Éxodo 25:1-40

  • Diosta yupaychana toldopaj ofrendas (1-9)

  • Arca nisqa caja (10-22)

  • Mesa (23-30)

  • Candelero (31-40)

25  Jehová Diosqa Moisesta nerqa:  “Niy israelitasman noqapaj ofrendasta apamunawankuta, sapa ujninku sonqonkupi munasqankuman jina.+ Qankunataj chayta japʼinkichej.  Kay jina ofrendasta japʼinkichej: orota,+ qolqe metalta,+ cobreta,+  azul hilota, kulli hilota,* puka qʼaytuta, sumaj linota, cabra pelota,  pukaman tiñisqa carnero* qarasta, foca* qarasta, acacia maderasta,+  mecherospaj aceiteta,+ jinallataj balsamotapis. Chay balsamoqa kanqa santo aceitepaj,+ sumajta qʼapaj inciensopajwan.+  Chantá japʼillankichejtaj ónice valorniyoj rumista, waj valorniyoj rumistawan efodman,*+ pecheramanwan churanapaj.+  Noqata yupaychanawaykichejpaj uj toldo wasita* ruwapuwankichej, noqataj qankuna ukhupi kasaj.+  Yupaychana toldota, chaypi kanqa chay imastawanqa ruwankichej, imaynatachus noqa rikuchisqayki chay kikinta.+ 10  ”Chantá arca nisqa cajata ruwankichej acacia maderamanta, largonman uj metro 11 centimetrosniyojta, anchonman 67 centimetrosniyojta, sayayninmanpis 67 centimetrosniyojllatataj.*+ 11  Chay cajaj ukhuntawan jawantawanqa oro purituwan forraykunki,+ kantusnintapis orollawantaj muyuykuchinki moldurawan jina.*+ 12  Ruwallankitaj oromanta tawa anillosta. Chaykunatataj churanki arcaj tawantin esquinasninman, chakisnin patitaman. Iskay anillostaqa churanki arcaj ujnin ladoman, iskay anillostataj ujnin ladoman. 13  Chantá ruwallankitaj acacia maderamanta kʼaspista. Chaykunatataj orowan forraykunki.+ 14  Chay kʼaspistataj arcaj ladosninpi kaj anillosninta pasachinki, chay kʼaspismanta japʼispa arcata apanapaj. 15  Chay kʼaspisqa arcaj anillosnillanpi kanqa, chaymantaqa ni pi orqhonanchu tiyan.+ 16  Chay arca ukhumanqa churanki pʼalta rumispi* qhelqasaj, chay kamachiykunata.*+ 17  ”Chay arcaj tapantaqa ruwanki oro puritumanta, largonman uj metro 11 centimetrosniyojta, anchonmantaj 67 centimetrosniyojta.*+ 18  Chaymantaqa arcaj tapanpi ruwallankitaj oromanta iskay querubinesta* martillowan takaspa, uj querubinta ujnin kantunpi, ujnintataj ujnin kantunpi.+ 19  Chay querubinestaqa ruwanki tapaj ujnin kantunpi ujta, ujnin kantunpitaj ujninta. 20  Chay querubinespa lijrasnenqa* pataman oqharisqa kanqa, arcaj tapantataj llanthuykonqa.+ Chantapis chay querubinesqa uyapura qhawanasqas kanqanku, tapaman kʼumuykusqastaj. 21  Chaywantaj arcata tapaykunki.+ Chay arca ukhumantaj churaykunki pʼalta rumispi qhelqasaj chay kamachiykunata.* 22  Chay trato ruwasqamanta arcaj* tapan patapi rikhurisuspa qanman parlamusqayki,+ tapanpi kanqa chay iskay querubinespa chaupinkumanta willamusqayki imastachus israelitas ruwanankuta. 23  ”Chantá ruwallankitaj acacia maderamanta uj mesata,+ largonman 89 centimetrosniyojta, anchonman 44 centimetrosniyojta, sayayninmantaj 67 centimetrosniyojta.*+ 24  Chay mesataqa oro purituwan forraykunki, kantusnintapis orollawantaj muyuykuchinki moldurawan jina. 25  Chay mesaj kantusninmanqa maderaswan muyuykuchinki, chay maderasqa anchonman uj maki tʼajllu* kanqa. Chay maderaspa kantusnintapis orollawantaj muyuykuchinki moldurawan jina. 26  Chantá ruwallankitaj oromanta tawa anillosta. Chaykunatataj churanki mesaj tawantin esquinasninman, maykunapichus tawantin chakisnin japʼichisqas kanqa chaynejman. 27  Chay anillosqa kanqa mesata maderaswan muyuykuchinki chay uritapi, chayninta kʼaspista pasachinaykipaj, chay kʼaspismanta japʼispa mesata apanapaj. 28  Chay kʼaspisqa acacia maderamanta kanqa. Chaykunatataj orowan forraykunki, chay kʼaspismanta japʼispa mesata apanapaj. 29  ”Chantá chay mesapaj ruwallankitaj oro puritumanta platosta, vasostawan. Ruwallankitaj yurusta, fuentestawan vino ofrendasta jichʼanapaj.+ 30  Chay mesamanqa churankipuni Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantata.+ 31  ”Chantá martillowan takaspa uj candelerota*+ ruwanki oro puritumanta. Chay candelerojtaqa tiyaponqa: sayanan, chaupi kʼaspin, ramasnin, tʼika chupasnin, mukʼusnin,* tʼikasnin ima. Tukuynintaj kikinmanta ruwasqa kanqa, mana waj wajchu.+ 32  Chay candeleroj chaupi kʼaspinmantaqa sojta ramas llojsenqa, uj ladonman kinsa, uj ladonmantaj kinsa. 33  Ujnin ladopeqa sapa ramapi kinsa tʼika chupas kanqa, almendro tʼikasman rijchʼakoj, mukʼusniyoj, tʼikasniyoj ima. Ujnin ladopipis sapa ramapi kikillantaj kanqa. Ajinata sojtantin ramas llojsenqa chay candeleroj chaupi kʼaspinmanta. 34  Candeleroj chaupi kʼaspinpi kallanqataj tawa tʼika chupas almendro tʼikasman rijchʼakoj, mukʼusniyoj, tʼikasniyoj ima. 35  Chaupi kʼaspimanta ñaupajta sapa ladoman ramas llojsishan chay urapeqa uj mukʼu kanqa. Qhepan kajpi sapa ladoman ramas llojsishan chay urapipis uj mukʼu kallanqataj, qhepan kajpipis kikillantaj kanqa. Ajina kanqa chaupi kʼaspimanta sojta ramas llojsishanku chaykunapi. 36  Candeleroj mukʼusnin, ramasnin, tukuy imasninpis ujlla kanqa, oro puritumanta martillowan takasqa.+ 37  Chay candeleromanqa churanki qanchis mecherosta mechasniyojta. Chay mecherosmantaj ninata japʼichinki kʼanchanankupaj.+ 38  Chantá tenazasnin, brasa apaykachanasninpis oro puritullamantataj kanqa.+ 39  Chay candelerotaqa tukuy imasnintawan ruwanki 34 kilos* oro puritumanta. 40  Chaykunataqa ruwanki imaynatachus kay orqopi rikuchiyki chay kikinta.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “morado hilota”.
Carnero: waj lugarespi ninku mocho, oveja toro.
Focaqa yakupi kausaj animal.
Efodqa uj mandil jina karqa. Chaytataj sacerdotes churakoj kanku. Glosariopi efod nisqata leeriy.
Chayri “carpa wasita”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman iskay codos khuskanniyojta, anchonman uj codo khuskanniyojta, sayayninmanpis uj codo khuskanniyojllatataj”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “ribetewan jina”.
Chayri “testigo jina kaj rumista”.
Chayri “losa rumispi”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman iskay codos khuskanniyojta, anchonmantaj uj codo khuskanniyojta”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “testigo jina kaj rumista”.
Chayri “testigo jina kaj pʼalta rumisniyoj arcaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman iskay codosniyojta, anchonman uj codoyojta, sayayninmantaj uj codo khuskanniyojta”.
Uj maki tʼajlloqa kanman 7,4 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “uj candelabrota”.
Mukʼu: waj lugarespi ninku mutʼu.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj talento”. Uj talentoqa pesarqa 34,2 kilos (1.101 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.