Éxodo 4:1-31

  • Moisés kinsa señalesta ruwanqa (1-9)

  • Moisés mana allinta parlayta atisqanta nin (10-17)

  • Moisés Egiptoman kutin (18-26)

  • Moisés Aaronwan tinkun (27-31)

4  Moisestajrí nerqa: “Mana creewanqankuchu, nitaj kasuwanqankuchu.+ Paykunaqa niwanqanku: ‘Jehová Diosqa mana qanman rikhurisunkichu’, nispa”.  Jehová Diostaj nerqa: “¿Imataj makiykipi kashan?”, nispa. Moisestaj nerqa: “Tojnuy”, nispa.  Chantá Diosqa nillarqataj: “Pampaman choqay chay tojnuykita”, nispa. Moisestaj pampaman choqarqa. Chay ratopachataj tojnonqa katariman tukorqa,+ Moisestaj chay katarimanta ayqerqa.  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Chay katarita makiykiwan chupanmanta japʼiykuy”, nispa. Paytaj makinwan chupanmanta japʼiykorqa, chay ratopachataj katareqa tojnullanmantaj tukuporqa.  Diostaj nerqa: “Ajinamanta paykunaqa yachanqanku Jehová Dios rikhurisusqanta,+ ñaupa tatasninkoj Diosnin, Abrahanpa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin”,+ nispa.  Chantá Jehová Diosqa ujtawan Moisesta nerqa: “Ama jina kaspa makiykita ropayki ukhuman satʼiykuy, pechoyki chayman”, nispa. Moisestaj makinta chayman satʼiykorqa. Orqhojtintaj makenqa lepra onqoyniyoj kasharqa. Ritʼi jina yurajpacha kasharqa.+  Diosqa nillarqataj: “Ujtawan makiykita ropayki ukhuman satʼiykuy, pechoyki chayman”, nispa. Moisestaj ujtawan makinta ropan ukhuman satʼiykorqa. Orqhojtintaj makenqa sanito rikhurerqa tukuy cuerpon jina.  Chantá Diosqa nerqa: “Sichus mana creesonqankuchu, ñaupaj kaj señaltapis mana kasuranqankuchu chayqa, kay qhepan kaj señaltaqa kasonqankupuni.+  Sichus chay iskay señalesta mana creenqankuchu, nitaj uyarisonqankuchu chayqa, Nilo mayumanta yakuta orqhomuspa chʼaki jallpʼaman jichʼanki. Chay jallpʼaman jichʼasqayki yakutaj yawarman tukonqa”,+ nispa. 10  Moisestaj Jehová Diosta nerqa: “Ay Jehová Dios. Noqaqa mana allinta parlayta atinichu. Chayqa mana kunallanmantachu, nitaj noqawan parlasqaykimantapachallachu. Noqa kamachiykeqa unaymantapuni ajina kani, qalloyqa parlashajtiy watakullawanpuni”,+ nispa. 11  Chaymanta Jehová Diosqa nerqa: “Chanta, ¿pitaj runaman simita qorqari? ¿Pitaj runata opayachinman, joqʼarayachinmantaj?* ¿Pitaj runata qhawarichinman, ciegoyachinmantaj? ¿Manachu noqa Jehová Dios chayta ruwani? 12  Chayrayku kunanqa rillay. Noqamin qanwan kasaj parlashajtiyki.* Imatachus parlanaykitapis noqa yachachisqayki”,+ nispa. 13  Moisestajrí nerqa: “Ay Jehová Dios. Ama jina kaspa waj runallata kachay ari, pitachá munanki chayta”, nispa. 14  Chantá Jehová Diosqa Moisespaj phiñakuspa nerqa: “Chaypaj kashan levita* hermanoyki Aarón.+ Noqa yachani payqa sumajta parlayta yachasqanta. Chantapis payqa ñapis taripasoj jamushanña, rikususpataj sonqonpi mayta kusikonqa.+ 15  Qanqa payman willanki imatachus nisusqayta, siminmantaj churanki imatachus ninanta.+ Noqa qankunawan kasaj parlashajtiykichej,+ yachachisqaykichejtaj imatachus ruwanaykichejta. 16  Aaronqa qanpa cuentaykimanta runasman parlanqa. Qantaj Aaronpajqa Dios jina kanki.*+ 17  Kunanqa chay tojnuykita apakuy, chaywan milagrosta ruwamunki”,+ nispa. 18  Moisestaj suegron Jetrojpaman+ kutispa nerqa: “Ama jina kaspa saqeway ari Egiptoman kutejta. Kutiyta munani yachamunaypaj hermanosniy kausakushankurajchus manachus chayta”, nispa. Jetrotaj Moisesta nerqa: “Allillanta rerqoy”, nispa. 19  Moisés Madianllapiraj kashajtin, Jehová Diosqa payta nerqa: “Egiptoman kutillay, qanta wañuchisuyta munajkunaqa wañunkuña”,+ nispa. 20  Chantá Moisesqa warminta, wawasninta burroman wicharichispa Egipto jallpʼaman kuterqa. Apallarqataj Dios* apananta nerqa chay tojnutapis. 21  Jehová Diostaj Moisesta nerqa: “Egiptoman kutispaqa atiyta qosusqaywan milagrosta ruwanki faraonpa* ñaupaqenpi.+ Noqatajrí saqellasaj faraón sonqonta rumiyachinanta,+ paytaj israelita wawasniytaqa mana llojsejta saqenqachu.+ 22  Qanqa faraonman ninki: ‘Jehová Diosqa ajinata nin: “Israelqa kuraj waway.+ 23  Noqa niyki: Wawayta kachariy noqata yupaychanawanpaj.* Manachus kacharinki chayqa, kuraj wawaykita wañuchisaj” ’,+ nispa”. 24  Maypichus puñukunanku karqa chay lugarman rishajtinkutaj, Jehová Diosqa+ paywan tinkorqa, wañuchiytataj munarqa.+ 25  Ziporataj+ chayta rikuspa, uj filo rumita* oqharispa wawanpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchorqa. Chay khuchusqanta chakisninman* chayaykuchispataj nerqa: “Qanqa noqapaj yawar novio* kanki”, nispa. 26  Chaymantaraj Diosqa mana payta wañucherqachu. Chaypacha Ziporaqa “yawar novio” nerqa, wawanpa jispʼananpa puntanmanta qaritanta khuchusqanrayku. 27  Chantá Jehová Diosqa Aaronta nerqa: “Riy chʼin jallpʼaman Moisesta taripaj”,+ nispa. Paytaj rispa Moisesta taripamorqa Diospa orqonpi,+ napaykuspataj hermanonta muchʼaykorqa. 28  Moisestaj Aaronman willarqa imastachus Jehová Dios payman willananta nerqa chayta,+ jinallataj ima milagrostachus ruwananta kamachisqantapis.+ 29  Chaymanta Moiseswan Aaronwanqa rispa tantacherqanku israelitas ukhumanta tukuy kurajkunata.+ 30  Aarontaj paykunaman willarqa imastachus Jehová Diosqa Moisesman nerqa chayta. Moisestaj israelitaspa ñaupaqenkupi milagrosta ruwarqa.+ 31  Israelitastaj chayta rikuspa chay nisqanta creerqanku.+ Jehová Dios paykunata yanapananta uyariytawan,+ llakiyninkutapis rikusqanta yachaytawan,+ tukuyninku qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Joqʼarayachiy: waj lugarespi ninku lojtʼuyachiy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Noqamin simiykiwan kasaj”.
Glosariopi levita nisqata leeriy.
Chayri “Qantaj sutiypi Aaronman parlanki”.
Chayri “cheqa Dios”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “sirvinawanpaj”.
Ichapis angelpa chakisninmanta parlashan.
Chayri “qosa”.
Chayri “rumi cuchillota”.