Éxodo 35:1-35

  • Samarikuna pʼunchaypaj kamachiykuna (1-3

  • Diosta yupaychana toldopaj ofrendas (4-29)

  • Dios espiritunwan juntʼachin Bezalelman, Oholiabmanwan (30-35)

35  Chantá Moisesqa tukuy israelitasta tantachimuspa, paykunaman nerqa: “Jehová Diosqa kay imasta ruwanata kamachin:+  Sojta pʼunchaykunata trabajankichej, qanchis kaj pʼunchaytajrí qankunapaj santo pʼunchay kanqa. Chay samarikuna pʼunchayqa jatun pʼunchay kanqa, Jehová Diospaj tʼaqasqa.+ Pichus chay pʼunchay trabajajqa wañuchisqa kanqa.+  Samarikuna pʼunchaypeqa amapuni ninallatapis wasiykichejpi japʼichinkichejchu”, nispa.  Chantá Moisesqa tukuy israelitasta nillarqataj: “Jehová Diosqa kamachillantaj:  ‘Qankunaqa Jehová Diospaj ofrendasta apamuychej.+ Sapa ujniykichej ofrendasta Jehová Diospaj apamuychej sonqoykichejpi munasqaykichejman jina:+ orota, qolqe metalta, cobreta,  azul hilota, kulli hilota,* puka qʼaytuta, sumaj linota, cabra pelota,+  pukaman tiñisqa carnero* qarasta, foca* qarasta, acacia maderasta,  mecherospaj aceiteta, jinallataj balsamotapis. Chay balsamoqa kanqa santo aceitepaj, sumajta qʼapaj inciensopajwan.+  Chantá apamullaychejtaj ónice valorniyoj rumista, waj valorniyoj rumistawan efodman,*+ pecheramanwan+ churanapaj. 10  ”’Qankuna ukhupi tukuy yachayniyojkuna+ jamuychej, imastachus Jehová Dios kamachin chay imasta ruwanaykichejpaj. 11  Qankunaqa ruwankichej Diosta yupaychana toldota, qhatanasninta, jawa qhatanasninta, ganchosninta, marcosninta, sujetana kʼaspisninta, machonesninta,* chukusninta ima, 12  jinallataj arca nisqa cajata,+ apana kʼaspisninta,+ chay arcaj tapanta,+ chay qayllapi kanqa chay cortinata,+ 13  mesata,+ apana kʼaspisninta, imaschus chay mesapi kanqa chay imasta, Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantata,+ 14  jinallataj candelerota,*+ tukuy imasnintinta, mecherosninta, kʼanchachina aceiteta,+ 15  chantá incienso qʼoshñichina altarta,+ apana kʼaspisninta, santo aceiteta, sumaj qʼapaj inciensota,+ Diosta yupaychana toldo punkupaj cortinata, 16  ofrenda qʼolachina* altarta,+ cobre rejillanta, apana kʼaspisninta, imaschus chay altarpaj kanqa chaykunata, wirkhita, imapichus chay wirkhi churasqa kanqa chaynintinta,+ 17  jinallataj patiopaj cortinasta,+ kʼaspisninta, chukusninta, patio punkupaj cortinata, 18  Diosta yupaychana toldoj estacasninta, patioj estacasninta, chay estacaspa watanasninta,+ 19  yupaychana toldopi sirvinapaj sumaj awasqa ropasta,+ Aaronpaj sacerdote ropasta,+ jinallataj wawasninpaj ropastapis, sacerdotes jina sirvinankupaj’, nispa”. 20  Chantá tukuynin israelitasqa Moisespa ñaupaqenmanta riraporqanku. 21  Chaymantataj ofrendasta Jehová Diospaj apamorqanku, pikunachus tukuy sonqowan qoyta munarqanku chaykuna.+ Chaytaqa apamorqanku Dioswan tinkukuna toldo ruwakunanpaj, imasninchus kanan karqa chaykunapajwan, jinallataj sacerdote ropaspajpis. 22  Ajinata jamorqanku qharis warmis ima, imastachus tukuy sonqowan qoyta munarqanku chay aparisqas. Paykunaqa kay imasta apamorqanku: japʼichinasta, aretesta, anillosta, waj valorniyoj imasta, oromanta ruwasqa tukuy laya* imastawan. Ajinata paykunaqa chay oro ofrendasta* Jehová Diospaj apamorqanku.+ 23  Chantá apamullarqankutaj: azul hilota, kulli hilota, puka qʼaytuta, sumaj linota, cabra pelota, pukaman tiñisqa carnero qarasta, foca qarasta ima. 24  Wakintaj Jehová Diospaj ofrendata qonankupaj apamorqanku qolqe metalta, cobretawan. Chantapis pikunajtachus tiyaporqa acacia maderasninku chaytapis apamullarqankutaj, imaschus ruwakunan karqa chaykunata ruwanapaj. 25  Sumajta phushkayta yachaj warmispis+ phushkasqankuta apamorqanku: azul hilota, kulli hilota, puka qʼaytuta, sumaj linotawan. 26  Chantapis sumajta phushkayta yachaj warmisqa cabra pelosta* tukuy sonqo phushkarqanku. 27  Israelmanta kamachejkunataj apamorqanku ónice valorniyoj rumista, waj valorniyoj rumistawan efodman, pecheramanwan churanapaj.+ 28  Apamullarqankutaj balsamota, aceitetapis. Chay aceiteqa karqa kʼanchachinapaj, santo aceitepaj,+ sumajta qʼapaj inciensopajwan.+ 29  Ajinata tukuy qharis, warmis ima apamorqanku imastachus tukuy sonqowan qoyta munasqankuta, Moisesman Jehová Dios kamacherqa chay imasta ruwanankupaj. Israelitasqa chay ofrendasta tukuy sonqo apamorqanku Jehová Diospaj.+ 30  Chantá Moisesqa israelitasman nerqa: “Jehová Diosqa ajllanña Judá ayllumanta* Bezalelta, pichus Urijpa wawan, Hurpa allchhintaj chayta.+ 31  Diosqa payman juntʼachin espiritunwan, yachayniyoj kananpaj, tukuy imata ruwayta yachananpaj, yuyayniyoj kananpaj tukuy laya imasta sumajta ruwananpaj, 32  ajinamanta ñaupajmantaña yuyaychakunanpaj imaynatachus imatapis kʼachituta ruwananta, oromanta imasta, qolqemanta imasta, cobremanta imastawan ruwananpaj, 33  jinallataj valorniyoj rumista kʼutunanpaj, japʼichinasninmantaj churananpaj, maderamantapis tukuy imata kʼachituta ruwananpaj. 34  Chantapis Diosqa Bezalelpa sonqonman yachayta churan, Dan ayllumanta Ahisamacpa wawan Oholiabpa sonqonmanpis yachayta churallantaj, paykuna wajkunaman yachachinankupaj.+ 35  Diosqa paykunaman yachayta qon,+ tukuy imata kʼachituta ruwanankupaj, sumajta bordanankupaj, jinallataj sumajta awanankupajpis azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj linowan ima. Paykunaqa tukuy imasta ruwanqanku, ñaupajmantañataj wakichenqanku imaynatachus chay imasta kʼachituta ruwanankuta.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “morado hilota”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Focaqa yakupi kausaj animal.
Efodqa uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Glosariopi efod nisqata leeriy.
Chayri “columnasninta”.
Chayri “candelabrota”.
Chayri “ruphachina”.
Chayri “kayman jaqayman kuyuchisqa ofrendasta”.
Chayri “tukuy rijchʼaj”.
Wakin lugarespi cabrasqa pelosapas kanku. Chayrayku cabra pelota phushkanku.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.