Éxodo 36:1-38

  • Ancha ashkha ofrendas (1-7)

  • Diosta yupaychana toldota ruwanku (8-38)

36  ”Bezalelwan, Oholiabwan, tukuy yachayniyojkunawan Diosta yupaychana toldopaj tukuy imasta ruwanqanku, Jehová Dios kamachisqanman jina. Jehová Dios paykunaman yachayta qonña imatapis sumajta ruwanankupaj”,+ nispa.  Chantá Moisesqa wajyarqa Bezalelta, Oholiabta, tukuy yachayniyojkunatawan, pikunamanchus Jehová Dios yachayta sonqonkuman churarqa chaykunata.+ Paykunataj nerqanku imatapis tukuy sonqo ruwaysikunankuta.+  Moisestaj paykunaman qorqa tukuy ofrendasta,+ mayqenkunatachus israelitas apamusqanku Diosta yupaychana toldopaj chayta. Israelitastaj sapa paqarin ofrendasta apamullarqankupuni tukuy sonqo.  Chantá tukuy yachayniyojkunaqa Diosta yupaychana toldopaj imastachus ruwashasqankuta saqespa, Moisesman jamorqanku qhepan qhepanta,  nerqankutaj: “Israelitasqa ancha ashkhataña ofrendasta apamunku Jehová Dios kamachisqanta ruwanapaj”, nispa.  Chaymanta Moisesqa tukuynin campamentopi* kajkunaman willachimorqa: “Qharispis warmispis amaña imatapis apamuychejchu Diosta yupaychana toldota ruwanapaj”, nispa. Ajinata israelitastaqa jarkʼarqa amaña imatapis apamunankupaj.  Tukuy ima ruwakunanpajqa ashkhaña karqa, necesitakusqanmantapis aswan ashkhaña.  Tukuy yachayniyojkunaqa+ chunka telasmanta ruwarqanku Diosta yupaychana toldota.+ Chay telastaqa sumaj kʼantisqa linomanta awarqanku. Bezaleltaj* chay telaspi querubinesta* bordarqa azul hilowan, kulli hilowan,* puka qʼaytuwan ima.+  Tukuynin telasqa uj tamañolla karqanku, largonmanqa karqanku 12 metros khuskanniyoj, anchonmantaj casi iskay metrosniyoj.* 10  Chantá Bezalelqa chay chunka telasmanta phishqata ujllaman siraykorqa, chay ujnin phishqa telastapis ujllaman siraykorqa. 11  Chantá chay iskaynin telasta japʼichinanpajqa, ujnin telaj puntanman azul qʼaytumanta ninrista siraykorqa, ujnin telaj puntanmanpis ninrista siraykullarqataj. 12  Chay ñaupaj kaj telaj puntanmanqa 50 ninrista siraykorqa, ujnin kaj telaj puntanmanpis 50 ninrisllatataj siraykorqa. Ajinamanta ninrispurata japʼirachinanpaj. 13  Chantá ruwallarqataj oromanta 50 ganchosta, chaykunawantaj chay iskaynin telasta japʼiracherqa. Jinamanta Diosta yupaychana toldopajqa uj telalla karqa. 14  Chaymantaqa awallarqataj cabra pelomanta* 11 telasta, Diosta yupaychana toldota qhatanapaj.+ 15  Chay 11 telasqa uj tamañolla karqanku, largonman karqa 13 metrosniyoj, anchonmantaj casi iskay metrosniyoj.* 16  Phishqa telastaqa siraykuspa uj telallaman tukucherqa, chay ujnin sojta telastapis siraykuspa uj telallamantaj tukucherqa. 17  Chantá chay iskaynin telasta japʼichinapajqa, uj telaj puntanman 50 ninrista siraykorqa, ujnin telaj puntanmanpis 50 ninrisllatataj siraykorqa. 18  Chantaqa 50 ganchosta cobremanta ruwarqa, chaywan chay iskaynin telasta japʼichinapaj. Ajinamanta uj telalla kananpaj. 19  Chay toldota qhatanapaj ruwallarqataj uj qhatanata pukaman tiñisqa carnero* qarasmanta. Chay patanman qhatanapajtaj waj qhatanata ruwallarqataj foca* qarasmanta.+ 20  Diosta yupaychana toldopajqa, marcosta ruwarqa acacia maderamanta.+ Chay marcosqa cheqanta sayachinapaj karqa.+ 21  Sapa marcoqa sayayninman tawa metros khuskanniyoj karqa, anchonmantaj 67 centimetrosniyoj.* 22  Sapa marcotaqa ruwarqa iskay japʼichinasqa chakisniyojta. Ajinata ruwarqa sapa marcota Diosta yupaychana toldopaj. 23  Diosta yupaychana toldoj lloqʼe* ladonpajqa 20 marcosta ruwarqa. 24  Chay 20 marcosta sayachinapajtaj 40 chukusta ruwarqa qolqe metalmanta. Uj marcoj iskay chakisninpajqa iskay chukusta ruwarqa. Chay ujkunapajpis kikillantataj ruwarqa, sapa marcoj iskay chakisninpaj iskay chukusta.+ 25  Diosta yupaychana toldoj paña* ladonpajpis 20 marcosllatataj ruwarqa. 26  Chay marcosta sayachinapajtaj qolqe metalmanta ruwallarqataj 40 chukusta. Uj marcota sayachinapajqa iskay chukus karqa. Chay ujnin marcosta sayachinapajpis sapa ujpaj iskay chukusllatataj karqa. 27  Diosta yupaychana toldoj wasa ladonpajqa* sojta marcosta ruwarqa.+ 28  Chantá iskay marcostawan ruwarqa Diosta yupaychana toldoj wasa ladonpi iskaynin esquinasninman sayachinapaj. 29  Chay iskay marcostaqa iskay maderasmanta ruwarqa, pata kantusnintataj kʼaskanacherqa, ñaupaj kaj anillo karqa chaypi. Ajinata ruwarqa puraj lado esquinasninpaj. 30  Diosta yupaychana toldoj wasa ladonpi tukuynin marcosqa pusaj karqa. Chaykunata sayachinapajtaj qolqe metalmanta 16 chukus karqa. Sapa marcota sayachinapajqa iskay chukus karqa. 31  Diosta yupaychana toldoj lloqʼe ladonpi marcosta japʼichinapajtaj, acacia maderamanta phishqa sujetana kʼaspista ruwarqa.+ 32  Paña ladonpi marcosta japʼichinapajpis phishqa sujetana kʼaspisllatataj ruwarqa. Phishqatataj ruwarqa wasa ladonpaj.* 33  Ujnin sujetana kʼaspitaqa ruwarqa ujnin kantunmanta ujnin kantunkama pasachinapaj, marcospa chaupinpi anillosta churarqa chayninta. 34  Chay marcostaqa orowan forraykorqa. Chay marcospajtaj anillosta oromanta ruwarqa, chayninta chay sujetana kʼaspista pasachinapaj. Chay kʼaspistapis orollawantaj forraykorqa.+ 35  Ruwallarqataj uj cortinata+ azul hilomanta, kulli hilomanta, puka qʼaytumanta, sumaj kʼantisqa linomantawan. Chay cortinapitaj querubinesta+ bordarqa.+ 36  Chay cortinapajqa ruwarqa acacia maderamanta tawa machonesta,* orowantaj forraykorqa, ganchostapis orollamantataj ruwarqa. Chay machonesta sayachinapajtaj qolqe metalmanta tawa chukusta ruwarqa. 37  Diosta yupaychana toldo punkupajqa uj cortinata awarqa azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa linowan ima.+ 38  Chay cortinata warkhuykunapajtaj ruwarqa phishqa machonesta, ganchosta ima. Chantá chay machonespa pata puntasninta, japʼichinasnintapis* orowan forraykorqa. Phishqa chukusnintataj cobremanta ruwarqa.

Sutʼinchaykunasnin

Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Hebreo parlaypeqa nin, “Paytaj”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Chayri “morado hilowan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonmanqa karqanku 28 codosniyoj, anchonmantaj tawa codosniyoj”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Wakin lugarespi cabrasqa pelosapas kanku. Chayrayku cabra pelota phushkanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman karqa 30 codosniyoj, anchonmantaj tawa codosniyoj”.
Focaqa yakupi kausaj animal.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Hebreo parlaypeqa nin, “sayayninman 10 codosniyoj karqa, anchonmantaj uj codo khuskanniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sur”.
Hebreo parlaypeqa nin, “norte”.
Hebreo parlaypeqa nin, “wasa ladonpaj, inti yaykuy ladonpajqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “inti yaykuy ladonpaj, wasa ladonpaj”.
Chayri “columnasta”.
Chayri japʼichinapaj “anillosnintapis”, “argollasnintapis”.