Éxodo 28:1-43

  • Sacerdotespaj ropas (1-5

  • Efod (6-14)

  • Pechera (15-30)

    • Urimwan Tumimwan (30)

  • Mana mangasniyoj ropa (31-35)

  • Uma maytʼunapaj oro cinta (36-39)

  • Sacerdotespaj waj ropas (40-43)

28  ”Wajyachimuy hermanoyki Aaronta,+ wawasnin Nadabta, Abihuta,+ Eleazarta, Itamarta+ ima. Paykunatataj israelitas ukhumanta tʼaqay sacerdotesniy kanankupaj.+  Hermanoyki Aaronpajqa sacerdote ropasta ruwapuy, sumajpaj qhawasqa kananpaj, kʼachitu vistisqataj kananpaj.+  Qan parlay tukuy yachayniyojkunawan, pikunamanchus noqa yachayta qoni chaykunawan,+ Aaronpaj ropasta ruwapunankupaj, noqapaj tʼaqasqa sacerdotey kananpaj.  ”Paykunaqa kay ropasta ruwanqanku: pecherata,+ efodta,*+ mana mangasniyoj ropata,+ pallayniyoj camisonta,* uma maytʼunata,+ chumpitawan.+ Paykunaqa chay sacerdote ropasta ruwanqanku hermanoyki Aaronpaj, wawasninpajwan, paykuna sacerdotesniy kanankupaj.  Chay yachayniyoj runasqa chay ropasta ruwanqanku oromanta, azul hilomanta, kulli hilomanta,* puka qʼaytumanta, sumaj linomantawan.  ”Efodtaqa awanqanku azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa linowan ima, oro hiloswantaj bordaykonqanku.+  Chantapis iskay telitas kallanqataj hombrosninman japʼichisqas, Efodpa iskaynin pata kantusninta tinkuchinapaj.  Chay efodpeqa kikinpi uj chumpi japʼichisqa kanqa watakunanpaj. Chay chumpitaj awasqa+ kanqa orowan, azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima.  ”Chantá iskay ónice nisqa valorniyoj rumispi,+ Israelpa wawasninpa sutisninkuta churanki.+ 10  Chay sutistaqa churanki kurajmanta qallarispa sullkʼapi tukuchispa. Ujnin rumimanqa churanki sojta sutista, ujnin rumimanpis sojta sutisllatataj. 11  Chaytaqa ruwanqa rumipi sutista churayta yachaj runa. Chay iskay rumispeqa churanqa Israelpa wawasninpa sutisninta sello ñitʼinata jina.+ Chantá chay rumista churaykuchinki oromanta ruwasqa japʼichinasman. 12  Chay iskaynin rumistataj japʼichinki efodpa hombrosninman, Israelpa wawasnin yuyarisqa kanankupaj.+ Aarontaj chay sutista puraj lado hombrosninpi apaykachanqa Jehová Diospa ñaupaqenpi, ajinamanta israelitas yuyarisqa kanankupaj. 13  Chantá oromanta japʼichinasta ruwanki. 14  Ruwallankitaj iskay tʼullkusqa* watusta oro puritu hilosmanta.+ Chay watustataj pasachinki oro japʼichinasninta.+ 15  ”Juzgana pecheratapis+ sumajta bordaykunki. Chaytaqa efodta jinallataj bordanki orowan, azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa linowan ima.+ 16  Chay pecheraqa doblasqa kajtin cuadrado kanqa. Sapa ladonmantaj uj maki cuarta* midenqa. 17  Chay pecheraj patanmantaj churanki japʼichinasniyoj rumista, tawa filasta. Ñaupaj kaj filamanqa churanki rubí rumita, topacio rumita, esmeralda rumitawan. 18  Iskay kaj filamantaj churanki turquesa rumita, zafiro rumita, jaspe rumitawan. 19  Kinsa kaj filamanqa churanki léshem rumita,* ágata rumita, amatista rumitawan. 20  Tawa kaj filamantaj churanki crisólito rumita, ónice rumita, jade rumitawan. Chay tukuynin rumisqa oro japʼichinaswan japʼichisqas kanqanku. 21  Chay rumisqa 12 kanqanku, Israelpa wawasnin mashkhachus kanku chayman jina. Sapa rumipeqa uj suti ruwasqa kanqa sello ñitʼina jina, 12 aylluspa* sutisnin. 22  ”Chaymantataj pecherapaj oro puritu hilosmanta tʼullkusqa watusta ruwanki.+ 23  Pecherapaj ruwallankitaj oromanta iskay anillosta. Chaytataj pecheraj puraj lado pata esquinasninman japʼirachinki. 24  Chantá chay iskay oro watustaqa pasachinki pecheraj pata esquinasninpi kaj iskay anillosninta. 25  Chay iskaynin oro watuspa pata puntasnintataj, pasachinki efodpa puraj lado hombrosninpa iskay japʼichinasninta. Ajinamanta pecheraqa efodpa ñaupaqenpi warkhusqa kananpaj. 26  Chantá ruwallankitaj oromanta iskay anillosta. Chaykunatataj churanki pecheraj ura esquinasninman ukhu ladonman, efod qhawarisqata.+ 27  Ruwallankitaj oromanta iskay anillosta, maypichus chumpi efodpi japʼichisqa kanqa chaypi, efodpa ñaupaqenpi, hombrosmanta aswan urapi, awasqa chumpimanta patanejpi.+ 28  Ajinamanta pecheraj anillosninwan efodpa anillosninwan japʼichisqas kanqanku azul qʼaytuwan. Ajinamanta pecheraqa efodpa chumpin patannejpi qhepakunanpaj, efodpa patanmantataj ama kuyunanpaj. 29  ”Aaronqa santo lugarman* yaykuspa, pechon* patapi apanqa juzgana pecherapi Israelpa wawasninpa sutisninku churasqata. Ajinamanta israelitas yuyarisqapuni kanankupaj Jehová Diospa ñaupaqenpi. 30  Chay juzgana pechera ukhumantaj churaykunki Urimtawan Tumimtawan.*+ Ajinamanta Aaronqa chayta pechon* patapi apanqa Jehová Diospa ñaupaqenman yaykunanpaj. Israelitasta juzganapaj imastachus apaykachakun chay imastaqa, Aaronqa pechonpi apanqapuni Jehová Diospa ñaupaqenman yaykunanpaj. 31  ”Efodpa ukhunman churakunanpajtaj, mana mangasniyoj ropata ruwanki azul hilomanta.+ 32  Chay mana mangasniyoj ropaqa cuelloyoj kanqa. Chay cuellonpa kantusnintaj sumaj awasqa kanqa fierro chalecoj* kunkan jina, ama llikʼikunanpaj. 33  Chay mana mangasniyoj ropaj ura kantusninmantaj tʼikanchasta churanki granadasta jina: azul hilomanta, kulli hilomanta, puka qʼaytumantawan. Chay chaupisninmantaj oromanta campanillasta muyuynintinman warkhuranki. 34  Chaytaqa chajrusqata churanki ujta oro campanillata, ujtataj granadata. Ajinata chay mana mangasniyoj ropaj ura kantusninta muyurichinki. 35  Chay mana mangasniyoj ropataqa Aarón churakonqa sacerdote ruwanasninta ruwananpaj. Chay campanillasqa chhulloj chhulloj nispa sonanqanku santo lugarman Jehová Diospa ñaupaqenman yaykushajtin, llojsimushajtintaj. Ajinamanta Aarón ama wañunanpaj.+ 36  ”Chantá oro puritumanta uj cintata ruwallankitaj lliphipishajta. Chaymantaj uj sello ñitʼinata jina ruwanki, nenqataj: ‘Jehová Diosmin llimphoqa’,+ nispa. 37  Chay lliphipej oro cintatataj azul qʼaytuwan sumajta wataykunki, uma maytʼunaj ñaupajninman.+ 38  Chay cintataqa Aarón frentenpi apanqa. Sichus israelitas Diospaj ofrendasta apasqankupi juchallikonqanku chayqa, Aarón chay juchasninkuta apanqa.+ Chay ofrendasninkoqa Diospaj tʼaqasqa kanku, mayqenkunatachus israelitas apamonqanku chaykuna. Chay cintaqa Aaronpa frentellanpipuni kanqa, israelitas Jehová Diospa ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kanankupaj. 39  ”Pallayniyoj camisontaqa awanki sumaj lino hilowan, uma maytʼunatapis sumaj lino hilollawantaj awanki. Chantá awallankitaj uj chumpita.+ 40  ”Aaronpa wawasninpajpis+ ruwallankitaj camisonesta, chumpista, uma maytʼunasta ima,* paykuna sumajpaj qhawasqa kanankupaj, kʼachitu vistisqataj kanankupaj.+ 41  Ajinata hermanoyki Aaronta, wawasnintawan vistiykunki. Chaymantataj umasninkuman aceitewan jichʼaykuspa+ paykunata churanki sacerdotes kanankupaj,*+ noqapajtaj tʼaqanki. Ajinamanta paykunaqa sacerdotesniy kanqanku. 42  Chantá linomanta cortosta* ruwapullankitaj qʼala ukhunkuman churakunankupaj.+ Chay cortostaj chayanqa cinturankumanta piernankukama. 43  Chay ropastaqa Aaronwan wawasninwan churakonqanku tinkukuna toldoman yaykunankupaj chayri altarman qayllaykuspa santo lugarpi sirvinankupaj. Ajinamanta ama juchallikunankupaj, nitaj wañunankupaj. Chayqa unaypaj uj ley kanqa Aaronpaj, mirayninpajpis.

Sutʼinchaykunasnin

Efodqa uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Glosariopi efod nisqata leeriy.
Chayri “cuadraditosniyoj camisonta”.
Chayri “morado hilomanta”.
Chayri “kʼuyusqa”.
Uj maki cuartaqa kanman 22,2 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Mana yachakunchu mayqen valorniyoj rumipunichus kasqan. Ichapis karqa ámbar rumi, jacinto rumi, ópalo rumi chayri turmalina rumi.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Santo lugar nispaqa yupaychana toldomanta parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “sonqon”.
Glosariopi Urim, Tumim nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “sonqon”.
Fierro chalecotaqa churakoj kanku guerraman rinankupaj.
Sacerdotespa uma maytʼunankoqa mana kikinchu karqa kuraj kaj sacerdotej uma maytʼunanwanqa.
Hebreo parlaypeqa nin, “makisninkuta juntʼachinki”.
Corto: waj lugarespi ninku calzona.