Éxodo 14:1-31

  • Israelitas mar qochaman chayanku (1-4)

  • Faraón israelitasta qhatiykun (5-14)

  • Israelitas Puka marta chimpanku (15-25)

  • Egipciosta yaku pʼampaykun (26-28)

  • Israelitas Jehová Diospi creenku (29-31)

14  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa:  “Niy israelitasman, kutirispa jarakunankuta Pihahirot qayllapi, Migdol lugarmanta mar qochaman rinapi, Baal-Zefón chimpapi.+ Chay chimpapi jarakunkichej mar qocha qayllapi.  Faraontaj* israelitasmanta nenqa: ‘Paykunaqa musphaykachashanku.* Chʼin jallpʼapitaj ni mayman riyta atishankuchu’, nispa.  Noqataj saqellasaj faraonqa sonqonta rumiyachispa+ israelitaspa qhepankuta jamunanta. Chaypi rikuchisaj jatun kayniyta faraontawan soldadosnintawan atipaspa.+ Ajinamanta egipciosqa yachanqanku noqamin Jehová Dios kasqayta”,+ nispa. Israelitastaj chayta uyarispa kikinta ruwarqanku.  Chantá Egiptomanta reyman willarqanku israelitas ayqekusqankuta. Chay ratopachataj faraonwan kamachisninwanqa mayta pesachikorqanku paykunata ripojta saqesqankumanta.+ Nerqankutaj: “¿Imatataj kayta ruwanchejri? ¿Imapajtaj israelitasta kacharinchej esclavosninchej kashajtinkuri?”, nispa.  Faraonqa chay ratopacha kamacherqa maqanakuna carretasninta wakichipunankuta, soldadosnintapis tantamunankuta.+  Chantá aparqa 600 sumachaj carretasninta, Egiptomanta tukuy waj carretastawan, sapa carretata soldadosniyojta.  Jehová Diosqa saqellarqa Egiptomanta rey faraón sonqonta rumiyachinanta. Chayrayku faraonqa israelitaspa qhepankuta kachaykukorqa, israelitas ni imamanta manchachikuspa llojsishajtinku.+  Ajinata egipciosqa israelitaspa qhepankuta kachaykukorqanku.+ Israelitasqa jarakusharqanku mar qocha qayllapi, Pihahirot qayllapi, Baal-Zefón chimpapi. Chaypi jarakushajtinkutaj faraonpa caballosnin, carretasnin, caballospi rej soldadosnin, jinallataj tukuy soldadosninpis israelitasta taripaykusharqankuña. 10  Faraón astawanña qayllaykushajtintaj, israelitasqa rikorqanku egipcios jamushasqankuta. Chayrayku paykunaqa maytapuni mancharikorqanku, Jehová Diosmantaj qhaparikorqanku.+ 11  Moisestataj nerqanku: “¿Imapajtaj kay chʼin jallpʼaman wañunaykupaj pusamuwaykuri?+ ¿Manachu Egiptopi sepulturas karqa? ¿Imatataj kayta ruwawaykuri? ¿Wañunaykupajchu Egiptomanta orqhomuwayku? 12  ¿Manachu Egiptollapiraj kashajtiyku nerqayku ‘saqewayku egipciospa esclavosnin kanaykuta’ nispa? Noqaykupajqa aswan allin egipciospa esclavosnin kanayku, kay chʼin jallpʼapi wañunaykumantaqa”,+ nispa. 13  Moisestajrí paykunata nerqa: “Ama manchachikuychejchu.+ Sumajta sayaychej, rikunkichejtaj imaynatachus Jehová Dios kunan salvasonqachej chayta.+ Kunan rikushankichej chay egipciostaqa niña jaykʼajpis rikunkichejñachu.+ 14  Jehová Diosmin cuentaykichejmanta maqanakonqa.+ Qankunaqa pachallanpi kakuychej”, nispa. 15  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “¿Imaraykutaj noqata qhaparikamushawankiri? Niy israelitasta ñaupajman rinallankutapuni. 16  Qantajrí, tojnuykita oqharispa makiykita aysariy mar qocha ladoman, iskaymantaj tʼaqarpariy. Ajinamanta israelitas chay chaupinta, chʼaki jallpʼanta pasanankupaj. 17  Noqataj saqellasaj egipcios sonqonkuta rumiyachinankuta, israelitaspa qhepankuta jamunankupaj. Chaypi jatun kayniyta rikuchisaj faraonta atipaspa, jinallataj tukuy soldadosninta, maqanakuna carretasninta, caballospi rej soldadosnintapis.+ 18  Chaypacha egipciosqa yachanqanku noqamin Jehová Dios kasqayta, maypachachus jatun kayniyta rikuchisaj faraonta atipaspa, jinallataj maqanakuna carretasninta, caballospi rej soldadosnintapis chaypacha”,+ nispa. 19  Chantá Diospa* angelnenqa+ israelitaspa ñaupaqenkuta rishaspa, qhepankutañataj rerqa. Jinallataj ñaupaqenkuta risharqa chay chhoqo phuyupis, qhepankuman kutirimuspa qhepankutañataj rerqa.+ 20  Ajinamanta chay phuyoqa chaupipi rikhurerqa.+ Egipciosta laqhayaykorqa, israelitastataj tutan kʼancharqa.+ Chayrayku egipciosqa chay tutantin manapuni israelitasman qayllaykuyta aterqankuchu. 21  Chantá Moisesqa makinta aysarerqa mar qocha ladoman.+ Jehová Diostaj chay tutantin inti llojsimuy ladomanta sinchʼita wayrachimuspa, yakuta iskayman tʼaqarparerqa. Ajinamanta mar qochaqa iskayman qhallarparikorqa,*+ chay cheqataj chʼakiman tukorqa.+ 22  Israelitastaj chay mar chaupinta, chʼaki jallpʼanta pasarqanku,+ yakutaj jatun perqa jina kasharqa lloqʼenkupitaj, pañankupitaj.+ 23  Chantá egipciosqa paykunata qhatiykorqanku. Qhepankutataj marman yaykorqanku faraonpa tukuynin caballosnin, maqanakuna carretasnin, caballospi rej soldadosninpis.+ 24  Jehová Diostajrí niraj sutʼiyamushajtin* egipciosta chhoqo ninamanta phuyumantawan+ qhawarimorqa, paykunatataj pejturparerqa. 25  Carretasninkoj ruedasninta urmaracherqa, mana apayta atinankupaj. Egipciostaj ninakorqanku: “Ayqekunachej israelitaspa ñaupaqenkumanta. Jehová Diosqa paykunaman kutikuspa contranchejta maqanakushan”,+ nispa. 26  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Makiykita aysariy mar qocha ladoman, yaku kutiykamuspa pʼampaykunanpaj egipciosta, maqanakuna carretasninkuta, jinallataj caballospi rej soldadosninkutapis”, nispa. 27  Chay ratopacha Moisesqa makinta aysarerqa mar qocha ladoman. Sutʼiyamushajtinñataj mar yakusqa maychus kananman kutiykaporqa. Egipcios ayqekushajtinku, Jehová Diosqa yakuwan paykunata pʼampaykorqa mar qochapi.+ 28  Yakoqa tukuyninkuta pʼampaykorqa, maqanakuna carretasta, caballospi rej soldadosta, faraonpa tukuy soldadosnintapis, pikunachus israelitaspa qhepanta yaykorqanku tukuy chaykunata.+ Chaykunamantaqa ni ujpis salvakorqachu.+ 29  Israelitasqa mar qocha chaupinta pasarqanku chʼaki jallpʼanta,+ yakutaj jatun perqa jina kasharqa lloqʼenkupitaj, pañankupitaj.+ 30  Ajinata Jehová Diosqa israelitasta chay pʼunchaypi salvarqa egipciospa makinkumanta.+ Israelitasqa rikorqanku wañusqa egipciospa ayasninkuta,* mar qocha kantupi wijchʼu wijchʼullataña. 31  Israelitasqa Jehová Dios jatun atiyninwan* egipciosta chinkarparichisqanta rikuspa, Jehová Diosta manchachikorqanku, creerqankutaj Jehová Diospi, kamachin Moisespipis.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “pawichikushanku”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Qhallay: waj lugarespi ninku qhalliy.
Hebreo parlaypeqa parlashan las 2 de la mañanamanta jina, las 6 de la mañanakama.
Chayri “cuerposninkuta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “makinwan”.