Éxodo 10:1-29

  • Pusaj kaj castigo: langostas juntʼaykun (1-20)

  • Jisqʼon kaj castigo: manchayta laqhayaykun (21-29)

10  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Riy faraonman.* Noqa saqeni faraonpis, kamachisninpis sonqonkuta rumiyachinankuta.+ Ajinamanta faraonqa pay kikin rikunanpaj kay milagrosta ruwasqayta.+  Chantapis qan willanki wawasniykiman allchhisniykiman ima, imaynatachus Egiptota castigasqayta, ima milagrostachus paykuna ukhupi ruwasqaytapis.+ Chaywan qankunaqa yachankichej noqamin Jehová Dios kasqayta”, nispa.  Chaymanta Moiseswan Aaronwanqa rispa faraonman willamorqanku: “Hebreospa Jehová Diosnenqa kayta nimusunki: ‘¿Maykʼajkamataj sonqoykita ñaupaqeypi mana llampʼuyachinkichuri?+ Saqey israelita wawasniyta llojsejta noqata yupaychamunawankupaj.*  Manapunichus israelita wawasniyta llojsejta saqenki chayqa, qʼayapacha nacionniykiman langostasta kachamusaj.  Chay langostasqa aywirimuspa jallpʼata pʼampaykonqanku, pampataj mana rikukonqachu. Imaschus granizomanta puchorqa chay imasta mikhukaponqanku, jinallataj jallpʼasniykipi wiñashanku chay sachʼastapis.+  Chaymantaqa juntʼaykonqanku wasisniykiman, tukuy kamachisniykej wasisninkuman, tukuy egipciospa wasisninkuman ima. Manapuni chay jinataqa rikorqankuchu tatasniyki, nitaj awelosniykipis, paykuna kay jallpʼapi tiyakusqankumantapacha’,+ nispa”. Ajinata niytawan Moisesqa kutirispa chay ratopacha llojsiporqa faraonpa ñaupaqenmanta.  Chantá faraonpa kamachisnenqa payta nerqanku: “¿Maykʼajkamataj kay runa imaymanaswan ñakʼarichiwasunri?* Saqey llojsejta kay runasta. Jehová Diosninkuta yupaychamuchunchu. ¿Manachu reparanki Egiptoqa kay jina phirisqaña kasqanta?”, nispa.  Chayrayku faraonqa Moisesta Aarontawan ujtawan wajyachimuspa nerqa: “Riychej, Jehová Diosniykichejta yupaychamuychej. Pero ñaupajtaqa willawaychejraj pikunachus rinankuta”, nispa.  Moisestaj kuticherqa: “Noqaykoqa rinayku tiyan tukuy jovenesniykuwan, sipaskunasniykuwan, machu runasniykuwan, qhari wawasniykuwan, warmi wawasniykuwan, ovejasniykuwan, wakasniykuwan ima.+ Uj fiestata ruwamunayku tiyan Jehová Diospaj”,+ nispa. 10  Faraontajrí paykunata nerqa: “Ajá, ¿yuyashankichejchu noqa qankunata wawasnintinta llojsejta saqenayta? Sichus saqeykichejman chayqa, qankunaqa niwajchej Jehová Dios qankunawan kashasqanta.+ Qankunaqa imatachá ruwayta yuyashankichej. Chayqa sutʼilla kashan. 11  Mana rinkichejchu. Chay jinatapuni Jehová Diosta yupaychayta munaspaqa, qharislla riychej”, nispa. Chay ratopachataj faraonpa ñaupaqenmanta paykunata qharqorqanku. 12  Chaymanta Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Makiykita oqhariy Egipto jallpʼas ladoman, langostas jamuspa tukuynin Egipto nacionman juntʼaykunankupaj. Mikhukapunankupajtaj tukuy plantasta, imaschá granizomanta puchorqa tukuy chaytapis”, nispa. 13  Moisesqa chay ratopacha tojnunta oqharerqa Egipto jallpʼas ladoman. Jehová Diostaj inti llojsimuy ladomanta Egiptoman wayrachimorqa uj diata, uj tutatawan. Sutʼiyananpajtaj chay wayraqa langostasta rikhurichimorqa. 14  Langostasqa Egipto jallpʼapi manchayta aywirispa tukuynin nacionman juntʼaykorqanku.+ Chay chhika langostasqa mana jaykʼajpis karqachu, nitaj jaykʼajpis kanqachu. 15  Langostasqa manchayta aywirispa Egipto nacionta laqhayaykucherqanku. Chay nacionpi tukuy plantasta mikhukaporqanku, jinallataj tukuy sachʼaspa poqoynintapis, imaschá granizomanta puchorqa chaytawan. Chay jinamanta tukuynin Egipto jallpʼapeqa ni ima qʼomer puchorqachu, ni sachʼa laqhespis, nitaj qhoraspis. Qʼarapacha qhepakorqa. 16  Chaymanta faraonqa usqhay usqhayllata Moisestawan Aarontawan wajyachimuspa, nerqa: “Noqaqa juchallikuni Jehová Diosniykichejpa contranpi, qankunaj contraykichejpiwan. 17  Ama jina kaspa kay kutillata juchayta perdonawaychej ari. Mañapuwaychej Jehová Diosniykichejmanta, kay wañuchej castigota noqamanta qhechunanta”, nispa. 18  Moisestaj faraonpa ñaupaqenmanta llojsiytawan, Jehová Diosmanta mañaporqa.+ 19  Jehová Diostaj inti yaykuy ladomanta sinchʼi wayrata wayrachimorqa, chaytaj langostasta Puka marman apakaporqa. Jinamanta langostasqa ni ujpis qhepakorqankuchu tukuynin Egipto jallpʼapi. 20  Jehová Diostaj saqellarqa faraonqa sonqonta rumiyachinanta.+ Faraontaj mana israelitasta kacharerqachu. 21  Chantá Jehová Diosqa Moisesta nerqa: “Makiykita pataman oqhariy Egipto jallpʼapi laqhayaykunanpaj, manchay tuta laqha kananpaj”, nispa. 22  Moisesqa chay ratopacha makinta pataman oqharerqa. Manchaytataj laqhayaykorqa tukuynin Egipto jallpʼapi kinsa pʼunchay juntʼata.+ 23  Ajinamanta runasqa mana rikunakorqankuchu, nitaj pipis kuyurerqachu maypichus kasharqa chaymanta kinsa pʼunchay juntʼata. Israelitas tiyakusharqanku chaypitajrí kʼanchayqa kallarqapuni.+ 24  Chantá faraonqa Moisesta wajyachimuspa nerqa: “Rispa Jehová Diosta yupaychamuychej,+ jina pusaychej wawasniykichejtapis. Ovejasniykichejtawan wakasnillaykichejtawan ama apaychejchu”, nispa. 25  Moisestaj nerqa: “Mana, uywastapis qonallawaykutaj tiyan,* wañuchispa Jehová Diosniykuman jaywamunaykupaj.+ 26  Tukuy uywasniykupis noqaykuwan renqanku. Ni ima uywaykupis qhepakonqachu, imaraykuchus chay uywasmanta wakinta jaywasqayku Jehová Diosniykuta yupaychanaykupaj. Manaraj yachaykuchu ima uywastachus Jehová Diosman jaywanaykutaqa, maymanchus rishayku chayman chayasparaj chaytaqa yachasqayku”,* nispa. 27  Jehová Diostaj saqellarqa faraonqa sonqonta rumiyachinanta. Chayrayku faraonqa manapuni paykunata kacharerqachu.+ 28  Astawanpis faraonqa Moisesman nerqa: “Riy kaymanta. Kunanmantaqa amaña ujtawan kutimuwankichu. Sichus maykʼajllapis ujtawan kutimuwanki chayqa, wañunki”, nispa. 29  Moisestaj kuticherqa: “Allinta chaytaqa ninki. Manaña ujtawan ñaupaqeykiman kutimusajchu”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “sirvimunawankupaj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “¿Maykʼajkamataj kay runa noqanchejpaj uj lazo kanqanri?”.
Chayri “Mana, uywasniykutapis apajta saqenawayku tiyan”.
Yachasqayku: waj lugarespi ninku yachasajku.