1 Crónicas 28:1-21

  • Davidqa templo ruwakunanmanta parlan (1-8)

  • Salomonta tatan yuyaychan, planostataj jaywan (9-21)

28  Davidqa Israelmanta tukuy kuraj kamachejkunata Jerusalenman wajyachimorqa: ayllusmanta* kuraj kamachejkunata, reyta sirvej kanku chay gruposmanta comandantesta,+ waranqa runasta kamachejkunata, pachaj runasta kamachejkunatapis.+ Chantá tantachimullarqataj reypa jinallataj wawasninpa+ kapuyninmanta, uywasninmantawan tukuy encargadosta,+ reypa kuraj kamachisninta, tukuy kallpasapa runasta, ruwanasninkuta juntʼanankupaj wakichisqa karqanku chay runastapis.+  Chantá rey Davidqa sayariytawan paykunata nerqa: “Hermanosníy, llajta masisníy, uyariwaychej. Noqaqa sonqoypi mayta munarqani Jehová Diospa trato ruwasqan arcapaj uj wasita ruwapuyta, Diosninchejpa chaki sarunan kananpaj, chaypi trato ruwasqan arcan kananpaj.+ Chay wasi ruwakunanpajpis ashkha imastaña alistasharqani.+  Cheqa Diostajrí* niwarqa: ‘Mana qanchu uj wasita sutiypaj ruwanki.+ Qanqa guerraspi maqanakoj runa kanki, ashkha runaspa yawarninta jichʼarqanki’,+ nispa.  Ajinapis Israelpa Diosnin Jehovaqa noqata ajllawarqa tataypa familian ukhumanta, Israelpi wiñaypaj rey jina kamachinaypaj.+ Diosqa Judá aylluta ajllarqa kamachinanpaj.+ Judá ayllu ukhumantataj tataypa familianta ajllarqa,+ tataypa wawasnin ukhumantataj noqata ajllawarqa tukuynin Israel nacionta rey jina kamachinaypaj.+  Jehová Diosqa ashkha wawasta qowan,+ chay wawasniy ukhumantataj waway Salomonta+ ajllakun, Jehová Diospa kamachina tiyananman tiyaykuchinanpaj, Israelta kamachinanpaj.+  ”Diosqa niwarqa: ‘Wawayki Salomón uj wasita ruwapuwanqa, patiosniytawan. Paytaqa noqa ajllakuni waway kananpaj, noqataj tatan kasaj.+  Sichus tukuy sonqo kasukonqa kamachisqasniyta, juiciopi nisqasniytapis,+ imaynatachus kunanpis kasukushan ajinata chayqa, gobiernonta sinchʼita sayachisaj wiñaypaj kamachinanpaj’,+ nispa.  Chayrayku kunanqa tukuy Israelpa rikunanta, Jehová Diospa nacionninpa* rikunanta, Diosninchejpa uyarinanta kayta nisqaykichej: Tukuy atisqaykichejta kallpachakuychej, Jehová Diosniykichejpa kamachisqasninta allinta rejsinaykichejpaj, allintataj kasukunaykichejpaj. Ajinamanta kay sumaj jallpʼapi tiyakunallaykichejpajpuni,+ qankunamanta qhepata jamoj wawasniykichejmantaj herenciata jina wiñaypaj saqepunaykichejpaj.  ”Qantajrí waway Salomón, tataykej Diosninta allinta rejsiy, tukuy sonqotaj payta sirviy,+ may kusisqa payta sirviy. Jehová Diosqa runaspa sonqonkuta allinta qhawaykun,+ yachantaj imachus sonqonkupi kasqanta, imaspichus piensasqankutapis.+ Wawáy, sichus Diosta maskʼanki chayqa, payqa tarichikusonqa.+ Sitajchus paymanta qonqapunki chayqa, payqa wiñaypaj qonqapusonqa.+ 10  Wawáy, Jehová Diosqa qanta ajllasunki wasinta ruwapunaykipaj, templon kananpaj. Chayrayku wapu kay, ruwaytataj qallariypacha”, nispa. 11  Chantá Davidqa wawan Salomonman planosta jaywarqa:+ temploj torrenmanta,+ cuartosninmanta, jallchʼana cuartosninmanta, pata cuartosninmanta, ukhu cuartosninmanta, perdonta tarina cuartomantapis.*+ 12  Davidqa wawan Salomonman jaywarqa planosta, mayqentachus Dios espiritunwan Davidman rejsicherqa chay tukuyninta. Chay planospi kasharqa Jehová Diospa wasi patiosnin,+ muyuyninpi kaj tukuynin comedores, chantá cheqa Diospa wasinpi valorniyoj imasta jallchʼana cuartos, Diospaj tʼaqasqa imasta jallchʼana cuartospis.+ 13  Chantá Davidqa kamachiykunata qorqa sacerdote grupospaj,+ levita grupospajpis, jinallataj Jehová Diospa wasinpi ima ruwanaschus ruwana kasqanmanta, Jehová Diospa wasinpi imaswanchus Diosta yupaychaj kanku chaykunamantapis. 14  Nillarqataj may chhika qorichus yaykunanta qori imasta ruwanankupaj, chay imasta Diosta yupaychaypi oqharinankupaj. Nillarqataj may chhika qolqe metalchus yaykunanta qolqe metal imasta ruwanankupaj, chay imasta Diosta yupaychaypi oqharinankupaj. 15  Davidqa nillarqataj mashkhachus pesananta sapa qori candelero,*+ qori mecherosnintin. Nillarqataj mashkhachus pesananta sapa qolqe metal candelero, qolqe metal mecherosnintin. 16  Chantá nillarqataj may chhika qorichus yaykunanta sukʼasqa tʼantasta* churanapaj mesasman.+ Nillarqataj may chhika qolqe metalchus yaykunanta qolqe metalmanta mesasman. 17  Chantá nillarqataj may chhika chʼuwachasqa qorichus yaykunan kasqanta trinchesman, fuentesman, yurusman ima. Nillarqataj may chhika qorichus yaykunanta sapa juchʼuy fuentesman,+ may chhika qolqe metalchus yaykunantapis sapa juchʼuy fuentesman. 18  Chantá Davidqa nillarqataj may chhika chʼuwachasqa qorichus yaykunan kasqanta incienso qʼoshñichina altarman,+ Diospa carretanpa rijchʼayninmanpis,+ nisunman lijrasnin* kicharisqa qori querubinesman,*+ Jehová Diospa trato ruwasqan arcata lijrasninkuwan llanthuykoj querubinesman. 19  Davidtaj nerqa: “Jehová Dios yanapawarqa,* yachaytataj qowarqa chay planomanta+ tukuy imitata qhelqasqata churanaypaj”,+ nispa. 20  Chantá Davidqa wawan Salomonman nerqa: “Wawáy, kallpachakuy, waputaj kay, ruwayta qallariypacha. Ama manchachikuychu, nitaj kharkatiychu, Jehová Diosneyqa qanwan kashan.+ Payqa mana qonqasonqachu, nitaj saqerparisonqachu,+ qanwanpuni kanqa Jehová Diospa wasin tukuchakunankama. 21  Kaypi kashanku sacerdote grupos,+ levita grupospis,+ cheqa Diospa wasinpi ruwanasta ruwanankupaj. Kallantaj tukuy sonqo llankʼayta munaj runas, tukuy laya* ruwanasta ruwanankupaj sumaj wakichisqas.+ Kallantaj kuraj kamachejkuna,+ jinallataj tukuy nacionnintinmanta runaspis, paykunaqa kamachisqaykita kasusonqanku”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “congregacionninpa”. Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “perdonta tarina tapaj cuartonmantapis”.
Chayri “candelabro”.
Sukʼasqa tʼanta nispaqa parlashan Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantamanta.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “Jehová Diosqa makinta patayman churarqa”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.