa Diospa wasinpi ruwanasta ruwanankupaj wakichisqas. 14  Kutinpoj levitastaj kaykuna karqanku: Semaya,+ Semayaqa Hasubpa wawan karqa, Hasubqa Azricampa wawan karqa, Azricamqa Hasabiaspa wawan karqa. Paykuna karqanku Merarijpa miraynin. 15  Chantá Bacbacar, Héresh, Galal, Matanías ima. Mataniasqa Micaj wawan karqa, Micaqa Zicrij wawan karqa, Zicriqa Asafpa wawan karqa. 16  Chantá Abdías, Abdiasqa Semayaj wawan karqa, Semayaqa Galalpa wawan karqa, Galalqa Jedutunpa wawan karqa. Chantá Berekías, Berekiasqa Asaj wawan karqa, Asaqa Elcanaj wawan karqa, payqa netofatitaspa+ ranchosninkupi tiyakoj. 17  Punkuta qhawajkunaqa+ karqanku: Salum, Acub, Talmón, Ahimán, hermanonku Salumtaj encargadonku karqa. 18  Payqa chay tiempokama karqa inti llojsimuy ladopi reypa punkunpi.+ Chaykuna karqanku levitaspa campamentosninkumanta punkuta qhawajkuna. 19  Chantá Salum, Salumqa Corej wawan karqa. Coreqa Ebiasafpa wawan karqa, Ebiasafqa Corej wawan karqa, ñaupa tatankoj familianmanta hermanosninkupis, nisunman coreítas, paykunaqa toldoj punkunta* qhawajkunamanta encargados karqanku, tatasninkutaj Jehová Diospa campamentonpa punkunta qhawanamanta encargados karqanku. 20  Unayqa Eleazarpa+ wawan Finehás+ paykunaj kamachejninku karqa. Jehová Diostaj paywan kasharqa. 21  Meselemiaspa wawan Zacariasqa+ tinkukuna toldoj punkunta qhawaj. 22  Punkuta qhawanankupaj ajllasqa kajkunaqa tukuyninku 212 karqanku. Paykunaqa ranchosninkuman tiyakoj riporqanku, ñaupa tatasninkoj familiasninkumanta listasman jina.+ Paykunataqa Davidwan, Diospa sutinpi parlaj+ Samuelwan chay ruwanasman churarqanku de confianza kasqankurayku. 23  Paykunapis wawasninkupis cargoyoj karqanku Jehová Diospa wasi punkusninta+ qhawanankupaj, nisunman toldo wasi punkusta qhawanankupaj. 24  Punkusta qhawajkunaqa tawa ladosninpi karqanku: inti llojsimuy ladopi, inti yaykuy ladopi, norte ladopi, sur ladopipis.*+ 25  Chay ranchospi tiyakoj hermanosninkoqa sapa kuti jamunankupuni karqa qanchis diasta paykunawan khuska sirvej. 26  Punkuta qhawajkuna ukhupeqa tawa kurajkuna* karqanku, de confianza kasqankurayku. Paykunaqa levitas karqanku, cargoyojtaj karqanku cheqa Diospa wasinpi cuartosmanta,* valorniyoj imasta jallchʼanapaj cuartosmantawan.+ 27  Paykunaqa tutantin puestosninkupi kaj kanku cheqa Diospa wasinta tukuy muyuynintinta qhawaspa. Paykunaqa chay qhawana cargoyoj karqanku, llaveta japʼej kanku, sapa paqarintaj wasi punkuta kicharej kanku. 28  Paykunamanta wakenqa cargoyoj karqanku Diosta yupaychanapaj tukuy ima necesitakusqanmanta.+ Paykunaqa sapa kutichimojtinku chay imasta yupaj kanku, orqhomojtinkupis yupallajtaj kanku. 29  Paykunamanta wakintaqa churarqanku Diosta yupaychanapaj chay waj imasmanta cargoyoj kanankupaj, Diospaj tʼaqasqa karqa chay tukuy imasmantawan,+ chantá sumaj ñutʼu jakʼumanta,+ vinomanta,+ aceitemanta,+ yuraj inciensomanta,+ bálsamo aceitemantawan.+ 30  Sacerdotespa wakin wawasninkoqa wakichej kanku bálsamo aceiteta. 31  Levitasmanta ujninku karqa Matitías, coreíta Salumpa kuraj wawan. Matitiasqa de confianza kasqanrayku, cargoyoj karqa imastachus paylaspi chayachej kanku chay imasmanta.+ 32  Cohatitas ukhumanta wakin hermanosninkoqa cargoyoj karqanku sukʼasqa tʼantata*+ sapa samarikuna pʼunchaypi ruwanankupaj.+ 33  Kaykuna karqanku takejkuna, paykunaqa levita familiaspi umas kajkuna karqanku temploj cuartosninpi,* manataj waj ruwanasmanta cargosniyojchu kaj kanku, tuta pʼunchay ruwanasnillankuta ruwananku kasqanrayku. 34  Chaykuna karqanku levita familiaspi umas kajkuna, mirayninkuman jina. Paykunaqa Jerusalenpi tiyakoj kanku. 35  Gabaonpa tatan Jeielqa Gabaonpi+ tiyakoj, warmintaj Maacá sutikorqa. 36  Kuraj wawanqa Abdón karqa, chantá Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, 37  Guedor, Ahió, Zacarías, Miclot ima. 38  Miclotqa Simeampa tatan karqa. Paykunaqa tukuyninku Jerusalenpi tiyakoj kanku hermanosninku qayllapi, chay waj hermanosninkuwan khuska. 39  Nerqa+ Quispa tatan karqa. Quisqa Saulpa+ tatan karqa. Saulqa tatanku karqa: Jonatanpata,+ Malki-Suajta,+ Abinadabpata,+ Esbaalpatawan. 40  Jonatanpa wawanqa Merib-Baal+ karqa. Merib-Baalqa Miqueaspa+ tatan karqa. 41  Miqueaspa wawasnenqa karqanku: Pitón, Mélec, Tahrea, Ajaz* ima. 42  Ajazqa Jaraj tatan karqa. Jaraqa tatanku karqa: Alemetpata, Azmavetpata, Zimrijpatawan. Zimriqa Mozaj tatan karqa. 43  Mozaqa Bineaj tatan karqa, wawan Refayajta, wawan Eleasajta, wawan Azelpatawan. 44  Azelqa sojta wawasniyoj karqa, sutisninku karqa: Azricam, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías, Hanán ima. Chaykuna karqanku Azelpa wawasnin.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “netineospis”. Hebreo parlaypeqa nin, “entregasqaspis”.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “templonpi”.
Chayri “carpaj punkunta”.
Chayri “pata ladopi, ura ladopipis”.
Chayri “comedoresmanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “atiyniyojkuna”.
Sukʼasqa tʼanta nispaqa parlashan Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantamanta.
Chayri “comedoresninpi”.
Chayri “Acaz”. Yanapa A2 nisqata leeriy.