Éxodo 26:1-37

  • Diosta yupaychana toldo (1-37)

    • Diosta yupaychana toldopaj telas (1-14)

    • Marcoswan chukusninwan (15-30)

    • Ukhu cortina, punku cortina ima (31-37)

26  ”Yupaychana toldotaqa+ chunka telasmanta ruwanki. Chay telasqa sumaj kʼantisqa lino hilomanta awasqa kanqa. Chay telaspitaj querubinesta*+ bordanki, azul hilowan, kulli hilowan,* puka qʼaytuwan ima.+  Tukuynin telasqa+ uj tamañolla kanqanku, largonmanqa kanqa 12 metros khuskanniyoj, anchonmantaj kanqa casi iskay metrosniyoj.*  Phishqa telasta siraykuspa uj telallaman tukuchinki, chay waj phishqa telastapis siraykuspa uj telallaman tukuchinki. Ajinamanta iskay jatuchaj telas kananpaj.  Chay iskaynin telasta japʼichinapajqa ujnin telaj puntanman azul qʼaytumanta ninrista siraykunki, ujnin telaj puntanmanpis ninrista siraykullankitaj.  Ñaupaj kaj telaj puntanmanqa 50 ninrista siraranki, ujnin kaj telaj puntanmanpis 50 ninrisllatataj siraranki. Ajinamanta ninrispurata japʼichinaykipaj.  Chantá ruwallankitaj oromanta 50 ganchosta, chaykunawan iskaynin telasta japʼirachinaykipaj. Jinamanta yupaychana toldopajqa uj telalla kanqa.+  ”Chantá awallankitaj cabra pelomanta*+ 11 telasta, yupaychana toldota qhatanapaj.+  Chay 11 telasqa uj tamañolla kanqanku, largonman kanqa 13 metrosniyoj, anchonmantaj kanqa casi iskay metrosniyoj.*  Phishqa telasta siraykuspa uj telallaman tukuchinki, sojta telastapis siraykuspa uj telallamantaj tukuchinki. Chantá yupaychana toldoj punku patanpi sojta kaj telamanta khuskan puchojtaqa, doblaykuspa kutiykuchipunki. 10  Chay iskaynin telasta japʼichinaykipajqa, uj telaj puntanman 50 ninrista siraykunki, ujnin kaj telaj puntanmanpis 50 ninrisllatataj siraykunki. 11  Chantaqa 50 ganchosta cobremanta ruwanki. Chaykunawantaj chay iskay telasta ninrisninmanta japʼirachinki. Ajinamanta uj telalla kananpaj. 12  Yupaychana toldoj wasa ladonpeqa khuskan tela puchonqa. Chaytaqa warkhusqallata saqenki. 13  Yupaychana toldoj puraj ladosninpi warkhusqa kanqa chay telaqa, sapa ladoman 44 centimetroswan* kuraj kanqa linomanta awasqa telamantaqa. Ajinamanta chay toldota puraj ladosninmanta tapaykunanpaj. 14  ”Chay toldota qhataykunaykipajqa, ruwallankitaj uj qhatanata pukaman tiñisqa carnero* qarasmanta. Chay patanman qhataykunaykipajtaj waj qhatanata ruwallankitaj foca* qarasmanta.+ 15  ”Yupaychana toldota ruwanaykipajqa, acacia maderamanta marcosta ruwanki.+ Chay marcostataj cheqanta sayarachinki.+ 16  Sapa marcoqa sayayninman tawa metros khuskanniyoj kanqa, anchonmantaj 67 centimetrosniyoj.* 17  Sapa marcotaqa ruwanki iskay japʼichinasqa chakisniyojta. Ajinata ruwanki sapa marcota, yupaychana toldota sayachinaykipaj. 18  Yupaychana toldoj lloqʼe* ladonpajqa 20 marcosta ruwanki. 19  ”Chay 20 marcosta sayachinapajqa qolqe metalmanta ruwanki 40 chukusta.+ Uj marcoj iskay chakisninpajqa iskay chukusta ruwanki. Chay ujkunapajpis kikillantataj ruwanki, sapa marcoj iskay chakisninpaj iskay chukusta.+ 20  Yupaychana toldoj paña* ladonpajpis 20 marcosllatataj ruwanki. 21  Chay marcosta sayachinaykipajtaj qolqe metalmanta ruwallankitaj 40 chukusta. Uj marcota sayachinaykipajqa iskay chukus kanqa. Chay ujnin marcosta sayachinaykipajpis sapa ujpaj iskay chukus kanqa. 22  Yupaychana toldoj wasa ladonpajqa* sojta marcosta ruwanki.+ 23  Iskay marcostawan ruwanki yupaychana toldoj wasa ladonpi esquinasninman sayachinaykipaj. 24  Chay marcosqa iskay maderasmanta ruwasqa kanqa, sayachispataj pata kantusninta kʼaskanachinki, maypichus ñaupaj kaj anillo kanqa chaypi. Ajinata sayachinki puraj lado esquinasninpi. 25  Yupaychana toldoj wasa ladonpi tukuynin marcosqa pusaj kanqa. Chaykunatataj sayachinki qolqe metalmanta ruwasqa 16 chukusman churaykuspa. Uj marcota sayachinaykipajqa iskay chukus kanqa. Chay ujnin marcosta sayachinaykipajpis sapa ujninpaj iskay chukusllataj kanqa. 26  ”Yupaychana toldoj lloqʼe ladonpi marcosta japʼichinaykipajqa, acacia maderamanta phishqa sujetana kʼaspista ruwanki.+ 27  Paña ladonpi marcosta japʼichinaykipajpis phishqa sujetana kʼaspisllatataj ruwanki. Phishqatataj ruwanki wasa ladonpaj.* 28  Ujnin sujetana kʼaspitaqa pasachinki ujnin kantunmanta ujnin kantunkama, marcospa chaupinpi ninrista churanki chayninta. 29  ”Chay marcostaqa orowan forraykunki.+ Chay marcospajtaj anillosta oromanta ruwanki, chayninta chay sujetana kʼaspista pasachinaykipaj. Chay kʼaspistapis orollawantaj forraykunki. 30  Ajinata yupaychana toldota ruwanki, imaynatachus kay orqopi rikuchiyki chay kikinta.+ 31  ”Ruwallankitaj uj cortinata+ azul hilomanta, kulli hilomanta, puka qʼaytumanta, sumaj kʼantisqa lino hilomantawan. Chay cortinapitaj querubinesta bordanki. 32  Chantá ruwallankitaj acacia maderamanta tawa machonesta,* orowantaj forraykunki. Chay machonestataj sayaykuchinki, qolqe metalmanta ruwasqa tawa chukusman churaykuspa. Chantá chay machonesman chay cortinata japʼiykuchinki oromanta ruwasqa ganchoswan. 33  Chay cortinaqa warkhusqa kanqa, telasta ganchoswan japʼirachinki chay urapi. Chay cortina ukhumantaj apaykunki trato ruwasqamanta arca nisqa cajata.*+ Chay cortinaqa tʼaqanqa Santo Lugarta,+ Aswan Santo Lugarmanta.+ 34  Chantá trato ruwasqamanta arcata* tapaykuspa, Aswan Santo Lugar nisqaman apaykunki. 35  ”Mesatataj churanki cortinamanta jawaman, yupaychana toldoj paña ladonman. Candelerotataj*+ churanki mesaj chimpanman, yupaychana toldoj lloqʼe ladonman. 36  Chay toldo punkupajqa, uj cortinata awanki azul hilowan, kulli hilowan, puka qʼaytuwan, sumaj kʼantisqa lino hilowan ima.+ 37  Chay cortinata warkhuykunaykipajqa, phishqa machonesta ruwanki acacia maderamanta, orowantaj forraykunki. Ganchosnintapis oromanta ruwanki. Chantá ruwallankitaj cobremanta phishqa chukusta, chay machonesta sayachinaykipaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “morado hilowan”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonmanqa kanqa 28 codosniyoj, anchonmantaj kanqa tawa codosniyoj”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Wakin lugarespi cabrasqa pelosapas kanku. Chayrayku cabra pelota phushkanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman kanqa 30 codosniyoj, anchonmantaj kanqa tawa codosniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sapa ladoman uj codo”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Focaqa yakupi kausaj animal.
Hebreo parlaypeqa nin, “sayayninman 10 codos kanqa, anchonmantaj uj codo khuskanniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sur”.
Hebreo parlaypeqa nin, “norte”.
Hebreo parlaypeqa nin, “wasa ladonpaj, inti yaykuy ladonpajqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “inti yaykuy ladonpaj, wasa ladonpaj”.
Chayri “columnasta”.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arca nisqa cajata”.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arcata”.
Chayri “Candelabrotataj”.