Éxodo 29:1-46

  • Sacerdotesta churanamanta (1-37)

  • Sapa diapaj ofrendas (38-46)

29  ”Paykuna noqapaj tʼaqasqa sacerdotesniy kanankupajqa kayta ruwanki: Ajllanki uj torillota, iskay carnerostawan* sano kajkunata.+  Chantá trigo jakʼoj sumaj ñutʼitunmanta ruwanki mana levadurayoj tʼantata, aceitewan puñasqa* muyu tʼantastawan* mana levadurayojta. Chantá ruwallankitaj mana levadurayoj tortillasta, aceitewantaj jawerqonki.+  Chay tʼantasta uj canastaman churaykuspataj,+ ñaupaqeyman apamunki chay torillotawan, iskay carnerostawan.  ”Chantá Aaronta, wawasnintawan pusanki tinkukuna toldo punkuman.+ Chaypitaj paykunata yakuwan mayllanki.+  Aaronmanqa churanki camisonta, patanmantaj mana mangasniyoj ropata,* patanmantaj efodta,* chaypa patanmantaj pecherata. Chaymantataj efodpi kashan chay awasqa chumpiwan sumajta chumpiykunki.+  Chantaqa umanta maytʼuykunki uma maytʼunawan, chay uma maytʼunaj ñaupajninmantaj churanki Diospaj tʼaqasqa kasqanta rikuchej santa señalta.*+  Chantá santo aceiteta*+ umanman jichʼaykuspa sacerdote kananpaj churanki.+  ”Chaymantaqa Aaronpa wawasnintañataj ñaupaqeyman qayllaykuchimuspa, camisonesta churanki.+  Chantá Aaronta, wawasnintapis chumpiswan chumpiykunki, umasninkutapis uma maytʼunaswan maytʼuykunki. Ajinamanta paykuna, jinallataj wawasninkoj wawasninpis sacerdotes kanqanku, chayqa uj ley kanqa unay wataspaj.+ Ajinata Aaronta, wawasnintawan churanki sacerdotes kanankupaj.*+ 10  ”Chantaqa torillota apanki tinkukuna toldoj ñaupaqenman. Chaypitaj Aaronwan wawasninwanqa chay torilloj umanman makisninkuta churachunku.+ 11  Chaymantataj chay torillota ñakʼanki* tinkukuna toldo punkupi, Jehová Diospa ñaupaqenpi.+ 12  Chantá dedoykita yawarninman chhapuykurispa altarpa wajrasninta jawiykunki.+ Chay puchoj yawartataj altar uraman jichʼaykunki.+ 13  Chaymantaqa chʼunchulasmanta, higadomantawan wirasninta orqhoranki.+ Orqhollankitaj iskaynin riñonesninta wirantinta. Tukuy chaytataj altar patapi qʼolachinki.*+ 14  Torilloj aychantataj, qarantawan wanuntawanqa ruphaykuchinki campamentomanta* jawapi. Chay torilloqa jucharayku ofrenda kanqa. 15  ”Chantá chay iskay carnerosmanta ujninpa umanman Aaronwan wawasninwan makisninkuta churachunku.+ 16  Chay carnerota ñakʼaspataj, yawarninwan chʼajchunki altarpa muyuynintinta.+ 17  Chantá carnerota chhikan chhikanta khuchuranki. Chʼunchulasnintawan+ chakisnintawantaj mayllanki. Chay khuchurasqaykitataj ladonpurata altar pataman churanki, jinallataj umantapis. 18  Ajinata ruwaspa tukuynin carnerota altar patapi qʼolachinki. Chayqa Jehová Diospaj qʼolachina ofrenda, ima munayta qʼaparispa+ sonqonta tiyaykuchinanpaj. Chayqa Jehová Diospaj ninapi qʼolachina ofrenda. 19  ”Chaymantaqa chay ujnin carneroj umanmanñataj Aaronwan wawasninwan makisninkuta churachunku.+ 20  Chantaqa chay carnerota ñakʼaspa, uj chhika yawarninwan Aaronpa paña ninrinpa ura puntanta jawiykunki. Wawasninmanpis jawiykullankitaj paña ninrisninkoj ura puntanta, jinallataj paña makisninkoj machu dedosninkuta, paña chakisninkoj machu dedosninkutapis. Chay puchoj yawarwantaj altarpa muyuynintinta chʼajchunki. 21  Chantá altar patapi kaj uj chhika yawarwan, uj chhika santo aceitewan+ ima Aaronman, ropasninmanwan chʼajchuykurinki, jinallataj wawasninman, ropasninkumanpis. Ajinamanta Aaronwan wawasninwanqa Diospaj tʼaqasqa kanqanku, jinallataj ropasninkupis.+ 22  ”Chantataj orqhonki carneroj wiranta, wira chupanta, chʼunchula wirasninta, hígado wiranta, iskaynin riñonesninta wirantinta,+ paña piernantawan. Chay carnerotaqa ñakʼanki sacerdotesta churanapaj.+ 23  Oqharillankitaj uj muyu tʼantata, aceitewan ruwasqa tʼantata,* uj tortillatawan. Chaykunaqa kashan Jehová Diospa ñaupaqenpi mana levadurayoj tʼanta canastapi. 24  Chaykunatataj churanki Aaronpa makisninman, jinallataj wawasninpa makisninkumanpis, kayman jaqaymantaj kuyuchinki kuyuchisqa ofrendata jina Jehová Diospa ñaupaqenpi. 25  Chaykunata makinkumanta oqhariytawantaj altarpi qʼolachinki, qʼolachina ofrenda patapi. Chayqa Jehová Diospaj ninapi qʼolachina ofrenda, ima munayta qʼaparispa Jehová Diospa sonqonta tiyaykuchinanpaj. 26  ”Chantá Aaronta sacerdoteta churanaykipaj+ ñakʼasqayki carneroj pechonta orqhospa, kayman jaqayman kuyuchinki kuyuchisqa ofrendata jina Jehová Diospa ñaupaqenpi. Chay pechotaj qanpaj kanqa. 27  Aaronwan wawasninwan sacerdotes churasqa kanankupaj+ jaywarqanki chay carneromantaqa kay imasta tʼaqanki: pechonta, piernantawan, mayqenkunatachus kayman jaqayman kuyucherqanki chaykunata. 28  Israelitasqa khuska mikhurikuy ofrendasta+ jaywaspa, Jehová Diospaj tʼaqanankupuni tiyan+ pechonta, piernantawan. Chay tʼaqasqankutaj Aaronpaj, wawasninpajwan kanqa. Chayqa unaypaj uj ley kanqa israelitas juntʼanankupaj. 29  ”Aaronpa sacerdote ropasnintaqa+ aswan qhepaman wawasninmanta kajkuna churakonqanku,+ maypachachus aceitewan jichʼaspa sacerdotes kanankupaj churasqa kanqanku chaypacha. 30  Aarón wañupojtin, mayqen wawanpis cuentanmanta sacerdote yaykojqa qanchis diasta+ chay ropasta churakonqa, tinkukuna toldoman yaykuspa santo lugarpi ruwanasninta ruwananpaj. 31  ”Sacerdotesta churanapaj ñakʼasqayki carneroj aychantaqa, uj santo lugarpi chayachinki.+ 32  Aaronwan wawasninwantaj chay carneroj aychanta mikhonqanku,+ canastapi kashan chay tʼantatawan, tinkukuna toldo punkupi. 33  Chaykunaqa perdonta tarinankupaj jaywasqa karqa, sacerdotes kanankupaj churasqa kashajtinku,* Diospajtaj tʼaqasqa kashajtinku. Chaykunataqa paykunalla mikhonqanku. Mana sacerdotechu kaj runatajrí* mana chaytaqa mikhunanchu tiyan, Diospaj tʼaqasqa kasqanrayku.+ 34  Sichus qʼayantinpaj chay carneroj aychan, tʼanta ima puchunman chayqa, ninapi ruphachinki+ ama pipis mikhunanpaj, imaraykuchus chayqa santomin. 35  ”Ajinata qanqa Aaronpaj ruwanki, wawasninpajwan, imaynatachus noqa kamachisusqayman jina. Paykunataqa qanchis diaspi sacerdotes kanankupaj churanki.*+ 36  Sapa diataj jucharayku ofrenda torillota Diosman jaywanki. Chaytaqa ruwanki juchasmanta perdonta mañanapaj, altarpis llimphuchasqa kananpaj. Chantá altarta aceitewan chʼajchuykunki Diospaj tʼaqasqa kananpaj.+ 37  Altartaqa qanchis diasta llimphuchanki. Ajinamanta chay altarqa Diospaj tʼaqasqa kanqa, may llimphutaj.+ Chay altarmanqa Diospaj tʼaqasqa kajkunalla qayllaykuyta atinku. 38  ”Altarpeqa sapa día jaywanki uj watayoj iskay carnerosta, chaytaqa ruwanki mana qonqaspa.+ 39  Ujnin maltón carnerotaqa tutamanta jaywanki, ujnintataj ña chʼisiyaykushajtinña.*+ 40  Ñaupaj kaj maltón carnerotaqa jaywanki uj kilo jina* sumaj ñutʼu jakʼutawan, casi uj litro* aceitewan chajrusqata. Jaywallankitaj casi uj litro vino ofrendata. 41  Chay ujnin maltón carnerotataj ña chʼisiyaykushajtinña* jaywanki, jakʼutawan vino ofrendatawan khuska, tutamanta jaywarqanki ajinata. Chayqa Jehová Diospaj ninapi qʼolachina ofrenda, ima munayta qʼaparispa sonqonta tiyaykuchinanpaj. 42  Chay qʼolachina ofrendastaqa mirayniykichejpis Jehová Diosman jaywanankupuni tiyan, tinkukuna toldo punkupi. Chaypi noqaqa qankunaman rikhurispa qanman parlasqayki.+ 43  ”Noqaqa chaypi israelitasman rikhurisaj. Chay lugartaj noqapaj tʼaqasqa kanqa, chaypi jatun kayniypa kʼanchaynin+ kasqanrayku. 44  Noqapaj tʼaqasaj tinkukuna toldota, altarta ima. Chantá noqapaj tʼaqallasajtaj Aaronta, wawasnintawan+ sacerdotesniy kanankupaj. 45  Noqamin israelitas ukhupi tiyakusaj, Diosninkutaj kasaj.+ 46  Ajinamanta paykuna yachanqanku noqa Jehová Diosninku kasqayta, pichus paykunata Egipto jallpʼamanta orqhomorqani, paykuna ukhupi tiyakunaypaj+ chay. Noqamin Jehová Diosninkoqa kani.

Sutʼinchaykunasnin

Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Puñay: waj lugarespi ninku ñatuy.
Chay muyu tʼantasqa chaupinpi juskʼuyoj karqa.
Efodqa uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Glosariopi efod nisqata leeriy.
Chayri “efodpa ukhunman churakun chay mana mangasniyoj ropata”.
Chayri “santa qori cintata”.
Chay santo aceitetaqa uj runaj umanman jichʼaykoj kanku uj cargota japʼinanpaj.
Hebreo parlaypeqa nin, “Aaronpa makisninta, wawasninpa makisnintawan juntʼachinki”.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Chayri “ruphachinki”.
Campamentoqa ashkha toldo wasis.
Chay tʼantaqa chaupinpi juskʼuyoj karqa.
Mana sacerdotechu kaj runa nispaqa parlashan mana Aaronpa familianmantachu kaj runamanta.
Hebreo parlaypeqa nin, “makisninku juntʼachisqa kashajtin”.
Hebreo parlaypeqa nin, “makisninkuta juntʼachinki”.
Chayqa kanman karqa inti yaykupusqantawan, niraj laqhayaykushajtin.
Chayri “uj efata chunkaman tʼaqasqamanta ujnin parten”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj hin medidaj cuarton”. Uj hin medidaqa karqa 3,67 litros. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayqa kanman karqa inti yaykupusqantawan, niraj laqhayaykushajtin.