Éxodo 39:1-43

  • Sacerdotespaj ropasta ruwanku (1)

  • Efodta ruwanku (2-7)

  • Pecherata ruwanku (8-21)

  • Mana mangasniyoj ropata ruwanku (22-26)

  • Sacerdotespaj waj ropasta ruwanku (27-29)

  • Oromanta cintata ruwanku (30, 31)

  • Moisesqa allinta qhawaykurin yupaychana toldota (32-43)

39  Chantá sumaj ropasta awarqanku azul hilowan, kulli hilowan,* puka qʼaytuwan.+ Chay ropasqa karqa santo lugarpi sacerdotes ruwanasninkuta ruwanankupaj. Chantá awallarqankutaj Aaronpaj sacerdote ropasta,+ Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.  Chantataj efodta*+ ruwarqanku oromanta, azul hilomanta, kulli hilomanta, puka qʼaytumanta, sumaj kʼantisqa linomantawan.  Orotaqa martillowan takaspa sillpʼayacherqanku. Bezaleltaj chay sillpʼayachisqanku orota qʼaytusta jina kʼutuspa chaywan efodta bordaykorqa. Efodqa awasqa karqa azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima.  Efodtaqa iskay telasmanta ruwarqanku. Ñaupaj ladonpi kajwan, qhepa ladonpi kajwanqa hombrospi japʼichisqa karqa.  Chay efodpeqa kikinpi japʼichisqa karqa uj chumpi watakunanpaj.+ Chay chumpitaj awasqa karqa orowan, azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.  Chantá ónice valorniyoj rumista churarqanku oromanta ruwasqa japʼichinasman, chay rumispitaj Israelpa wawasninpa sutisninta churarqanku sello ñitʼinata jina.+  Chaymantataj Bezalelqa chay rumista japʼicherqa efodpa hombrosnin pataman, Israelpa wawasnin yuyarisqa kanankupaj,+ Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.  Pecherataqa+ efodta jinallataj sumajta bordarqa orowan, azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima.+  Chay pecheraqa doblasqa kajtin cuadrado karqa. Sapa ladomanqa uj maki cuarta* miderqa. 10  Chay pecheraj patanmantaj churarqanku valorniyoj rumista, tawa filasta. Ñaupaj kaj filapeqa karqa rubí rumi, topacio rumi, esmeralda rumi. 11  Iskay kaj filapitaj karqa turquesa rumi, zafiro rumi, jaspe rumi. 12  Kinsa kaj filapitaj karqa léshem rumi,* ágata rumi, amatista rumi. 13  Tawa kaj filapitaj karqa crisólito rumi, ónice rumi, jade rumi. Chay tukuynin rumisqa oro japʼichinaswan japʼichisqas karqanku. 14  Chay rumisqa 12 karqanku, Israelpa wawasnin mashkhachus karqanku chayman jina. Sapa rumipeqa uj suti ruwasqa karqa sello ñitʼina jina, 12 aylluspa* sutisnin. 15  Chaymantataj pecherapaj ruwarqanku oro puritu hilosmanta tʼullkusqa* watusta.+ 16  Chantá ruwallarqankutaj oromanta iskay japʼichinasta, oromanta iskay anillostawan. Chay anillostataj japʼicherqanku pecheraj pata esquinasninman, puraj ladoman. 17  Chantá chay iskay oro watustaqa pasacherqanku pecheraj pata esquinasninpi kaj iskay anillosninta. 18  Chay iskaynin oro watuspa puntasnintataj, pasacherqanku efodpa puraj lado hombrosninpa iskay japʼichinasninta. Ajinamanta pecheraqa efodpa ñaupaqenpi warkhusqa kananpaj. 19  Chantá ruwallarqankutaj oromanta iskay anillosta. Chaykunatataj churarqanku pecheraj ura esquinasninman ukhu ladonman, efod qhawarisqata.+ 20  Ruwallarqankutaj oromanta iskay anillosta. Chaykunatataj churarqanku maypichus chumpeqa efodpi japʼichisqa kashan chayman, efodpa ñaupaqenman, hombrosmanta aswan uraman, awasqa chumpimanta patanejman. 21  Chaymantataj azul qʼaytuta wataykorqanku pecheraj anillosninman, efodpa anillosninmanwan. Ajinamanta pecheraqa efodpa chumpin patannejpi qhepakunanpaj, efodpa patanmantataj ama kuyurinanpaj, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina. 22  Chantá Bezalelqa mana mangasniyoj ropata awarqa azul hilowan, chaypa patanpi efod kananpaj.+ 23  Chay mana mangasniyoj ropaqa cuelloyoj karqa, chay cuellonpa kantusnintaj sumaj awasqa karqa fierro chalecoj* kunkan jina, ama llikʼikunanpaj. 24  Ura kantusninmantaj tʼikanchasta churarqanku granadasta jina. Chay granadasta ruwanankupajqa azul hilotawan, kulli hilotawan, puka qʼaytutawan tʼullkorqanku. 25  Chaymantaqa ruwallarqankutaj oro puritumanta campanillasta. Chay campanillastataj warkhurarqanku granadaspa chaupisninman, chay mana mangasniyoj ropaj ura kantusnin muyurisqata. 26  Chaytaqa chajrusqata churarqanku ujta campanillata, ujtataj granadata. Ajinata chay mana mangasniyoj ropaj ura kantusninta muyuricherqanku. Chay mana mangasniyoj ropaqa karqa sacerdote ruwanasta ruwanapaj, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina. 27  Chantaqa sumaj lino hilowan awarqanku camisonesta Aaronpaj, jinallataj wawasninpajpis.+ 28  Chantá sumaj linomanta ruwarqanku uma maytʼunata,+ jinallataj Aaronpa wawasninpaj kʼachitu uma maytʼunastapis.+ Ruwallarqankutaj cortosta*+ sumaj kʼantisqa linomanta. 29  Chumpitapis awarqanku sumaj kʼantisqa lino hilowan, azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan ima, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina. 30  Chaymantaqa ruwarqanku oro puritumanta uj cintata lliphipishajta, Diospaj tʼaqasqa kasqanta rikuchej santa señalta.* Chaymantaj qhelqarqanku sello ñitʼinata jina. Chaypitaj nerqa: “Jehová Diosmin llimphoqa”,+ nispa. 31  Chay oro cintatataj, azul qʼaytuwan wataykorqanku uma maytʼunaman churanankupaj, Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina. 32  Ajinata tukuy imata ruwayta tukorqanku Diosta yupaychana toldopaj, nisunman Dioswan tinkukuna toldopaj. Ajinata israelitasqa ruwarqanku imastachus Jehová Dios Moisesman kamacherqa tukuy chayta.+ Paykunaqa Dios kamachisqanman jinapuni ruwarqanku. 33  Chantá israelitasqa Moisesman apamorqanku Diosta yupaychana toldoj+ imasninta, nisunman telasninta,+ tukuy imasnintawan: ganchosninta,+ marcosninta,+ sujetana kʼaspisninta,+ machonesninta,* chukusninta,+ 34  pukaman tiñisqa carnero* qarasmanta qhatananta,+ foca* qarasmanta qhatananta, cortinata,+ 35  Diospa trato ruwasqan arca nisqa cajata,* apana kʼaspisninta,+ chay arcaj tapanta,+ 36  mesata, imaschus chay mesapi kanan karqa chay imasta,+ Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantata, 37  jinallataj oro puritumanta candelerota,* uj filitallapi kashan chay mecherosnintinta,+ chantá candeleroj tukuy imasninta,+ kʼanchachina aceiteta,+ 38  oro altarta,+ santo aceiteta,+ sumajta qʼapaj inciensota,+ Diosta yupaychana toldo punkupaj cortinata,+ 39  cobre altarta,+ cobre rejillanta, apana kʼaspisninta,+ imaschus chay altarpaj kanan karqa chaykunata,+ wirkhita, wirkhi churanata,+ 40  jinallataj patiopaj cortinasta, kʼaspisninta, chukusninta,+ patio punkupaj cortinata,+ watanasninta, estacasninta,+ Diosta yupaychana toldopi, nisunman Dioswan tinkukuna toldopi ruwanapaj tukuy imasnintawan. 41  Chantá apamullarqankutaj yupaychana toldopi sirvinapaj sumaj awasqa ropasta, Aaronpaj sacerdote ropasta,+ jinallataj wawasninpaj ropastapis, sacerdotes jina sirvinankupaj. 42  Chay tukuy imasta israelitasqa ruwarqanku, imaynatachus Jehová Dios Moisesman kamachisqanman jina.+ 43  Moisesqa chay ruwasqankuta sumajta qhawaykurispa, rikorqa Jehová Dios kamachisqanman jinapuni ruwasqankuta. Chantá Moisesqa paykunata bendicerqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “morado hilowan”.
Efodqa uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Glosariopi efod nisqata leeriy.
Uj maki cuartaqa kanman 22,2 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Mana yachakunchu mayqen valorniyoj rumipunichus kasqan. Ichapis karqa ámbar rumi, jacinto rumi, ópalo rumi chayri turmalina rumi.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “kʼuyusqa”.
Fierro chalecotaqa churakoj kanku guerraman rinankupaj.
Corto: waj lugarespi ninku calzona.
Chayri “santa qori cintata”.
Chayri “columnasninta”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Focaqa yakupi kausaj animal.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arca nisqa cajata”.
Chayri “candelabrota”.