Éxodo 2:1-25

  • Moisés nacekun (1-4)

  • Faraonpa warmi wawanqa Moisesta wawanpaj rejsikapun (5-10)

  • Moisés ayqekun Madianman, Ziporawantaj casarakun (11-22)

  • Dios uyarin israelitas sonqo nanayta waqashasqankuta (23-25)

2  Chaypacha Leví ayllumanta* uj qhareqa casarakorqa Leví ayllullamantataj uj warmiwan.+  Chay warmitaj onqoj rikhurispa uj qhari wawitata nacechikorqa. Kʼacha wawita kajtintaj pakayllapi uywakorqa kinsa killata.+  Manaña astawan pakayta atispataj,+ papiro nisqa totoramanta uj chhoqo canastata* ruwaspa, alquitranman rijchʼakoj machʼawan sumajta llutʼaykorqa ama yaku yaykunanpaj. Chantá wawanta chay canastaman churaykuspa, Nilo mayu kantuman churaykamorqa totoras chaupiman.  Chay wawaj hermanitantaj+ karullamanta qhawamorqa yachananpaj imachus chay wawawan kananta.  Jinapi faraonpa* warmi wawanqa Nilo mayuman bañakoj uraykorqa. Sirvientasnin Nilo mayu kantuta puriykachashajtinkutaj, payqa rikorqa totoras chaupipi uj canastata tuytushajta. Chay ratopachataj esclavanta kacharqa chay canastata oqharinpunanpaj.+  Apamojtintaj, faraonpa wawanqa chay canastata qhawaykuspa rikorqa uj wawitata waqashajta. Chay wawitata khuyakuspataj nerqa: “Kayqa hebreospa wawasninkumanta ujnin”, nispa.  Jinallapi chay wawaj hermanitanqa faraonpa wawanman qayllaykuspa nerqa: “¿Munawajchu uj hebrea warmita wajyanpusunayta, kay wawata ñuñuchispa uywapusunanpaj?”, nispa.  Faraonpa wawantaj nerqa: “Arí, riy wajyarqamuy”, nispa. Chay imillitataj usqhayllata rispa chay wawaj mamallantataj wajyamorqa.+  Faraonpa wawantaj chay warmita nerqa: “Kay wawata apaspa uywanpuway,* noqataj pagapusqayki”, nispa. Chay warmitaj wawata apaspa uywanporqa. 10  Jatunña kajtintaj faraonpa wawanman apaporqa, paytaj chay wawataqa wawanpaj rejsikaporqa.+ Moisés* sutita churaspataj nerqa: “Kay wawataqa yakumanta orqhorqani”,+ nispa. 11  Tiemponman Moisesqa machu jovenña kaspa,* hebreo hermanosninta watukoj rerqa, rikorqataj sinchʼita trabajashasqankuta.+ Rikullarqataj uj egipcio runa ujninkuta maqashasqanta. 12  Moisesqa tukuynejta qhawarispa, ni pita rikuytawan chay maqaj egipciota wañurparicherqa, ayantataj* tʼiyuman pʼampaykorqa.+ 13  Qʼayantintaj llojsispa rikullarqataj iskay hebreostañataj maqanakushajta. Qayllaykuspataj juchayoj kajta nerqa: “¿Imaraykutaj hermanoykita maqashankiri?”,+ nispa. 14  Chay runataj nerqa: “¿Pitaj qanta churasunki kuraj kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipajri? ¿Chay egipcio runata jinachu wañuchiyta munashawanki?”,+ nispa. Moisestaj chayta uyariytawan mancharikuspa sonqonpi nerqa: “Egipcio runata wañuchisqayqa yachakunña”, nispa. 15  Faraonqa chayta yachaytawan, Moisesta wañuchiyta munarqa. Chayrayku Moisesqa faraonmanta ayqekuspa, Madián jallpʼaman tiyakoj riporqa.+ Chayman chayaspataj uj pozo qayllapi tiyaykukorqa. 16  Chaypi tiyasqa kashajtintaj, Madianmanta sacerdotej+ qanchis warmi wawasnin jamorqanku, yakuta orqhospa uywa ujyachinaman juntʼachinankupaj, tatankoj ovejasninman yakuta tomachinankupaj. 17  Chaywanpis waj kutispi jinallataj waj michejkuna jamuspa chay sipaskunata vakiyarqanku. Moisestaj chayta rikuspa mana saqerqachu chay sipaskunata vakiyajta, ovejasninkumantaj yakuta tomacherqa. 18  Chay sipaskuna wasinkuman kutejtinkutaj, tatanku Reuelqa*+ taporqa: “¿Imajtintaj kay kuti aswan usqhayta chayamunkichejri?”, nispa. 19  Paykunataj kuticherqanku: “Uj egipcio runa+ waj michejkuna vakiyashawajtiyku jarkʼakuwayku, ovejasninchejmanpis pay kikin yakuta orqhospa tomachin”, nispa. 20  Tatankutaj nerqa: “¿Kunan maypi kashan chay runari? ¿Imapajtaj saqerparinkichejri? Rispa wajyamuychej, noqanchejwan mikhunanpaj”, nispa. 21  Ajinapi Moisesqa Reuelwan tiyakaporqa. Qhepamantaj Reuelqa wawan Ziporawan+ Moisesta casaracherqa. 22  Chaymanta Ziporaqa uj qhari wawitata nacechikorqa, Moisestaj chay wawanman Guersom*+ sutita churarqa, imaraykuchus pay nerqa: “Kay jallpʼapi forasterolla kani”,+ nispa. 23  Chaymanta unayninman* Egiptomanta reyqa wañuporqa.+ Israelitastaj esclavosllapuni kasqankumanta may phutisqas kasharqanku, qhaparikusharqankutaj. Ajinata paykunaqa esclavos kasqankumanta Diosmanta* yanapata mañakuspa qhaparikushallarqankupuni.+ 24  Diostaj uyarerqa sonqo nanayta waqashasqankuta,+ yuyarikorqataj Abrahanwan, Isaacwan, Jacobwan tratota ruwasqanmanta.+ 25  Jinamanta Diosqa israelitasta qhawarispa rikorqa mayta sufrishasqankuta.

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “arcata”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “ñuñuchinpuway”.
Moisés suteqa niyta munan orqhosqa, nisunman yakumanta salvasqa.
Chayri “kallpayojña kaspa”.
Chayri “cuerpontataj”.
Sutikullantaj Jetró.
Guersom suteqa niyta munan forastero.
Hebreo parlaypeqa nin, “Ashkha pʼunchaykunasninman”.
Chayri “cheqa Diosmanta”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.