Santiago 3:1-18

  • Qalluta mansoyachina (1-12)

    • Mana tukuychu yachachejkuna kanaykichej tiyan (1)

  • Patamanta jamoj yachay (13-18)

3  Hermanosníy, mana tukuychu yachachejkuna kanaykichej tiyan. Imaraykuchus yachankichej jina, Diosqa llankʼayninchejta sumajta qhawaykonqa, chayman jinataj juzgawasun.  Tukuyninchej ashkha kutista pantanchej. Pillapis parlasqanpi mana pantanchu chayqa, chaymá mana juchayoj runaqa, tukuy cuerponwantaj kasuchikuyta atin.  Sichus caballoswan kasuchikunapaj siminkuman frenota churanchej chayqa, tukuynin cuerponkutapis apaykachayta atinchej.  Qhawariychej barcostapis: May jatuchaj kanku, sinchʼi wayrawantaj apaykachachikunku. Jinapis barcota purichejqa, timón nisqa juchʼuy kʼaspillawan chay barcota maymanchus munasqanman purichiyta atin.  Ajinallataj qallupis, cuerpoj imasninmanta juchʼuylla kaspapis, mayta jatuncharikun. Uj chhikitan ninalla jatun monteta qʼolaykuyta atin, ¿icharí?  Qallupis uj nina jinallataj. Cuerpoj imasninmantaqa, qallupuni sajra imaswan juntʼa kashan, tukuynin cuerpotataj chʼichichan. Chantapis runaj tukuy kausayninta ninawan ruphaykuchin. Chay ninataj Hinón Wayqʼomanta* llojsimoj ninawan japʼichisqa kashan.  Runaqa tukuy laya animalesta mansoyachin: kʼita animalesta, pʼisqosta, katarista, ararankhasta,* yakupi kausaj animalesta ima. Chaytataj ruwallanqapuni.  Qallutarí, ni mayqen runapis mansoyachiyta atinchu. Qalloqa mana kamachiy atina, sajrataj, wañuchej venenowan juntʼa kashan.  Qalluwanqa Tatanchej Jehová* Diosta jatunchanchej. Jinapis chayllawantaj maldecinchej “Diospa rijchʼayninman jina” ruwasqa runasta. 10  Uj simillamanta llojsimun bendicionwan maldicionwan. Hermanosníy, manapuni allinchu chay imas kananqa. 11  ¿Manacharí uj juturillamantachu phullchimun miskʼi yaku, kʼara yakupis? 12  Hermanosníy, higo sachʼaqa mana aceitunastachu poqon, nillataj uva sachʼapis higostachu poqon, ¿icharí? Jinallataj kʼara yakumantapis mana miskʼi yaku llojsimunmanchu. 13  Qankuna ukhupi, ¿pitaj yachayniyoj chayri sumaj yuyayniyojri? Allin kausayninwan chayta rikuchichun, tukuy imata llampʼu sonqowan ruwaspa, mayqenchus yachaymanta jamun, chaywan. 14  Chaywanpis sonqoykichejpi sinchʼi envidiakuy, churanakuy* ima tiyan chayqa, ama jatunchakuychejchu, nitaj cheqa kajpa contranta llullakuychejchu. 15  Chayqa mana patamanta jamoj yachaychu, manachayqa kay mundomanta, aychaman jina purejkunamanta, supaykunamantawan. 16  Maypichá envidiakuykuna, churanakuykuna* ima kan chayqa, chaypi kallantaj chʼajwas, imaymana sajra kajtaj. 17  Chaywanpis patamanta jamoj yachayqa, ñaupajta llimphu, chantataj allin kausayta apamun, mana nisqantapuni valechiyta munajchu, kasukunapaj wakichisqa, khuyakuywan juntʼa, allin poqoykunasniyoj, mana wakillanta allinpaj qhawajchu, nitaj puraj uyachu. 18  Wajkunawan allinta kausakuyta maskʼajkunaqa, allin kausayta tarpunku, cheqan kajpa poqoynintataj oqharinku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Hinón Wayqʼo” nisqata leeriy.
Chayri “qhatatakoj animalesta”.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “qankunallapaj imatapis munay”.
Ichá nillanmantaj “qankunallapaj imatapis munay”.