Éxodo 27:1-21

  • Ofrenda qʼolachina altar (1-8)

  • Patio (9-19)

  • Candeleropaj aceite (20, 21)

27  ”Ruwallankitaj uj altarta acacia maderamanta.+ Chay altarqa cuadrado kanqa. Sapa ladonman kanqa iskay metros 20 centimetrosniyoj, sayayninmantaj kanqa uj metro 30 centimetrosniyoj.*+  Altarpa tawantin esquinasninpeqa kikinmanta llojsej wajrasta+ ruwanki chay altarwan ujlla kananpaj. Chay altartataj tukuyninta cobrewan forraykunki.+  Chantá ruwallankitaj ushpha* wijchʼuna baldesta, palasta, fuentesta, trinchesta, brasa apaykachanasta ima. Altarpa tukuy imasnintaqa cobremanta ruwanki.+  Chantá altarpaj ruwallankitaj cobremanta uj rejillata. Chay rejillaj tawantin esquinasninmantaj, cobrellamantataj anillosta churanki.  Chay rejillataqa altar ukhuman churanki, kantusnin uraman, altarpa khuskanninman.  Chantá ruwallankitaj kʼaspista acacia maderamanta. Chaykunatataj cobrewan forraykunki.  Chay kʼaspistaqa anillosninta pasachinki, altarpa iskaynin ladosninpi kananpaj, chay kʼaspismanta oqharispa altarta apanaykichejpaj.+  Altartaqa tablasmanta ruwanki uj cajonta jina, patantapis urantapis juskʼullata. Chaytaqa ruwanki imaynatachus kay orqopi rikuchiyki chayman jina.+  ”Chantá yupaychana toldopaj uj patiota ruwanki.+ Lloqʼe* ladomanqa muyuykuchinki sumaj kʼantisqa linomanta cortinaswan. Chay lloqʼe ladoqa 44 metros khuskanniyoj* kanqa.+ 10  Ruwallankitaj cobremanta 20 kʼaspista, 20 chukustawan. Chay kʼaspispa ganchosninwan japʼichinasninwantaj* qolqe metalmanta kanqa. 11  Patioj paña* ladonpis cortinasniyojllataj kanqa, midenqataj 44 metros khuskanniyoj.* Chay paña ladonpajqa ruwanki cobremanta 20 kʼaspista, 20 chukustawan. Chay kʼaspispa ganchosninwan japʼichinasninwantaj* qolqe metalmanta ruwasqa kanqa. 12  Patioj wasa* ladonpipis cortinas kallanqataj, 22 metros 20 centimetrosniyoj* patioj anchonpaj. Chaypajqa ruwallankitaj chunka kʼaspista, chunka chukustawan. 13  Patioj anchonqa ñaupaj* ladonman 22 metros 20 centimetrosniyoj* kanqa. 14  Punkoj ujnin ladonpeqa sojta metros khuskanniyoj* cortinas kanqa, kinsa kʼaspisniyoj, kinsa chukusniyoj.+ 15  Punkoj ujnin ladonpipis sojta metros khuskanniyoj* cortinas kallanqataj, kinsa kʼaspisniyoj, kinsa chukusniyoj. 16  ”Patio punkupaj cortinaqa largonman jisqʼon metrosniyoj kanqa.* Awasqataj kanqa azul hilowan, kulli hilowan,* puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima.+ Kʼaspisnenqa tawa kanqa, tawa chukus patapi sayasqas.+ 17  Patiota muyurej tukuynin kʼaspisqa kanqa qolqe metalmanta japʼichinasniyoj, ganchosniyoj ima. Sayachina chukusnintaj cobremanta kanqa.+ 18  Patioqa largonman kanqa 44 metros khuskanniyoj,+ anchonmantaj 22 metros 20 centimetrosniyoj, sayayninmantaj kanqa iskay metros 20 centimetrosniyoj.* Chay patiota muyurej telasqa awasqa kanqa sumaj kʼantisqa linomanta, chukusnintaj kanqa cobremanta. 19  Yupaychana toldopi ruwanapaj tukuy imasnenqa cobremanta ruwasqa kanqa, jinallataj estacasnin, patioj estacasninpis.+ 20  ”Israelitasta kamachiy sumajnin aceite de olivata apamunankuta kʼanchachinapaj. Chaywan mecheros kʼanchanallankupajpuni.+ 21  Aaronwan wawasninwan cuentayoj kanqanku chay mecherosta Jehová Diospa ñaupaqenpi kʼanchachinankupaj inti yaykupusqanmantapacha sutʼiyamunankama.+ Ajinata kʼanchanqa tinkukuna toldo ukhupi, cortinamanta jawapi, maypichus trato ruwasqamanta arca* nisqa caja kashan chay jawapi.+ Chayta israelitasqa ruwanankupuni tiyan, jinallataj mirayninkupis. Chayqa uj ley churasqa kanqa unay wataspaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Largonman kanqa phishqa codos, anchonman kanqa phishqa codos, sayayninmantaj kanqa kinsa codos”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “wirarara ushpha”. Wirarara ushpha nishan imaraykuchus uywa wañuchisqasta qʼolachejtinku wira sutʼuykoj. Chayrayku ushphaqa wirarara karqa.
Hebreo parlaypeqa nin, “Sur”.
Hebreo parlaypeqa nin, “100 codosniyoj”.
Chayri japʼichinapaj “anillosninwantaj”, “argollasninwantaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Norte”.
Hebreo parlaypeqa nin, “100 codosniyoj”.
Chayri japʼichinapaj “anillosninwantaj”, “argollasninwantaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “50 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “inti yaykuy”.
Hebreo parlaypeqa nin, “Inti llojsimuy”.
Hebreo parlaypeqa nin, “50 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “15 codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “15 codosniyoj”.
Chayri “morado hilowan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “20 codos kanqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman kanqa 100 codos, anchonmantaj 50 codos, sayayninmantaj phishqa codos”.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arca”.