Éxodo 34:1-35

  • Moisés waj pʼalta rumista ruwakun (1-4)

  • Moisés Diospa jatun kayninta rikun (5-9)

  • Tratomanta ujtawan sutʼinchakun (10-28)

  • Moisespa uyan kʼancharin (29-35)

34  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: “Iskay pʼalta rumista* ruwallaytaj ñaupajta jina,+ mayqenkunatachus choqaspa tʼunarparerqanki+ chaykunata jina. Noqataj chayman qhelqasaj ñaupajta qhelqarqani, chay kikin palabrasllatataj.+  Kunanqa qʼayapaj wakichikuy. Tutamanta Sinaí orqoman wicharimunki, kay orqo puntapitaj noqaman qayllaykamuwanki.+  Ama pipis qanwan wicharimuchunchu, nitaj pipis chay orqoman qayllaykamuchunchu. Nillataj ovejaspis ni wakaspis chaynejpi mikhuchunkuchu”,+ nispa.  Chantá Moisesqa ñaupajta jina, iskay pʼalta rumista ruwakorqa. Qʼayantintaj tutamanta jatarikuspa, chay rumis oqharisqa Sinaí orqoman wicharerqa Jehová Dios kamachisqanman jina. Moisesqa chay iskay pʼalta rumista makinpi aparqa.  Jehová Diostaj phuyupi chay orqoman uraykamorqa.+ Moisesman qayllaykuspataj, Jehová Diosqa sutinta rejsicherqa.+  Chaypacha Jehová Diosqa Moisespa qayllanta pasaspa nerqa: “Jehová Dios, Jehová Dios, khuyakoj Dios,+ kʼacha sonqoyoj,*+ pacienciayoj,*+ may jina munakuyniyoj,+ nisqantapis juntʼanpuni.+  Munakuynenqa waranqa waranqa runaspaj,+ perdonantaj runaspa pantasqasninkuta, mana kasukuspa imatapis ruwasqankuta, juchasninkuta ima.+ Payqa mana qhawakullanqachu juchayoj runataqa,+ manachayqa tataspa juchasninkumantaqa wawasninkuta castiganqa, jinallataj allchhisninkuta, allchhisninkoj wawasninkutapis”,+ nispa.  Moisestaj usqhay usqhayta qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqa.  Nerqataj: “Jehová Diosníy, sichus allinpaj qhawawanki chayqa, noqaykuwan riy ari. Jehová Diosníy, ama jina kaspa noqaykuwan rillay ari+ may kʼullu runas* kajtiykupis.+ Perdonawayku ari pantasqasniykuta, juchasniykutapis.+ Japʼikapuwaykutaj qanpata kanaykupaj”, nispa. 10  Diostaj kuticherqa: “Kunanqa qankunawan uj tratota ruwasaj: Noqaqa tʼukuna imasta ruwasaj israelitas rikunankuta. Chaytaqa manaraj maynejpipis ruwarqanirajchu ni kay jallpʼapi, nitaj mayqen nacionpipis.+ Mayqen naciones chaupipichus tiyakunkichej chaykunaqa, rikonqanku noqa Jehová Dios imatachus ruwasqayta. Qankunarayku ruwasqayqa tʼukunapaj jinapuni kanqa.+ 11  ”Imatachus kunan kamachishaykichej chayta kasuwaychej.+ Noqa ñaupaqeykichejmanta qharqosaj amorreosta, cananeosta, hititasta, perizitasta, heveosta, jebuseosta ima.+ 12  Amapuni ima tratotapis ruwankichejchu may jallpʼamanchus rishankichej chaypi tiyakoj runaswanqa,+ imaraykuchus paykunaqa urmachisunkichejman.+ 13  Qankunaqa urmarachinkichej altaresninkuta, tʼunarankichej yupaychana rumi pilaresninkuta, yupaychana kʼullu postesninkutapis* kʼuturankichej.+ 14  Amapuni kʼumuykukunkichejchu qhasi manakaj diosesninkumanqa,+ imaraykuchus Jehová Diosqa* payllata yupaychanata munan.* Payqa payllata yupaychanata munaj Diospuni.+ 15  Amapuni ima tratotapis ruwankichejchu chay jallpʼaspi tiyakojkunawanqa. Maypachachus paykunaqa diosesninkuta yupaychaspa qhenchachakonqanku, qarakustapis ruwanqanku*+ chaypacha qankunata inkitasonqachej, chay jaywasqanku imastataj mikhuchisonqachej.+ 16  Chaypachataj qankunaqa qhari wawasniykichejta warmi wawasninkuwan casarachiyta munankichej.+ Chay warmi wawasninkutaj diosesninkuta yupaychaspa qhenchachakonqanku, qhari wawasniykichejtapis inkitanqanku chay diosesninkuta yupaychaspa qhenchachakunankupaj.+ 17  ”Amapuni qankunaqa metalta unuyachispa ima diostapis ruwakunkichejchu.+ 18  ”Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestataqa ruwankichejpuni.+ Mana levadurayoj tʼantata mikhunkichej, qankunaman kamachisqayman jina. Chay tʼantataqa qanchis pʼunchayta mikhunkichej abib* killapi,+ maychus fechanpi, abib killapi Egiptomanta llojsimusqaykichejrayku. 19  ”Tukuy kuraj qhari wawasniykichejqa noqajta kanku,+ jinallataj uywasniykichejpa ñaupaj kaj wachasqa orqo uñasninkupis noqajta kanku, ñaupaj kaj torito, jinallataj ñaupaj kaj corderitopis.+ 20  Sichus burroykichejpata ñaupaj kaj uñitan tiyapunman chayqa, chay uñanpa cuentanmanta uj ovejata Diospaj ñakʼankichej.* Mana jinata ruwaspatajrí chay uña burritotaqa kunkanpi wajtaspa wañuchinkichej. Tukuynin kuraj qhari wawasniykichejmantapis qolqeta pagankichej.+ Ama pipis chʼusaj makillaqa noqaman jamuwankichejchu. 21  ”Sojta diasta llankʼankichej, qanchis kaj diatajrí samarikunkichej,*+ tarpuna tiempopis kachun chayri cosechana tiempopis kachun. 22  ”Chantá ruwallankichejtaj Semanas Fiestata, trigo chajraykichejmanta ñaupaj kaj poqoyta jaywaspa. Wata tukukuytataj ruwankichej Cosecha Tukukuy Fiestata.*+ 23  ”Tukuy qharisqa watapi kinsa kutita renqanku Israelpa Diosnin Señor Jehovaj ñaupaqenman.+ 24  Noqa ñaupaqeykichejmanta waj nacionesta qharqosaj,+ jallpʼaykichejtataj jatunyachisaj. Mana pipis chay jallpʼaykichejtaqa munapayanqachu, nitaj japʼikaponqachu watapi kinsa kutita Jehová Diosniykichejpa ñaupaqenman wicharinaykichejkama. 25  ”Uywa wañuchisqa ofrendaj yawarnintaqa, ama jaywawankichejchu levadurayoj imastawan khuskaqa.+ Pascua Fiestapi imatachus jaywawasqaykichejtapis, ama puchuchinkichejchu qʼayantinkamaqa.+ 26  ”Jallpʼaykichejmanta ñaupaj kaj aswan sumaj poqoynintaqa, apamunkichej Jehová Diosniykichejpa wasinman.+ ”Cabra uñitaj aychantaqa ama mamanpa lechenpi tʼimpuchinkichejchu”,+ nispa. 27  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nillarqataj: “Tukuy kay palabrasta qhelqay,+ imaraykuchus kay palabrasman jina uj tratota ruwashani, qanwan israelitaswan ima”,+ nispa. 28  Chaypi Moisesqa qhepakorqa Jehová Dioswan, 40 diasta 40 tutastawan, ni imata mikhuspa, nitaj yakutapis tomaspa.+ Diostaj* chay pʼalta rumispi qhelqarqa trato ruwasqanmanta Chunka Kamachiykunata.*+ 29  Chaymanta Moisesqa chay Sinaí orqomanta uraykamorqa, iskay pʼalta rumispi qhelqasqa kamachiykuna* oqharisqa.+ Moisestaj chay orqomanta uraykamushaspa, mana reparakorqachu uyan kʼancharishasqanta Dioswan parlamusqanrayku. 30  Aaronwan tukuy israelitaswantaj Moisesta qhawarispa repararqanku uyan kʼancharishasqanta. Chayrayku paykunaqa manchachikorqanku payman qayllaykuyta.+ 31  Moisestajrí paykunata wajyarqa. Chantaraj Aaronwan israelitasmanta tukuy kamachejkunawan Moisesman qayllaykorqanku. Moisestaj paykunawan parlarqa. 32  Chaymantaraj tukuy israelitasqa Moisesman qayllaykorqanku. Moisestaj chaypi paykunaman willarqa, imastachus Jehová Dios Sinaí orqopi kamachisqanta.+ 33  Moisesqa israelitaswan parlayta tukuytawan, uyanta velowan qhataykukoj.+ 34  Jehová Dioswan parlaj rispataj Moisesqa chay velonta orqhokoj.+ Kutimuspataj israelitasman willaj imastachus Dios kamachisqanta.+ 35  Israelitasqa Moisesta qhawarispa uyanta kʼancharishajta rikoj kanku. Moisestajrí uyanta velowan qhataykukoj, ujtawan Dioswan* parlamunankama.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “losa rumista”.
Chayri “mana usqhayllata phiñarparikoj”.
Kʼacha sonqoyoj: waj lugarespi ninku jatun sonqoyoj.
Chayri “tercos”.
Glosariopi yupaychana kʼullu poste nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Jehová, sutenqa”.
Chayri “mana qhawakullanchu waj dioskunata yupaychajkunata”.
Chayri “ofrendastapis jaywanqanku”.
Yanapa B15 nisqata leeriy.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Chayri “samarikuna pʼunchayta respetankichej”.
Sutikullantaj Chʼujllas Fiesta.
Hebreo parlaypeqa nin, “Paytaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Chunka Palabrasta”.
Chayri “testigo jina kaj iskay pʼalta rumis”.
Hebreo parlaypeqa nin, “paywan”.