Éxodo 23:1-33

  • Israelitaspaj leyes (1-19)

    • Cheqan kajta ruwanamanta (1-9)

    • Samarikuna pʼunchaymanta, waj fiestasmantawan (10-19)

  • Israelitasta uj ángel pusananta nikun (20-26)

  • Ima jallpʼastachus japʼikapunankumanta (27-33)

23  ”Ama llullakuspaqa imatapis willaraychu.+ Amallataj sajra runata yanapaychu wajkunapaj sajrata wakichej testigo kaspa.+  Ama ashkha runas sajra kajta ruwasqankuraykoqa qanpis kikillantataj ruwaychu. Uj demandapi testigomanta sayaspaqa, ama ashkha runas llullata parlasqankuraykullaqa qanpis llullallatataj parlaychu. Chayta ruwaspaqa justiciata qʼewinki.  Uj wajcha runata uj demandapi juzgashaspaqa ama payman sayakuychu wajcha kasqanraykullaqa.+  ”Sichus enemigoykej chinkachisqan toronta chayri burronta tarinki chayqa, payman qhatipuy.+  Sichus enemigoykej burron cargawan wijchʼukun chayqa, ama qhawallaychu. Astawanqa burronpa carganta phaskaraysiy.+  ”Qankuna ukhupi tiyakoj wajcha runa demandapi kajtenqa, ama justiciata qʼewiychu.+  ”Uj runata llullakuspa juchachashajtinku, ama ima ruwanayki kachunchu chaypeqa. Nillataj wañuchichiychu mana juchayoj runata chayri cheqan runataqa. Sajra runataqa mana cheqan runata jinachu qhawasaj.*+  ”Ama llukʼichikunkichu.* Llukʼeyqa runata mana saqenchu cheqan kajta ruwajta, cheqan runastapis llullata parlachin.+  ”Forasterostaqa ama llakichinkichu. Qanpis Egiptopi forasterollataj karqanki, chayrayku yachanki imaynachus waj runaj llajtanpi tiyakuy kasqanta.*+ 10  ”Sojta watasta jallpʼaykita tarpuspa poqoyninta oqharinki.+ 11  Qanchis kaj watapitaj ama imatapis tarpunkichu, jallpʼasniykita samarichinki. Chay watapi kʼipa poqoytaqa llajtaykimanta wajchas mikhonqanku, chaymanta puchojtataj kʼita animales mikhonqanku. Ajinallatataj ruwanki uvas huertaykiwan, olivo sachʼasniykiwanpis. 12  ”Sojta pʼunchayllata llankʼanki, qanchis kaj pʼunchaypitajrí samarikunki. Ajinamanta toroyki, burroykipis samarinanpaj, esclavaykej wawanpis, forasteropis kallpachakunanpaj.+ 13  ”Tukuy kay nisqasniyta kasuwanki.+ Ama jaykʼajpis waj dioskunaj sutinta oqharinkichu,+ amapuni chayqa simiykimanta uyarikuchunchu. 14  ”Watapi kinsa fiestasta ruwapuwanki.+ 15  Mana Levadurayoj Tʼanta Fiestata ruwanki.+ Qanchis pʼunchaykunata mana levadurayoj tʼantata mikhunki kamachisusqayman jina, abib* killapi,+ maychus fechanpi, chay fechapi Egiptomanta llojsimusqaykirayku. Ama pipis chʼusaj makillaqa noqaman jamuwanqachu.+ 16  Chantá ruwallankitaj Cosecha Fiestata,* tarpusqaykimanta ñaupaj kaj poqoyta oqharispa.+ Ruwallankitaj Cosecha Tukukuy Fiestata*+ tukuynin cosechaykita oqhariytawan. 17  Tukuy qharisqa watapi kinsa kutita renqanku Señor Jehová Diospa ñaupaqenman.+ 18  ”Uywa wañuchisqa ofrendaj yawarnintaqa, ama jaywawankichu levadurayoj imastawan khuskaqa. Fiestasniypi uywaspa wiranta jaywawaspaqa ama puchuchinkichu qʼayantinkama. 19  ”Jallpʼaykimanta ñaupaj kaj aswan sumaj poqoynintaqa apamunki Jehová Diosniykej wasinman.+ ”Cabra uñitaj aychantaqa ama mamanpa lechenpi tʼimpuchinkichu.+ 20  ”Noqa uj angelta kachamusaj ñaupaqeykichejta rinanpaj,+ ñanta rishajtiykichej cuidasunaykichejpaj, chayachisunaykichejpajtaj may jallpʼatachus qankunapaj wakichini chayman.+ 21  Paytaqa sumajta uyarinkichej, nisqantataj kasunkichej. Ama paypa contranta oqharikunkichejchu, manachayqa juchasniykichejta mana perdonanqachu,+ imaraykuchus payqa sutiypi chay imasta ruwanqa. 22  Sichus paypa nisqanta kasunkichej, tukuy ima nisqaytataj ruwankichej chayqa, noqa enemigosniykichejpa enemigonman tukusaj, contraykichejta sayaykojkunamantaj sayaykusaj. 23  Angelneyqa ñaupaqeykichejta rispa pusasonqachej amorreospa jallpʼankuman, hititaspaman, perizitaspaman, cananeospaman, heveospaman, jebuseospaman ima. Noqa paykunataqa chinkachisaj.+ 24  Ama paykunaj diosesninkuman kʼumuykukunkichejchu, amataj chaykunata sirvinaykichejpaj aysachikunkichejchu, nillataj costumbresninkutapis ruwaj churakunkichejchu.+ Manachayqa chay diosesninkuta tʼunarankichej, jinallataj yupaychana rumi pilaresninkutapis.+ 25  Qankunaqa Jehová Diosniykichejta sirvinkichej.+ Paytaj bendicenqa tʼantaykichejta, yakuykichejtawan.+ Noqaqa qankuna ukhumanta onqoykunata orqhosaj.+ 26  Llajtaykichejpeqa ni mayqen warmipis onqoj kashaspa wawitanta pierdenqachu, nillataj mana wawayoj kayta atej warmipis kanqachu.+ Noqaqa ashkha watasta kausachisqaykichej. 27  ”Maymanchus rinkichej chay jallpʼaman niraj chayashajtiykichej, chaypi tiyakojkunaqa ñapis manchachikuwanqankuña.+ Chantapis qankunawan maqanakoj jamoj runasta musphaykachachisaj.* Enemigosniykichejta qankunamanta ayqechisaj.*+ 28  Niraj chayashajtiykichej enemigosniykichejta mayta manchaykuchisaj,+ ñaupaqeykichejmantataj qharqosaj heveosta, cananeosta, hititasta ima.+ 29  Chay runastaqa mana uj watallapichu ñaupaqeykichejmanta qharqosaj. Ajinamanta chay jallpʼa ama chʼinpacha qhepakunanpaj, nitaj kʼita animales chaypi miraykuspa ima sajratapis ruwasunaykichejpaj.+ 30  Pisimanta pisi ñaupaqeykichejmanta paykunata qharqosaj ashkhata miranaykichejkama, chay jallpʼastataj japʼikapunaykichejkama.+ 31  ”Noqa lindesta* churapusqaykichej Puka marmantapacha filisteospa mar qochankukama, chʼin jallpʼamantapacha Éufrates mayukama.+ Chay jallpʼaspi tiyakojkunataqa makisniykichejman jaywaykusaj, qankunataj paykunata ñaupaqeykichejmanta qharqonkichej.+ 32  Ama paykunawanqa ima tratotapis ruwankichejchu, nillataj diosesninkuwanpis.+ 33  Ama paykunata jallpʼaykichejpi tiyakojta saqenkichejchu, ama noqaj contrayta juchallichisunaykichejpaj. Diosesninkutachus yupaychankichej* chayqa, trampa jina kanqa urmachisunaykichejpaj”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana nisajchu mana juchayoj kasqantaqa”.
Llukʼiy: waj lugarespi ninku coimeay.
Chayri “yachanki imaynachus uj forasteroj kausaynin kasqanta”.
Yanapa B15 nisqata leeriy.
Sutikullantaj Semanas Fiesta chayri Pentecostés Fiesta.
Sutikullantaj Chʼujllas Fiesta.
Chayri “Enemigosniykichejta kutirichisaj”.
Chayri “pawichisaj”.
Linde: waj lugarespi ninku lindero.
Hebreo parlaypeqa nin, “sirvinkichej”.