Éxodo 9:1-35

  • Phishqa kaj castigo: uywas wañuranku (1-7)

  • Sojta kaj castigo: sarna juntʼaykun runasman, animalesmanwan (8-12)

  • Qanchis kaj castigo: granizan (13-35)

    • Faraón Diospa atiyninta rikonqa (16)

    • Jehová Diospa sutin willasqa kanqa (16)

9  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesta kamacherqa: “Rispa faraonman* nimuy: ‘Hebreospa Jehová Diosnenqa kayta nisunki: “Saqey israelita wawasniyta llojsejta, noqata yupaychamunawankupaj.*+  Manapunichus kacharinki, astawanchus paykunata jarkʼallankipuni chayqa,  noqa Jehová Diosqa atiyniywan+ uywasniykita wañurachisaj. Uj onqoy wañurachenqa caballosta, burrosta, camellosta, wakasta, ovejasta ima.+  Chaywanpis noqa Jehová Diosqa israelitaspa uywasninkuta, egipciospa uywasninkumanta tʼaqasaj. Chayrayku israelitaspa uywasninkoqa ni ujpis wañonqachu”,+ nispa’ ”.  Chantapis Jehová Diosqa nerqa maykʼajchus chayta ruwananta: “Qʼayapacha noqa Jehová Diosqa chayta ruwasaj kay nacionpi”, nispa.  Qʼayantinpachataj Jehová Diosqa chayta ruwarqa. Egiptopi uywas wañuyta qallarerqanku.+ Israelitaspa uywasninkutajrí ni ujpis wañorqachu.  Faraonqa israelitaspa uywasninkuta qhawarejta kacharqa, nitaj ujllatapis wañusqata tarerqankuchu. Jinapis faraonqa sonqonta rumiyachillarqapuni, nitaj israelitasta llojsejta saqerqachu.+  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesmanwan Aaronmanwan nerqa: “Hornomanta qhechimichata* iskaynin makisniykichej juntʼata apaychej. Chantá Moisesqa chayta pataman qhallachun* faraonpa ñaupaqenpi.  Chay qhechimichataj ñutʼu jallpʼaman tukuspa, tukuynin Egipto jallpʼaman juntʼaykonqa. Chantá Egiptopi kaj runasman, animalesman ima chayaspa sarnaman tukonqa”, nispa. 10  Paykunataj hornomanta qhechimichata orqhospa makinkupi aparqanku faraonpa ñaupaqenman. Chaypitaj Moisesqa pataman qhallarqa. Chaytaj runasman, animalesman ima chayaspa sarnaman tukorqa. 11  Layqa* sacerdotesqa mana Moiseswan tinkoj riyta aterqankuchu, imaraykuchus paykunapis sarna onqoywan kasharqanku, tukuy egipcios jina.+ 12  Jehová Diostajrí saqellarqa faraón sonqonta rumiyachinanta. Chayrayku faraonqa mana kasorqachu Moisestawan Aarontawan, Jehová Dios Moisesman nisqanman jina.+ 13  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Qʼaya paqarin tutamanta jatarispa faraonman nimuy: ‘Hebreospa Jehová Diosnenqa kayta nisunki: “Saqey israelita wawasniyta llojsejta, noqata yupaychamunawankupaj. 14  Kunanqa tukuy castigosta apachimusqayki qanpa contraykipi, kamachisniykej contranpi, egipciospa contranpi ima. Ajinamanta yachanki kay jallpʼa patapi mana pipis noqa jina kasqanta.+ 15  Sichus makiyta oqhariymanña karqa, qantawan egipciostawan wañuchej onqoywan castiganaypaj chayqa, kay jallpʼa patamanta chinkachisqaña kawaj karqa. 16  Chaywanpis kausajta saqeyki, qanman atiyniyta rikuchisunaypaj, sutiytaj willasqa kananpaj tukuy jallpʼantinpi.+ 17  Qantajrí astawanraj runaykacharishanki, nitaj saqeshankichu israelita wawasniyta llojsejta. 18  Chayrayku qʼaya kay horasta jina manchayta granizachimusaj. Chay jina granizoqa ni jaykʼaj karqarajchu Egipto jallpʼapi, runas chaypi tiyakusqankumantapacha. 19  Chayrayku kamachiy pakamunankuta tukuy uywasniykita, imaschus jallpʼasniykipi tiyapusunki chaykunatapis. Sichus runas chayri ima uywallapis campopi kashanqanku mana pakakuspa chayqa, granizo wañurachenqa”, nispa’”. 20  Faraonta yanapajkunamanta wakenqa Jehová Diospa nisqanta uyarispa manchachikorqanku. Chayraykutaj usqhayllata kamachisninkuta, uywasninkutapis wasisninkupi pakamorqanku. 21  Pikunachus Jehová Diospa nisqanta mana kasuta ruwarqankuchu chaykunaqa kamachisninkuta, uywasninkutapis campopi saqellarqanku. 22  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Makiykita oqhariy pataman, tukuynin Egipto jallpʼa pataman granizo urmamunanpaj runaspa patankuman,+ animalespa patankuman, jinallataj Egipto jallpʼapi tukuy plantaspa patankumanpis”,+ nispa. 23  Chantá Moisesqa tojnunta pataman oqharerqa. Jehová Diostaj troneachimorqa, granizachimorqataj. Ninapis* jallpʼaman urmamorqa. Ajinata Jehová Diosqa granizachimullarqapuni tukuynin Egipto jallpʼaman. 24  Granizoqa manchaytapuni urmamorqa, ninataj granizo chaupipi lliphipirerqa. Chay jina granizoqa ni jaykʼaj karqachu Egipto nacionpi, runas chaypi tiyakusqankumantapacha.+ 25  Chay granizoqa Egipto jallpʼapi runasta, animalesta ima wañuracherqa. Jinallataj jallpʼapi kaj tukuy rijchʼaj qhorasta, sachʼastapis qʼara kʼaspillata saqerparerqa.+ 26  Granizoqa Gosén jallpʼallaman mana chayarqachu, maypichus israelitas tiyakorqanku chayman.+ 27  Chaymanta faraonqa Moisestawan Aarontawan wajyachimuspa nerqa: “Kay kuteqa noqa juchallini. Jehová Diosqa cheqantapuni ruwan, noqawan egipcioswan pantayku. 28  Jehová Diosmanta mañakuychej truenostawan granizotawan thañichinanta. Noqataj manaña jarkʼasqaykichejchu, ripojta saqellasqaykichej”, nispa. 29  Moisestaj nerqa: “Kay llajtamanta llojsiytawanpacha makisniyta Jehová Diosman oqharisaj. Truenostaj thañiponqa, granizopis kitakaponqa. Ajinamanta yachanaykipaj kay jallpʼaqa Jehová Diospata kasqanta.+ 30  Noqatajrí yachaniña ni chaywanpis Jehová Diosta manchachikunaykichejta ni qanpis, ni kamachisniykipis”, nispa. 31  Chaypachaqa linaza chajrastawan cebada chajrastawan pierderqanku, cebadaqa qʼelluyaykusharqaña, linazapis tʼikarisharqaña. 32  Trigotawan espeltatawantaj mana pierderqankuchu, aswan qhepamanraj poqosqankurayku. 33  Moisesqa faraón kasharqa chay llajtamanta llojsiytawan, Jehová Diosman makisninta oqharerqa. Chay ratotaj truenoswan granizowan kitakaporqanku, parapis thañiporqa.+ 34  Faraonqa para pasapusqanta rikuspa, niña granizamojtin, niñataj truenospis sonamojtin, ujtawan juchallikullarqataj. Chantapis astawan sonqonta rumiyacherqa,+ kamachisninpis sonqonkuta rumiyachillarqankutaj. 35  Ajinata faraonqa sonqonta rumiyachillarqapuni, manapunitaj israelitasta llojsejta saqerqachu, Moisesman Jehová Dios nisqanman jina.+

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “sirvimunawankupaj”.
Chayri “qhesimita”, “ushphata”.
Qhallay: waj lugarespi ninku qhalliy.
Chayri “brujo”.
Ichapis nina nispa nishan relámpagos manchayta lliuj lliuj nimusqanrayku.